Luc 19

1Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ nî ɨ́ Yerikô yɨ́, nye nzě kpɑ̂hlɑ ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́. 2Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be ó tɨ̂, díé lé Zɑkéyos, mʉr ɑ́ be lɨ́ ejǿø̌ sɔ́mɑ́ ónøɑ ó mɔnɨ́ tœ́ɑ bɨ́bɛ̂h nyɑ́. Nye ɑ́ be ó, e bisɑ̂ ɨ́ buo buo. 3Nye ɑ́ be ó lɨ́ edǐ beě Yésʉs, le egʉ́ɑ̌ mbi mʉ̂r nyé ɑ́ be wɨ́. Nó mpʉ nyé ɑ́ be ɨ́ gúlwo gúlwo yɨ́, nye ɑ́ bé ɑbe e nkul ebee nyê, ebě, bʉr, bé ɑ́ be ɨ́ buú buo. 4Nó nyé ɑ́ tô kɑ́m dóló, ntɔ̂ʼ jʉ ɨ́ lɨ́ sycomore kʉ́, ó nye nkʉ̂ bee nyê, ebě, Yésʉs ɑ́ be ó, nye lɑ́ŋɑɑ tɨ̂ʼ ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́. 5Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ pyɑ̂l gúmo yɑɑ́ yɨ́, nye nzě bɨ̂n mîh kʉ́. Nye e né ó: «Zɑkéyos, kpɑ́hwɑ́ sulo sí, ebě, me ɨ́ jɑlɑ le edi ɨ́ mbɛ̌r gô mûh!» 6Zɑkéyos ntɔ̂ʼ kpɑ̂hwɑ̌ sulo sí, ntɔ̂ʼ nʉɑ nyé e bisʉhʉʉ. 7Bʉr bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ bee syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́ si lwib lɔ̌b wɑɑ́ minyimlɑ. Bé ó: «Mʉr nyɑ̂, nyɨ́ tó jɑ̂ ɨ́ mbɛ̌r syɛ̂l misyóm!» 8Nó ó Zɑkéyos ɑ́ nze tyɛ̂b, le elɛ́ɛ e Tî Yésʉs ó: «Dɑ̂ ɛ̌, pɑɑ́ bee! Me múo nzě bɛ̂ʼ bísɑ́ byɑ̂m ɨ́ bipéh bíbɑ́. Me ónʉɑ yɨ̂ʼ pêh, tó jwe bɑ́ɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r. Yé bé me ɑ́ bě sí sɑ̂ míkóo, nʉɑ̌ mɔnɨ́ kwɑ́ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nó, me óbwóolo nyé yɑ̌, ntɔ̂ʼ kɛ̌l bím mɔnɨ́ yɑɑ́ nzɔʼ lɛ̂l tɨ̂ʼ kʉ́.» 9Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: «Mbɛ̌r bʉ̂r wɨ̂, wɨ́ ciʼe mûh, ebě, mʉr nyɑ̂ʼ ntémé, nye ó ntɑ mé Abrɑhɑm. 10Ebě, Mwɑ̂n mé Mʉr ɑ́ nze ó, nzě sɑ́ɑ bɑɑ́ mû sí dîm bɑ́ ó, nye ójwe bé cwiʼ.» 11Jɔʼ bʉ̂r bɑɑ́, bé ɑ́ be, bé mû sí jóʼo mékɑ̌n ménɨ̌ yɨ́, Yésʉs nzě bɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ bé yʉ́ʉ́ kɨkɛnɑ, lɨ́ ejweʼle bɑɑ́ bé ɑ́ jóʼo milɛ́ʼlɑ́ myé bɑ́. Mpʉ nyé ɑ́ be, nye mû bɑ̌ʼ e Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, bʉr, bé ɑ́ jøʼ ó, Nzyɛ̌m ɑ́ be ó, nye mû kúno etyêl Mpóʼo nyé. 12Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Yé ɑ́ be ó, e yʉ́ʉ́ mpɑ̌ŋ njǿʼ mʉ̂r. Wé ɑ́ si mɔɑ ɨ́ sí yé, tó di ɨ́ sí yé ɑ́ be kɑ́ kɑ́ lɨ́ ejɑɑ yɨ́. Nye ɑ́ tô ó, bé dílɨɨ nye ɨ́ dǐ njǿø. Píe tɨ̂, nyé okɑ̌ búlɑ. 13Nye jínɑ ɑpɑ̌ tô, nye ɑ́ si jébe osyɛ̂l o mésɑ́ bé kɑ́m, nzě jwe bé mʉr ngwɑ́r, nzɑ̌ŋ gʉ̂l ngwɑ́r, bím mɔnɨ́ syɛ̂l mesɑ̂ dí ede lɨ́ ongɔn otɛ̂n yɨ́. Nye e bé ó: “Bulɨɨ gɑ́ me mɔnɨ́ yɨ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé óbúlɑ yɨ́.” Nye nzě mɔɑ, tô. 14«Nɑ́ɑ̌ yé ó, bʉr ó sí yé lɨ́ enwim nyê. Nó ó bé ɑ́ lómo bʉr ó, bé tôʼ dû nyê, lɨ́ etô le elwɑ́ŋlě lɔ́ɔ gʉ̂ʼ ó: “Bɨ̌h bé ɑkpɛl ó, mʉr nyɑ̂ʼ díʼee njǿø wɨ́h!” 15«Nó nko nyé ɑ́ tô yɨ́, bʉr o nkɔ́m nyɑɑ́ nzě tyélɔɔ nyé njǿø. Nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ nze ɨ́ sí yé, ɑ́ntɑ nye. Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó, bé jébɑɑ nye osyɛ̂l o mésɑ́ bé, bɑɑ́ nyé ɑ́ tímle mɔnɨ́ bɑ́. Nye ɑ́ be ó lɨ́ egø̂m égʉ́ɑ̌ bím mɔnɨ́ yé, yé ɑ́ byɑ̂ yɨ́. 16Mʉr esôʼ pyɑ̂l. Nye ó: “Dɑ̂ ɛ̌, me ɑ́ si bɑʼɑ bi minzɑŋ mí gʉ̂l miswîh kɑ́m, duho ɨ́ nzɑ̌ŋ gʉ̂l gó ɑ́ tímle me wɨ́.” 17Sɔ́ŋ, nye e né ó: “Yé ɨ́ mbɨɑ. Go ó mpɑ̌ŋ syɛ̂l mesɑ̂. Mpʉ gó ɑ́ gʉ́ɑ ebɑʼle bísɑ̂ bi dí tîtííɑ̌ bí yɨ́, mɨ́ tyêl gó njǿø binkɑnɑ kɑ́m!” 18Wɑɑ́ mbɑ́ ntɔ̂ʼ nze. Nye ó: “Dɑ̂ ɛ̌, me ɑ́ si bɑʼɑ bi minzɑŋ mí gʉ̂l miswîh mitɛ̂n, bɑ̂ʼrɑ e wɑɑ́ gó ɑ́ tímle me wɨ́.” 19Sɔ́ŋ, nye e né ó: “Guɑ, mɨ́ tyêl gó njǿø binkɑnɑ bitɛ̂n.” 20Nyʉ́ʉ́ nzě pyɑ̂l. Nye ó: “Dɑ̂ ɛ̌, beě nzɑ̌ŋ gʉ̂l gô? Me ɑ́ bɑʼle wé ó, tyeelɑ́ lɨ́ eliré é kɑ́n, 21ebě me ɑ́ be ó lɨ́ ekpɛ́ɛ gô, ebě, go ɨ́ buú nyɑn mʉ̂r. Gǒ nʉnʉɑ̌ sɑ́ gó ɑ́ be ɑkomo yɨ́. Gǒ kpɨkpɛm méde ó, ɨ́ gúmó gó ɑ́ be ɑbe mempeʼ yɨ́.” 22Sɔ́ŋ, nye e né ó: “Sɑ́ bɨ́blɑ syɛ̂l mesɑ̂ yɨ̂! Me ócíʼe gó lɔ̌b ɨ́ mekɑ̌n me dí eduho ɨ́ num gô mɑ́. Go ɑ́ be lɨ́ egʉ́ɑ ó, me ɨ́ buú nyɑn mʉ̂r. Mě nʉɑ ó, sɑ́ mé ɑ́ be ɑkomo yɨ́. Go ɑ́ si gʉ́ɑ ntémé ó, mě kpɛm méde ó, ɨ́ gúmó mé ɑ́ be ɑmyɑm mempeʼ yɨ́. 23Go ɑ́ bé ɑtó gbɑ̂ mé mɔnɨ́ yɑ̂m ɨ́ bɑ̂ŋ ɨ́ yé? Ɨ́ mpúlɑ nyɑ̌m, me gwɑ́ nzě nʉɑ̌ mɔnɨ́ yɑ̂m yɑɑ́, le eběr kʉ́.” 24Nye e bʉr o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́ ó: “Pɛʼɛɛ gɑ́ nye nzɑ̌ŋ gʉ̂l wé, bɨ̌n ɑ tímlé wé mʉr dí e minzɑŋ mi gʉ̂l kɑ́m nyɑ́.” 25[Nó bé ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: “Dɑ̂ ɛ̌, nye mû ó, boó be e minzɑŋ mí gʉ̂l kɑ́m!”] 26Nye ó: “Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: mʉr nyɨnyɛ̂h dí e sɔ̂ʼ nyɑ́, ójweŋɔɔ yʉ́ʉ́. Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí tʉ̂toʼó nyɑ́, bé ópɛʼ nyé dɑmɑ́ jóʼo ó, mɑ̂ bím nyé dí e tɨ̂ʼ nyɑ́. 27Nó ontɨ̂m le obɨn bɑ̂m bé ɑ́ bene ó, me díʼee njǿø wɔ́ɔ́ bɑ́, ntɑ́ʼ gɑ́ me e bɑ̌ kɑ̂. Bɨ̌n ɑ jʉ́ bé wɑ̂ʼ ɨ́ míh mɑ̂m.”» 28Jɔʼ nyé ɑ́ sil elwib nó yɨ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ nʉɑ ésóʼ é sɔ́mɑ́ bʉ̂r, lɨ́ etô Yerʉ́zɑlɛm. 29Jɔʼ nyé ɑ́ be, nye mû le ekúnwo e Bɛtfɑgée ndu e Bétɑnî, nko écø̂ʼ bé jɨ́jébé ó, “Ecǿʼ lé ólivier ” yɨ́, nye ntɔ̂ʼ lómo ómpʉ́n bé obɑ́ dóló. 30Nye ó: «Tóʼ gɑ́ ɨ́ kwɑ́r dí ɨ́ bɨ̌n dóló nɨ̌. Jɔʼ bɨ́n ngɑ́ pyɑ̂l gʉ̂ʼ yɨ́, bɨ̌n bé ókœb mɑ̂ kɑm-ntʉl tyeelɑ́, nye jínɑ, mʉr ɑpɑ̌ kɑlwo ɨ́ koo kʉ́. Tiyɨɨ gɑ́ yê. Bɨ̌n ɑ nzé e yé wɑ̂. 31Mʉ̂r jí e bɨ̌n ó: “Bɨ̌n bé lɨ́ etiǐ kɑm-ntʉ̌l nɨ̌ ɨ́ yé?” nó, bɨ̌n ɑ lɛ́ɛ́ e mʉr wɑɑ́ ó: “Ebě, Dɑ̂, nye lɨ́ egø̂m yê.”» 32Nó bʉ̂r o nyé ɑ́ lómo bɑ́, bé ɑ́ nze tô, tó kœbɔɔ bísɑ̂ bíbyɛ̂h mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ boo lɛ́ɛ bé yɨ́. 33Jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ etiǐ kɑm-ntʉl yɨ́, bʉr o tɨ̂ʼ ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ etiǐ kɑm-ntʉ̌l nɨ̌ ɨ́ yé?» 34Bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Dɑ̂, nye lɨ́ egø̂m yê.» 35Nó bé ɑ́ tô e mɑ̂ kɑm-ntʉl wɑɑ́ kwɑ́ mé Yésʉs. Bé ntɔ̂ʼ jɑnɔɔ míkɑ́n myɔ́ɔ́ ɨ́ koǒ kɑm-ntʉl, dilɔɔ̌ Yésʉs tɨ̂ʼ kʉ́. 36Nyɨɛ lɨ́ etô, bʉr lɨ́ etô le ejɑn nyé mikɑ́n myɔ́ɔ́ dóló nkpɑ̌ʼ e nkpɑ̌ʼ. 37Mpʉ nyé ɑ́ be, nye mû le ekúnwo e Yerʉ́zɑlɛm, lɨ́ esulo Écǿʼ lé ólivier yɨ́, nó ó sɔ́mɑ́ ómpʉ́n, yé ɑ́ tɑɑre esoho ɨ́ buo buo le egúmlǒ Nzyɛ̌m e mecyêl kʉ́kʉ́, ɨ́ mesimɑ́ ménɨ́nɨ́ɨ́ mɨ́mɛ̂h bé ɑ́ bee mɑ́. 38Bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: “Mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ njǿø dí enze e díé mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m nyɑ́. Kwɑ́r mé Nzyɛ̌m, nye lónɑɑ ɨ́ mepyɛblɑ. Bʉr o dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bɑ́, bé jwêʼ Nzyɛ̌m kûm.” 39Bʉ́ʉ́ óFɑrizyɛ̂n ɑ́ be tɨ̂ʼ ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r yɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, nkɑ́ŋlɑ́ɑ́ le ompʉ́n bô.» 40Nó ó Yésʉs ɑ́ yɑlɑ e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: bé sí dible mínum myɔ́ɔ́ nɛ́ɛ: mekóʼ, mé óbɨ̂n mécwíí mɔ́ɔ́ kʉ́ lɨ́ egúmlo mê.» 41Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ pyɑ̂l bɑ̌ʼ e Yerʉ́zɑlɛm, ntɔ̂ʼ bee yé yɨ́, nye ntɔ̂ʼ jɨ éjwê ɨ́ lɔ̌b wé. 42Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Yé bé go bé ɨ́ gʉ́ɑ ɨ́ dʉ́ó lɨ̂ʼ mûh, sɑ̂ gwɑ gbɑ́ gó mepyɛblɑ ɨ́ léme yɨ́ nó, mpɑ gʉ́ ciʼe. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, yê go ó solɑ́. Gó ɑbe e nkul béé yê. 43Ebě, mimóhó, myé lɨ́ enze, jɔʼ bʉ̂r o dɔ̂m bɨ́n, bé ókɛb bɨ́n ɨ́ nkɑ́, sumǒ kóʼ dí ɨ́ lele lele wɨ́. Bé ómɑ̂n bɨ́n, le enyêhle bɨ́n ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h. 44Bé ógbɛ́ɛ gó, Yerʉ́zɑlɛm, le egbɑh bwɑ́n bô bɨ́bɛ̂h dí go tʉ́ŋlʉ̌ bɑ́. Bé ólíʼe gó ó, ɑbe le ekóʼ kɛlɑ́ ɨ́ lʉ́ʉ́ kʉ́, ebě, go bé ɑjweʼě jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ nze go ɨ́ menɔɔlʉ yɨ́.» 45Nó ó Yésʉs ɑ́ nze nî ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m, ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre éso bʉ̂r o b'ɑ́ bɨbɛ́mɑ bisɔ̂ʼ tɨ̂ʼ bɑ́. 46Nye ó: «Yê cɛmɑ́ ó: “Mbɛ̌r wɑ̂m, wé óbe ó mbɛ̌r mínjɨʼlɑ.” Tó kœb ó, bɨ̌n bɨɛ̌ jwir wé ekul e bínzilngɑ̌n!» 47Yésʉs ɑ́ lɨlɛ̂ʼle bʉr ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌ ó, dʉ́ó lɨ́lɛ̂h. Ojǿø o tɨ̂, bé l'olɛ̂ʼlɑ o métié ti e minjǿʼ mí bʉ̂r, bé ɑ́ be ó lɨ́ esɑ́ɑ nzɨ́ ejʉ̂ nyê. 48Bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ̌ mpʉ bé sɑ̂ʼ nó yɨ́, ebě, minzɨnzɨ mi bʉ̂r mímyɛ̂h, myé ɑ́ be lɨ́ ekʉ́ gwɑ́ jôʼlo nyê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\