Luc 8

1Píe tɨ̂, Yésʉs nzě tô bínkɑnɑ e bínkɑnɑ le mékwɑ́r e mékwɑ́r, gúmó nyé ɑ́ to le etúno Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Mpóʼo mé Nzyɛ̌m wɨ́ yɨ́. 2Ompʉ́n bé kɑ́m le obɑ́ ti e bʉ́ʉ́ bʉ́bɑ́ nyé ɑ́ pɑ ciʼ lɨ́ eso bíbɨ́blɑ mísísǐm bɑ́, le mimbêl nyé ɑ́ ciʼ mí, bé e boo nɔ́ɔ́ ó b'ɑ́ tʉ̂to. Bʉbɑ́ bɑɑ́, bé ɑ́ be ó Mɑrie mʉmɑ́ Mɑgdɑlɑ̂, wɑɑ́ ɑ́ dwihɔɔ meleme nzɑɑngbɑ́ nyɑ́, 3bé e Yʉɑ́nɑ, myɑɑ́ mé Kúzɑ, mbɔʼlʉ ekúró mé Erôd, le Susɑ́nɑ, le bʉ́ʉ́ bʉ́bɑ́ ɨ́ buo buo bé ɑ́ susúʼo sɔ́mɑ́ mé Yésʉs e mebi mɔ́ɔ́ bɑ́. 4Bʉr, bé ɑ́ bɨbe ó lɨ́ eduɑ ɨ́ binkɑnɑ byɔ́ɔ́, lɨ́ etô kwɑ́ mé Yésʉs. Mpʉ yʉ́ʉ́ bwɑʼbwɑʼ emɛl e bʉ̂r yé ɑ́ swɑ̂l nó yɨ́, nye nzě sɑ̂ bé kɨkɛnɑ yɨ̂. 5«Yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mbêl mempeʼ ɑ́ to myɑm mempeʼ ɨ́ pemé yé nyɑ́. Mpʉ nyé ɑ́ to le emyɑm mempeʼ pemé e pemé yɨ́, wɨ́ʼ pɑ̂ʼ mpeʼ nzě kur nzɨ́ e nzɨ̌. Bʉr ntɔ̂ʼ nyɑl yé e mekʉ̌; binʉ̌n nzě tor. 6Gúú pɑ̂ʼ mémpeʼ kur ɨ́ sí mékóʼ. Jɔ̌ʼ mpeʼ yɑɑ́, yé ɑ́ pɑ̂h yɨ́, yê nzě swɑ̂h, ebě, yé ɑ́ bé ɑbe e medíbé tɨ̂. 7Gúú pɑ̂ʼ mémpeʼ ntémé kur ɨ́ minjwínɨ́nɨ́. Mipɑ́hɑ́ mémpeʼ myɑɑ́, myé e minjwínɨ́nɨ́ nzě gǿě sɔ́mɑ́. Minjwínɨ́nɨ́, myê nzě kɑ̂ʼ myê, myé ntɔ̂ʼ líre. 8Dɑmɑ́ jóʼo nó, gúú pɑ̂ʼ mémpeʼ wɨ́ɛ, wé ɑ́ si kur ɨ́ sí métyɛʼ. Mempeʼ mɑɑ́ nzě gǿe le ekoʼo. Bumó gwɑ́r gúmo mpúmó nter.» Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sil elɛ́ɛ bé nó yɨ́, nye e bé ó: «Mʉr dí e megwɑ̌l mé éjóʼo nyɑ́, nye jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌.» 9Ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Kɨkɛnɑ yɨ̂ʼ lɛ́ɛ́ yé ɛ́?» 10Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Bɨ̌n ó Nzyɛ̌m ɑ́ gwîh bisɑ̂ bi dí misolɑ́ ɨ́ Mpóʼo nyé bí, ó bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ byé ɨ́ pébébé. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r oswîh bɨ́ɛ, bé kʉ́ gwɑ́ jóʼo ó, njɨ ɨ́ nzɨ̌ bikɨkɛnɑ, lɨ́ esú ó, mekɑ̌n me ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m, mé dírɑɑ. Nye ɑ́ tile ó: “Bé lɨ́ ejwɛ̂ʼ e mîh mimběʼ, ɑbee. Bé lɨ́ ejôʼlo e megwɑ̌l, ɑjóʼo, ɑgʉ́ɑ ntémé.” 11«Kɨkɛnɑ̌ nɨ̌, yé lɛ́ɛ́ ó mbi wɨ̂: mpeʼ, yé ó lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m. 12Bɑ̂ʼ bʉ̂r nøølɑ ó, e nkpɑ̂h nkpɑ̌ʼ. Bé ɑ́ be ɨ́ jóʼǒ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m. Sɔ́ŋ meleme, wé ntɔ̂ʼ nze, nzě pɛʼ bé wɑ̌ ɨ́ miléme, lɨ́ ekɑmle bé lɨ́ ebûʼlɑ wê, nkʉ̂ bǐ cwiʼ. 13Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ó mpʉ̌ mpeʼ dí mbeɑ́ ɨ́ sí mékóʼ yɨ́. Bé lɨ́ enʉɑ̌ lɔ́ɔ wɑɑ́ jɔʼ bé dí ejóʼo wé yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑbîr ó, lɔ́ɔ wɑɑ́, wé pɑ́hɑɑ mikɑɑlé ɨ́ milémé myɔ́ɔ́. Bé jɑɑ́ bûʼlɑ wé ó, njɨ ɨ́ mɑ̂ jɔʼ. Bé ntɔ̂ʼ gbɔbɑ e búʼó yɑɑ́ ɨ́ jɔʼ bʉ̂r mû lɨ́ etíble bé lɨ́ esú é búʼó yɑɑ́ yɨ́. 14Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé ó mpʉ̌ mpeʼ dí ɨ́ minjwínɨ́nɨ́ yɨ́. Bé lɨ́ ejóʼo ntémé lɔ́ɔ wɑɑ́. Píe tɨ̂, bé mû jɑɑ́ yêʼwo ó, njɨ sí yɨ̂, le okúm, le ogbɑɑ ndu e bigǿmɑ́ bí cwiʼ yɨ̂. Bisɑ̂ byɑɑ́ mû bé ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ ó ɨ́ lɑ́rɑ́dɑ́. Bé ɑbe e nkul ekɑ̌ sɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂. 15Nó bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ó mpʉ̌ mpeʼ, yé ɑ́ kur ɨ́ bwɑ̌h métyɛʼ yɨ́. Bé lɨ́ ejóʼǒ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m e mimbɨɑmbɨɑ míléme. Bé lɨ́ emɛ̂r lɔ́ɔ wɑɑ́ ɨ́ kpɨ́ɨ́ɨ́, le esɑ̂ bíhwó, gúmo ntémé mpumó ɨ́ buo buo.» 16«Mʉr túmó élɑ́mɑ nyɑ́, nye ɑ́búbló lé ɨ́ dɛɑ. Mʉr, nyé ɑbe lɨ́ ebɑʼlě twimɑ́ élɑ́mɑ sí joó. Nyě tyél lé ó ɨ́ tyélɑ́tyélɑ élɑ́mɑ kʉ́ lɨ́ esú ó, bʉr o ngɑ́ nî tɨ̂ʼ bɑ́, bé díʼee ɨ́ jwê. 17Yé ɑbe e sɑ́ dí solɑ́ yɨ́, ngɑ́ be, ɑgwíhɑ kʉ̌l. Yé ɑbe e sɑ́ dí ɨ́ mesǒ yɨ́, ngɑ́ be, ɑgʉ́ŋɔɔ, ntɔ̂ʼ nyɨ̂n ɨ́ bʉr ɨ́ kpɛŋlɛm. 18«Gwɑ́ jôʼlo gɑ́ mekɑ̌n mɑ̂m: mʉr dí e bisɑ̂ nyɑ́, óbɑ́ʼɑ̌ jweŋɔɔ byúú. Tó kœb ó, wɑɑ́ dí tʉ̂toʼó nyɑ́, ópɛʼɔɔ mɑ̂ bím nyé dí e né nyɑ́.» 19Ɨ́ lʉ́ʉ́ dʉ́o, nyɔ̌ŋ mé Yésʉs le bɨ́ɔɔ́ bé, bé ɑ́ si to bee nye, kœbɔɔ nyé témé entumo e bʉ̂r. Bé ɑ́ bé ɑkumǒ nko nyé ɑ́ be yɨ́. 20Bʉr ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ Yésʉs ó: «Nyɔ̌ŋ gǒ le bɨ́ɔɔ́ bô, bé ó wɑ̂ʼ kʉ̌l lɨ́ egø̂m ébee gô.» 21Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bʉr bɨ́bɛ̂h ó: «Nyɔ̌ŋ wɑ̌m, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m le okɛ́l bɑ̂m, bé ó bɑɑ́ o dí ejóʼǒ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m, le esɑ̂ wé mejóʼo bɑ́.» 22Ɨ́ lɨ̂ʼ dʉ́o, Yésʉs, bé le ompʉ́n bé nzě kɑlwo ɨ́ byɛ̂l. Nye ó: «Mɨnɑ́ tôʼ gɑ́ lɨ́ ebʉ́m é mɑ̂ŋ e dí kɔ́m nkɛ́ɛ́ lɨ́.» Bê nzě tɨ̂ cyen. 23Jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ etô le edúʼo byɛ̂l yɨ́, Yésʉs nzě tô ɨ́ jô. Nkúo kʉ́ nzě tɑ́ɑre ékwoolo ɨ́ mɑ̂ŋ. Byɛ̂l ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre élóno ɨ́ medíbé. Byɛ̂l mû lɨ́ edǐ dihlɨ ɨ́ medíbé nɛ́ɛ: 24ompʉ́n bé, ntɔ̂ʼ sîhlě nko nyé ɑ́ be yɨ́, jɨmɔɔ nyê. Bé e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, lɛ̂ʼlɑ, mɨnɑ́ múo nzě jwe gɑ̂!» Yésʉs nzě mɔɑ sí, nkɑ́ŋlɑ e nkúo le obóʼó ó mɑ̂ŋ, byê nzě tɑlɑ. Tɨ̂ʼ mû ɨ́ puuu. 25Yésʉs, nye le ompʉ́n bé ó: «Búʼó yɨ́n, yê nkoó?» Bê nzě jóʼo bʉ́ɑ́ le ekɛ̂n ɨ́ buo buo, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Wɨ̂ʼ mbi mʉ̂r, wê nzé, dí, nyé sí lwib nɛ́ɛ: onkúo le obóʼó ó mɑ̂ŋ, byé bɑ́nɑ̌ sɑ̂ nyé mejóʼo nyɑ̂ʼ ɛ̌?» 26Bê nzě kumǒ sí Gerɑ́zen. (Yé ó dí siesíe e sí Gɑlilê.) 27Yésʉs jínɑ sulo ɨ́ byɛ̂l, tyɛ̂b ɨ́ pɨ̌n nɛ́ɛ: nyʉ́ʉ́ mʉ́rʉ̂m nkɑnɑ yɑɑ́ ntɔ̂ʼ tó bɔmɑ e né. Mʉr wɑɑ́ ɑ́ be ó e meleme. Nye ɑ́ didi ó, ɑbe e kɑ́n e njwê, ɑdi ntémé ɨ́ mimbɛ̌r mi bʉ̂r. Nye ɑ́ jɑɑ didi ó, njɨ ɨ́ pemé mésoo. 28Nó mpʉ nyé ɑ́ bee Yésʉs yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bʉ̂ cím, tó bɨʼ mébóó sí ɨ́ mpǒm nyé. Nye e né ó: «Mɨnɑ́ e go, bé e wɑ́ɑ̌ lɔ̌b ɛ̌? Yésʉs, Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́, me lɨ́ ejɨʼlɑ e go: ɑyɨ́ jwe mé ntɨ́ʼɑ́.» 29Nye ɑ́ lwib nó ó, ebě, Yésʉs ɑ́ be ɨ́ lɛ́ɛ e bɨ̂blɑ sísǐm wɑɑ́ ó, wé dúhɑɑ mʉr wɑɑ́ ɨ́ nyʉ̂l. Sísǐm wɑɑ́, wé ɑ́ be lɨ́ eboó mɛ̂r nyé bijɔʼ bijɔʼ. Bʉr o kwɑ́r nyɑɑ́, bé ɑ́ bɨbe ó, lɨ́ ekɨkɑ̂ʼ nyé mebô e mekʉ̌ e mikʉ̂kɔ̌b, le ebɑʼle nyê. Dɑmɑ́ jóʼo nó, nye ɑ́ be lɨ́ ebɑ́nɑ̌ búʼo míkʉ̂kɔ̌b myɑɑ́. Eleme lɑɑ́ nzě tʉ̂to le edɑ̂ʼre nyé ɨ́ lʉɑ́ e lʉɑ́ wɛ̂h. 30Yésʉs ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Díé lô, lê nzé?» Nye ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Dɑɑ e Méleme.» (Nye ɑ́ lwib nó ó, ebě, meleme ɨ́ buo buo, mé ɑ́ si boo nî nye ɨ́ nyʉ̂l.) 31Meleme mɑɑ́ nzě jɨʼlɑ e Yésʉs ó, nye ɑyɨ́ cyen mé ɨ́ bɨ́ dí sí ɨ́ kœ́ʼlɛ́ yɨ́. 32Nɑ́ɑ̌ yé ɑ́ be ó e dɑɑ lé ónkʉ̌ ɨ́ buo buo, lɨ́ɛ lɨ́ etô le ede méde mɔ́ɔ́ lɨ́ ecø̂ʼ. Meleme mɑɑ́, mé ntɔ̂ʼ jɨʼlɑ e Yésʉs ó, nye kɑ́mɑɑ ó, mé níʼee tʉ́ŋlʉ̌ menyʉ́l mé ónkʉ̌ bɑɑ́. Nye ntɔ̂ʼ kɑm ó, mé sɑ̂ʼ nó. 33Nó méleme, mé ɑ́ nze duho ɨ́ nyʉ̂l mʉr wɑɑ́, ntɔ̂ʼ tó nî ɨ́ menyʉ̂l mé ónkʉ̌. Dɑɑ lé ónkʉ̌ nzě tulwɑ ɨ́ mbéʼé écø̂ʼ kʉ́, ntɔ̂ʼ lʉ́ŋɑ ɨ́ mɑ̂ŋ, ntɔ̂ʼ jɨ́blɑ, jwe. 34Jɔʼ ópɑ́lɑ bé ónkʉ̌, bé ɑ́ bee syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ kpɛ́ɛ, tô e lɔ́ɔ wɑɑ́ nkɑnɑ, le bípɛr e bípɛr byɛ̂h. 35Bʉr nzě duɑ ɨ́ mekwɑ́r mɔ́ɔ́, lɨ́ enzě beɔɔ̌ sɑ̂ syɛ́ɛ́ yɨ́. Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́, bé kɑ̌ kœb ó, mʉr ɑ́ dwihɔɔ meleme nyɑ́, nye mû ndîndǐl le mikɑ́n ɨ́ nyʉ̂l, le pɨʼ nyé nyɨnyɛ̂h. Nye ɑ́ be ó bɑ̌ʼ e mekʉ̌ mé Yésʉs. Bʉr bɑɑ́ kʉ́ nzě jóʼo bʉ́ɑ́. 36Bʉr o b'ɑ́ bee syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ bɑ́, bê nzě lɛ́ɛ bʉ́ʉ́ mpʉ mʉ̂r meleme wɑɑ́ ɑ́ ciʼe yɨ́. 37Nó ó bʉ̂r ó Gerɑ́zen bɨ́bɛ̂h, bê nzě jɨʼlɑ e Yésʉs ó, nye pɔ́ʼɑɑ ɨ́ sí yɔ́ɔ́, ebě, ekɛ̂n, lé ɑ́ be ɨ́ buú søø bé ɨ́ menyʉ̂l ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. Yésʉs ntɔ̂ʼ kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, swîʼ. 38Mʉ̌r Yésʉs ɑ́ dwih meleme nyɑ́, nzě jɨʼlɑ e Yésʉs ó, bé le onɔ́ɔ́, bé kɑ́ɑ didǐ sɔ́mɑ́. Nó ó Yésʉs ɑ́ nze bwóolo nye. Nye e né ó: 39«Tóʼ mbɛ̌r gô. Go ɑ lɛ́ɛ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h Nzyɛ̌m sɑ́ gó yɨ́.» Nó ó mʉ̂r nɨ̌ ɑ́ nze kɑ tô, tô le elwɑ́ŋlě lɔ́ɔ wɑɑ́ ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h, le elɛ́ɛ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h Yésʉs ɑ́ sɑ̂ nye yɨ́. 40Ɨ́ mpúlɑ gʉ̂ʼ nɛ́ɛ: entumo e bʉ̂r nzě nʉɑ nyé e bisʉhʉʉ, ebě, lé ɑ́ be ó lɨ́ ebóno nyê. 41Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, díé lé Yɑ́rwis, ntɔ̂ʼ pyɑ̂l. Nye ɑ́ be ó tyɛ̂b esôʼ ɨ́ mpɑ́h sulɑ́. Nye ntɔ̂ʼ kúrwo sí, píʼe mpóm ɨ́ bibwɑ̌h ɨ́ mpǒm mé Yésʉs, nzě jɨʼlɑ e né ó, bé e nɔ́ɔ́ tôʼ mbɛ̌r wé, 42ebě, eséhé lé, mimbû kɑ́m e mimbɑ́, lé ɑ́ be ecíʼé é mwɑ̂n lɨ́, lé ɑ́ be ó lɨ́ egûʼrɑ. Bé e Yésʉs mû ɨ́ mpúlɑ nɛ́ɛ: entumo e bʉ̂r kʉ́ nzě mɑ́nɑ nyé ɨ́ mempɑh me nyʉ̂l. 43Tó kœb ó, é bʉr bɑɑ́, nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ ɑ́ be ó tɨ̂, mecié lɨ́ esʉsolo nyé ɨ́ nyʉ̂l. Nye ɑ́ si jɑ̂ le ekpɑɑ lɑɑ́ mimbû kɑ́m e mimbɑ́, sîl mɔnɨ́ yé yɨ́yɛ̂h ɨ́ pé lɨ́ esɑ́ɑ dʉ̂m, ɑkœb mʉ̂r cíʼ nyê. 44Nye nzě pyɑ̂l bɑ̌ʼ e koo mé Yésʉs, cyěn mbô, kúnɑ le odumo ó kɑ́n wé. Tyé e tyé yɑɑ́, ekpɑɑ e mécié lɑɑ́, lé ntɔ̂ʼ síe lɨ́lɛ̂h jɔʼ gwɑ́r. 45Yésʉs ntɔ̂ʼ jî ó: «Nzê kúnɑ́ e me?» Bʉr bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ kɛ́lɑ. Pierre nzě lɛ́ɛ e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, sɔ́mɑ́ bʉ̂r dí ebɔmɑ gó ɨ́ nkɑ́ yɨ̂, yé lɨ́ enyêhle gó ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h.» 46Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, nye bé ɨ́ kʉ́ kúnɑ e me, ebě, mɨ́ jʉ̂ʼrɑ nyʉ́ʉ́ nkûl lɨ́ epɔʼɑ mé ɨ́ nyʉ̂l.» 47Mʉmɑ́ wɑɑ́ mpʉ nyé ɑ́ gʉ́ɑ ó, nyɨ́ gwíhɑ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ nze, le esɑ̂ʼ ɨ́ ngbɑ ngbɑ ngbɑ, nzě bɨʼ mébóó sí ɨ́ mpǒm mé Yésʉs. Nye ntɔ̂ʼ gwîh ɨ́ kpɛŋlɛm sɑ́ yé ɑ́ sɑ̂ ó, nye kúnɑɑ e né yɨ́, le mpʉ ékpɑɑ lé, lé ɑ́ síe ɨ́ tyé e tyé yɑɑ́ yɨ́. 48Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Mwɑ̂n wɑ̌m, búʼó yô, yɨ́ ciʼ gô! Mepyɛblɑ, mé díʼee go ɨ́ léme.» 49Yésʉs jínɑ lɨ́ elwib nó nɛ́ɛ: nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ntɔ̂ʼ pyɑ̂l, duhǒ mbɛ̌r mé Yɑ́rwis. Nye e Yɑ́rwis ó: «Eséhé lô, lɨ́ jwe. Ayɨ́ kɑ̌ ntɨ̂ʼ lɛ̂ʼlɑ jwêh!» 50Mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ jóʼo sɑ́ mʉ̂r wɑɑ́ ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́, nó ó nyé ɑ́ nze lɛ́ɛ e Yɑ́rwis ó: «Ajóʼo bʉ́ɑ́. Búʼlɑ́ɑ. Mónǒ óciʼe!» 51Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l ɨ́ mbɛ̌r yɨ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ kɑmle bʉ̂r lɨ́ enî mbɛ̌r. Nye ɑ́ jɑɑ níŋle ó, njɨ Pierre, Jeɑn, Jɑcques, le sɔ́ŋ e nyɔ̌ŋ me mwɑ̂n wɑɑ́. 52Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be ó lɨ́ ejɨ méjwê le ebʉ̂ bícím lɨ́ eswie lɑɑ́. Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Ayɨ́ kɑ̌ jɨ gɑ̂, ebě, nyé ɑjwe. Nye ɨ́ jô.» 53Bê nzě pyɑ nyê, ebě, bé ɑ́ be ó sí kʉ́ gʉ́ɑ ó, nyɨ́ jwě tyeetye. 54Yésʉs ntɔ̂ʼ mɛ̂r mwɑ̂n wɑɑ́ ɨ́ mbô, le elɛ́ɛ e né kʉ́kʉ́ ó: «Mɑ̂ eséhe, gbɔlwɑɑ sí!» 55Sísǐm wé, wé ntɔ̂ʼ tó búlɑ, nî nyé ɨ́ nyʉ̂l. Nye ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ sí ɨ́ tyé e tyé yɑɑ́. Yésʉs ntɔ̂ʼ lómo bʉ̂r ó, bé jwêʼ eséhe lɑɑ́ sɑ́ éde. 56Obyɛ̂l bé kʉ́ nzě kɑ̂m syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó, bé l'ɑnyɑmlě lɛ́ɛ mʉ̂r sɑ̂ syɛ́ɛ́ yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\