Luc 21

1Yésʉs ntɔ̂ʼ bɨ̂n mîh, beě mpʉ ókúm ó bʉ̂r, bé ɑ́ gbɨgbɑ̂ minjwéɑ́ myɔ́ɔ́ ɨ́ mpɔrɑ mínjwéɑ́ yé ɑ́ be ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m yɨ́. 2Nó nyé ɑ́ bee ntémé gúú njyêbnjyéb kúhó mʉ́mɑ́ lɨ́ egbɑ̂ bípɑ́rɑ bibɑ́. 3Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, njyêbnjyéb kúhó wɨ̂, wê bé ó sí buú gbɑ̂ mɔnɨ́, lɑɑ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h. 4Ebě, bɑ̂ʼ bɨ́bɛ̂h mpʉ bé dí e bisɑ̂ ɨ́ buo buo yɨ́, bê jɑɑ gbɑ́ ó, njɨ sɑ̂ ntɑɑ lɨ́ bisɑ́ byɔ́ɔ́ kʉ́ yɨ́. Nyɨɛ, dɑmɑ́ jóʼo lɨ́ ejyéb lé kʉ́, nye bé yɨ́ɛ ó sí kʉ́ bɑ́nɑ̌ gbɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyé ɑ́ gwɑ be ó, nye óciʼe ó, e tɨ̂ʼ yɨ́.» 5Jɔʼ yɑɑ́, bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ be lɨ́ elwib ɨ́ lɔ̌b mpɑ́h Nzyɛ̌m mpʉ wé ɑ́ sumɔɔ e mbɨɑmbɨɑ mekóʼ yɨ́. Wé ɑ́ sumɔɔ ó, e bisɑ̂ bʉ̂r, bé ɑ́ jwijwe Nzyɛ̌m bí. Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ ó: 6«Bisɑ́ bɨ́n dí ebee bî, ɨ́ mimóhó mi dí enze mí, ekóʼ, lé ɑ́kɑ̌ kɑlwo kʉ́ lʉ́ʉ́. Mɨ́mɛ̂h, mé ósîl élôʼlɔɔ sí.» 7Nó ó bé ɑ́ jî e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́, byé ósyɛ́ɛ ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔʼ? Yé ngɑ́ lɛ̂ʼle bɨ́h jɔʼ byé ngɑ́ syɛ́ɛ yɨ́?» 8Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Diʼee gɑ́ mekʉɑ́ ɨ́ binyɑ̂. Bɨ̌n ɑ́mû jɑɑ́ dímlɔɔ, ebě, bʉr ɨ́ buo buo, bé ónzɨnze e díé lɑ̂m, le elɨlɛ́ɛ ó: “Mɛm ó dí nye!” Bé óbɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ntémé ó: “Jɔ̌ʼ jǿǿ yɑ̂m, yɨ́ pyɑ̂l!” Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr ɑdû gɑ́ bê. 9Bʉr, bé ólɛ́ɛ bɨ́n milɔ́ɔ ɨ́ lɔ̌b mɔ̂m e bintʉ̌ mû lɨ́ esyɛ́ɛlɨ bí. Milɔ́ɔ myɑɑ́ sɑ́ ɑtɨ̂l bɨ́n mekʉ̌ sí. Yé jɑlɑ ó, bisɑ̂ byɑɑ́ nyɛ́ɛ pyɑ̂l. Dɑmɑ́ jóʼo nó, esúʼlɑ́ é kʉ́ e sí, lé ɑ́kóʼó kpɑ̂hwɑ̌ pyɑ̂l.» 10Nó nyé ɑ́ bɑʼɑ lɛ́ɛ e bé ó: «Yɨ̂ʼ kúl bʉ̂r, yé ólwímlɑ e yʉ́ʉ́; nyɑ̂ʼ njǿø lwímlɑ e nyʉ́ʉ́. 11Sí, yé óbuú kublɑ bígúmo bígúmo. Nzɑ, nye ónyɑŋlɑ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h. Bibébebébe bínumo, byé ópyɑ̂l ɨ́ byúú bígúmo. Bijǐm bi dí esɑ̂ ékɛ̂n bí le bijweʼle bí ɑ́bwɑʼbwɑ̂ʼ, byé ónyɨ̂n ɨ́ jʉ́ó kʉ́. 12Nó ɨ́ jɔʼ bísɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h ngɑ́ be, byé jínɑ ɑpɑ̌ pyɑ̂l yɨ́, bé ónyɛɛ́ mɛ̂r bɨ́n, le etíble bɨ́n, tô e bɨ̌n ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́, lɨ́ etó pur bɨ́n le ecíʼe bɨ́n milɔ̌b gʉ̂. Bé ótô e bɨ̌n ɨ́ mimbɛ̌r mímbʉʼ, le ɨ́ mempǒm me bʉ̂r onɨ́nɨ́ɨ́ ti e mɑɑ́ mé ójǿø, ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m. 13Yé óbe bɨ́n ó, nzɨ̌ eboʼlǒ lɔ̌b wɑ̂m. 14Nó, boó cíʼe gɑ́ ɨ́ milémé mín ó: bɨ̌n ɑ́kóʼó syɛ̌l bɑ́ ɨ́ nkɑr bɨ́n ngɑ́ kɑr nyɨ́! 15Ebě, mɛm mʉr tɨ̂, me óboó jwe bɨ́n mekɑ̌n le ocwóó, mbi dí ó, ontɨ̂m le obɨn bɨ́n, bé óbe, ɑbe e nkul ekɑ̌ yɑlɑ, nkʉ̂ sóŋlo yɨ́. 16Osɔ́ŋ le onyɔ̌ŋ bɨ́n, bé óbɛ́mɑ bɨ́n. Bɨ́ɔɔ́ bɨ́n, obyɛ́l bɨ́n le osó bɨ́n, bé óbɛ́mɑ bɨ́n. Bé ójʉ̂ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n. 17Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé óbene bɨ́n ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m. 18Sɑ̂ gwɑ́r, ɑbe e mpuo gwɑ́r ɨ́ lʉ́ wɨ́n ngɑ́ dîm. 19Ciʼɨɨ gɑ́ menyʉ́l mɨ́n ɨ́ nzɨ̌ bíhwó nyɨ́n!» 20Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Jɔʼ bɨ́n ngɑ́ bee bísɔ́mɑ́ bísójɑ lɨ́ elyɛrɑ̌ Yerʉ́zɑlɛm ɨ́ nkɑ́ yɨ́, gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, yé mû ó jɔ̌ʼ Yerʉ́zɑlɛm ngɑ́ lîʼ ɨ́ tíilʉ̌, ɑkɑ̌ be e bʉr yɨ́. 21Jɔʼ yɑɑ́, bʉr o ngɑ́ be ɨ́ sí Yʉ́dɑ bɑ́, bé ɨ́ jɑlɑ le ekpɛ́ɛ, tô ɨ́ mecø̂ʼ kʉ́. Bɑɑ́ o ngɑ́ bě Yerʉ́zɑlɛm bɑ́, bé ɨ́ jɑlɑ le ekpɛ́ɛ, tô kɑ́ kɑ́ lɨ́ ejɑɑ. Bɑɑ́ ngɑ́ be ɨ́ mekwɑ́r bɑ́, bé ɑkɑ̌ jɑlɑ le ebɑ́ʼɑ̌ nî ɨ́ nkɑnɑ. 22Ebě, yé óbe ó melú mé cíʼɑ́ mílɔ̌b. Tɨ̂ʼ ó sɑ́ yɨ́yɛ̂h Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ yɨ́ ngɑ́ dirɑ yɨ́. 23Nkoó e bʉbɑ́, bé óbe e mebum ndu e bɑɑ́ bé óbe lɨ́ edêhle bwɑ̂n ɨ́ mimóhó myɑɑ́ bɑ́, ebě, bisɑ́ ngɑ́ gbɑ̂ bʉ̂r bʉ́ɑ́ ɨ́ menyʉ̂l bí, byé ósyɛ́ɛ ɨ́ sí yɨ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b nkpɑ́ɑ̌ Nzyɛ̌m ngɑ́ lɛ̂ʼle bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ nyɨ́. 24Bʉr, bé ójʉ́ŋɔɔ le opɑ-sʉŋ. Bé ótô lɨ́ okómó ɨ́ bikúl bíbyɛ̂h. Nó bʉr o bíkûl byɑɑ́, bé ónyɑ̌l Yerʉ́zɑlɛm e mekʉ̌ mɔ́ɔ́, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ épʉ́lɑ lɔ́ɔ́, lé óbe sí lɑɑ yɨ́.» 25«Mesimɑ́, mé ósyɛ́ɛ ɨ́ dʉ́o, le lɨ́ ɑ́lomó le lɨ́ ocwícwén. Obóʼó ó mɑ̂ŋ, wé ópɨ̂ʼlɑ le eduo, ntɑɑ sʉ́ŋɑ. Bʉr o bíkúl bí sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h, bé ójóʼo bʉ́ɑ́, miléme ɨ́ mo ɨ́ nzɑmɑ́. 26Ekɛ̂n, lé óbuú søø bʉ́rʉ̂m ɨ́ menyʉ̂l, bé ntɔ̂ʼ puro mpɑ̂l lɨ́ epɑhlě sɑ́ ngɑ́ syɛ́ɛ ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, ebě, bisɑ́ bí nkûl bi dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bí, byé ókublɑ. 27Jɔʼ yɑɑ́ ó bé ngɑ́ bee Mwɑ̂n mé Mʉr lɨ́ enze ɨ́ jwiné tʉ́ŋlʉ̌, lǿŋlɑ́ e nkul ɨ́ buo buo ti e mencyɛnwɑ yɨ́. 28Jɔʼ bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́, byé ótɑ́ɑre ésyɛ́ɛ yɨ́, sohɑɑ gɑ̂. Bɨ̌n ɑ bɨ́r mîh kʉ́. Nzyɛ̌m óbe ó, nye mû kúno enzě tɑ́ɑ̌ góo, le edwih bɨ́n ɨ́ mpilɑ ébébe.» 29Nó ó Yésʉs ɑ́ nze sɑ̂ bé kɨkɛnɑ yɨ̂. Nye e né ó: «Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ́ lɨ́ figyê ndu e byúú bílɨ́ ɨ́ buo buo. 30Jɔʼ bɨ́n béé bíkɑ́ byɔ́ɔ́ lɨ́ ejwɑ́nwo yɨ́, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ o, nkóno, yé mû ó kúno epyɑ̂l. 31Bisyɛ́ɛlɑ bî, byé ó jøʼ gwɑ́r. Jɔʼ bɨ́n óbee byé lɨ́ esyɛ́ɛ yɨ́, gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, Nzyɛ̌m mû ó kúno etyêl Mpóʼo nyé ɨ́ sɨŋ. 32Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mpeʼ bʉ̂r yɨ̂ʼ l'ɑsíe, bisyɛ́ɛlɑ bî, byé ópyɑ̂l, bíbyɛ̂h. 33Kʉ́ e sí, byé ólɑɑ. Milɔ̌b myɑ̂m míɛ, myé ɑ́kóʼó síe.» 34«Gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó. Milémé mín ɑ́mû jɑɑ́ tyɛʼ ɨ́ mpwɑʼ edɨ́ɨ́ ndu e mpur menyoʼ, nkʉ̂ ɨ́ bitɔŋlɑ́ bí cwǐʼ sí yɨ̂. Móhó wɑɑ́, wé ɑ́mû jɑɑ́ pyɑ̂l bɨ́n metørɑ̂, mpʉ̌ syɛ̌m. 35Móhó wɑɑ́, wé ópyɑ̂l bʉ̂r bɨ́bɛ̂h o dí ɨ́ sí yɨ̂ʼ bɑ́. 36Diʼee gɑ́ ɨ́ mpʉ̂n. Jɨʼlɑɑ gɑ́ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h, ó bɨ̌n nkʉ̂ kɨ̂ŋ bísyɛ́ɛlɑ bí móhó wɑɑ́ bíbyɛ̂h. Jɨʼlɑɑ gɑ́ ntémé ó bɨ̌n nkʉ̂ be e nkul etyɛ̂b ɨ́ mpǒm Mwɑ̂n mé Mʉr.» 37Yésʉs ɑ́ jwijwe bʉr milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m ó, ɨ́ mimóhó. Nó ɨ́ bibíí bí kʉ̌ʼ bíɛ, nye ɑ́ to jɨjɑ̂ ó, lɨ́ ecø̂ʼ bé jɨ́jébé ó, “Ecǿʼ lé ólivier ” lɨ́. 38Nó ó mínzɨnzɨ mi bʉ̂r mímyɛ̂h, myé ɑ́ kûkuno, le etô mpɑ́h Nzyɛ̌m, lɨ́ etó jôʼlo nyé yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\