Luc 3

1Yé ɑ́ be ó ɨ́ mbû kɑ́m e tɛ̂n Kɛ́ɛzɑ Tibɛ́rios ɑ́ tyɛ̂b njǿø yɨ́. Pɔ́ŋtus Pilɑ́tos ɑ́ be ó ngóvinɑ ɨ́ sí Yʉ́dɑ; Erôd nyɨɛ, ɨ́ sí Gɑlilê. Mɨ́ɔɔ́ wé Philippe ɑ́ be lɨ́ ejǿø mésí mé Itwirê ndu e Trɑkónitos. Lisɑníɑs nyɨɛ ɑ́ jǿø ó, sí Abilên. 2Ánɑs, bé e Kɑyɨɑ́fɑ, bé ɑ́ be ó ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ gwɑ́r yɑɑ́. Nó ó Nzyɛ̌m ɑ́ nze lwib e Jeɑn, mwɑ̂n mé Zɑchɑrie, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ didi ɨ́ lʉɑ́ yɨ́. 3Píe tɨ̂, nye nzě jɑ nzɨ́ lɨ́ etô le elɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ ngʉ́rɑ́ díbé Yɔrdên wɨ́wɛ̂h. Nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ e bʉr ó, bé jwírɑɑ miléme, bé ɑ dúŋɔɔ, Nzyɛ̌m pɛ́ʼɛɛ bibɑɑ bí ébébe byɔ́ɔ́. 4Nó syɛ́ɛlɑ yé yɑɑ́, yé ɑ́ si bɔmɑ e lɔ́ɔ́ ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m Ésɑïe ɑ́ tile ɨ́ kɑ́lɑr wé yɨ́, ó: “Mʉr, nye lɨ́ etyɛ̂b le túnó ɨ́ lʉɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, lɨ́ elɛ́ɛ ó: Komlɑɑ gɑ́ nzɨ̌ mé Dɑ̂. Bɨ̌n ɑ tyél ménzɨ̌ mé ɨ́ lîm. 5Menó, mé byéelɔɔ. Mecø̂ʼ ménɨ́nɨ́ɨ́ ndu e mɑɑ́ métwɑ́ʼwó, mé syéelɔɔ. Mɨmpɑʼɑ́ ndɨ́ mɨmbóó mɨmbóó é, myé sɨ́ʼɔ. Bɨgúmó ndɨ́ monkónó monkónó é, byé díʼe é swóoo. 6Mʉr nyɨnyɛ̂h óbeě mpʉ̌ Nzyɛ̌m óciʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́.” 7Entumo e bʉ̂r nzě nze ó, Jeɑn dúʼoo bê. Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bwɑ́ ó méjø̂l bɑ̂, nzé ɑ́ pʉgʉ cɨ̂l bɨ̌n ó, bɨ̌n bé e nkul ekɨ̂ŋ nkpɑ́ɑ mé Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ nyé ngɑ́ lɛ̂ʼle bɨ́n lɑ̌ ɛ́? 8Gúmɑ́ɑ́ gɑ́ mimpɑŋ mi mpúmó mi dí ejɑlɑ e bʉr o mû sí jwirɑ míléme bɑ́. Atɑ́ɑre gɑ́ le elɛ́ɑ pɑ́ʼ nyɨ́n ó: “Ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ wɨ́nɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ, bé e sɔ́ŋ ó, Abrɑhɑm,” ebě, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, Nzyɛ̌m, nye óbɛ̌m liŋ mékóʼ mɑ̂ʼ bwɑ́ mé Abrɑhɑm! 9Num nzǿø, wé mû ó ɨ́ cɑ̌r lɨ́ ecíʼe míkɑɑlé bílɨ́ nko ménzuʼ. Nye ócwɛ̌l lɨ́ yɨ́yɛ̂h dí ɑgúmo mímpɑ̌ŋ mi mpúmó yɨ́, guho yé lɨ́ ebéʼé é siʼe.» 10Entumo e bʉ̂r nzě jî e né ó: «Á nó, bɨ̌h bé ɨ́ jɑlɑ le esɑ̂ yé ɛ́?» 11Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Mʉr dí e mikɑ́n mímbɑ́ nyɑ́, nye dwíhɨɨ gúú. Nye ɑ jwé mʉ̂r dí ɑbe e kɑ́n nyɑ́. Mʉr dí ɨ́ twíhɑ mede nyɑ́, nye pɛ́ʼɛɛ mʉr dí ɨ́ nzɑ nyɑ́!» 12Onøɑ ó mɔnɨ́ tœ́ɑ, bé ntémé, bé ɑ́ si nze, lɨ́ enzě duŋɔɔ. Bê nzě jî e Jeɑn ó: «Lɛ̂ʼlɑ, bɨ̌h bé ɨ́ jɑlɑ le esɑ̂ nyɑ́?» 13Nye ó: «Ayɨ́ nʉɑ gɑ́ mɔnɨ́ tœ́ɑ, ntɑɑ̌ bím njǿø wɨ́n ɑ́ lɛ́ɛ ó, bɨ̌n nʉ́ŋɑɑ yɨ́!» 14Bisójɑ ntémé nzě jî e né ó: «Bɨ̌h bɨɛ ntémé, bé ɨ́ jɑlɑ le esɑ̂ nyɑ́?» Nye ó: «Ayɨ́ nʉɑ gɑ́ mɔnɨ́ e nkul, nkʉ̂ e nzɨ̌ bilɛ̌ʼ. Bónɑ́ɑ́ gɑ́ enʉɑ̌ bím myɛ́nɑ bé ɑ́ be ó, bé ójɛ́nɑ bɨ́n mɑ́.» 15Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be ó lɨ́ ebóno Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. Bé ɑ́ be ó lɨ́ elwiblɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó, Jeɑn óbɛ̌m be mʉ̂r wɑɑ́. 16Jeɑn nzě lɛ́ɛ bɨ́bɛ̂h ó: «Mɛ̌m du bɨ́n ó, e medíbé. Yé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r dí e nkul jǿø, lɑɑ mé nyɑ́. Nye lɨ́ enze. Mɛm, mé ɑbě tyé mʉ̂r dí ó, me tíyɨɨ mikǒl mí ósípɑh myé nyɑ́. Nyɨɛ ó ngɑ́ du bɨ́n e Sísǐm mé Nzyɛ̌m ndu e siʼe. 17Nyě e pyɛbɑ ɨ́ mebô. Nye ógwɑ́mle ébɛhɛɛ lé, lwɑ̂l mpúmó. Nye ókomo mílɔ́lɑ́ ɨ́ nkunɑ. Sɑ̂ gwɑ́r, nyé onʉɑ mpʉ́n, sʉ ɨ́ siʼe dí ɑdímedime yɨ́.» 18Nó nyé ɑ́ nze bɑʼɑ tɨ́e bé ɨ́ myúú mílɔ̌b ɨ́ buo buo, le elɛ́ɛ bé Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. 19Nó yé ɑ́ be nɑ́ɑ̌ ó, ngóvinɑ Erôd ɑ́ be ó sí dɛn Erodiɑ̂d, myɑɑ́ tʉ́l wé, di e nye. Nye ntémé ɑ́ be ó sí sɑ̂ byúú bísɑ́ bí ébébe é buo buo. Jɔʼ yɑɑ́ yíyɛ̂h, Jeɑn ɑ́ bɨbe ó, lɨ́ elɨlɛ̂ʼle nyé mebébe nyé ɑ́ be lɨ́ esɨsɑ̂ mɑ́. 20Nó Erôd ɑ́ nze kɛl yʉ́ʉ́ syɛ́ɛlɑ ébébe tɨ̂: gbɑ̂ Jeɑn ɨ́ mbʉʼ. 21Mpʉ éntumo e bʉ̂r, lé ɑ́ be lɨ́ etó duŋɔɔ yɨ́, Yésʉs ntémé ɑ́ si tô. Jɔʼ nyé ɑ́ sil eduŋɔɔ yɨ́, le nyé ɑ́ kʉ jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m, lě jʉ́o ntémé ɑ́ bɔ́ɑ. 22Sísǐm mé Nzyɛ̌m nzě sulǒ mpʉ épɨbɑɑ, nzě berwo nyé ɨ́ nyʉ̂l. Ecyêl nzě duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Go ó mwɑ̂n wɑ̌m mé dí ɨ́ buú kpɛl nyɑ́. Sʉhʉʉ yɑ̂m yɨ́yɛ̂h, yé e go.» 23Yésʉs ɑ́ tɑ́ɑre syɛ́ɛ́ yé ó, nye mû kúnókúno e mimbû mekɑ́m mélɛ̂l. Bʉr, bé ɑ́ jøʼ ó, yé ó mwɑ̂n mé Joseph, ɑ́ be mwɑ̂n mé Éli nyɑ́. 24Éli ɑ́ be ó mwɑ̂n mé Mɑtɑ̂t; Mɑtɑ̂t, mwɑ̂n mé Levî; Levî, mwɑ̂n mé Mɛlkî; Mɛlkî, mwɑ̂n mé Yɑnɑyɨ̂; Yɑnɑyɨ̂, mwɑ̂n mé Joseph; 25Joseph, mwɑ̂n mé Mɑtɑtíɑs; Mɑtɑtíɑs, mwɑ̂n mé Amôs; Amôs, mwɑ̂n mé Nɑûm; Nɑûm, mwɑ̂n mé Eslî; Eslî, mwɑ̂n mé Nɑgɑî; 26Nɑgɑî, mwɑ̂n mé Mɑ́ɑt; Mɑ́ɑt, mwɑ̂n mé Mɑtɑtíɑs; Mɑtɑtíɑs, mwɑ̂n mé Semeyɨ̂n; Semeyɨ̂n, mwɑ̂n mé Yósek; Yósek, mwɑ̂n mé Yodɑ̂; 27Yodɑ̂, mwɑ̂n mé Yoɑ́nɑn; Yoɑ́nɑn, mwɑ̂n mé Resɑ̂; Resɑ̂, mwɑ̂n mé Zorobɑbɛ̂l; Zorobɑbɛ̂l, mwɑ̂n mé Sɑlɑ́tyɛl; Sɑlɑ́tyɛl, mwɑ̂n mé Nɛrî; 28Nɛrî, mwɑ̂n mé Mɛlkî; Mɛlkî, mwɑ̂n mé Ádi; Ádi, mwɑ̂n mé Kosɑ̂m; Kosɑ̂m, mwɑ̂n mé Elmɑ́dɑm; Elmɑ́dɑm, mwɑ̂n mé Ɛ̂r; 29Ɛ̂r, mwɑ̂n mé Josué; Josué, mwɑ̂n mé Eliézer; Eliézer, mwɑ̂n mé Yórim; Yórim, mwɑ̂n mé Mɑtɑ̂t; Mɑtɑ̂t, mwɑ̂n mé Levî; 30Levî, mwɑ̂n mé Siméon; Siméon, mwɑ̂n mé Yʉ́dɑ; Yʉ́dɑ, mwɑ̂n mé Joseph; Joseph, mwɑ̂n mé Yónɑm; Yónɑm, mwɑ̂n mé Eliɑkîm; 31Eliɑkîm, mwɑ̂n mé Meleɑ̂; Meleɑ̂, mwɑ̂n mé Menɑ̂; Menɑ̂, mwɑ̂n mé Mɑtɑtɑ̂; Mɑtɑtɑ̂, mwɑ̂n mé Nɑtɑ̂n; Nɑtɑ̂n, mwɑ̂n mé Dɑvid; 32Dɑvid, mwɑ̂n mé Yesê; Yesê, mwɑ̂n mé Óbed; Óbed, mwɑ̂n mé Bôɑz; Bôɑz, mwɑ̂n mé Sɑlɑ̂; Sɑlɑ̂, mwɑ̂n mé Nɑɑsɔ̂n; 33Nɑɑsɔ̂n, mwɑ̂n mé Aminɑdɑ̂b; Aminɑdɑ̂b, mwɑ̂n mé Ádmîn; Ádmîn, mwɑ̂n mé Arnî; Arnî, mwɑ̂n mé Ézrɔm; Ézrɔm, mwɑ̂n mé Pɑrɛ̂s; Pɑrɛ̂s, mwɑ̂n mé Yʉ́dɑ; 34Yʉ́dɑ, mwɑ̂n mé Jɑcob; Jɑcob, mwɑ̂n mé Isɑɑc; Isɑɑc, mwɑ̂n mé Abrɑhɑm; Abrɑhɑm, mwɑ̂n mé Tɑ́rɑ; Tɑ́rɑ, mwɑ̂n mé Nɑkɔ̂r; 35Nɑkɔ̂r, mwɑ̂n mé Serʉ̂k; Serʉ̂k, mwɑ̂n mé Rɑgɑ́os; Rɑgɑ́os, mwɑ̂n mé Fɑ́lɛk; Fɑ́lɛk, mwɑ̂n mé Ébɛr; Ébɛr, mwɑ̂n mé Sɑlɑ̂; 36Sɑlɑ̂, mwɑ̂n mé Kɑyɨnɑ̂m; Kɑyɨnɑ̂m, mwɑ̂n mé Arpɑksɑ̂d; Arpɑksɑ̂d, mwɑ̂n mé Sɛ̂m; Sɛ̂m, mwɑ̂n mé Nóe; Nóe, mwɑ̂n mé Lɑ́mɛk; 37Lɑ́mɛk, mwɑ̂n mé Mɑtusɑ́lɑ; Mɑtusɑ́lɑ, mwɑ̂n mé Énɔk; Énɔk, mwɑ̂n mé Yɑ́rɛd; Yɑ́rɛd, mwɑ̂n mé Mɑlelɛ̂l; Mɑlelɛ̂l, mwɑ̂n mé Kɑyɨnɑ̂n; 38Kɑyɨnɑ̂n, mwɑ̂n mé Énɔs; Énɔs, mwɑ̂n mé Sɛ̂t; Sɛ̂t, mwɑ̂n mé Ádɑm; Ádɑm ɑ́ be ó mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\