Luc 5

1Ɨ́ lʉ́ʉ́ dʉ́o, Yésʉs ɑ́ si to tyɛ̂b lɨ́ ebʉ́m é mɑ̂ŋ mé Genezɑrɛ̂t. Nó éntumo e bʉ̂r, lé ɑ́ nze bɔmɑ nye ɨ́ nkɑ́. Bé ɑ́ nze ó, lɨ́ enzě jôʼlǒ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m nyé ɑ́ tutúno wɨ́. 2Nó nyé ɑ́ nze bee mɛ̂l mebɑ́ mityeelɑ́ ɨ́ pɨ̌n. Ojʉ̂l bé ósû o tɨ̂, bé ɑ́ si sulo ɨ́ mɛ̂l mɑɑ́, lɨ́ etó sohlɔɔ méntɑ́m mɔ́ɔ́. 3Nó ó Yésʉs ɑ́ nze kɑlwo ɨ́ nyʉ́ʉ́ byɛ̂l, wɑɑ́ mé Simon. Nye ntɔ̂ʼ jɨʼlɑ e né ó, bé bɑ̂ cɛrɑ e pɨ̌n. Nye ntɔ̂ʼ dǐ ndîndǐl ɨ́ byɛ̂l, nzě nyɛl éjwe éntumo e bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́. 4Jɔʼ nyé ɑ́ sil elɛ̂ʼle bé yɨ́, nye e Simon ó: «Síhlɑ́ɑ́ byɛ̂l dóló, gúmó dí ɨ́ díme yɨ́. Bɨ̌n e bʉr ó njoo yô, bɨ̌n ɑ súl méntɑ́m mɨ́n ɨ́ gúmo yɑɑ́.» 5Simon ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, bɨ̌h bɨ́ siɑ e túú lɨ́ esɑ́ɑ ósû pum ntinɨ̂, ɑmɛ̂r sɔ̂ʼ. Dɑmɑ́ jóʼo nó, me óguho méntɑ̂m ó ɨ́ lɔ̌b lwǐb yô.» 6Nó ó bé ɑ́ nze guho mentɑ̂m yɨ́. Osû, bê nzě køɑ tɨ̂ʼ ɨ́ buo buo. Mentɑ̂m ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre ényɛɛ. 7Bé ntɔ̂ʼ kwɑ̂b bʉ̂r ó njoo yɔ́ɔ́ bé ɑ́ be ɨ́ nyʉ́ʉ́ byɛ̂l bɑ́ ó, bé ntɑ́ɑ nzě kœb bé lɨ́ edulo méntɑ̂m ɨ́ medíbé. Bê nzě pyɑ́lɔɔ, kœbɔɔ bê. Osû bé ɑ́ pɛʼ ɨ́ mentɑ̂m bɑ́, bé ɑ́ si lóŋlo mɛ̂l mebɑ́ mɑɑ́. Mé ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre édihlɨ ɨ́ medíbé ɨ́ lɔ̌b mpúo osû ndu e medile me tɨ̂. 8Jɔ̌ʼ Simon Pierre ɑ́ bee syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bɨʼ mébóó sí ɨ́ mpǒm mé Yésʉs. Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, ɑyɨ́ di bɑ̌ʼ e me, ebě, me ó mʉrʉ̂m dí syɛ̂l misyóm nyɑ́.» 9Simon ɑ́ be ó lɨ́ ejóʼo ékɛ̂n ɨ́ buo buo. Bʉr o bé le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ be bɑ́, bé ntémé, bé ɑ́ si jóʼo ekɛ̂n jøʼ gwɑ́r yɑɑ́, ebě, osû bé ɑ́ kɑ jʉ̂ bɑ́, bé ɑ́ be ɨ́ buú buo. 10Jɑcques, bé e Jeɑn, bwɑ́n mé Zebedê, bé ntémé ɑ́ be lɨ́ ejóʼo ékɛ̂n lɑɑ́. Bé e Pierre ó b'ɑ́ syɛŋɑ mebô lɨ́ ebwɑ̂m byɛ̂l wɑɑ́. Yésʉs nzě lɛ́ɛ e Simon ó: «Sɑ́ ɑkpɛ́ɛ. Tɑ́ɑre ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, go óbe ó ndul bʉr.» 11Nó ó bé ɑ́ nze syel mɛ̂l mɔ́ɔ́ ɨ́ pɨ̌n, nzě líʼe bísɑ́ byɔ́ɔ́ bíbyɛ̂h, dúŋɔɔ̌ Yésʉs. 12Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be ɨ́ yʉ́ʉ́ nkɑnɑ yɨ́, nye nzě bɔmɑ e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, nzɑ̌m ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ nyʉɑ́. Mbeɑ́ nyé ɑ́ bee Yésʉs yɨ́, nye ntɔ̂ʼ kúrwo sí, píʼe mpóm ɨ́ bibwɑ̌h. Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, gó kpɛ̂l nó, go óbɛ̌m ciʼ mê. Nyʉ̂l díʼee me ɨ́ deŋé.» 13Yésʉs ntɔ̂ʼ syɛ̂m mbô, nzě kúnɑ e né. Nye e né ó: «Mɨ́ kpɛl. Nyʉ̂l díʼee go ɨ́ deŋé.» Tyé e tyé yɑɑ́, nzɑ̌m ntɔ̂ʼ síe mʉ̂r wɑɑ́ ɨ́ nyʉ̂l. 14Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Alɛ́ɛ mʉ̂r mpʉ gô ciʼé yɨ́. Tó lɛ̂ʼle pɑ́rɑ nyʉ̂l nyǒ mpʉ nyé mû yɨ́. Go ɑ tó jwe mínjwéɑ́ Moïse ɑ́ lɛ́ɛ mí, bé nkʉ̂ pubo gô!» 15Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ nye nó yɨ́, lɔ́ɔ́ mʉ̂r wɑɑ́, wé ɑ́ si bu myɑŋlɑ, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ éntumo e bʉ̂r lé ɑ́ swɑ̂l, lɨ́ enzě jôʼlo mílɛ́ʼlɑ́ mé Yésʉs, le enzě sɑ́ɑ ntémé ó, nye pɛ́ʼɛɛ mekpɑɑ mɔ́ɔ́ yɨ́. 16Tó kœb ó, Yésʉs nyɨɛ ɑ́ si dulo nyʉ̂l nyé, nzě tô ɨ́ bilʉ̌n, lɨ́ etó jɨʼlɑ. 17Ɨ́ lʉ́ʉ́ dʉ́o, Yésʉs ɑ́ be ó lɨ́ ejwe éntumo e bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́. OFɑrizyɛ̂n, le olɛ̂ʼlɑ o métié, bé ɑ́ be ó tɨ̂ʼ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɑɑ́ mindîndǐl. Bé ɑ́ duho ó ɨ́ mekwɑ́r mɨ́mɛ̂h mé sí Gɑlilê le mɑɑ́ mé sí Yʉ́dɑ; bɑ̂ʼ duho ntémé Yerʉ́zɑlɛm. Nkul mé Nzyɛ̌m ɑ́ be lɨ́ enyɨ̂n ɨ́ nye ɨ́ ciʼɑ́ nyé ɑ́ ciciʼ bʉr wɨ́. 18Nó bʉ́ʉ́ bʉ́rʉ̂m bé ɑ́ kɑ nze le enkɛ́ɛ̌ mbʉ́mbʉ́ʼ ɨ́ myɛɛlɑ wé. Bê nzě sɑ́ɑ nzɨ́ ekpɑ̂hlɑ e nzwoó wɔ́ɔ́ ɨ́ mpǒm mé Yésʉs, ɨ́ sɑ́ɑ, sɑ́ɑ, ɑbee. 19Nó mpʉ bé ɑ́ be ɑbee gúmó bé cɨ́yɨɨ yɨ́, bê nzě bére ɨ́ mié kʉ́, ɨ́ mbɛ̌r Yésʉs ɑ́ be tɨ̂ʼ wɨ́, túbɔɔ égʉ́ɑ́ ɨ́ mié, ntɔ̂ʼ sulɔɔ̌ myɛɛlɑ nzwóó wɔ́ɔ́ tɨ̂ʼ lɨ́ egʉ́ɑ́. Mbêl wɔ́ɔ́ nzě sulɔɔ tɨ̂ʼ ɨ́ mpǒm mé Yésʉs, kwɑhɑ́ témé bʉr. 20Mbeɑ́ nyé ɑ́ bee mpʉ bé ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né yɨ́, nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Mʉr nyɑ̂, bibɑɑ bí ébébe lô, bí pɛʼɔɔ ɨ́ pɑ́ʼ gô!» 21Nó ó ólɛ̂ʼlɑ o métié, bé le oFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ nze tɑɑre esóŋlo nye. Bé ó: «Nyɑ̂ʼ mʉ̂r dí esɑ̂ Nzyɛ̌m nkěh nyɑ̂, nye nzé? Nzé dí e nkul epɛʼ bíbɑɑ bí ébébě Nzyɛ̌m ɑ́ niʼe bí? Njɨ Nzyɛ̌m nye omér!» 22Sɑ̂ gwɑ́r, Yésʉs ɑ́ be ɨ́ gʉ́ɑ mésónó bé ɑ́ sóŋlo nye mɑ́. Nó nyé ɑ́ yɑlɑ e bé ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ esóŋlo ɨ́ milémé mín ɨ́ yé? 23Yé dí ɨ́ kpɑ̂hwɑ lɨ́ esɑ̂? Le elɛ́ɛ e nzwoó ó: “Bɑɑ ébébe lô, yɨ́ pɛʼɔɔ”, nkʉ̂ lɛ́ɛ e né ó: “Gbɔlwɑ́ɑ. Bʉŋlɑ́ɑ!”? 24Sɑ̂ gwɑ́r, mě gǿm ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ó, Mwɑ̂n mé Mʉr ó dí e nkul jǿø ɨ́ sí yɨ̂ʼ lɨ́ esú ó, nye pɛ́ʼɛɛ bʉr bibɑɑ bí ébébě Nzyɛ̌m dí eniʼe bé bí.» Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e mbʉ́mbʉ́ʼ ó: «Mě lɛ́ɛ́ gó ó, gbɔlwɑ́ɑ. Go ɑ nkɛ́ɛ́ joó yô. Go ɑ tó kwɑ́r nyǒ.» 25Tyé e tyé yɑɑ́, mʉ̌r nɨ̌ nzě gbɔlwɑ ɨ́ míh mé bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, ntɔ̂ʼ nkɛ́ɛ̌ myɛɛlɑ nyé ɑ́ pɑ nkɛ́ɔɔ tɨ̂ʼ wɨ́, ntɔ̂ʼ tô mbɛ̌r wé, tô le ejwě Nzyɛ̌m kûm. 26Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si kɑ̂m syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, ntɔ̂ʼ jwě Nzyɛ̌m kûm, le ejóʼo bʉ́ɑ́. Bé ó: «Mɨnɑ́ bɨ́ bee gɑ́ bisɑ́ bí ékɑ̂m mûh!» 27Píe tɨ̂, Yésʉs nzě tô kʉ̌l, tó bɔmɑ e nøɑ mɔnɨ́ tœ́ɑ. Díé lé, Levî. Nye ɑ́ kœb nye ó ndîndǐl ɨ́ gúmó nyé ɑ́ nʉnʉɑ mɔnɨ́ tœ́ɑ yɨ́. Nye nzě lɛ́ɛ e né ó: «Dúʼóó mê!» 28Levî ntɔ̂ʼ mɔɑ sí, líʼe bísɑ́ byé bíbyɛ̂h, dû Yésʉs. 29Nó Levî ɑ́ nze tyêl ɑ́nɨ̂nɨ̂n nzɔɔ lɨ́ esohǒ Yésʉs ɨ́ mbɛ̌r wé. Nye ɑ́ si bɑ́ŋle bʉ́ʉ́ ónøɑ ó mɔnɨ́ tœ́ɑ ɨ́ buo buo, bé e bʉ́ʉ́ bʉ̂r oswîh. Bé ɑ́ be ó lɨ́ ede, bé e boo nɔ́ɔ́. 30OFɑrizyɛ̂n, bé le olɛ̂ʼlɑ o métié bé e boo nɔ́ɔ́ bé ɑ́ be nkɔ̌m mpwɑ́r bɑ́, bê nzě gɔ́nɑ le elwib ɨ́ bébe bébe dumo le ompʉ́n mé Yésʉs, le elɛ́ɛ ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ ede méde le menyoʼ, bɨ̌n le onøɑ ó mɔnɨ́ tœ́ɑ le osyɛ̂l o mísyóm ɨ́ yé?» 31Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Minjɨ̂h, myé ɑjɨ ójomo o bʉ̂r. Mimbêl myé omér ó dí ejɨ bê. 32Me ɑ́ bé ɑnzě jébe ótîtyěl o bʉ̂r. Me ɑ́ nze jébe ó, osyɛ̂l o mísyóm, ó bé jwírɑɑ miléme.» 33Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si jî e Yésʉs ó: «Ompʉ́n mé Jeɑn, bé e bɑɑ́ bé óFɑrizyɛ̂n, bé lɨ́ ecici méde nzɔʼ nzɔʼ jɔʼ bé dí ejɨʼlɑ yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bô ómpʉ́n, bé lɨ́ ede méde le menyoʼ. Bé sɑ́ nó ɨ́ yé ɛ́?» 34Yésʉs, nye e bé ó: «Jɔʼ mʉ̂r bém mʉ́mɑ́ yɨ́, nyě sɑ́ ó tyêl nzɔ́ɔ, bɑ́ŋle ósó bé, bé le onɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ kʉ́ de méde e bisʉhʉʉ. Nzê bɨ̌n jøʼ ó, bɨ̌n bé e nkul ecil ósó mé mbɛ̂l mʉmɑ́ mede, nye jínɑ tɨ̂ʼ ɨ́ duo nzɔ́ɔ ɛ̌? 35Jɔʼ, yé ópyɑ̂l. Ɨ́ melû mɑɑ́ ó bé ókɑ̌ ci méde yɨ́, jɔʼ mbɛ̂l mʉmɑ́ ópɛʼɔɔ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ yɨ́.» 36Nó nyé ɑ́ lwib e bé ɨ́ nzɨ̌ bikɨkɛnɑ. Nye ó: «Mʉr, nyé ɑnʉɑ̌ péh kɑ́n jwɑ̂n, tó sɑ̂ ébɑ́gɑ́ ɨ́ njʉ̌m kɑ́n, ebě, nyě nyɑ ó, kɑ́n jwɑ̂n. Tó kœb ó, njʉ̌m kɑ́n, yé ɑ́síŋɑ́ le ebɑ́gɑ́ é kɑ́n jwɑ̂n. 37Nó ntémé, bé ɑbe lɨ́ elwɑn ményoʼ mejwɑ̂n ɨ́ minjʉ̌m bíntɑʼ bi dí misɛ́ɑ́ e bikʉ́r bí ótír bí. Bé sɑ́ nó wɑ́, ɨ́ jɔʼ ményoʼ mɑɑ́, mé ógʉ́lwɑ yɨ́, minjʉ̌m bíntɑʼ byɑɑ́, byé ótʉ̂l, menyoʼ kʉ́mɑ sí, bintɑʼ jwě ntuʼ. 38Bé lulwɑn ményoʼ mejwɑ̂n ó ɨ́ bintɑʼ bijwɑ̂n. 39Mʉr mû sí de ményoʼ me myɑ̂ nyɑ́, nye ɑ́kɑ̌ kpɛl mɑɑ́ mejwɑ̂n. Nye ólɛ́ɛ ó: “Mɑɑ́ me myɑ̂ ó mbɨ́ɑ.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\