Luc 24

1Ɨ́ jwiné mɛ́n kúnó ɨ́ móhó sóno, bʉbɑ́ bɑɑ́ nzě nkɛ́ɛ, tóŋɔɔ̌ nko sóo. Bé ɑ́ be ó, e múló mé élɔmɑ ndu e lɔbínɑ, bisɑ́ bé ɑ́ to komlo bí. 2Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, bé ntɔ̂ʼ kœb ó, ekóʼ, lé ɑ́ si bíŋlɑ lé omér, lé mû lɨ́ empɑh é num sóo! 3Bé ntɔ̂ʼ nî ɨ́ soo tʉ́ŋlʉ̌. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bé ɑkœ̌b múú mé Tî Yésʉs tɨ̂. 4Mpʉ bé ɑ́ be, bé mû miléme ɨ́ mo ɨ́ nzɑmɑ́ yɨ́, bé kɑ̌ tørɑ ó, bʉr obɑ́, bé mû ó tɨ̂ʼ e mikɑ́n ɨ́ pɑn pɑn ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́. 5Nó ó mpʉ bé ɑ́ bee bʉr ónɨ̌ yɨ́, bʉ́ɑ́ nzě mɛ̂r bé ɨ́ miléme, bé ntɔ̂ʼ bɨʼ mémpǒm sí. Bʉr bɑɑ́ ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ enzě sɑ́ɑ mʉ̂r dí eciʼe nyɑ́ pɑ́ʼ ojwe ɨ́ yé? 6Nyé ɑkɑ̌ be wɑ̂. Nyɨ́ pɑh ɨ́ soo. Toŋlɑɑ gɑ́ mpʉ nyé ɑ́ lwib e bɨ̌n ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be, nye jínɑ ɨ́ sí Gɑlilê yɨ́. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: 7“Yé jɑlɑ ó, bé bɛ́mɑɑ Mwɑ̂n mé Mʉr, tímle nyé ɨ́ mebó mé ósyɛ̂l o mísyóm. Bé óbomlo nyé ɨ́ kolôs kʉ́. Nye ójwe, debe ɨ́ soo. Nye ójɑ̂ ɨ́ soo melú mébɑ́. Lɨ́ elú élɛ̂l, nyé opɑh.”» 8Jɔʼ bé ɑ́ jóʼo nó yɨ́, bé ntɔ̂ʼ kɑ̌ toŋlo mékɑ̌n mé Yésʉs ɑ́ boo lɨlɛ́ɛ bé mɑ́. 9Bé ntɔ̂ʼ tô kʉ̌l, búlɔɔ, tó lɛ́ɔɔ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ kɑ́m e ngwɑ́r, bé e bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɑ́ syɛ́ɛ yɨ́. 10Bʉbɑ́ bɑɑ́, bé ɑ́ be ó: Mɑrie, silě Mɑgdɑlɑ̂, le Yʉɑ́nɑ, le Mɑrie, nyɔ̌ŋ mé Jɑcques ti e bʉ́ʉ́ bʉ́bɑ́, bé e boo nɔ́ɔ́, bé ɑ́ be bɑ́. Bé ɑ́ si bɑʼɑ lɛ́ɛ bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs lɔ́ɔ ngwɑ́r wɑɑ́. 11Sɑ̂ gwɑ́r, bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs, bé ɑ́ gʉ́ɑ ó, yé ó bɑɑ́ntéʼenteʼe o mílɔ́ɔ. Bé ɑ́ bé ɑkɑ̌m lɔ́ɔ wɑɑ́. 12Dɑmɑ́ jóʼo nó, Pierre ɑ́ si mɔɑ sí ɨ́ bʉ̂b, tô kɑ́m, ntɔ̂ʼ pyɑ̂l ɨ́ soo, kúrwo sí, déŋle tʉ́ŋlʉ̌, beě njɨ mimyɔʼ bé ɑ́ jyɛl ɨ́ múu mí. Nye ntɔ̂ʼ búlɑ, le ekʉ́ kɑ̂m sɑ́ nyê bee yɨ́. 13Ɨ́ móhó ngwɑ́r wɑɑ́, bʉ́ʉ́ bʉ̂r obɑ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ nzě duho ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, lɨ́ etóŋɔɔ kwɑ́r ɑ́ be e díe ó, Emɑ́ʉs nyɨ́. Pɑ́ʼ Yerʉ́zɑlɛm le Emɑ́ʉs, yé ó kúnókúno le okílomérɑ kɑ́m e ngwɑ́r. 14Nzɨ́ e nzɨ̌, bé ɑ́ be ó lɨ́ elwib bísɑ́ bíbyɛ̂h byé ɑlúno syɛ́ɛ̌ Yerʉ́zɑlɛm bí. 15Mpʉ bé ɑ́ lɨlɛ́ɛlɑ le ejíilɑ mécíɑ́ nó yɨ́, Yésʉs, nye mʉr tɨ̂ʼ ntɔ̂ʼ dû bê, tó kœb bê. Bé e boo nɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ syɛŋɑ̌ sɔ́mɑ́ gwɑ́r. 16Jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ etô yɨ́, bé ɑ́ be lɨ́ ebee nyé; sɑ̂ gwɑ́r, ɑjweʼe yɨ́ɛ nye. 17Nó ó Yésʉs ɑ́ nze jî e bé ó: «Bɨ̌n pʉgʉ́ lɑb yé ɨ́ nzɨ̌ nyɨ̂ʼ mûh?» Bé ntɔ̂ʼ tyɛ̂b, mempǒm milwɑɑrɑ́ le ebúʼ. 18Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r tɨ̂ʼ ɑ́ be e díe ó, Kleopɑ̂s nyɑ́, nzě lɛ́ɛ e né ó: «Yê nyɑ́? Nzê go ó njɨ njwóo wɑ̂ʼ ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, lɨ́ esú ó, go jéʼɑɑ sɑ́ dí esyɛ́ɛ ɨ́ melú mɑ̂ʼ yɨ́ ɛ̌!» 19Yésʉs ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Yê bɑ syɛ́ɛ́ gʉ̂?» Bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Bɨ̌h lwib ó, sɑ́ dí edumo e Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t yɨ́. Nye ɑ́ be ó ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ be ó, le ɑ́nɨ̂nɨ̂n nkul ɨ́ melɑb mé le ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ nyé ɑ́ sɨsɑ̂ bí. Dɑmɑ́ jóʼǒ Nzyɛ̌m, nkʉ̂ ntémé bʉr, bé ɑ́ si bee nó, bɨ́bɛ̂h. 20Bɨ̌h bɨɛ ɑ́ jøʼ ó, nye ó b'ɑ́ duho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m, ó nye ónzě tɑ́ɑ̌ góo, le edwǐh sí gɑ́ yɨ́nɑ́ Ɨ́zrɑɛ̂l ɨ́ mpilɑ ébébe. Tó kœb ó, ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, le ojǿǿ ó sí gɑ́ yɨ́nɑ́, bé ɑ́ si bɛ́mɑ nye, le esɑ̂ ó, bé jwêʼ nye mebě me jɑ́lɑ́ le eswie mɑ́. Nó ó bé ɑ́ bomlo nye ɨ́ kolôs kʉ́ yɨ́. Ntémé, gúú lɔ̌b swîh, wé ó wɨ̂: gbɑɑ yé ɑ́ syɛ́ɛ nó, elú élɛ̂l ó dí kʉ́ lɨ̂. 22Píe tɨ̂, bʉ́ʉ́ bʉ́bɑ́ ó sɔ́mɑ́ yɨ̂h sí lɛ́ɛ bɨ́h sɑ́ ékɑ̂m: mpʉ bê kúnó, tó jwɛ́ʼɔɔ̌ múú wé ɨ́ soo yɨ́, 23bê bé ɑbee wê. Sɑ̂ gwɑ́r, bê kɑ nze lɛ́ɛ́ bɨ́h ó, beéngeles, bê sí pyɑ̂l bê, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó, Yésʉs, nyɨ́ pɑh. 24Bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɨ̂h jóʼó nó bɑ́, bé ntémé, bê sí tô ɨ́ soo, tó jwɛ́ʼɔɔ, tó kœbɔɔ̌ jøʼ gwɑ́r mpʉ bʉ́bɑ̂ lɛ́ɛ́ yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bê bé ɑpɑ̌ beě kuó mé Yésʉs nye mʉr tɨ̂.» 25Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bigʉʼlʉgʉ́, bɨ̌n bé ɨ́ buo mésónó, ɑlɨ̌ bûʼlɑ̌ lɔ́ɔ́ ógwíhɑ o mílɔ̌b bé, bé ɑ́ cɛmɑ wɨ́. 26Bé ɑ́ si lwib, dumo e Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. Bé ɑ́ tile ó, yé jɑlɑ ó, nye síɑɑ e mitúú nó, mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ kpɛl yɨ́, ó nye tôʼ di ɨ́ diɑ́ kûm nɨ́nɨ́ɨ́ yé.» 27Nye nzě nyɛl épɑ̂ʼlɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h yé ɑ́ be tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, dumo e né yɨ́, tɑ́ɑre lɨ́ okɑ́lɑr mé Moïse, kumo e bɑɑ́ ógwíhɑ o mílɔ̌b bé, bé ɑ́ tile bɑ́. 28Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû bɑ̌ʼ e kwɑ́r bé ɑ́ tô nyɨ́ yɨ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ sɑ̂ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, nye ótô nzɨ́ dóló. 29Mpʉ bé ɑ́ bee nó yɨ́, bé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Mɨnɑ́ díʼee gɑ́ wɑ̂. Dʉ́o mû ó lɨ́ enzě jɑ̂; pum lɨ́ ejwíne.» Bé e nɔ́ɔ́ nzě nî mbɛ̌r tʉ́ŋlʉ̌. 30Jɔʼ bé ɑ́ be ɨ́ téble lɨ́ edǐ de yɨ́, nó ó Yésʉs ɑ́ nze nʉɑ blêr, ntɔ̂ʼ jwě Nzyɛ̌m nzyǒo. Nye ntɔ̂ʼ pɛ̂ʼ yê, jwe bé yɑ̌. 31Jɔʼ yɑɑ́ ó míh mɔ́ɔ́, mé ɑ́ kɑ bee ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́, bé ntɔ̂ʼ jweʼe nyê. Le bé ɑ́ jweʼe nye, le ntɔ̂ʼ nyé ɑ́ dîm bé ɨ́ mîh. 32Bé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Jɔʼ mɨ́nɑ́ le onɔ́ɔ bé gɑ́ nzɨ́ e nzɨ̌ yɨ́, milémé mínɑ́ bê sí kʉ́ buú soho lɨ́ ejóʼǒ mbi nyê lwilwǐb e mɨnɑ́, le mbǐ lɛ́ʼlɑ́ nyê jwé mɨ́nɑ́, duho ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m wɨ́.» 33Tyé e tyé yɑɑ́, bé ntɔ̂ʼ mɔɑ, bɑ́ʼɑ̌ swíʼɔɔ, tóŋɔɔ̌ Yerʉ́zɑlɛm, kœbɔɔ̌ sɔ́mɑ́ bʉ̂r kɑ́m e ngwɑ́r, bé e bɨ́ɔɔ́ bɔ́ɔ́ tɨ̂ʼ gúmo gwɑ́r. 34Bé jínɑ pyɑ̂l nɛ́ɛ: bé kœb ó, bʉ́ʉ́ ómpʉ́n lɨ́ elɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Yê tyeetye ó, Dɑ̂, nyɨ́ pɑh! Simon bê sí kʉ́ bee nyê!» 35Bɨ́ɛ ntémé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ bɨ́hɑɑ́ ómpʉ́n, sɑ̂ lɑɑ nzɨ́ e nzɨ̌ yɨ́, le elɛ́ɛ̌ mpʉ bê kɑ jweʼě Yésʉs ɨ́ pɛ́ʼɑ́ nyê pɛ́ʼ bé blêr yɨ́. 36Bʉr obɑ́ bɑɑ́ jínɑ lɨ́ elɛ́ɛ bé nó, kɑ̌ sɑʼ nɛ́ɛ: Yésʉs, nye mʉr tɨ̂ʼ lɨ́ etyɛ̂b tîtyěl pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Nye ó: «Mepyɛblɑ, mé díʼee bɨ̌n ɨ́ miléme!» 37Bé ntɔ̂ʼ jóʼo ékɛ̂n, ebě, bé ɑ́ jøʼ ó, bɨ́ beě ndîm. 38Nye ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Yé dí etɨ̂l bɨ́n mekʉ̌ sí? Bɨ̌n bé lɨ́ esóŋlo ɨ́ miléme ɨ́ yé? 39Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ́ mebô ndu e mekʉ̌ mɑ̂m. Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, yé ó me. Bóbɑ́ɑ́ gɑ́ me. Bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ tyeetye ó, yé ó me. Ndîm, wé ɑbe e bipúno e bijwehé, bisɑ́ bɨ́n dí ebee mé e byé bî.» 40Jɔʼ nyé ɑ́ sil elɛ́ɛ bé nó yɨ́, nye nzě lɛ̂ʼle bé mebô e mekʉ̌ mé. 41Bisʉhʉʉ, byé ɑ́ be bé ɨ́ miléme ó, lǿŋlɑ́. Bé ntémé lɨ́ ebuú kɑ̂m nyê. Nó, bé ɑ́ be, ɑlɨ̌ bûʼlɑ nyê. Nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ jî e bé ó: «Nzê bɨ̌n bé ɑbe e sɑ́ éde wɑ̂ʼ ɛ̌?» 42Bé ntɔ̂ʼ jwe nyé péh mbubɑ́ sû. 43Nye ntɔ̂ʼ nʉɑ, de, bɨ́bɛ̂h lɨ́ ebee. 44Nye nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Bisyɛ́ɛlɑ bî, byé ó byɑɑ́ mé ɑ́ boo lɛ́ɛ bɨ̌n ó, byé ósyɛ́ɛ bí. Mɨnɑ́ jínɑ lɨ́ ecye gɑ́ sɔ́mɑ́, me ɑ́ boo lɛ́ɛ bɨ̌n ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h yé ɑ́ tilɔɔ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, lɨ́ okɑ́lɑr o métié mé Moïse, le bɑɑ́ bé ógwíhɑ o mílɔ̌b, le ɨ́ kɑ́lɑr mesø̂ʼlʉ mé Dɑvid, dumo e me yɨ́, yé ɑ́ si jɑlɑ le esyɛ́ɛ.» 45Nye ntɔ̂ʼ dib bé nzɨ̌ egʉ́ɑ̌ sɑ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ yɨ́, 46Nye ó: «Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ó, Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, nye ɨ́ jɑlɑ le esiɑ e mitúú, jwe, nzě pɑh ɨ́ soo lɨ́ elú élɛ̂l. 47Yé ɑ́ boo be tilɑ́ ntémé ó, bʉr, bé ótô ɨ́ lʉ́mlʉ́ wé, le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. Bé ótô le elɛ́ɛ bʉ̂r ó, bé jwírɑɑ miléme, Nzyɛ̌m pɛ́ʼɛɛ bé bibɑɑ bí ébébe byɔ́ɔ́. Lɔ́ɔ wɑɑ́, wé ónyɛɛ́ túnɔɔ ó, ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, tó túnɔɔ ntémé kwɑ́ bikúl bíbyɛ̂h. 48Bɨ̌n ó dí oboʼlo ó lɔ̌b wɑɑ́. 49Nó ó, me ótɑ́ɑre éntɨh bɨ́n sɑ́ Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ kɛʼ bɨ̌n yɨ́. Diʼee gɑ́ wɑ̂ʼ ɨ́ nkɑnɑ yɨ̂, lɨ́ ebóno dʉ́ó nyé ngɑ́ sul bɨ́n nkul ngɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɨ́ yɨ́.» 50Yésʉs nzě duhǒ nkɑnɑ, nye ntɔ̂ʼ tô le ompʉ́n bé bɑ̌ʼ e Bétɑnî. Nye ntɔ̂ʼ bɨ̂n mébô, sʉ bé metyɛʼ me mpóm. 51Nye jínɑ lɨ́ esʉ bé metyɛʼ me mpóm nɛ́ɛ: nye ntɔ̂ʼ duhǒ gúmó bé ɑ́ tyɛ̂b yɨ́, nzě bɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́. 52Ompʉ́n bé bɨ́ɛ lîʼ nɑ́ɑ̌, lɨ́ ejweŋɔɔ nyé kûm. Píe tɨ̂, bê nzě swîʼ, tóŋɔɔ̌ Yerʉ́zɑlɛm; bisʉhʉʉ, byé mû bé ɨ́ miléme lǿŋlɑ́. 53Nó bé ɑ́ be melú mɨ́mɛ̂h ó, tʉ́ŋlʉ̌ mpɑ́h Nzyɛ̌m, lɨ́ ejweŋɔɔ nyé kûm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\