Luc 2

1Njǿø̌ nɨ́nɨ́ɨ́ Kɛ́ɛzɑ Agûst nzě tyêl bʉ̂r o b'ɑ́ didi ɨ́ mesí mé bɑ́ etié ó, bé tôʼ lɑ́ŋɔɔ, bɨ́bɛ̂h. 2Nó yé ɑ́ be ó jɔʼ ésôʼ ó, bé lɑ́ŋɑɑ bʉr mbi wɑɑ́ yɨ́. Yé ɑ́ be ó, ɨ́ jɔ̌ʼ Kirínios ɑ́ be ngóvinɑ ɨ́ sí Siríɑ yɨ́. 3Nó bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ nze kɑ tô, tó tilɔɔ, mʉr ɨ́ nkɑnɑ̌ kúl yé. 4Nó ntémé ó Joseph ɑ́ nze duhǒ Nɑzɑrɛ̂t ɨ́ sí Gɑlilê, nzě nkɛ́ɛ, lɨ́ etô sí Yʉ́dɑ. Tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ tô, nkǒ nkɑnɑ yé, Bétɛlɛhɛm, gúmó njǿø Dɑvid ɑ́ byɛ̂l yɨ́. Nye ɑ́ tô gʉ̂ʼ ó, ebě, nye ɑ́ be ó mʉr mbɛ̌r bʉ̂r mé Dɑvid. 5Nó nyé ɑ́ to tilɔɔ, bé e Mɑrie, mʉmɑ́ bé e nɔ́ɔ́ bé ɑ́ be le etié lé ébɑ̂ nyɑ́. Mɑrie ɑ́ be ó, nye mû le ebum. 6Jɔʼ bé ɑ́ be gʉ̂ʼ yɨ́, jɔʼ ébyɑ̂, yê nzě pyɑ̂l. 7Nye ntɔ̂ʼ byɑ̂ mɑ̂ mʉrʉ̂m, mwɑ̂n mejwéʼe wé. Nye nzě díble nyé ɨ́ kɑ́n, jyêʼ nyé ɨ́ gúmó bítɑb byé ɑ́ dɨde mede mɔ́ɔ́ yɨ́, ebě, yé ɑ́ bé ɑkɑ̌ be e jɑ́ ɨ́ mbɛ̌r ójwóo. 8Yé ɑ́ be ó, e bʉ́ʉ́ bʉ̂r o b'ɑ́ pɨpɑ́lɑ binteme byɔ́ɔ́ bɑ́, gúmó dɑ́ɑ́ dí yɨ́ ɨ́ Bétɛlɛhɛm. Yé ɑ́ be ó, yé mû témé pum. 9Nó éngeles mé Dɑ̂ ntɔ̂ʼ pyɑ̂l bê. Mencyɛnwɑ mé Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ pɑn ɨ́ gúmó bé ɑ́ be yɨ́. Bé ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre ésɑ̂ʼ ɨ́ bʉ́ɑ́. 10Nó ó éngeles ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Ayɨ́ kpɛ́ɛ gɑ̂. Pɑɑ́ bee gɑ̂: mɨ́ nze bɨ́n e Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ! Bʉr ó kúl bʉ̂r yɨ́n, bɨ́bɛ̂h, bé óbuú soho wê. 11Ɨ́ pum wɨ̂ʼ ɨ́ nkɑnɑ mé Dɑvid, Ciʼ-bʉr wɨ́n, nyɨ́ byɛ̂l! Nye ó Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. Nye ó dí ntémé Dɑ̂ Nzyɛ̌m! 12Pɑɑ́ bee gɑ̂: bɨ̌n bé ójweʼe nyé ó ɨ́ jøʼ yɨ̂: bɨ̌n bé ókœb mwɑ̂n, nyé osí díblɔɔ ɨ́ kɑ́n, njyéʼɑ́ gúmó bítɑb dí ede méde yɨ́.» 13Tyé e tyé yɑɑ́, sɔ́mɑ́ bééngeles, yê nzě duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nzě kœb éngeles wɑɑ́. Bé e nɔ́ɔ́ bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ gúmlǒ Nzyɛ̌m. Bé ó: 14«Kûm mé Nzyɛ̌m, nye lɨ́ elóŋlǒ jʉ́ó dí elɑɑ̌ jʉ́o le ejwoo le bɑɑ́ntɛ́n yɨ́. Bʉr ó sí, bé díʼee e mepyɛblɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́, ebě, Nzyɛ̌m, nyɨ́ bee bé mbɨ̂mbɨɑ́.» 15Jɔʼ bééngeles, bé ɑ́ líʼe bê, ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ bérɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́ yɨ́, nó ó ópɑ́lɑ o bínteme, bé ɑ́ nze lɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Ncʉ̂ʼ gɑ́ Bétɛlɛhɛm. Mɨnɑ́ tô bee gɑ́ sɑ̂ syɛ́ɛ́ gʉ̂ʼ yɨ́, mpʉ̌ Dɑ̂ Nzyɛ̌m tɨ́é mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́.» 16Bê nzě tô e mikɑ́m, tó beě Mɑrie, bé e Joseph ndu e mɑ̂ cyéé, njyéʼɑ́ gúmó bítɑb dí ede méde yɨ́. 17Jɔʼ ópɑ́lɑ o bínteme, bé ɑ́ nze bee bé yɨ́, bê nzě lɛ́ɛ bé lɔ́ɔ́ wɨ́wɛ̂h, lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ mékɑ̌n bééngeles bé ɑ́ lɛ́ɛ bé, dumo e mwɑ̂n wɑɑ́ mɑ́. 18Bʉr bɨ́bɛ̂h o b'ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ wɑɑ́ bɑ́, bê nzě buú kɑ́mɔɔ̌ sɑ́ ópɑ́lɑ o bínteme bé ɑ́ lɛ́ɛ, dumo e milɔ̌b myɑɑ́ yɨ́. 19Mɑrie nyɨɛ nzě bɑʼle mílɛ́ɑ́ myɑɑ́ mímyɛ̂h ɨ́ lémé wé, nzě gɔ́nɑ le epɑhle myé ɨ́ puuu. 20Píe tɨ̂, opɑ́lɑ o bínteme nzě mɔɑ, swíʼɔɔ. Bê nzě tô le ejwě Nzyɛ̌m kûm ɨ́ buo buo ɨ́ lɔ̌b bísɑ́ bé ɑ́ jóʼo le ebee bí. Bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ bíbyɛ̂h, byé ɑ́ kʉ be ó mpʉ bééngeles bé ɑ́ pɑ lɛ́ɛ bé yɨ́. 21Píe jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ byɛ̂l yɨ́, lɨ́ elú é mwôm, yé ntɔ̂ʼ pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ jɑlɑ le ecíʼe nyé mpʉ́n yɨ́. Bé ntɔ̂ʼ cíʼe nyé nyɑ̌, le ejør nyé díe ó, “Yésʉs”, ebě, díe lɑɑ́ ó éngeles ɑ́ lɛ́ɛ bê, Mɑrie jínɑ ɑpɑ̌ nʉɑ ébum yɨ́. 22Píe tɨ̂, jɔ̌ʼ Mɑrie, bé e Joseph, bé ɑ́ jɑlɑ le elóŋlo métié mé Moïse yɨ́, yê nzě pyɑ̂l. Moïse ɑ́ tyêl bɑɑ́byɛɛ́ etié ó, ɑ́byɛɛ́ nyɨnyɛ̂h nyɛ́ɛ tó pubɔɔ píe byɛɛ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m. Bê nzě tô e mwɑ̂n wɔ́ɔ́ Yerʉ́zɑlɛm, tó lɛ̂ʼlɔɔ̌ Dɑ̂ nyɑ̌. 23Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: “Mwɑ̂n esôʼ ótɑ́ɑre ébyɛ̂l mɑ̂ mʉrʉ̂m nyɑ́, nye ɨ́ jɑlɑ le ejweŋɔɔ̌ Nzyɛ̌m.” 24Bé ntémé, bé ɑ́ si to jwe minjwéɑ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ ó, bé jwêʼ mí. Yé ɑ́ be tilɑ́ ó: “Jwéʼ gɑ́ Nzyɛ̌m minjwéɑ́, nkʉ̂ bidúdúó bíbɑ́, nkʉ̂ mepɨbɑɑ mebɑ́.” 25Ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, yé ɑ́ be ó e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, díé lé Siméon. Nye ɑ́ be ó tîtyěl mʉr le ebuú jwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ didi ó, lɨ́ ebóno mʉ̂r ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ gbɑ̂ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l nkul ɨ́ miléme nyɑ́. Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ be ó, e né. 26Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ si boo lɛ́ɛ e né ó, nye ɑpɑ̌ jwe, nye óbee mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. 27Jɔʼ yɑɑ́, nye ntɔ̂ʼ tô mpɑ́h Nzyɛ̌m, mpʉ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ tɨ́e nye yɨ́. Nó ɨ́ jɔʼ óbyɛ̂l mé Yésʉs bé ɑ́ pyɑ̂l e mwɑ̂n wɔ́ɔ́ lɨ́ enzě lóŋlo étié Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl obyɛ̂l o bwɑ́ ó bʉrʉ̂m lɨ́, 28Siméon nzě nkɛ́ɛ mwɑ̂n wɑɑ́ ɨ́ mebó mé, nzě jwě Nzyɛ̌m kûm. Nye ó: 29«Dɑ̂ ɛ̌, gʉ́ kʉ́ sɑ̂ mpʉ gó ɑ́ pɑ kɛʼ me yɨ́. Gʉ́ sɑ̂ ó, me lɑ́ŋɑɑ ɨ́ cwiʼ yɨ̂ʼ le mepyɛblɑ ɨ́ léme. 30Ebě, míh mɑ̂m, mɨ́ beě cwiʼ yô, 31cwiʼ gó ɑ́ komlo ɨ́ míh bíkúl bí bʉ̂r bíbyɛ̂h yɨ́. 32Mwɑ̂n nyɑ̂, nye óbe ó njʉl ngɑ́ kʉn bíkúl bíswîh ó, byé gʉ́ŋɑɑ go wɨ́. Bʉr bô, bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bé óbuú sêʼlɔɔ ɨ́ nye.» 33Sɔ́ŋ, bé e nyɔ̌ŋ mé Yésʉs ɑ́ be ó lɨ́ ebuú kɑ̂m mékɑ̌n Siméon ɑ́ cɨ, dumo e Yésʉs mɑ́. 34Píe tɨ̂, Siméon nzě syɛɛ bé mecyéelé, lɨ́ elɛ́ɛ e Mɑrie, nyɔ̌ŋ mé Yésʉs ó: «Mwɑ́n nyɑ̂, nye ó wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh ó, nye cwêhlɑɑ bɑɑ́ o dí ebeně Nzyɛ̌m bɑ́, le egbɛl bɑɑ́ o dí ekpɛl nyé bɑ́ sí. Nye óbe ó le jweʼle, lɨ́ elɛ̂ʼle nkûl mé Nzyɛ̌m. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ, bé ókɛ́lɑ̌ jweʼle yé. 35Nye ó sɑ́ ngɑ́ lɛ̂ʼlě mbi bíjøʼ bʉ̂r dí esʉsol ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ bí. Guɑ mʉmɑ́ nyɑ̂, ebúʼ, lé ókpɑ̂hlɑ gó ɨ́ léme mpʉ pɑ̂-sʉŋ ɨ́ jɔʼ gó óbee bé lɨ́ esɑ̂ nyé nó yɨ́.» 36Yé ɑ́ be ntémé ó, e nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m, díé lé Anne. Nye ɑ́ be ó mwɑ̂n mé Fɑnuɛ̂l, ɨ́ mpóʼo mé Áser. Nye ɑ́ be ó, nye mû sí buú jøm. Nye ɑ́ si bɑ̂ nyʉ́ʉ́ mʉ́rʉ̂m, bé e njʉ̂m wé wɑɑ́ jɑɑ́ dǐ njɨ mimbû nzɑɑngbɑ́, 37njʉ̂m wé ntɔ̂ʼ jwe, nyɨɛ ntɔ̂ʼ lîʼ kúhó mʉ́mɑ́. Nye ɑ́ didi ó nó, tótôʼ, tó kumo mímbû mekɑ́m mwom e mimbú mínɑ̂. Nye ɑ́ bé ɑbɔ́ʼɑ e mpɑ́h Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ sɨséɑ tɨ̂ʼ ó, móhó e pum. Nye ɑ́ bɨbe ó, lɨ́ eci méde e bijɔʼ, lɨ́ esú lé éjɨʼlɑ e Nzyɛ̌m. 38Nó mpʉ̌ Siméon ɑ́ be lɨ́ elwib nó yɨ́, Anne ntɔ̂ʼ sîhle, nzě jwě Nzyɛ̌m kûm, nzě lwib e bʉr o bé e boo nɔ́ɔ́ bé ɑ́ didi bɑ́. Bé ntémé, bé ɑ́ si bóno mʉr ngɑ́ tɑ́ɑ̌ góo, le edwǐh kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ɨ́ mpilɑ ébébe nyɑ́. Nye nzě lɛ́ɛ bʉ̂r ónɨ̌ bɨ́bɛ̂h sɑ́ yé ɑ́ dumo e mwɑ̂n wɑɑ́ yɨ́. 39Jɔʼ óbyɛ́l mé Yésʉs, bé ɑ́ sil elóŋlo metié mé Dɑ̂ yɨ́, nó bé ɑ́ nze swîʼ e né ɨ́ sí Gɑlilê, tóŋɔɔ e né kwɑ́r nyɔ́ɔ́ Nɑzɑrɛ̂t. 40Mwɑ̂n nzě gǿe le elɨl. Nye ɑ́ be ó lǿŋlɑ́ le ocwóó. Nye ɑ́ be ó, e metyɛʼ me mpóm mé Nzyɛ̌m. 41Mimbú mímyɛ̂h, obyɛ̂l mé Yésʉs, bé ɑ́ be lɨ́ etʉ̂tǒ Yerʉ́zɑlɛm, lɨ́ etó bwɑl nzɔ́ɔ Pɑ́skɑ gʉ̂. 42Mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ be, nye mû e mimbû kɑ́m e mimbɑ́ yɨ́, nó ó bé ɑ́ nze kɑ tô, bɨ́bɛ̂h, mpʉ tûm nyɔ́ɔ́, nyé ɑ́ be yɨ́. 43Mpʉ nzɔ́ɔ ɑ́ be, nyé osí síe yɨ́, bê nzě gbɛhɑ. Yésʉs nzě lîʼ ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, obyɛ̂l bé nzě swíʼɔɔ, bɨ́ɛ l'ɑgʉ́ɑ ó, sohó wɔ́ɔ́, wɨ́ lîʼ píhe. 44Bé ɑ́ gʉgʉ́ɑ nzɨ́ e nzɨ̌ ó, bé e boo nɔ́ɔ́ ó dí sɔ́mɑ́. Nó bé ɑ́ nze cye móhó ntinɨ̂. Píe tɨ̂, bê nzě sɑn nyê, ntɔ̂ʼ sɑ́ŋɔɔ nyé kwɑ́ mimbyɛ́l myɔ́ɔ́ le osó bɔ́ɔ́, ɨ́ sɑ́ɑ, sɑ́ɑ, ɑbeɔɔ. 45Bé ntɔ̂ʼ tó swîʼ, tó sɑ́ɑ nyé ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm. 46Bé ɑ́ kɑ to bee nye ó, lɨ́ elú élɛ̂l, ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ be ó témé olɛ̂ʼlɑ o métié. Nyɨɛ lɨ́ ejôʼlo bê, le ejî bé mecíɑ́. 47Sɑ́ yɨ́yɛ̂h bé ɑ́ jóʼo nye lɨ́ elɛ́ɛ yɨ́, bé ɑ́ si kɑ̂m yê, ɨ́ wɨ́hɑɑ́ mbi ócwóó wé, le mimbi bíyɑlɑ́ nyé ɑ́ yɑlɑ mɔ́ɔ́ mécíɑ́ bí. 48Jɔʼ óbyɛ́l bé, bé ɑ́ bee nye yɨ́, bé ntɔ̂ʼ kɑ̂m nyê. Nyɔ̌ŋ wé nzě jî e né ó: «Mwɑ́nɑ̌m, go kɑ sɑ́ bɨ́h mpʉʼ ɨ́ yé ɛ́? Pɑɑ́ bee: bɨ̌h e sʉ́ŋ, bɨ́ buú sɑ́ɑ gó, le esyɛ̌l bɑ́.» 49Nó nyé ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n sɑ́ɑ́ mé ɨ́ yé ɛ́? Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, yé jɑlɑ ó, me díʼee ɨ́ mbɛ̌r mé Dɑ̂ ɛ̌?» 50Bɨ́ɛ l'ɑgwɑ́ jóʼǒ sɑ́ nyé ɑ́ pʉgʉ kpɛl elɛ́ɛ bé yɨ́. 51Nó bé e boo nɔ́ɔ́, bé ɑ́ swîʼ, tô Nɑzɑrɛ̂t. Nye ɑ́ si sɑ̂ bé mejóʼo. Nyɔ̌ŋ ɑ́ be lɨ́ ebɨbɑʼle mílɔ̌b myɑɑ́ mímyɛ̂h ɨ́ lémé wé tʉ́ŋlʉ̌. 52Yésʉs nzě gǿe ɨ́ pɑ́ʼ nyʉ̂l, le etɔ́mɑ ɨ́ pɑ́ʼ ócwóó. Nó ó Nzyɛ̌m, bé e bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ bee ó, nye ó dí mwɑ̂n ebeɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\