Luc 18

1Yésʉs ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ bé kɨkɛnɑ yɨ̂ʼ lɨ́ elɛ̂ʼle bé ó, bé ɨ́ jɑlɑ le ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m jɔʼ yɨ́yɛ̂h, ɑkɑ̂r túú. 2Nye ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Yé ɑ́ be ɨ́ yʉ́ʉ́ nkɑnɑ ó, e nyʉ́ʉ́ cîʼ milɔ̌b ɑ́ be ɑbe lɨ́ ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m, nkʉ̂ ntémé mʉr nyɑ́. 3Tɨ̂ʼ ntémé, yé ɑ́ be ó e gúú kúhó mʉ́mɑ́. Wé ɑ́ be lɨ́ enzɨnzě jɔʼ yɨ́yɛ̂h kwɑ́ nyé, lɨ́ elɛ́ɛ ó: “Lwibɨɨ mé lɔ̌b pɑ́ʼ nyɨ́h e mʉr dɔm wɑ̌m!” 4Nye ɑ́ si nyɛɛ bene. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ kɑ lɛ́ɛ ɨ́ lémé wé ó: “Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ mé dí ɑjwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m, nkʉ̂ jwe mʉ̂r júu yɨ́, 5me ócíʼe yɨ́ɛ kúhó mʉ́mɑ́ wɨ̂ʼ lɔ̌b wé, ebě, wé lɨ́ enzě ntɨntɨ̂ʼ mê. Lɔ̌b wé, wé lɨ́ ebʉ̂ mé lʉ̂, ebě, nye ɨ́ buo nɑ́lɑ.”» 6Nó ó Tî Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Cîʼ milɔ̌b ɑ́ jwijwe bʉr mebě me mpéne nyɑ́, pɑɑ́ jôʼlo gɑ́ sɑ́ nyé dí elɛ́ɛ yɨ́. 7Nzê Nzyɛ̌m, nye ɑ́kɑmle e bʉr bé nyé ɑ́ twɑ̂r bɑ́ ɛ́? Bé lɨ́ ejɨʼlɑ e né móhó e pum. Nzê nye ósɑ̂ tɑ́b lɨ́ enzě kɛm bé ɛ̌? 8Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: nye ókpɑ̂hwɑ̌ jwe bé nkɑm ɨ́ milɔ̌b myɔ́ɔ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ jɔʼ Mwɑ̂n mé Mʉr ónze yɨ́, nzê nye ókɑ̌ kœb ó, bʉr ó sí yɨ̂, bé jínɑ lɨ́ ejyêʼ koo e né ɛ́?» 9Yésʉs ntɔ̂ʼ kɛ̌n kɨkɛnɑ yɨ̂, lɨ́ ejweʼle bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Bʉr bɑɑ́ ɑ́ bubûʼlɑ ó, bé ó dí otîtyěl o bʉ̂r ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m bɑ́. Bé ntémé lɨ́ epyêh bʉ́ʉ́ bʉ̂r. 10Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Bʉr obɑ́, bé ɑ́ be ó ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m lɨ́ esɑ̂ mínjɨʼlɑ. Nyɑ̂ʼ, Fɑrizyɛ̂n; nyʉ́ʉ́, nøɑ mɔnɨ́ tœ́ɑ. 11Fɑrizyɛ̂n wɑɑ́ ntɔ̂ʼ tyɛ̂b, nzě jɨʼlɑ̌ mbi wɨ̂: “Dɑ̂ Nzyɛ̌m, me lɨ́ ejwe gó nzyǒo, ebě, mé ɑbě mpʉ bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Bɑ̂ʼ, bé lɨ́ edɛn bímɔnɨ́ byé onkɑ́n; bʉ́ʉ́, bé ó osyɛ̂l o mísyóm; bʉ́ʉ́ ntémé, osyɛ̂l o míswɛbɑ. Me lɨ́ ejwe gó nzyǒo, ebě, mé ɑbě mpʉ nǿɑ mɔnɨ́ tœ́ɑ nyɑ̂. 12Me lɨ́ eci méde ɨ́ sóno ngwɑ́r bijɔʼ bibɑ́. Me lɨ́ ejwe gó yô pêh ɨ́ mebi mɑ̂m mɨ́mɛ̂h mé dí ebi mɑ́, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb kɑ́m.” 13Sɑ̂ gwɑ́r, nøɑ mɔnɨ́ tœ́ɑ, nye ɑ́ tîtyɛb sɑ́ yé ó ɨ́ pɨ́nʉ́ʉ́. Nye ɑ́ bé ɑkpɛl ébɑ́ bɨ̂n mîh kʉ́. Nye ɑ́ gbɑ̂ ó, njɨ mebô kʉ́ lʉ̂, le elɛ́ɛ ó: “Dɑ̂ Nzyɛ̌m, njwéɑ́ ngɑ́ leʼe gó lɨ́ ebúʼ lô wɨ́, sɑ́ʼ wé lɨ́ esú lɑ̂m, ebě, me ó syɛ̂l misyóm.”» 14Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: nøɑ mɔnɨ́ tœ́ɑ wɑɑ́ ɑ́ kɑ tô mbɛ̌r wé ó, nyé osí bi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, ɑbě mpʉ̌ Fɑrizyɛ̂n, ebě, mʉr nyɨnyɛ̂h dí ebɨ̂r nyé mʉr tɨ̂ʼ kʉ́ nyɑ́, ósulɔɔ sí. Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí ejɔr nyʉ̂l nyé nyɑ́, óbɨ́nɔɔ kʉ́.» 15Bʉr, bé ɑ́ si nze kwɑ́ mé Yésʉs le bwɑ́ bícyéé, ó nye kúnɑɑ e bê. Jɔʼ ómpʉ́n bé, bé ɑ́ bee nó yɨ́, bê nzě jwe bé mebě. 16Nó ó Yésʉs ɑ́ nze jébe bê, nzě lɛ́ɛ ó: «Bírɨ́ɨ́ gɑ́ bwɑ́ ó ntwǒm, bé ntɑ̂ʼ kwɑ́ nyɑ̌m. Ayɨ́ so gɑ́ bê, ebě, Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, nye tyélɑ́ ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o dí mpʉ bé bɑ́. 17Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉr dí ɑjɑ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m mpʉ mɑ̂ ntwǒm nyɑ́, nye ɑ́kóʼó nî tɨ̂.» 18Nyʉ́ʉ́ njǿø oYúden ɑ́ be ɨ́ jî e Yésʉs ó: «Mbɨɑmbɨɑ lɛ̂ʼlɑ, me sɑ̂ʼ wɑ́ɑ̌ mbǐ sɔ̂ʼ dí ó, me nʉ́ŋɑɑ cwǐʼ njʉ̌m dǐ, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɑ̌m?» 19Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Go lɨ́ ejébe mé mbɨɑmbɨɑ mʉr ɨ́ yé? Yé ɑbe e mʉr dí ɨ́ mbɨɑ, njɨ̌ Nzyɛ̌m nye omér. 20Gʉ́ gʉ́ɑ métié mé Nzyɛ̌m. Mé lɛ́ɛ́ ó: “Asɑ̂ míswɛbɑ. Ajʉ̂ mʉ̂r. Ajíbe. Aboʼlo ɨ́ lɔ̌b mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr lɨ́ onzyɛ́h ónzyɛ́h. Jwéʼ sʉ́ŋ e nyʉ̌ŋ júu.”» 21Mʉ̌r nɨ̌ nzě lɛ́ɛ e né ó: «Mɨ́ bɑʼle métié ménɨ̌ mɨ́mɛ̂h, tɑ́ɑre lɨ́ ontwǒm, kumo mûh.» 22Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ jóʼo nó yɨ́, nye nzě lɛ́ɛ e né ó: «Yé lɨ́ esɑ́ɑ gó sɑ̂ gwɑ́r. Tóʼ, tó bɛ́mɑ bísɑ́ bíbyɛ̂h gó dí e byé bí. Go ɑ jwé mínjyêbnjyéb mɔnɨ́ yɑɑ́. Jɔʼ yɑɑ́ ó gó ngɑ́ bi ókúm le ogbɑɑ ɨ́ buo buo ɨ́ jʉ́ó kʉ́ kwɑ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́. Píe tɨ̂, go ɑ nzé dû mê.» 23Njóʼɑ́ mʉ̂r wɑɑ́ ɑ́ jóʼo yɑlɑ́ yɑɑ́ yɨ́, nye kʉ́ nzě tyɛʼ nyʉ̂l, ntɔ̂ʼ búlɑ ɨ́ gɔ̂ʼrɑɑ, ebě, nye ɑ́ bě e bisɑ̂ twíhɑ. 24Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ bee nó yɨ́, nye ó: «Bʉr o dí le okúm le ogbɑɑ bɑ́, bé lɨ́ enî ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m e mekɔblɑ ɨ́ buo buo. 25Mpʉ yé dí ɨ́ kɔblɑ ó, chɑmeɑu lɑ́ŋɑɑ lɨ́ egʉ́ɑ́ é ntʉ́ɑ́ yɨ́, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó dí ɨ́ buú kɔblɑ ó, kúmɑ́ mʉr níʼee ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m.» 26Nó ó bʉ̂r o b'ɑ́ jʉjóʼo nye bɑ́, bé ɑ́ nze jíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Yé bé nó wɑ́, nzé nyɨɛ ngɑ́ koʼo lɨ́ enî ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ ɛ̌?» 27Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Bisɑ́ bʉ̂r dí ɑkoʼo bí, Nzyɛ̌m ó dí e nkul esɑ̂ byê.» 28Pierre ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Pɑɑ́ bee: bɨ̌h bɨɛ bɨ́ líʼe bíh bísɑ̂, njɨ lɨ́ edû gô.» 29Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, yé ɑbe e mʉr dí elíʼě mbɛ̌r wé, mʉmɑ́ wé, bɨ́ɔɔ́ bé, obyɛ́l bé, le bwɑ́n bé, ebě, Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, 30dí ɑbɑ́ʼɑ̌ bi byé nzɔʼ ɨ́ buo buo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Nó ɨ́ jɔʼ éswéhlɨ́ é sí yɨ̂ʼ ngɑ́ pyɑ̂l yɨ́, mʉr wɑɑ́ óbǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ.» 31Yésʉs nzě nʉɑ ómpʉ́n bé kɑ́m le obɑ́, nye e bé ó: «Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ̂: mɨnɑ́ múo nzě bére gɑ́ ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm. Bisɑ́ bíbyɛ̂h ógwíhɑ o mílɔ̌b bé ɑ́ tile, dumo e Mwɑ̂n mé Mʉr bí, byé ódirɑ. 32Nye óbɛ́mɔɔ kwɑ́ bʉr o bíkûl e biloo. Bé ópyɑ nyê, sɑ́ŋɔɔ nyé cére, syɛɛ nyé mecyéelé ɨ́ mîh, 33ŋmɛ̂h nyé mingɑ́hɑ́, ntɔ̂ʼ jʉ́ŋɔɔ nyê. Ɨ́ móhó lɛ̂l, nye ópɑh.» 34Nó ompʉ́n bé, bé ɑ́ bé ɑjóʼǒ sɑ̂ gwɑ́r ɨ́ milɔ̌b myɑɑ́. Ekɑ̌n lɑɑ́, lé ɑ́ be bé ó, mpʉ̌ lwǐb ódîm. Bé ɑ́ bé ɑjóʼǒ sɔ̂ʼ ɨ́ lɔ́ɔ wɑɑ́ wɨ́wɛ̂h. 35Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be, nye mû lɨ́ ekúnwo e Yerikô yɨ́, nyʉ́ʉ́ ɑ́ntím ɑ́ be ó ɨ́ nkpɑ̂h nkpɑ̌ʼ, lɨ́ egwɑ̂m bísɑ̂ e bʉr o b'ɑ́ lɨlɑɑ bɑ́. 36Jɔʼ nyé ɑ́ jóʼo sɔ́mɑ́ bʉ̂r lɨ́ elɑɑ yɨ́, nó ó nyé ɑ́ jî sɑ̂ yé ɑ́ be lɨ́ esyɛ́ɛ yɨ́. 37Nó bé ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t, ó dí elɑɑ̌ nɨ̌.» 38Nye nzě bʉ̂ cím. Nye e né ó: «Yésʉs, Mwɑ̂ mé Dɑvid ɔ́, jɨ́ʼɨ́ɨ́ mé ekpɑɑ nkóó ɔ̌!» 39Lɨ́ entumo e bʉ̂r lɑɑ́, bʉr o b'ɑ́ be dóló bɑ́, bê nzě nkɑ́ŋlɑ e nye. Bé e né ó, nye díblɑɑ num. Nyɨɛ jɑɑ́ bɑ́ʼɑ̌ bʉ́lwɑ̌ bʉ́lwɑ́ɑ, ó: «Mwɑ̂ mé Dɑvid ɔ́, jɨ́ʼɨ́ɨ́ mé ekpɑɑ nkóó ɔ̌!» 40Yésʉs nzě tyɛ̂b, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó, bé tôʼ e né. Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l e né yɨ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ jî e né ó: 41«Gǒ gǿm ó, me sɑ̂ʼ go yé?» Nye ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Dɑ̂ ɛ̌, pʉgʉ́ sɑ̂ ó, me bɑ́ʼɑ bee ʉ!» 42Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Beyɨ́ɨ. Búʼó yô, yɨ́ ciʼ gô!» 43Tyé e tyé yɑɑ́, nye ntɔ̂ʼ bɑ́nɑ̌ bee, nzě nî ɨ́ sɔ́mɑ́ mé Yésʉs, le egúmlǒ Nzyɛ̌m. Bʉr bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ bee syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ gúmlǒ Nzyɛ̌m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\