Luc 7

1Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sil elɛ́ɛ bʉr mekɑ̌n mɑɑ́ mɨ́mɛ̂h yɨ́, nye nzě mɔɑ, ntɔ̂ʼ tô Kɑpernɑ́ʉm. 2Ɨ́ gúmo yɑɑ́, yé ɑ́ be ó e nyʉ́ʉ́ kɑpitɛ̂n bisójɑ bí Rôm. Nye ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ syɛ̂l mesɑ̂ nyé ɑ́ be ɨ́ buú kpɛl nyɑ́. Syɛ̂l mesɑ̂ wé wɑɑ́ ɑ́ be ó mbêl. Wé ɑ́ be ó, wé mû kúno ejwe. 3Jɔʼ njǿø bisójɑ wɑɑ́ ɑ́ jóʼo bʉr lɨ́ elwilwib dumo e Yésʉs yɨ́, nye nzě lómo bʉ́ʉ́ ótɔ́mɑ́ bʉ̂r óYúden ó, bé tôʼ jî e Yésʉs nkʉ̂ nye óbɛ̌m nzě ciʼ syɛ̂l mesɑ̂ wé wɑɑ́. 4Bê nzě tô, tó jɨʼlɑ e Yésʉs. Miléme, myé ɑ́ be bé ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, nye cíʼɨɨ nye mwɑ̂n bisyɛ́ɛ́. Bé e Yésʉs ó: «Mʉr bisójɑ̌ nɨ̌ kʉ́ jɑlɑ ó, go mvólɨɨ nye. 5Nye ɨ́ kpɛl bʉ̂r ó kûl gɑ́ yɨ́nɑ́. Nye ntémé ó b'ɑ́ sumo mpɑ́h sulɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́.» 6Yésʉs, bé e boo nɔ́ɔ́, ntɔ̂ʼ tô mbɛ̌r mʉ̂r wɑɑ́. Bé mû bɑ̌ʼ e mbɛ̌r wɑɑ́ nɛ́ɛ: kɑpitɛ̂n wɑɑ́ ntɔ̂ʼ lómo ósó bé ó, bé tôʼ lɛ́ɛ e Yésʉs ó: «Dɑ̂ ɛ̌, ɑyɨ́ ntɨ̂ʼ nyʉ̂l nyǒ jwêh. Mbi bɨ́blɑ mʉ̂r mé dí wɨ́, yé ɑjɑlɑ ó, go níʼee ɨ́ mbɛ̌r wɑ̂m. 7Nó ntémé ó mê bee ó, yé ɑjɑlɑ ó, mɛm mʉr tɨ̂ʼ sóhɑɑ go yɨ́. Cɨʼeě njɨ ekɑ̌n egwɑ́r, syɛ̂l mesɑ̂ wɑ̌m cíʼɑɑ! 8Mɛm, mé e bʉr o dí ejǿø mé bɑ́. Mɛm ntémé, mé e bisójɑ ɨ́ jǿǿ yɑ̂m. Mě jɑɑ́ lɛ́ɛ e yɨ̂ʼ ó: “Tóʼ”, yê tô. Me e yʉ́ʉ́ ó: “Ntɑ́ʼ”, yɨ́hɑɑ́ nze. Me kɑ̌ lɛ́ɛ e syɛ̂l mesɑ̂ wɑ̌m ó: “Sɑ́ʼ sɨ̂ʼ yɨ̂”, nye sɑ̂.» 9Ejóʼǒ Yésʉs ɑ́ jóʼo mekɑ̌n mɑɑ́ yɨ́, nye ɑ́ be ɨ́ kɑ̂m njǿø bisójɑ wɑɑ́, nzě jwirɑ, jwɛ̂ʼ sɔ́mɑ́ bʉ̂r yé ɑ́ dû nye yɨ́. Nye ó: «Me lɨ́ elɛ́ɛ bɨ́n ó, mé ɑpɑ̌ kœ̌b mbǐ búʼó wɨ̂, dɑmɑ́ jóʼo ó ɨ́ kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l tʉ́ŋlʉ̌.» 10Bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ bɑɑ́ kɑ́ swîʼ, tó kumǒ mbɛ̌r njǿø bisójɑ nɛ́ɛ: bé kɑ̌ kœb ó, syɛ̂l mesɑ̂ nɨ̌ mû sí ciʼe. 11Yésʉs nzě tô ɨ́ yʉ́ʉ́ nkɑnɑ, yé ɑ́ be e díe ó, Nɑyɨ̂n yɨ́, bé e sɔ́mɑ́ bʉ̂r le ompʉ́n bé. 12Jɔʼ nyé ɑ́ be, nye mû kúno enî nkɑnɑ yɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bee bʉ̂r lɨ́ enkɛ́ɛ̌ múu, lɨ́ etóŋɔɔ e wé ɨ́ dɨlɑ́. Yé ɑ́ be ó múú écíʼé é mwɑ̂n mé kúhó mʉ́mɑ́. Bʉr ó nkɑnɑ yɑɑ́ ɨ́ buo buo, bé ɑ́ be ó lɨ́ etô e wé pemé mésoo. 13Mbeɑ́ Yésʉs ɑ́ bee kúho yɨ́, nye kʉ́ nzě jɨ̂ʼ wé nkoó, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e wé ó: «Sɑ́ ɑkɑ̌ jɨ.» 14Nye ntɔ̂ʼ sîhle, mɛ̂r mpɔrɑ múu, yé jínɑ ɑpɑ̌ diblɔɔ. Onkɛ́ɑ ntɔ̂ʼ tyɛ̂b. Nye e múu ó: «Mɑ̂ sohó, mě lɛ́ɛ́ gó ó: gbɔlwɑ́ɑ.» 15Njwe ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ sí, dǐ ndîndǐl, nzě tɑ́ɑre élwib. Yésʉs nzě tímle nyé nyɔ̌ŋ. 16Ekɛ̂n kʉ́ nzě søø bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ɨ́ menyʉ̂l, bé ntɔ̂ʼ jwě Nzyɛ̌m kûm. Bé ó: «Ánɨ̂nɨ̂n ngwíhɑ milɔ̌b, nyɨ́ pyɑ̂l ɨ́ mɨnɑ́ gɑ̂.» Le elɛ́ɔɔ ntémé ó: «Nzyɛ̌m, nyɨ́ nze bʉ̂r bé ɨ́ menɔɔlʉ.» 17Lɔ́ɔ́ syɛ́ɛlɑ mé Yésʉs yɑɑ́, wê nzě myɑŋlɑ ɨ́ sí Yʉ́dɑ yɨ́yɛ̂h, le ɨ́ mesí mé ɑ́ bɔmɑ Yʉ́dɑ mɑ́. 18Ompʉ́n mé Jeɑn Ndu-bʉr, bê nzě lɛ́ɛ nyé milɔ̌b myɑɑ́ mímyɛ̂h. Jeɑn nzě jébe bʉ́ʉ́ ómpʉ́n bé obɑ́, 19lómo bé, bé jíʼee Tî Yésʉs ó: “Nzê go ó mʉr bɨ́h dí ebóno ó, nye ónze nyɑ́ ɛ́? Nzê bɨ̌h bónɑɑ mʉr swîh ɛ̌?” 20Bê nzě tô, tó pyɑ̂l gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́. Bé e né ó: «Jeɑn Ndu-bʉr lómó bɨ́h ó, bɨ̌h jíʼee go ó: “Nzê go ó mʉr bɨ́h dí ebóno ó, nye ónze nyɑ́ ɛ́? Nzê bɨ̌h bónɑɑ mʉr swîh ɛ̌?”» 21Lɨ́ ewɑlɑ egwɑ́r le egwɑ́r lɑɑ́, bé ɑ́ kœb ó, Yésʉs lɨ́ eciʼ mímbêl ɨ́ buo buo, bɑɑ́ bé ɑ́ be e mekpɑɑ, le bɑɑ́ bé ɑ́ be e bijyɛ̂m, le bɑɑ́ bíbɨ́blɑ mísísǐm, byé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ bɑ́. Nye ɑ́ si ciʼ ntémé bɑɑ́ntím ɨ́ buo buo, le esɑ̂ ó, bé bɑ́ʼɑ bee. 22Nye nzě yɑlɑ e bé ó: «Tó lɛ́ɛ gɑ́ Jeɑn sɑ́ bɨ̂n beě le ejóʼo yɨ̂: ó bɑɑ́ntím, bé mû ó lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ bee. Bʉr o b'ɑ́ nyɛɛ tɨ́ɑ bɑ́, bé lɨ́ ecye mbɨ̂mbɨɑ́. Minzɨ̂nzɑ̌m, sí ciʼe. Mingʉʼ, myé mû ó lɨ́ ejóʼo. Ojwe, bé lɨ́ epɑh ɨ́ mesoo. Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ mû ó lɨ́ elɛ́ɔɔ mínjyêbnjyéb, bé e bʉr o dí ɨ́ kpɑɑ nkóó bɑ́. 23Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e mʉr bísyɛ́ɛlɑ byɑ̂m ngɑ́ be, ɑbe ébɔ̌ʼ lé óbɨmɑ nyé ɨ́ léme lɨ́ nyɑ́.» 24Jɔʼ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ mé Jeɑn, bé ɑ́ búlɑ yɨ́, Yésʉs nzě tɑ́ɑre épɑ̂ʼlɑ éntumo e bʉ̂r lɑɑ́ mbi mʉ̂r Jeɑn ɑ́ be wɨ́: «Yé bɨ́n ɑ́ to bee ɨ́ lʉɑ́ yɨ́? Nzê kɑ́ dí epɨ̂ʼlɑ ɨ́ pubó yɨ́ ɛ́? 25Á nó? Bɨ̌n bé ɑ́ to bee yé? Nzê mʉr mbɔ́rɑ́ e bidimé míkɑ́n mí ójɔɔ́ ɛ̌? Bʉr o dí ɨ́ nkɛ́lɛm, lɨ́ ebwɑ̂r bídimé míkɑ́n le eciʼe ɨ́ mepwɑʼ bɑ́, bé ó dí edi ɨ́ mimbɛ̌r mí ójǿø. 26Á nó? Bɨ̌n bé ɑ́ to bee yé ɛ́? Nzê ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɛ̌? Yé ó nó. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, lɑɑ ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m! 27Ebě, yé ó wɑɑ́ dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: “Bɛɛngɛ́ɛ! Me múo nzě lómo mʉ̂r milʉ́mlʉ́ wɑ̌m nzɨ́ nyǒ dóló ó, nye tôʼ le esyɛŋle gó nzɨ̌ lɨ́ esôʼ lô.”» 28Yésʉs, nye e bé ó: «Me lɨ́ elɛ́ɛ bɨ́n ó, ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h o mû sí byɛ̂l ɨ́ sí yɨ̂ʼ bɑ́, yé ɑbe e mʉr dí entɑɑ̌ Jeɑn. Dɑmɑ́ jóʼo nó, mʉr dí ɑgbɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyě e kûm, lɑɑ nyê.» 29«Minzɨnzɨ mi bʉ̂r mímyɛ̂h, dɑmɑ́ jóʼo ónøɑ ó mɔnɨ́ tœ́ɑ, myé ɑ́ be lɨ́ egwɑ́ kʉ́ jôʼlǒ sɑ́ Jeɑn ɑ́ lɨlɛ́ɛ yɨ́. Bé ɑ́ be ɨ́ gʉ́ɑ ó, Nzyɛ̌m ó dí e nkɑm. Nó ó bé ɑ́ nze sɑ̂ ó, Jeɑn dúʼoo bê. 30Sɑ̂ gwɑ́r, oFɑrizyɛ̂n, le olɛ̂ʼlɑ o métié, bé ɑ́ si bene gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m yɑɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé ɑ́ be ɑkɑm ó, Jeɑn dúʼoo bé yɨ́. 31Me ójøʼ bʉ̂r ó myɑ̌ wɨ̂ʼ e wɑ́ɑ? Bé ntémé, bé lɨ́ enøølɑ e wɑ́ɑ̌ mbi bʉ̂r? 32Bé kʉ́ nøølɑ ó, e bwɑ́ ó ntwǒm dí lɨ́ ebɨ̌m é pɑ́tele mindîndǐl, dí ejéblɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ bɑ́. Bé ó: “Bɨ̌h bɨ́ jyɛɛ méjémé mé éswie, bɨ̌n l'ɑjɨ méjwê. Bɨ̌h bɨ́ lʉ́o bɨ́n mindie, bɨ̌n l'ɑbwɑl.” 33Ebě, Jeɑn, nyɨ́ nze: ɑde bíblêr, nkʉ̂ menyoʼ. Bɨ̌n ntɔ̂ʼ swêʼ nyé ó: “Nyě le eleme.” 34Jɔʼ yɨ̂, Mwɑ̂n mé Mʉr, nyɨ́ kɑ̌ pyɑ̂l: nye lɨ́ ede méde, de ményoʼ. Bɨ̌n bé ó: “Pɑɑ́ bee gɑ́ sɑ̂ ɑ́ngʉ̂ngʉ̌l nɨ̌, ndɨ̂l menyoʼ, só bʉr o dí enʉɑ̌ mɔnɨ́ tœ́ɑ bɑ́, só osyɛ̂l o mísyóm.” 35Sɑ̂ gwɑ́r, ocwóó mé Nzyɛ̌m, wɨ́ɛ, wɨ́ bi mékebe kwɑ́ bʉr bɨ́bɛ̂h o dí edû wé bɑ́.» 36Nyʉ́ʉ́ Fɑrizyɛ̂n nzě jébě Yésʉs ó, bé tôʼ de. Yésʉs ntɔ̂ʼ tô mbɛ̌r wé, nzě nyɛl éde. 37Ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́, yé ɑ́ be ó e nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ ɑ́ be lɨ́ esɑ̂ syóm nyɑ́. Jɔʼ nyé ɑ́ jóʼo ó, Yésʉs mû lɨ́ ede ɨ́ mbɛ̌r Fɑrizyɛ̂n wɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ nze le ntɑ̌ʼ ɑlbɑ̂r lǿŋlɑ́ le lɔbínɑ, 38ntɔ̂ʼ tyɛ̂b píe koo mé Yésʉs, píe mekʉ̌ mé, ntɔ̂ʼ jɨ ɨ́ buo buo, myɛ́ɛlé mé ntɔ̂ʼ bor mékʉ̌ mé Yésʉs. Nye ntɔ̂ʼ jû mékʉ̌ mé Yésʉs ɨ́ swííɑ́, pîm mé le mpuo nyé, nzě lœm nyé lɔbínɑ ɨ́ mekʉ̌. 39Nó ɨ́ jɔ̌ʼ Fɑrizyɛ̂n ɑ́ bɑ́ŋle Yésʉs nyɑ́, ɑ́ bee syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre élwib ɨ́ lémé wé ó: “Yé bé mʉr nyɑ̂, nyě tyeetye ó ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m nó, lɛ́ɛ́, nyɨ́ gʉ́ɑ ó, mʉmɑ́ dí ekúnɑ e né nyɑ̂, nye lɨ́ esɑ̂ syóm ɨ́ nwérédé.” 40Yésʉs nzě nʉɑ̌ lwǐb. Nye e mʉr wɑɑ́ ó: «Simon, mě e sɑ́ élɛ́ɛ gô.» Simon, nye e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, lɛ́yɨ́ɨ́ mé yɑ̌ bé.» 41Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Bʉr obɑ́, bé ɑ́ be ó, e mpʉ́lɑ́ mɔnɨ́ kwɑ́ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ kʉkʉl bʉr mɔnɨ́ nyɑ́. Nyɑ̂ʼ, minzɑŋ mí mɔnɨ́ minter mitɛ̂n; nyʉ́ʉ́, minzɑŋ mekɑ́m métɛ̂n. 42Mpʉ bɨ́bɛ̂h obɑ́, bé ɑ́ be ɑbe e nkul ebwóolo mémpʉ́lɑ́ mɑɑ́ yɨ́, mʉr wɑɑ́ ntɔ̂ʼ bîr bé e mɑ̌. Ɨ́ bʉr obɑ́ bɑɑ́, wɑɑ́ wɑ́ɑ ngɑ́ buú kpɛl mʉ̂r wɑɑ́ nyɑ́?» 43Simon ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Mě jøʼ ó, yé ó wɑɑ́ ɑ́ bírɔɔ e mpʉ́lɑ́ ɨ́ buo buo nyɑ́.» Yésʉs, nye e né ó: «Gǒ e nkɑm.» 44Nye ntɔ̂ʼ jwirɑ̌ nko mʉ́mɑ́ wɑɑ́ ɑ́ be yɨ́. Nye e Simon ó: «Gʉ́ bee mʉ́mɑ́ nyɑ̂ʼ ɑ́? Me nzé ó, go, ɨ́ mbɛ̌r gô, guɑ l'ɑjwe mé medíbé mé éjøø mékʉ̌. Mʉmɑ́ nyɑ̂ʼ nyɨɛ, nyɨ́ jøø mé mekʉ̌ e myɛ́ɛlé mé, pîm ntémé mé e mpuo nyé. 45Guɑ, go bé ɑjû mé koo ékœ̂h. Nyɨɛ, gbɑɑ mê pyɑ́l, nyé ɑgwɑ̂ʼ éjû mé mekʉ̌. 46Go bé ɑlœm mé múlo ɨ́ lʉ̂. Nyɨɛ, nyɨ́ lœm mékʉ̌ mɑ̂m lɔbínɑ. 47Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí elɛ́ɛ gó ó: mpʉ nyé mû sí lɛ̂ʼle mpwɑ̂ʼ kpɛ̌l yé nó yɨ́, yé lɛ́ʼlé ó, misyóm myé, myé dɑmɑ́ buo, Nzyɛ̌m, nyɨ́ bɑ́nɑ̌ pɛʼ bíbɑɑ bí ébébe byé byɑɑ́ bíbyɛ̂h. Nó ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ópɛʼ bíbɑɑ bí ébébe bɑ́ bím yɨ́, mʉr ɑ́ pɛʼɔɔ bibɑɑ byɑɑ́ nyɑ́, ókpɛ̌l Nzyɛ̌m ó bɑ́ bím.» 48Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e mʉmɑ́ ó: «Bibɑɑ bí ébébe lô, bí pɛʼɔɔ!» 49Bʉr o bé le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ de bɑ́, bé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ ó: «Nyɑ̂ʼ mʉ̂r, nye nzé, dí ejøʼ ó, nyě e nkul epɛʼ bíbɑɑ bí ébébě Nzyɛ̌m ɑ́ niʼe bí?» 50Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e mʉmɑ́ ó: «Búʼó yô, yɨ́ ciʼ gô! Tóʼ mbɨ̂mbɨɑ́!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\