Luc 20

1Ɨ́ gúú móhó, Yésʉs jínɑ lɨ́ elɛ́ɛ mínzɨnzɨ mi bʉ̂r Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m nɛ́ɛ: ojǿø o tɨ̂ʼ le olɛ̂ʼlɑ o métié, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r, ntɔ̂ʼ pyɑ̂l tɨ̂ʼ ɨ́ sulûm. 2Bê nzě lɛ́ɔɔ ó: «Twóólɑ́ɑ́ díé é mʉ̂r ɑ́ lómo go ó, go sɑ̂ʼ bisɑ́ bîʼ nyɑ́. Go ntémé pʉgʉ́ sɑ̂ byé e nkul mé nzé?» 3Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Mɛm ntémé múo nzě jî bɨ́n cíɑ́. Yɑlɑɑ gɑ́ me! 4Ndubó mé Jeɑn, wé ɑ́ duho wó? Nzê kwɑ́ mé Nzyɛ̌m, nzê kwɑ́ bʉr?» 5Nó ó bé ɑ́ nze jíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bé ó: «Mɨ́nɑ́ yɑ́lɑ́ gɑ́ ó: “Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ lómo nye” nó, nye óbɑ́ʼɑ̌ jî ó: “Yé bé nó wɑ́, bɨ̌n ɑ́ bé ɑbûʼlɑ nyé ɨ́ yé?” 6Mɨ́nɑ́ yɑ́lɑ́ gɑ́ ó: “Bʉr ó b'ɑ́ lómo nye” nó, minzɨnzɨ mi bʉ̂r mímyɛ̂h, myé ólúmo gɑ́ mɨnɑ́ mekóʼ.» (Ebě, myé ɑ́ be lɨ́ ebûʼlɑ ó, Jeɑn ɑ́ kʉ be tyeetye ó ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m.) 7Nó ó bé ɑ́ kɑ yɑlɑ e né ó: «Bɨ̌h bɨɛ, bé ɑgʉ́ɑ yɨ́h bé nkǒ ndubó wé wɑɑ́, wé ɑ́ pʉgʉ duho yɨ́!» 8Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Yé bé nó wɑ́, me ntémé, me ɑ́kóʼó lɛ́ɛ bɨ́n mʉr dí ejwe mé nkul ó, me sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bínɨ̌ nyɑ́.» 9Yésʉs nzě lwib e kúl óYúden ɨ́ nzɨ̌ kɨkɛnɑ yɨ̂. Nye e né ó: «Mʉr ɑ́ be ó, nzě lî pemé, be métín mé órɑisin tɨ̂. Píe tɨ̂, nzě líʼe bílóbilɑ e pemé yɑɑ́, ó byé séɑɑ nye yɑ̌. Nye nzě jɑ nzɨ́, tô ɨ́ cyen, tó di ɨ́ gúú pɑ̂ʼ mimbû mimbû, misøø misøø. 10Jɔ̌ʼ søø ékpɛm, yé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, nye nzě lómo syɛ̂l mesɑ̂ wé ó, nye tôʼ nʉɑ nyé nkɔ̂b mpumó. Bilóbilɑ byɑɑ́ nzě bî nyê, bwóolɔɔ nyé mebô e mebô. 11Nó nyé ɑ́ bɑʼɑ lómo syɛ̂l mesɑ̂ swîh. Byê nzě bî ntémé nye, sɑ́ŋɔɔ nyé bisɑ́ bí ésɔ́m, bwóolɔɔ nyé mebô e mebô. 12Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ lómo wɑɑ́ lɛ̂l. Nyɨ́hɑɑ́ ó, byé ɑ́ bɛ́ble mepɨ́ɨ́, ntɔ̂ʼ soŋɔɔ nyê. 13Kúm pemé órɑisin nzě lɛ́ɛ ó: “Á me kɑ́ɑ sɑ̂ wɑ̂ʼ nyɑ́? Me múo kɑ̌ lómo mwɑ̂n wɑ̌m mé dí ɨ́ buú kpɛl nyɑ́. Jɑ́ŋɑ́, byé ójwɑ́ɑwo nyê.” 14Jɔʼ bílóbilɑ byé ɑ́ bee mwɑ̂n yɨ́, byê nzě lɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: “Beyɨɨ gɑ́, mejilɑ́ me kúm pemé ó mɑ̂! Mɨnɑ́ jʉ́ʼoo gɑ́ nye. Bilíʼé byé, byé nkʉ̂ sûʼlɑ byɑɑ́ gɑ́ bínɑ́.” 15Byê nzě pɛʼ nyé ɨ́ pemé tʉ́ŋlʉ̌, tó jʉ́ŋɔɔ nyé mpómo pemé. «Nó kúm pemé ókɑ̌ sɑ̂ bé nyɑ́? 16Mɛ̌m bee ó, nye ónzě jʉ̂ bílóbilɑ byɑɑ́ bíbyɛ̂h, nzě pɛ̂h bʉ̂r oswîh, nzě kɑ̌ tímle bé pemé yɑɑ́.» Jɔʼ bʉ̂r bé ɑ́ jóʼo nó yɨ́, bé ó: «Heʼé, yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ, yé ɑ́kóʼó syɛ́ɛ bɑ́ nó!» 17Yésʉs nzě jwɛ̂ʼ bê. Nye e né ó: «Wɑ́ɑ̌ lɔ̌b dí tilɑ́ ó? “Ekóʼ óswim ó mbɛ̌r, bé ɑ́ bene lɨ́, lé ó b'ɑ́ kɑ sûʼlɑ ekóʼ e dí esúʼo méjwii me sɔ́ŋ lɨ́.” 18Mʉr nyɨnyɛ̂h ócwe lɨ́ ekóʼ lɑɑ́ nyɑ́, óbîʼ. Wɑɑ́ ékóʼ ngɑ́ bílɑ nyɑ́, ósiǐ noʼ.» 19Olɛ̂ʼlɑ o métié le ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m ɑ́ be ó lɨ́ esɑ́ɑ émɛ̂r Yésʉs ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, ebě, bé ɑ́ be ɨ́ gʉ́ɑ ó, nye ɑ́ lwib ɨ́ nzɨ̌ bikɨkɛnɑ byɑɑ́ ó, dumo e bê. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ be lɨ́ ekpɛ́ɛ mínzɨnzɨ mi bʉ̂r. 20Bê nzě tɑ́ɑre étô le ebɑʼɔɔ nyê. Nzě lómɔɔ bʉ̂r o b'ɑ́ nøølɑ le otîtyěl o bʉ̂r bɑ́ ó, bé tôʼ lɑ̂m nyé lɑ̂m dí ó, bé nkʉ̂ mɛ̂r nyé ɨ́ lɔ̌b yɑlɑ́ yé. Jɔʼ yɑɑ́ ó bé ɑ́ be e nkul ebɛ́mɑ nyé ɨ́ mebó mé njǿø, ó nye kúrɨɨ ɨ́ nkul jǿø mé ngóvinɑ yɨ́. 21Nó ó bé ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, bɨ̌h bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ó, sɑ́ gó dí elɛ́ɛ le elɛ̂ʼle yɨ́, gǒ lɛ́ɛ́ yé ó, njɨ tîtyěl. Gó ɑbe lɨ́ ejwɑ́ɑwo bʉ̂r mempǒm. Gǒ jɑɑ́ jwijwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ ó, njɨ lɨ́ otyeetye, ɨ́ mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí ekpɛl yɨ́. 22Nzê metié gɑ́ mɨ́nɑ́, mé kɑm ó, mɨnɑ́ jɛ́nɑɑ gɑ́ Kɛ́ɛzɑ tœ́ɑ ɛ̌? Nzê yê mpéné ó, mʉ̌r sɑ́ ɑjɛ́nɑ nyé yɑ̌ ɛ̌?» 23Mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ be ɨ́ kʉ́ gwɑ́ gʉ́ɑ mépɨʼ mɔ́ɔ́ yɨ́, nó ó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: 24«Pɑɑ́ lɛ̂ʼle gɑ́ me nzɑ̌ŋ mɔnɨ́. Mpǒm mé nzé le díé mé nzé dí lúlɑ́ ɨ́ nzɑŋ wɨ̂?» Nó ó bé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Byɑɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ.» 25Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Bwóólɑ́ɑ́ gɑ́ bé Kɛ́ɛzɑ bisɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ; le Nzyɛ̌m, bisɑ́ mé Nzyɛ̌m!» 26Bé ɑ́ bé ɑbe e nkul kɑ́ jwe nyé mebě ɨ́ mekɑ̌n nyé ɑ́ lwib ɨ́ míh mínzɨnzɨ mi bʉ̂r mɑ́. Bé ɑ́ si kɑ̂m yɑlɑ́ yé. Bɨ́bɛ̂h di ɨ́ jolɑɑɑ. 27Nó bʉ́ʉ́ óSɑjwisyɛ̂n, bʉr o dí elɛ́ɛ ó, ojwe, bé ɑ́kóʼó pɑh ɨ́ mesoo bɑ́, bé ɑ́ nze kwɑ́ mé Yésʉs. Bê nzě jî e né ó: 28«Lɛ̂ʼlɑ, Moïse ɑ́ be ɨ́ tyêl mɨ́nɑ́ gɑ́ etié lɨ̂. Lê tilɑ́ ó: “Mbɛ́ɑ́ mʉ́rʉ̂m ójwe, ɑlíʼe mwɑ̂n nó, yé jɑlɑ ó, mɨ́ɔɔ́ wé bɑ̂ʼ mʉmɑ́ wé, bé e mʉmɑ́ wɑɑ́ nkʉ̂ byɑ̂ bwɑ̂n lɨ́ esú é mɨ́ɔɔ́.” 29Nó ó, yé ɑ́ be ó bʉr nzɑɑngbɑ́, bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́. Mejwéʼe ɑ́ si bɑ̂ mʉmɑ́. Di ɨ́ di di di, nye nzě jwe, ɑlíʼe mwɑ̂n. 30Wɑɑ́ mbɑ́ ntɔ̂ʼ bɑ̂ kúho wɑɑ́, jwe, ɑlíʼe mwɑ̂n. 31Wɑɑ́ lɛ̂l ntémé. Tó pyɑ̂l ɨ́ bɨ́bɛ̂h nzɑɑngbɑ́, bé ɑ́ jwe ó, ɑlíʼe bwɑ̂n. 32Píe tɨ̂, mʉmɑ́ ntémé kɑ̌ jwe. 33Nó ɨ́ móhó bʉ̂r, bé ópɑh ɨ́ mesoo wɨ́, nye ókɑ̌ sûʼlɑ myɑ́ɑ́ mé nzé? Ebě, bɨ́bɛ̂h nzɑɑngbɑ́ ɑ́ si bɑ̂ nye.» 34Nó ó Yésʉs ɑ́ yɑlɑ e bé ó: «Bʉr ó jɔʼ yɨ̂, bé lɨ́ ebɛ́ɑ. 35Sɑ̂ gwɑ́r, ojwe ó Nzyɛ̌m dí ebee ó, bé ɨ́ jɑlɑ le epɑh, tó di e né ɨ́ mpóʼo ngɑ́ tyélɔɔ nyɨ́ bɑ́, bé ɑ́kóʼó kɑ̌ bɛ́ɑ. 36Ebě, bé ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ jwe. Bé óbe ó mpʉ bééngeles. Bé ó bwɑ́n mé Nzyɛ̌m, ebě, bɨ́ boó pɑh. 37Moïse ɑ́ si boo lɛ́ɛ ɨ́ hǿm ó, bʉr, bé ópɑh ɨ́ mesoo. Nye ɑ́ lɛ́ɛ nó ó, gúmó nyé ɑ́ lwib ɨ́ lɔ̌b njʉl nyé ɑ́ kœb lɨ́ ejúo ɨ́ kpɑ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌ wɨ́ yɨ́. Nye ɑ́ jébe Dɑ̂ Nzyɛ̌m ó: “wɑɑ́ Abrɑhɑm, Isɑɑc, ndu e Jɑcob dí ejwe kûm nyɔ́ɔ́ nyɑ́.” 38Nó ó yé lɨ́ elɛ̂ʼle ó, Nzyɛ̌m, nyé ɑbe wɑɑ́ ojwe. Nye ó Nzyɛ̌m mikublɑkúblɑ mi bʉ̂r, ebě, bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ó le cwiʼ ɨ́ mpǒm nyé.» 39Bʉ́ʉ́ ólɛ̂ʼlɑ o métié, bé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Lɛ̂ʼlɑ, gʉ́ kʉ́ gʉ́ɑ élwib!» 40Bé ɑ́ bé ɑkɑ̌ jûhwo ó, bé jíʼee nye mʉ́ʉ́ mécíɑ́. 41Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Bʉr, bé lɨ́ elɛ́ɛ ó, Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, nye ó “Mwɑ̂n mé Dɑvid” ɨ́ yé? 42Ebě, Dɑvid nye mʉr tɨ̂, nye lɨ́ elɛ́ɛ ɨ́ kɑ́lɑr mesø̂ʼlʉ wé ó: “Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ e Tî wɑ̌m ó: Diʼee sí wɑ̂, ɨ́ pɑ́ʼ mbó éjʉ́m wɑ̂m, 43tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé ósɑ̂ óntɨ̂m le obɨn bô ó, bé díʼee tyélɑ́tyélɑ mékʉ̌ yô yɨ́.” 44[Olɛ̂ʼlɑ o métié jébé Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ ó: “Mwɑ̂n mé Dɑvid.”] Dɑvid nyɨɛ ɑ́ jébe nye ó: “Tî wɑ̌m”. Á bɨ̌n bɨɛ̌ kɑ̌ lɛ́ɛ ó, Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, nye ó “Mwɑ̂n mé Dɑvid” e nyɑ́ɑ nzɨ́?» 45Mpʉ éntumo e bʉ̂r, lé ɑ́ jʉjôʼlo nye yɨ́, Yésʉs nzě lɛ́ɛ le ompʉ́n bé ó: 46«Bɨ̌n ɑ bɑ́ʼ ólɛ̂ʼlɑ o métié. Bé ɨ́ kpɛl ébwɑ̂r míkɑ́n mi dí ɨ́ jɑɑ jɑɑ mí. Bé kpɨkpɛl ntémé ó, bʉr sóhɑɑ bê, le ejwe bé júu gúmó bʉ̂r dí eswɑ̂l yɨ́. Bé ntémé kpɨkpɛl ó, bidiɑ́ bí ésôʼ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ ti e mpɑ̌ŋ bidiɑ́ bí dóló, gúmó bé dí edě dínɑ yɨ́. 47Bé lɨ́ esɑ míkúho, nʉnʉɑ bísɑ́ bíbyɛ̂h bé dí e tɨ̂ʼ bí. Bé jɨjɨʼlɑ ntémé e Nzyɛ̌m ó, bul mékɑ̌n, ebě, bé gǿm ó, bʉr béyɨɨ bé mimbɨɑmbɨɑ mi bʉ̂r. Bé ó ngɑ́ buú nʉɑ mébě le ejweŋɔɔ bíntɨ́ʼɑ́ bí tɨ̂.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\