Luc 23

1Nó bʉ̂r ó gǿhlɑ́ yɑɑ́ ɑ́ mɔɑ sí, ntɔ̂ʼ tóŋɔɔ e Yésʉs kwɑ́ mé Pilɑ́tos. 2Bê nzě tɑ́ɑre épurɔɔ nyê. Bé ó: «Bɨ̌h bé ɑ́ si bee mʉr nyɑ̂ʼ lɨ́ endɑ́mɑ̌ kúl bʉ̂r yɨ́h lɨ́ elɛ̂ʼle yé ó, yé ɑjɑlɑ le ejɛ́nɑ̌ Kɛ́ɛzɑ tœ́ɑ. Nye ɑ́ si kʉ lɛ́ɛ ntémé ó, nye ó dí Njǿø-bʉr, wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø wɨ́.» 3Pilɑ́tos nzě jî e né ó: «Nzê go ó njǿø oYúden ɛ̌?» Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Yé ó gó dí sí lɛ́ɛ̌ nɨ̌.» 4Ɨ́ mekɑ̌n mɑɑ́, Pilɑ́tos ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ójǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, bé le entumo e bʉ̂r lɑɑ́ ó: «Mɨ́ pɑhle nyê. Nó mɛm, mé ɑbee mʉ̂r nyɑ̂ʼ e sɑ́ ébébe nyé nʉ́ɑ́ mébě e tɨ̂ʼ yɨ́.» 5Bé ntɔ̂ʼ nyémle mécwíí ó: «Lɛ́ʼlɑ́ nyé dí ejwe bɨ́h wɨ́, wé lɨ́ etô le ebyɑ̂ bíntʉ̌ mékwɑ́r e mékwɑ́r mɛ̂h ɨ́ sí Yʉ́dɑ. Nye ɑ́ tɑɑre esɑ̂ nó ó ɨ́ sí Gɑlilê. Nye nzě kumǒ gúmó mɨ́nɑ́ dí gɑ́ yɨ̂.» 6Njóʼɑ́ Pilɑ́tos ɑ́ jóʼo milɔ̌b myɑɑ́ yɨ́, nye nzě jî ó: «Nzê mʉr nyɑ̂, nye ó mʉr Gɑlilê ɛ̌?» 7Jɔʼ nyé ɑ́ gʉ́ɑ ó, Yésʉs ɑ́ duhǒ sí Erôd ɑ́ be lɨ́ ejǿø yɨ́, nye ntɔ̂ʼ cyen nyé kwɑ́ mé Erôd. Erôd ntémé ɑ́ be ó ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm ɨ́ melû mɑɑ́. 8Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l e Yésʉs kwɑ́ mé Erôd yɨ́, Erôd nzě soho, ntɑɑ sʉ́ŋɑ, ebě, nye ɑ́ si boo jóʼo milɔ́ɔ dumo e mesimɑ́ Yésʉs ɑ́ sɨsɑ̂ mɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ be lɨ́ egø̂m ébee mésimɑ́ mé Yésʉs yɨ́. 9Nye ntɔ̂ʼ jî nyé mecíɑ́ ɨ́ buo buo, Yésʉs nyɨɛ l'ɑyɑlɑ nyé mɑ̌. 10Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, le olɛ̂ʼlɑ o métié, bé ɑ́ be ó tɨ̂ʼ lɨ́ elúmo nyé mekɑ̌n ɨ́ buo buo, le epurɔɔ nyê. 11Erôd, bé e bisójɑ byé nzě lǿɔɔ nyé le epyéhɔɔ nyê. Bé ntɔ̂ʼ bôr nyé kɑ́n ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ nkɑɑɑ́. Erôd ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ cyen nyé kwɑ́ mé Pilɑ́tos. 12Erôd bé e Pilɑ́tos, bé ɑ́ nyɛɛ bɨbe ó, lɨ́ enwimlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Nó ó, ɨ́ dʉ́o lɑɑ́ ó bé ɑ́ kɑ tiɑ esó yɨ́. 13Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ bɑʼɑ pyɑ̂l kwɑ́ mé Pilɑ́tos yɨ́, Pilɑ́tos nzě syɛŋ ójǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bé e minzɨnzɨ mi bʉ̂r. 14Nye ó: «Bɨ̂n nzé mé e mʉr nyɑ̂ʼ ó, nye lɨ́ ebêhle mínzɨnzɨ mi bʉ̂r ó, myé gbɔ́bɑɑ e njǿø. Pɑɑ́ bee gɑ̂: mɨ́ pɑhle nyé ɨ́ míh mɨ́n, kœb ó, nyé ɑbe e sɑ́ ébébe ɨ́ bisɑ́ bíbyɛ̂h bɨ́n dí epur nyé e tɨ̂ʼ bí. 15Erôd ntémé ɑ́ bé ɑbee nyé e mebě, ebě, nye ɑ́ si bɑʼɑ bwóolo nye. Nó ó, mʉr nyɑ̂, nyé ɑbe e sɑ́ ébébe gwɑ́r nyê sɑ́ dí ejɑlɑ ó, nye jwêʼ yɨ́! 16Nó, me óŋmɛ̂h nyé mingɑ́hɑ́, mé obîr nyê.» 18Bʉr bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ bɨ̂n mécwíí ó: «Jʉ́ʼóó mʉ̂r nyɑ̂. Go ɑ bír bɨ́h Bɑrɑ́bɑs.» 19(Bɑrɑ́bɑs wɑɑ́ ɑ́ cyenɔɔ ɨ́ mbʉʼ ó, ebě, bé e bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si sɑ̂ bintʉ̌ ɨ́ nkɑnɑ. Nye ntémé ɑ́ si jʉ̂ mʉr.) 20Nó mpʉ̌ Pilɑ́tos ɑ́ be lɨ́ edǐ bîr Yésʉs yɨ́, nye nzě bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ bé ó, ó nyě bír ó nye. 21Nó ó, bé ntɔ̂ʼ nyémle mécwíí, lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Bomlɑɑ nyé ɨ́ kolôs kʉ́. Bomlɑɑ nyé ɨ́ kolôs kʉ́.» 22Pilɑ́tos ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ jî bé cíɑ́ ɨ́ jɔʼ lɛ̂l ó: «Ɨ́ lɔ̌b yé? Ebě, yɑ́ɑ̌ sɑ́ ébébe nyê pɑ sɑ́? Mɛm, mé ɑbee ó, nyě e mebě ó, nye ɨ́ jɑlɑ le ejwe. Nó, me óŋmɛ̂h nyé mingɑ́hɑ́, mé obîr nyê.» 23Bé ntɔ̂ʼ jɑ́mle nyé le egbɑ̂ nkûl lɨ́ ebɨ́nɔɔ mécyêl kʉ́kʉ́ ó: «Bomlɑɑ nyé njɨ ɨ́ kolôs kʉ́.» Nó ó lɔ́ɔ́ wɔ́ɔ́ ó b'ɑ́ kɑ ntɑɑ. 24Pilɑ́tos nzě kɑm ó, nyě sɑ́ ó mpʉ bé ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́. 25Nye nzě bîr Bɑrɑ́bɑs, mʉr ɑ́ gbɑ́ŋɔɔ ɨ́ mbʉʼ ebe nyé ɑ́ gbɔbɑ e njǿø lɑl le ejʉ̂ mʉ̂r nyɑ́. Nó nyé ɑ́ kɑ nze kɑm esɑ̂ Yésʉs mbi bé ɑ́ kpɛl wɨ́. 26Jɔʼ bísójɑ byé ɑ́ be lɨ́ etô e Yésʉs yɨ́, byê nzě bɔmɑ e Simon, mʉr Siréniɑ, lɨ́ ebúlɑ̌ pemé. Bisójɑ nzě mɛ̂r nyê, tínɔɔ nyé ó, nye nkɛ́yɨɨ kolôs mé Yésʉs, nye ɑ dú Yésʉs píe koo wé. 27Ánɨ̂nɨ̂n entumo e bʉ̂r, bé ɑ́ be ó lɨ́ edû nyê. Yé ɑ́ be ntémé ó, e bʉbɑ́, bɨ́ɛ lɨ́ ejɨ méjwê ɨ́ lɔ̌b wé, mebô kʉ́ milʉ̂. 28Yésʉs ntɔ̂ʼ jwirɑ, jwɛ̂ʼ bê. Nye ó: «Bʉbɑ́ ó Yerʉ́zɑlɛm, mʉr ɑjɨ gɑ́ lɨ́ esú lɑ̂m. Jɨʼee gɑ́ lɨ́ esú lɨ́n, le bɨ̌n bʉr o tɨ̂, ti e bwɑ́n bɨ́n. 29Melú mé ébébe, mé lɨ́ enze. Jɔʼ yɑɑ́ ó bé ngɑ́ lɛ́ɛ ó: “Metyɛʼ me mpóm, mé ódi e mikǔn mi bʉ́bɑ́, le bɑɑ́ bé ɑ́ be ɑbyɑ̂ bwɑ̂n bɑ́ le bɑɑ́ jínɑ ɑpɑ̌ dêhle mwɑ̂n ebêl bɑ́!” 30Jɔʼ yɑɑ́ ó bʉ̂r ngɑ́ lɛ́ɛ le mecǿʼ ménɨ́nɨ́ɨ́ ó: “Dumɑɑ gɑ́ bɨ̌h ɨ́ menyʉ̂l.” Bé ólɛ́ɛ le mɑɑ́ métwɑ́ʼwó ó: “Solɨɨ gɑ́ bɨ̌h.” 31Nkúnɑ́ bê pɑ sɑ̂ mɛ̂m, bɨ́h lɨ́ nó, ɑ́ jwɛʼrɑ e bɨ̌n, bijwéjwé!» 32Jɔʼ bísójɑ byé ɑ́ tô e Yésʉs, tó jʉ̂ nyé yɨ́, byé ɑ́ si tô ntémé le osyɛ̂l bé ébébe obɑ́. 33Bê nzě pyɑ̂l gúmó bé jɨ́jébé ó, “Bʉ̌n Lʉ̂” yɨ́. Bé ntɔ̂ʼ bomlǒ Yésʉs e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́, bomlɔɔ ntémé osyɛ̂l bé ébébe obɑ́ bɑɑ́: nyɑ̂, ɨ́ yé kolôs ɨ́ pɑ́ʼ mbó éjʉ́m mé Yésʉs; nyʉ́ʉ́, ɨ́ mbó émyɛ̌l. 34[Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Dɑ̂ ɛ̌, pɛʼɛɛ̌ bɑɑ gô pɑ lɑ́ɑ́ bé ɨ́ syɛ́ɛlɑ yɨ̂ʼ yɨ́, ebě, bé ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ bé dí esɑ̂ yɨ́.»] Bisójɑ ntɔ̂ʼ kɑblɑ míkɑ́n myé, doŋɔɔ myé ebyɑ. 35Bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sí yɑɑ́, bé ɑ́ be ɨ́ tyɛ̂b tɨ̂ʼ ɨ́ gúmo yɑɑ́, lɨ́ ejwɛ́ʼɔɔ. Otɔ́mɑ́ ó bʉ̂r, bê nzě pyɑ nyê. Bé ó: «Nye ɑ́ si ciʼ bʉr oswîh. Nye kɑ́ɑ ciʼ nyé mʉr tɨ̂, yé bé nye ó dí Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø, wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ pɛ̂h nyɑ́ nó!» 36Bisójɑ ntémé ɑ́ be lɨ́ epyɑ nyê. Byê nzě sîhle, jweŋɔɔ nyé bíkɛ̌ʼlɑ ményoʼ. Bé ó: 37«Yé bé go ó njǿø oYúden nó, ciʼɨɨ gó mʉr tɨ̂!» 38Kʉ́ lʉ́ wé, bé ɑ́ be ɨ́ cyel ébɔ́m le mitilɑ́ ó: Njǿø oYúden ó nyɑ̂. 39Lɨ́ osyɛ̂l bé ébébe obɑ́ bé ɑ́ pɑ bómlo ɨ́ kolôs kʉ́ bɑ́, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ngwɑ́r tɨ̂ nzě pyɑ̌ Yésʉs. Nye e né ó: «Ntʉ́ʼ gó dí Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ ɛ́? Kɑɑ́ ciʼ gó mʉr tɨ̂ʼ bé. Go ɑ cíʼ ntémé bɨ̌h.» 40Syɛ̂l ebébe, wɑɑ́ nyʉ́ʉ́, ntɔ̂ʼ jwe nyé mebě. Nye e né ó: «Nzê gó ɑbɑ́ kpɛ́ɛ̌ Nzyɛ̌m ɛ̌? Bɨ̌n bɨɛ lɨ́ esiɑ e mitúú mimpwɑ́r? 41Mɨnɑ́ ó dí ejɑlɑ le esiɑ e mbǐ túú wɨ̂, ebě, mɨnɑ́ ó b'ɑ́ sɨsɑ̂ bisyɛ́ɛlɑ bi dí ɨ́ bébe bí. Nyɨɛ ɑ́ bé ɑsɑ̂ syɛ́ɛlɑ ébébe gwɑ́r.» 42Nó ó, nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e Yésʉs ó: «Yésʉs, mwɑ́nɑ̌, toŋlɑɑ mé ɨ́ jɔʼ gó ngɑ́ tyêl Mpóʼo nyǒ yɨ́!» 43Yésʉs, nye e né ó: «Me lɨ́ elɛ́ɛ gó lɨ́ otyeetye ó, mûh, mɨnɑ́ e go bé ódǐ diɑ́ gwɑ́r ɨ́ Pɑrɑdîs.» 44Jɔ̌ʼ témé móhó, yé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, ejúrʉ́ʉ́ ntɔ̂ʼ sulɑ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h ntinɨ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ mewɑlɑ melɛ̂l mé bíí kʉ̌ʼ. 45Jɔʼ éjúrʉ́ʉ́, lé ɑ́ sɑ̂ yɨ́, kɑ́n ébê, wé ɑ́ bɨbe cyelɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m wɨ́, wé ntɔ̂ʼ nyɛɛ ɨ́ kwiií bipéh bíbɑ́. 46Yésʉs ntɔ̂ʼ címe kʉ́kʉ́. Nye ó: «Dɑ̂ ɛ̌, mɨ́ tímlě sísǐm wɑ̂m ɨ́ mebó mô!» Le nyé ɑ́ sil elwib, le nyé ntɔ̂ʼ ɑ́ sulɑ sø̂h. 47Kɑpitɛ̂n ɑ́ be tɨ̂ʼ nyɑ́, mbeɑ́ nyé ɑ́ bee sɑ́ yɨ́yɛ̂h yé ɑ́ syɛ́ɛ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ jwě Nzyɛ̌m kûm. Nye ó: «Lɨ́ otyeetye, mʉr nyɑ̂ʼ ɑ́ kʉ be ó mpɑ̌ŋ tîtyěl mʉr!» 48Nó ntémé ó méntumo me bʉ̂r mé ɑ́ nze, lɨ́ enzě beě sɑ́ yé ɑ́ syɛ́ɛ yɨ́. Mbeɑ́ bé ɑ́ bee yé yɨ́, bê nzě gɔ́nɑ le ebúlɑ ɨ́ gɔ̂ʼrɑɑ, mebô kʉ́ milʉ̂. 49Bʉr bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ gʉ́ɑ Yésʉs bɑ́, bé ɑ́ tyɛ̂b ó, e bɑ́ e ncɛrɑ́, lɨ́ ebeɔɔ bísɑ́ byɑɑ́ bíbyɛ̂h. Bʉbɑ́ bé ɑ́ be ɨ́ sɔ́mɑ́ cyen yé, tɑ́ɑre ɨ́ sí Gɑlilê bɑ́, bé ntémé ɑ́ tyɛ̂b ó nó. 50Nó ó, tɨ̂ʼ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɑɑ́, yé ɑ́ be ó e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, díé lé Joseph. Nye ɑ́ be ó mʉr Arimɑtê, nkɑnɑ óYúden. Nye ɑ́ be ó tîtyěl mʉr lɨ́ esɨsɑ̂ bʉ̂r bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂. Nye ɑ́ be lɨ́ ejóʼǒ jwéh ébeě Nzyɛ̌m lɨ́ etyêl Mpóʼo nyé ɨ́ píʼi. Nye ntémé ɑ́ be ó mʉr ngwɑ́r ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b oYúden. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ bé ɑkɑ̌m sɑ́ bʉ́ʉ́ bé ɑ́ cíʼe le esɑ̂ yɨ́. 52Mʉ̌r nɨ̌ ntɔ̂ʼ mɔɑ, tô kwɑ́ mé Pilɑ́tos, tó jî nyé múú mé Yésʉs. Mpʉ̌ Pilɑ́tos ɑ́ kɑm yɨ́, Joseph nzě bɑ́ʼɑ̌ pyɑ̂l gúmó múú mé Yésʉs ɑ́ be yɨ́. 53Nye nzě sul wé sí, díble wé e kɑ́n ɨ́ pumo pumo, ntɔ̂ʼ tó dɨl wé ɨ́ soo bé ɑ́ túbo ngʉ̌ʼ lɨ́ ekóʼ nyɨ́. Mʉr ɑ́ bé ɑpɑ̌ debe tɨ̂. 54Yé ɑ́ be ó ɨ́ móhó ci-tír. Móhó sɑ́bɑt óYúden, wé ɑ́ be ó, wé mû kúno epyɑ̂l. Mede bé ngɑ́ de ɨ́ sɑ́bɑt mɑ́, bé jɨ́jɑ́m mé ó, dʉ́o lɑɑ́. 55Ɨ́ jɔ̌ʼ Joseph ɑ́ to dɨl múú mé Yésʉs yɨ́, bʉ́ʉ́ bʉ́bɑ́ ntɔ̂ʼ bee, nzě dúŋɔɔ nyê, lɨ́ etó beɔɔ sóo, beɔɔ ntémé mpʉ̌ múu ɑ́ dɨlɔɔ tɨ̂ʼ yɨ́. Bʉbɑ́ bɑɑ́ ó b'ɑ́ be ɨ́ sɔ́mɑ́ mé Yésʉs, tɑ́ɑre ɨ́ sí Gɑlilê. 56Mpʉ bé ɑ́ sil ebee yɨ́, bê nzě swîʼ, tóŋɔɔ̌ nkɑnɑ, tó komlɔɔ múló mé élɔmɑ ndu e lɔbínɑ. Mpʉ̌ móhó sɑ́bɑt ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, bê nzě dǐ gúmo gwɑ́r, ɑtɨ́lɑ, mpʉ étié lɔ́ɔ́, lé ɑ́ lɨlɛ́ɛ yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\