Luc 4

1Yésʉs mû lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m nɛ́ɛ: nye ntɔ̂ʼ duhǒ díbé Yɔrdên. Bé e Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ be ɨ́ lʉɑ́. 2Sɔ́ŋ meleme ntɔ̂ʼ bóblo nyé gʉ̂, tɑ̂ŋ melû mekɑ́m ménɑ̂. Ɨ́ melû mɑɑ́, nye ɑ́ bɨbe ó, ɑdě sɔ̂ʼ. Nye nzě jóʼo nzɑ̂ píe tɨ̂. 3Sɔ́ŋ meleme ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e Yésʉs ó: «Yé bé go ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nó, lɛ́yɨ́ɨ́ e mekóʼ mɑ̂ʼ ó, mé líŋɑɑ mede!» 4Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Yê cɛmɑ́ ó: “Mʉr, nyé ɑbe e nkul eciʼě njɨ ɨ́ lɔ̌b méde mé omér.”» 5Sɔ́ŋ meleme, wê nzě nʉɑ nyé nɑ́ɑ̌, nzě lɛ̂ʼle nyé mesí mɨ́mɛ̂h jɔʼ gwɑ́r. 6Nye nzě lɛ́ɛ e né ó: «Me ójwe gó nkul nyɨnyɛ̂h ɨ́ mesí mɑ̂ʼ mɨ́mɛ̂h, le okúm le ogbɑɑ o tɨ̂. Me ɑ́ si boo jweŋɔɔ byé ó, me jwêʼ mʉr nyɨnyɛ̂h mé kpɛ̂l nyɑ́. 7Gó bɨ́ʼ mébóó sí ɨ́ mpǒm nyɑ̌m nó, bisɑ̂ bínɨ̌ bíbyɛ̂h, byê di byɑɑ́ byô.» 8Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Heʼé, yê tilɑ́ ó: “Jwéʼ Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m gǒ nyɑ́, kûm. Go ɑ jwé júu, njɨ nye omér.”» 9Sɔ́ŋ meleme, wê nzě bɑ́ʼɑ̌ nʉɑ nyê, nzě tô e né ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, nzě tyêl nyé ɨ́ mié mpɑ́h Nzyɛ̌m kʉ́. Nye e né ó: «Yé bé go ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nó, lyɑ́hɑ́ɑ! 10Ebě, yê tilɑ́ ó: “Nzyɛ̌m ólómlo gó beéngeles bé, bé ónzě kɑmle e go.” 11Yê cɛmɑ́ ntémé ó: “Bé óbyɛɛle gó e mebó mɔ́ɔ́. Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó kʉ̌ ngɑ́ be, ɑbɨmɑ gó lɨ́ ekóʼ yɨ́.”» 12Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Heʼé, ebě, yê tilɑ́ ó: “Ayɨ́ bóblǒ Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m gǒ nyɑ́.”» 13Ɨ́ jʉ̌ʼ sɔ́ŋ meleme ɑ́ sil ebóblo nyé mimbi mímyɛ̂h yɨ́, wé ntɔ̂ʼ pʉʼɑ gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́, lɨ́ ebóno lʉ́ʉ́ dʉ́o. 14Yésʉs ntɔ̂ʼ tô sí yé Gɑlilê, nye mû lǿŋlɑ́ e nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. Bʉr nzě gɔ́nɑ le elɛ́ɛ mílɔ́ɔ, dumo e nye, ɨ́ sí yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h. 15Nye nzě lɨlɛ̂ʼle bʉ̂r ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mɔ́ɔ́. Bʉr bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ jʉjóʼo nye bɑ́, bê nzě sêʼlɔɔ nyê. 16Yésʉs nzě tô kwɑ́r nyé, Nɑzɑrɛ̂t, gúmó nyé ɑ́ bwɑʼ mʉr yɨ́. Móhó sɑ́bɑt, wê nzě pyɑ̂l. Nye nzě nî ɨ́ mpɑ́h sulɑ́, ebě, yé ɑ́ boo be ó ɨ́ metum mé. Nó nyé ɑ́ nze tyɛ̂b tîtyěl, lɑ́ɑ̌ pêh Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m. 17Bê nzě jwe nyé kɑ́lɑr ngwíhɑ milɔ̌b Ésɑïe ɑ́ tile nyɑ́. Nye nzě bɛ́ɛ kɑ́lɑr, kœ̌b gúmó yé ɑ́ be tilɑ́ ó: 18«Bɨ̌h e Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó mû. Nzyɛ̌m ɑ́ lœm me múlo ó, me tôʼ le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ wé kwɑ́ bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r. Nye ɑ́ lómo me ó, me tôʼ le elɛ́ɛ míkómó ó, mí pɛʼɔɔ. Me lɛ́yɨɨ ntémé bɑɑ́ o dí e ntím bɑ́ ó, bé mû ó lɨ́ ebee. Me lɛ́yɨɨ bɑɑ́ o dí ejɑʼrɑ e mpêl bɑ́ ó, bɨ́ bírɔɔ. 19Me lɛ́yɨɨ bʉr bɨ́bɛ̂h ó, mbú Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ ó, nye ócǿɑ e bʉr wɨ́, wɨ́ pyɑ̂l.» 20Nó ó Yésʉs ɑ́ nze dible kɑ́lɑr wɑɑ́, jwe mʉ̂r ɑ́ kʉkomo okɑ́lɑr bɑɑ́ nyɑ́. Nye ntɔ̂ʼ di sí. Bʉr bɨ́bɛ̂h o b'ɑ́ be ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ bɑ́ ntɔ̂ʼ bɨʼɔɔ nyé mejwôʼlʉ ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ tooobó. 21Nó nyé ɑ́ nze lɛ́ɛ bé ó: «Mûh, péh lɔ́ɔ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m bɨ̂n jóʼó nɨ̌, yɨ́ dirɑ.» 22Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si sêʼle sɑ́ nyé ɑ́ sɑ̂ yɨ́, le ekɑ̂m Yésʉs ɨ́ mimbɨɑmbɨɑ mékɑ̌n nyé ɑ́ cɨ mɑ́. Bé ntémé nzě lɛ́ɛ ó: «Ntʉ́ʼ mwɑ̂n mé Joseph nyɑ̂ʼ ɑ̌?» 23Nó nyé ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n dǐ lɛ́ɛ mé yé? Abe e mesónó, bɨ̌n bé ólɛ́ɛ̌ nɑ́ɑ̌ mûh ó, me sɑ̂ʼ bɨ̌n sɑ́ kɨkɛnɑ dí elɛ́ɛ yɨ́, ó: “Dɔ́brɑ, pɑɑ́ nyɛɛ́ jomo gó mʉr tɨ̂.” Ntémé, bɨ̌n bé ólɛ́ɛ e me ó: “Sɑ́ʼ bɨ́h wɑ̂ʼ ɨ́ sí gó ɑ́ byɛ̂l yɨ́ mbi mésimɑ́ bɨ́h jʉ́jóʼó ó, gó ɑ́ sɑ̂ ɨ́ Kɑpernɑ́ʉm mɑ́.”» 24Yésʉs nzě kɛl mékɑ̌n mɑ̂ʼ ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ɑbe e ngwíhɑ milɔ̌b ngwɑ́r dí enʉŋɔɔ̌ mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ sí yé. 25Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, yé ɑ́ be ó e mikúhó mí bʉ́bɑ́ ɨ́ buo buo ɨ́ sí Ɨ́zrɑɛ̂l ɨ́ melû mé Élie, jɔʼ mpíé ɑ́ be ɑkɑ̌ nǿø tɑ̂ŋ mimbú mílɛ̂l e pêh yɨ́. Nzɑ ɑ́ si nyɑŋlɑ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h. 26Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑcyěn Élie kwɑ́ gúú kúhó Ɨ́zrɑɛ̂l. Nye ɑ́ jɑɑ lómo nye ó, njɨ kwɑ́ bʉr ó Sidɔ̂n bé omér, ɨ́ kwɑ́r Sɑ́rɛptɑ, gúmó kúhó mʉ́mɑ́, wé ɑ́ didi yɨ́. 27Minzɨ̂nzɑ̌m, myé ɑ́ be ɨ́ buo ɨ́ sí Ɨ́zrɑɛ̂l ɨ́ jɔ̌ʼ Élisée ɑ́ be ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ bé ɑciʼ myɑɑ́ myé ɑ́ be gʉ̂ʼ mí, njɨ Nɑɑmɑ̂n, mʉr Siríɑ.» 28Bʉr o b'ɑ́ be ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ bɑ́, bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be ó, bé mû le ebúʼ ɨ́ miléme lɨ́ ejóʼo mékɑ̌n ménɨ̌. 29Bê nzě so nyé ɨ́ nkɑnɑ, tínɔɔ nyé lɨ́ odumo o kwɑ́r, gúmó mbéʼé, wé ɑ́ be yɨ́, lɨ́ esú lé énzéŋle nyé tɨ̂ʼ sí. 30Sɑ̂ gwɑ́r, Yésʉs ɑ́ si lɑɑ témé entumo e bʉ̂r lɑɑ́, tô. 31Yésʉs ɑ́ si bɑʼɑ tô Kɑpernɑ́ʉm, nyʉ́ʉ́ kwɑ́r ɨ́ sí Gɑlilê. Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ jwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ móhó sɑ́bɑt. 32Bé ɑ́ be ɨ́ buú kɑ̂m mbi mílɛ́ʼlɑ́ nyé ɑ́ jwijwe bé mí, ebě, nye ɑ́ jwe myé ó, e nkul jǿø. 33Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o b'ɑ́ be ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ bɑ́, nyʉ́ʉ́ ɑ́ be ó e sísǐm mélwɑʼwo. (Nɑ́ɑ̌ yé ó, nye ɑ́ be ó le eleme.) Eleme, lê nzě tíne nyé ó, nye címɑɑ kʉ́kʉ́ le elɛ́ɛ ó: 34«Ywííí, Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t, mɨnɑ́ e go bé e wɑ́ɑ̌ lɔ̌b ɛ̌? Nzê go nzé ó, nzě sîl bɨ́h ɛ̌? Mɨ́ gʉ́ɑ gô. Go ó Mʉr mé Nzyɛ̌m dí ci nyɑ́!» 35Yésʉs ntɔ̂ʼ nkɑ́ŋlɑ le eleme. Nye e lé ó: «Diblɑɑ̌ num nɑ́ɑ̌. Duhɑɑ mʉ̂r nɨ̌ ɨ́ nyʉ̂l.» Eleme lɑɑ́ nzě nkɛŋ mʉ̂r nɨ̌ sí témé bʉr bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h, ntɔ̂ʼ duho nyé ɨ́ nyʉ̂l, ɑsɑ̂ nyé ebébe. 36Bʉr bɨ́bɛ̂h nzě kɑ̂m, nzě gɔ́nɑ le elwiblɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Wɨ̂ʼ mbi mékɑ̌n duho wó? Nyě e nkul jǿø dí ó, nye lɨ́ ejǿø mísísǐm mélwɑʼwo, myê bɑ́nɑ̌ duho!» 37Kûm nyé nzě myɑŋlɑ ɨ́ sí yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h. 38Yésʉs nzě duho ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ nyɑɑ́, nzě tô mbɛ̌r mé Simon. Cǐ mʉmɑ́ mé Simon ɑ́ be ó nɑ́ɑ̌ lɨ́ ebíle, nyʉ̂l lɨ́ ejúo ɨ́ bɨl bɨl. Nó bé ɑ́ nze jî e Yésʉs ó, nye cíʼɨɨ nye. 39Yésʉs ntɔ̂ʼ tyɛ̂b bɑ̌ʼ e né, nzě nkɑ́ŋlɑ le ekpɑɑ. Ekpɑɑ lɑɑ́ ntɔ̂ʼ síe. Mʉmɑ́ nɨ̌ ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ sí, nzě tɑ́ɑre éséɑ e bê. 40Yé ɑ́ be ó, yé mû bíí kʉ̌ʼ, bʉr bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ be e mimbêl mimbi mimbi bɑ́, bé ntɔ̂ʼ nkɛ́ɛ myê, tóŋɔɔ e myé kwɑ́ mé Yésʉs. Nye ɑ́ jɑɑ kɛl bé ó, njɨ mebô, bé ntɔ̂ʼ ciʼe. 41Meleme ɨ́ buo buo, mé ɑ́ be ó lɨ́ eduho bʉ̂r ɨ́ menyʉ̂l. Mé ɑ́ si bʉ̂ bícím, lɛ́ɔɔ ó: “Go ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m!” Nó ó Yésʉs ɑ́ nze nkɑ́ŋlɑ e meleme mɑɑ́, pɨr mé lwǐb, ebě, meleme mɑɑ́, mé ɑ́ si kʉ gʉ́ɑ ó, nye ó dí Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. 42Mɛ́n wé ɑ́ lɔ́mɑ nó, Yésʉs nzě pɔhwɑ, tô kʉ̌l, tô ɨ́ mɑ̂ lʉ̌n, súm nyé ɑ́ be nye omér yɨ́. Entumo e bʉ̂r nzě sɑ́ɑ nyê. Mpʉ bé ɑ́ bee nye yɨ́, bê nzě bii nyé ó, nye díʼee, ɑkɑ̌ líʼe bê. 43Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Yé jɨ ó, me tôʼ ɨ́ byúú bínkɑnɑ biswîh. Me túnɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Mpóʼo mé Nzyɛ̌m wɨ́, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ lómo me ó, me sɑ̂ʼ nó.» 44Nó nyé ɑ́ nze tô le elɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ wɑɑ́ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mé ɑ́ bě sí Yʉ́dɑ mɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\