Luc 9

1Nó ó Yésʉs ɑ́ nze jébe ompʉ́n bé kɑ́m le obɑ́, nzě jwe bé nkul le jǿø ó, bé sôʼ meleme, le eciʼ mímbêl. 2Nye ntɔ̂ʼ lómo bé ó, bé tôʼ le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Mpóʼo mé Nzyɛ̌m wɨ́, le eciʼ mímbêl. 3Nye ó: «Bɨ̌n tó ɨ́ cyen yɨ̂ʼ ó, njɨ e súmu ɨ́ mbô, ɑbe e mimbeʼ. Atô e myɑh, nkʉ̂ blêr, nkʉ̂ mɔnɨ́. Atô gɑ́ e mintɔrɑ mi kʉ́ mímbɑ́. 4Mbɛ̌r wɨ́wɛ̂h bɨ́n ngɑ́ nî wɨ́, diʼee gɑ́ tɨ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bɨ́n ngɑ́ mɔɑ, lɑɑ nyɨ́hɑɑ́ kwɑ́r yɨ́. 5Gúmó yɨ́yɛ̂h bʉ̂r ngɑ́ bene bɨ́n yɨ́, pɔʼɑ́ bɨ́n ngɑ́ pɔʼɑ tɨ̂ʼ ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́ wɨ́, bɨ̌n ɑ kúró pím ngɑ́ nɑrɑ bɨ́n ɨ́ mekʉ̌ nyɨ́. Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ónwɑ̂hle bé ó, bé mû ó ɨ́ mebyɑʼ.» 6Nó ómpʉ́n, bé ɑ́ nze jɑ nzɨ́, tóŋɔɔ mékwɑ́r e mekwɑ́r mɛ̂h, tô le elɛ́ɔɔ bʉ̂r Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, le eciʼɔɔ mímbêl ɨ́ bigúmó bíbyɛ̂h. 7Ngóvinɑ Erôd ɑ́ be ɨ́ jóʼǒ lɔ́ɔ bísɑ́ bíbyɛ̂h byé ɑ́ syɛ́ɛ bí. Nye ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ̌ cwehle tɨ̂, ebě, bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Jeɑn Ndu-bʉr, nyɨ́ pɑh!» 8Bʉ́ʉ́, bé ó: «Heʼé, Élie ó dí sí bɑ́ʼɑ̌ nzě nɨ̌.» Bʉ́ʉ́ ntémé, bé ó: «Heʼé, yé ó nyʉ́ʉ́ ngwíhɑ milɔ̌b swîh ɑ́ be mélú mé épíhe nyɑ́ ô pɑ̌h.» 9Erôd nyɨɛ ɑ́ lɛ́ɛ ɨ́ wé pɑ̂ʼ ó: «Mɨ́ kʉ́ gʉ́ɑ ó, me ɑ́ si kʉ cíʼe Jeɑn lʉ̂. Nó nyɑ̂ʼ mʉ̂r dí esɑ̂ bísɑ́ mé dí ejóʼo bîʼ nyɑ́, nye nzé?» Nye ntɔ̂ʼ sɑ́ɑ ébee nyê. 10Jɔʼ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs, bé ɑ́ búlɑ yɨ́, bê nzě lɛ́ɛ nyé sɑ́ yɨ́yɛ̂h bé ɑ́ sɑ̂ yɨ́. Nye nzě nʉɑ bê, tô e bé ɨ́ gúmó bé ɑ́ to di bé omér yɨ́. Yé ɑ́ be ó nko kwɑ́r bé jɨ́jébé ó, «Bétsɛ́dɑ» yɨ́. 11Sɑ̂ gwɑ́r, entumo e bʉ̂r, lé ɑ́ be ɨ́ jʉ̂ʼrɑ nó, lé ntɔ̂ʼ dû nyê. Nó nyé ɑ́ nze soho bê, ntɔ̂ʼ túnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Mpóʼo mé Nzyɛ̌m wɨ́, le eciʼ mímbêl mímyɛ̂h. 12Ɨ́ bíí kʉ̌ʼ, bʉr o mílʉ́mlʉ́ kɑ́m le obɑ́ nzě nze. Bé e Yésʉs ó: «Bwóólɑ́ɑ́ éntumo e bʉ̂r lɨ̂, lé swíʼɨɨ, tô ɨ́ mekwɑ́r ndu e bipɛr bi dí ɨ́ kúnwo e mɨnɑ́ gɑ́ bí. Yʉ́ʉ́ jɔʼ, bé óbee bíjɑ́ ndu e mede. Bé ɑbe e nkul ekɑ̌ di wɑ̂, ebě, mɨnɑ́ gɑ́ bé wɑ̂ʼ ó ɨ́ lʉɑ́.» 13Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, jwéʼ gɑ́ bé mede, bé dêʼ.» Bé e Yésʉs ó: «Bɨ̌h bé wɑ̂ʼ ó, njɨ e biblêr bitɛ̂n le osú óbɑ́. Nzê bɨ̌h tô bwɑ̂m méde lɨ́ esú é bʉ̂r bɑ̂ʼ bɨ́bɛ̂h ɛ̌?» 14(Nɑ́ɑ̌ yé ó, bʉr, bé ɑ́ be tɨ̂ʼ ó, bʉrʉ̂m e bʉrʉ̂m otɔ́ɔ́sin otɛ̂n.) Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ le ompʉ́n bé ó: «Dilɨɨ gɑ́ bé sí, mentumo mentumo. Entumo egwɑ́r, lé díʼee bʉr mekɑ́m métɛ̂n e mpǔʼ.» 15Bé ntɔ̂ʼ sɑ̂ nó, bʉr nzě di sí, mentumo mentumo. 16Yésʉs ntɔ̂ʼ nʉɑ bíblêr bitɛ̂n le osú óbɑ́, bɨ̂n mîh kʉ́, nzě jwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ lɔ̌b méde mɑɑ́, nzě pɛ̂ʼ mê, tímle ómpʉ́n bé, ó bé kɑ́ɑ jwe bʉ̂r mɑ̌. 17Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si de, jíle. Mede mé ɑ́ buʼo mɑ́, mé ɑ́ si lóŋlo mekwɑ́m kɑ́m e mebɑ́. 18Ɨ́ lʉ́ʉ́ dʉ́o, Yésʉs ɑ́ be ó lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m nye omér lɨ́ empɑh. Ompʉ́n bé, nzě pyɑ̂l. Nye ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Bʉr, bé lɛ́ɛ́ ó, me nzé?» 19Ompʉ́n, bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Bɑ̂ʼ, bé lɨ́ elɛ́ɛ ó, go ó Jeɑn Ndu-bʉr. Bʉ́ʉ́, bé ó, go ó Élie. Bʉ́ʉ́ ntémé, bé ó, go ó nyʉ́ʉ́ ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɑ́ boo jwe, ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ pɑh nyɑ́.» 20Nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ jî e bé ó: «Nó bɨ̌n bɨɛ̌ lɛ́ɛ́ ó, me nzé?» Pierre ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Go ó Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́.» 21Yésʉs ntɔ̂ʼ cɨ̂l bé le egbɑ̂ bé mpéné ó, bé l'ɑnyɑmlě lɛ́ɛ mʉ̂r sɑ̂ yɑɑ́. 22Nye nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Yé jɑlɑ ó, Mwɑ̂n mé Mʉr, nye síɑɑ e mitúú ɨ́ buo buo. Otɔ́mɑ́ bʉ̂r, ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, le olɛ̂ʼlɑ o métié, bé óbene nyê. Nye ntémé ójʉ́ŋɔɔ. Elú élɛ̂l píe tɨ̂, nyé opɑh ɨ́ soo.» 23Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bɨ́bɛ̂h ó: «Mʉ̂r sí kpɛl édû mé nó, nye bénɑɑ nye mʉr tɨ̂, nye ɑ nkɛ́ɛ́ kolôs yé dʉ́ó lɨ́lɛ̂h. Nye ɑ dú mê. 24Ebě, mʉr kpɛ́l ékɑmle e cwiʼ yé nyɑ́, ódímle yê. Tó kœb ó, wɑɑ́ ngɑ́ jwě cwiʼ yé lɨ́ esú lɑ̂m nyɑ́, óciʼe. 25Wɑ́ɑ̌ nyɔm mʉ̂r dí e nkul edirɑ lɨ́ enʉɑ̌ sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h, kɑ̌ sûʼlɑ̌ tó dímlě cwiʼ yé, nkʉ̂ jǿɑ? 26Mʉr nyɨnyɛ̂h jéʼé mê, jóʼo mílɛ́ʼlɑ́ myɑ̂m sôn nyɑ́, Mwɑ̂n mé Mʉr ójéʼe ntémé mʉr wɑɑ́ ɨ́ dʉ́ó nyé ngɑ́ nze ɨ́ mencyɛnwɑ mé, le mɑɑ́ me Sɔ́ŋ wé, le mɑɑ́ bééngeles mé Nzyɛ̌m yɨ́. 27Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o dí wɑ̂ʼ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ bɑ́, bʉ́ʉ́ bé ɑ́kóʼó jwe, ɑpɑ̌ bee Mpóʼo mé Nzyɛ̌m.» 28Píě Yésʉs ɑ́ bě sí lwib nó yɨ́, melû mwom nzě lɑɑ. Nye nzě nʉɑ̌ Pierre, bé e Jeɑn ndu e Jɑcques, ntɔ̂ʼ bére lɨ́ ecø̂ʼ, lɨ́ etó jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m. 29Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be, nye mû lɨ́ ejɨʼlɑ yɨ́, mpǒm nyé ndu e mikɑ́n myé, byé ntɔ̂ʼ jwirɑ. Bíbyɛ̂h mû kwɑhɑ́ ɨ́ pumo pumo. 30Kɑ̌ sɑʼ nɛ́ɛ: bʉ́ʉ́ bʉ̂r obɑ́ nzě nyɨ̂n bɑ̌ʼ e né, bɨ́bɛ̂h lɨ́ elɛ́ɛlɑ. Bɨ́ɛ, bé ɑ́ be ó Moïse, bé le Élie. 31Bé ɑ́ nyɨ̂n ntémé ó, e mencyɛnwɑ. Bé ɑ́ be lɨ́ elɛ́ɛlɑ ɨ́ mpʉ̌ Yésʉs ngɑ́ jwe ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm yɨ́. 32Pierre, bé le osó bé, bé ɑ́ nyɛɛ be ó ɨ́ jô ɨ́ súgúgú. Píe tɨ̂, bê nzě jɨmɑ, nzě bee méncyɛnwɑ mé Yésʉs ndu e mɑɑ́ me bʉ̂r obɑ́ bé le onɔ́ɔ́, bé ɑ́ be bɑ́. 33Jɔ̌ʼ Moïse, bé le Élie, bé ɑ́ be, bé mû lɨ́ edǐ duhǒ gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́, Pierre ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e Yésʉs ó: «Lɛ̂ʼlɑ, yé mbɨɑ ó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ wɑ̂. Mɨnɑ́ súmɑɑ gɑ́ mpɑ́lɑ́, bisɑʼ bilɛ̂l: le yô, le yɑɑ́ mé Moïse ndu e yɑɑ́ mé Élie.» (Nyɨɛ l'ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́.) 34Nye mû lɨ́ elwib nó nɛ́ɛ: jwiné nzě búblo bê. Ompʉ́n, bé ntɔ̂ʼ bil bʉ́ɑ́ lɨ́ ebeě jwiné yɑɑ́ lɨ́ ebúblo bê. 35Bé kɑ̌ jóʼo ó, lʉ́ʉ́ écyêl lɨ́ eduho ɨ́ jwiné tʉ́ŋlʉ̌ ó: «Nyɑ̂, nye ó mwɑ̂n wɑ̌m mé mû sí pɛ̂h nyɑ́. Jʉ́jóʼɑ́ɑ́ gɑ́ nye.» 36Jɔʼ cwíí nyɑɑ́ ɑ́ sil elwib yɨ́, bé ɑ́ jɑɑ kɑ bee ó, njɨ Yésʉs nye omér. Ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ di ɨ́ jolɑɑɑ. Ɨ́ cíl mélû yɑɑ́, bé ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ mʉ̂r sɑ́ bé ɑ́ bee yɨ́. 37Dʉ́ó lé ɑ́ bɔmɑ lɨ́, bê nzě sulo lɨ́ ecø̂ʼ, entumo e bʉ̂r nzě bɔmɑ e Yésʉs. 38Ɨ́ bʉr bɑɑ́, yé ɑ́ be ó e nyʉ́ʉ́ mʉ́rʉ̂m. Nye nzě bʉ̂ cím. Nye e Yésʉs ó: «Lɛ̂ʼlɑ, pɑɑ́ beě mpʉ mwɑ̂n wɑ̌m dí yɨ́. Nye ó ecíʼé é mwɑ̂n lɑ̂m. 39Nyě e sísǐm dí emɨmɛ̂r nyé wɨ́, ɨ́ bijɔʼ byɑɑ́, nye lɨ́ ebʉ̂bʉ bícím. Wé sɑ́ nyé ó, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, nye lɨ́ esílě bʉ̂ʼ. Wé sɑ́ ó, lulwɑɑre nyé nyʉ̂l ɨ́ lɑ́rɑ́dɑ́. Megûl, mé lɨ́ epîpyɑl nyé ɨ́ num ɨ́ ntomo ntomo. Wé lɨ́ ekʉ́ bî nyê. Wé ɨ́ kɔblɑ lɨ́ edwih. 40Me ɑ́ be ɨ́ jɨʼlɑ le ompʉ́n bô ó, bé pɛ́ʼɛɛ nye wɑ̌, bɨ́bɛ̂h kɑ̂r, ɑkoʼo.» 41Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Bɨ̌n onzyɛ́h ó bʉ̂r o dí ɑbûʼlɑ bɑ̂! Me ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ di ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, tó pyɑ̂l ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔʼ ɛ̌? Me ójûhwo bɨ́n, tó swîʼ yɑ́ɑ̌ sûm ɛ̌? Ntɑ́ʼ e mwɑ̂n gǒ wɑ̂!» 42Mpʉ mwɑ̂n wɑɑ́ ɑ́ kɑ pyɑ̂l bɑ̌ʼ e Yésʉs yɨ́, eleme ntɔ̂ʼ ntyeŋ mwɑ̂n ɨ́ guʼ guʼ, nkɛŋ nyé sí. Yésʉs nzě nkɑ́ŋlɑ e sísǐm mélwɑʼwo wɑɑ́, wé ntɔ̂ʼ duho. Yésʉs nzě ciʼ mwɑ̂n, ntɔ̂ʼ tímle sɔ́ŋ nyɑ̌. 43Ekɛ̂n, lé ɑ́ si søø bɨ́bɛ̂h ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ lɔ̌b mbeɑ́ bé ɑ́ bee bɑɑ́nɨ̂nɨ̂n o bísyɛ́ɛlɑ mé Nzyɛ̌m wɨ́. Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be nɑ́ɑ̌ ó lɨ́ ekɑ̂m bísyɛ́ɛlɑ bíbyɛ̂h Yésʉs ɑ́ sɑ̂ bí. Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ le ompʉ́n bé ó: 44«Bɨ̌n bɨɛ, bɨ̌n ɑ kʉ́ gwɑ́ mɛ̂r gɑ́ ekɑ̌n mé mû lɨ́ elɛ́ɛ bɨ́n ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ lɨ̂: yɨ́ lîʼ njɨ mɑ̂ jɔʼ tîtííɑ̌, ó Mwɑ̂n mé Mʉr bɛ́mɔɔ kwɑ́ bʉr o ngɑ́ jʉ̂ nyé bɑ́. 45Dɑmɑ́ jóʼo nó, ompʉ́n bé, bé ɑ́ bé ɑgwɑ́ jóʼǒ sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ bé yɨ́. Ekɑ̌n lɑɑ́, lé ɑ́ be bé ó, solɑ́, ó bé ɑyɨ́ kpɑ̂hwɑ̌ jóʼo lê. Bé ɑ́ be lɨ́ ekpɛ́ɛ éjî nyé cíɑ́ ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́.» 46Ompʉ́n bé, nzě tɑ́ɑre éjíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: “Wɑ́ɑ mʉ̂r dí ɨ́ buú buo ósʉ́sʉ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ ɛ́?” 47Yésʉs ɑ́ si gʉ́ɑ bijøʼ bé ɑ́ jøʼ ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ bí. Nye nzě nʉɑ mɑ̂ ntwǒm, tyêl nyé bɑ̌ʼ e né. 48Nye nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Mʉr nyɨnyɛ̂h ngɑ́ nʉɑ̌ mbi mɑ̂ ntwǒm wɨ̂ʼ mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ díé lɑ̂m nyɑ́, nyɨ́ nʉɑ mé mʉr tɨ̂. Mʉr nʉ́ɑ́ mé nyɑ́, nyɨ́ nʉɑ ntémé mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́. Ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, mʉr bɨ́n bɨɛ béé ó, nye ó dí ɨ́ buú twɑ̂ʼwo nyɑ́ ó dí wɑɑ́ lɑ́ɑ́ bɨ́n bɨ́bɛ̂h nyɑ́.» 49Nó ó Jeɑn ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Lɛ̂ʼlɑ, bɨ̌h bé ɑ́ si bee mʉr lɨ́ eso méleme ɨ́ bʉr e nzɨ̌ díé lô, bɨ̌h nzě kɑmle nyé lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ nó, ebě, mʉr wɑɑ́, nyé ɑbe mʉ̂r sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́.» 50Yésʉs, nye e bé ó: «Abɑ́ʼɑ̌ kɑmle gɑ́ nye, ebě, mʉr dí ɑlwímlɑ e bɨ̌n nyɑ́, nye ó ɨ́ nkɔ̌m nyɨ́n.» 51Jɔʼ mélú Yésʉs ɑ́ jɑlɑ ó, nye pɔ́ʼɑɑ ɨ́ sí yɨ̂ʼ mɑ́, mé ɑ́ be, mé mû lɨ́ esîhle yɨ́, nye nzě cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě tó ó Yerʉ́zɑlɛm. 52Nye ntɔ̂ʼ cyen bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ bé dóló. Bê nzě tô, tó nî ɨ́ nyʉ́ʉ́ kwɑ́r ɨ́ sí Sɑmɑrî ó, bé tôʼ komlo nyé jɑ́ gʉ̂. 53Tó kœb ó, bʉr o kwɑ́r nyɑɑ́, bé ɑ́ bé ɑkpɛl ébɑʼle nyê, ebě, bé ɑ́ bee ó, bé tó ó, Yerʉ́zɑlɛm. 54Jɔʼ ómpʉ́n bé, Jɑcques, bé e Jeɑn, bé ɑ́ bee nó yɨ́, bé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Dɑ̂ ɛ̌, gó kpɛ̂l nó, bɨ̌h bé ójébě siʼe, yé dúhɑɑ ɨ́ jʉ́ó kʉ́, dîʼ bɨ́bɛ̂h.» 55Yésʉs ntɔ̂ʼ jwirɑ, nkɑ́ŋlɑ e bê. 56Bê nzě tô ɨ́ nyʉ́ʉ́ kwɑ́r swîh. 57Mpʉ̌ Yésʉs, bé le ompʉ́n bé, bé ɑ́ be, bé mû téme nzɨ̌ yɨ́, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e Yésʉs ó: «Dɑ̂ ɛ̌, me ódû gó gúmó yɨ́yɛ̂h gó ótô yɨ́.» 58Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Ompɔ̌ʼ, bé ó e mekul. Binʉ̌n, byé e mɔʼ. Sɑ̂ gwɑ́r, Mwɑ̂n mé Mʉr, nyé ɑbe e gúmó nyé kɛ́lɨɨ lʉ̂.» 59Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ó: «Ntɑ́ʼ. Dúʼóó mê.» Mʉr wɑɑ́, nye e Yésʉs ó: «Dɑ̂ ɛ̌, pɑɑ́ bîr mê. Me pɑ́ɑ nyɛɛ́ tó dɨl sɔ́ŋ wɑ̌m.» 60Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Bírɨ́ɨ́ ójwe, bé dɨ́lɨɨ mimúú myɔ́ɔ́. Guɑ, tóʼ, tó túnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m.» 61Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ntémé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, me ntémé, me ódû gô. Sɑ̂ gwɑ́r, pɑɑ́ bîr mê, me pɑ́ɑ nyɛɛ́ tó jɛ́nɑ e mbɛ̌r bʉ̂r wɑ̂m.» 62Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Mbi mʉ̂r dí etɑ́ɑre éséɑ̌ syɛ́ɛ́, ntɔ̂ʼ kɑ̌ bîr, jwɛ̂ʼ píhe nyɑ́, nyé ɑbɑ́ be e nyɔm ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\