Mɑrc 1

1Metɑ́ɑ́ré mé Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Yésʉs-Krîst, Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m: 2Ésɑïe ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɑ́ boo tile ó: “Bɛɛngɛ́ɛ! Me múo nzě lómo mʉ̂r milʉ́mlʉ́ wɑ̌m nzɨ́ nyǒ dóló ó, nye tôʼ le esyɛŋle gó nzɨ̌. 3Mʉr wɑɑ́, nye lɨ́ etyɛ̂b le túnó ɨ́ lʉɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, lɨ́ elɛ́ɛ ó: Komlɑɑ gɑ́ nzɨ̌ mé Dɑ̂. Bɨ̌n ɑ tyél ménzɨ̌ mé ɨ́ lîm.” 4Kwɑhɑ́ jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ̌ Ésɑïe ɑ́ tile yɨ́, nó ntémé ó Jeɑn Ndu-bʉr ɑ́ be yɨ́. Nye ɑ́ be ó ɨ́ lʉɑ́, lɨ́ edu bʉ̂r le elɛ́ɛ bé ó, bé jwírɑɑ milémé myɔ́ɔ́, bé ɑ dúŋɔɔ, Nzyɛ̌m pɛ́ʼɛɛ bibɑɑ bí ébébe byɔ́ɔ́. 5Nó ó bʉ̂r ó Yʉ́dɑ le bɑɑ́ ó Yerʉ́zɑlɛm bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ nzě gúmó nyé ɑ́ be yɨ́, bé ntɔ̂ʼ gwîh mébébe mɔ́ɔ́, Jeɑn nzě du bé ɨ́ díbé Yɔrdên. 6Kɑ́n Jeɑn ɑ́ bubwɑ̂r wɨ́, wé ɑ́ be ó tiɑ́ e myě mé chɑmeɑu . Kɑnɑ́ nyé ɑ́ tityeele lɨ́ odyɛ́m nyɑ́, ɑ́ be ó sɛ́ɑ́ e kʉ́r tír. Nye ɑ́ dɨde ó océme-bikɑ́ le egbɔ́ʼ. 7Nye ɑ́ be ó lɨ́ etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. Nye e bé ó: «Yé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r dí e jǿø, lɑɑ mé nyɑ́. Nye lɨ́ ebɔmɑ mé píe koo. Mɛm, mé ɑbě tyé mʉ̂r dí ó, me gwɑ́rwɑɑ sí, tii míkǒl mí ósípɑh myé nyɑ́. 8Mɛ̌m du bɨ́n ó e medíbé. Nyɨɛ, nye ódu bɨ́n ó e Sísǐm mé Nzyɛ̌m.» 9Ɨ́ melû mɑɑ́, Yésʉs nzě duhǒ Nɑzɑrɛ̂t ɨ́ sí Gɑlilê, nzě tô díbé Yɔrdên. Tɨ̂ʼ ó Jeɑn ɑ́ du nye yɨ́. 10Le nyé ɑ́ pɔʼɑ ɨ́ medíbé, le ntɔ̂ʼ nyé ɑ́ bee ó, jʉ́o, yɨ́ nyɛɛ ɨ́ kwiií. Sísǐm mé Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ sulo ɨ́ bɑ́ɑɑ mpʉ épɨbɑɑ, nzě berwo nyé ɨ́ nyʉ̂l. 11Ecyêl, lê nzě duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Go ó mwɑ̂n wɑ̌m mé dí ɨ́ buú kpɛl nyɑ́. Sʉhʉʉ yɑ̂m yɨ́yɛ̂h, yé e go.» 12Píe tɨ̂, Sísǐm mé Nzyɛ̌m nzě tíne nyé ɨ́ lʉɑ́. 13Nye ɑ́ jɑ̂ gʉ̂ʼ ɨ́ lʉɑ́ ó melû mekɑ́m ménɑ̂. Ɨ́ melû mɑɑ́, Sɑ́tɑn ɑ́ be ó lɨ́ ebʉ̂boblo nyê. Ɨ́ gúmo yɑɑ́, bé le otír ó b'ɑ́ didi, beéngeles bɨ́ɛ lɨ́ eséɑ e né. 14Bê nzě gbɑ̂ Jeɑn ɨ́ mbʉʼ. Píe tɨ̂, Yésʉs nzě tô sí Gɑlilê, tô le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m wɨ́. 15Nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Jɔʼ, yɨ́ pyɑ̂l: Nzyɛ̌m, nye mû ó kúno etyêl Mpóʼo nyé ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n! Jwirɑɑ gɑ́ miléme. Búʼlɑ́ɑ́ gɑ́ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ.» 16Ɨ́ jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be lɨ́ ecye ɨ́ nkpɑ̂h mɑ́ŋ mé Gɑlilê yɨ́, nye ntɔ̂ʼ beě Simon, bé e mɨ́ɔɔ́ wé, André. Bé ɑ́ be ó lɨ́ eguho méntɑ̂m ɨ́ mɑ̂ŋ le edulo mê, ebě, bé ɑ́ be ó ogwih o méntɑ̂m. 17Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Dúʼóó gɑ́ me. Me ókɑ̌ sɑ̂ ó, bɨ̌n díʼee odul o bʉ̂r.» 18Tyé e tyé yɑɑ́, bé ntɔ̂ʼ bîr méntɑ́m mɔ́ɔ́, dúŋɔɔ nyê. 19Nye nzě lɑɑ, bɑ́ tô dóló, nzě beě Jɑcques, bé e mɨ́ɔɔ́ wé, Jeɑn, bwɑ́n mé Zebedê, bé osí syel byɛ̂l wɔ́ɔ́. Bé ɑ́ be ó tɨ̂ʼ mindîndǐl lɨ́ ekomlo méntɑ̂m. 20Tyé e tyé yɑɑ́, nye ntɔ̂ʼ jébe bê. Bé ntɔ̂ʼ mɔɑ, líʼɔɔ sɔ́ŋ wɔ́ɔ́ Zebedê, bé le osyɛ̂l o mésɑ́ bé ɨ́ byɛ̂l, ntɔ̂ʼ dúŋɔɔ̌ Yésʉs. 21Bê nzě tô Kɑpernɑ́ʉm. Ɨ́ móhó sɑ́bɑt, bê nzě nî ɨ́ mpɑ́h sulɑ́. Yésʉs nzě nyɛl éjwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 22Bé ɑ́ be ɨ́ buú kɑ̂m mbi mílɛ́ʼlɑ́ nyé ɑ́ jwijwe mí, ebě, nye ɑ́ bé ɑnøølɑ le olɛ̂ʼlɑ o métié bɔ́ɔ́. Nye ɑ́ lɨ̂lɛʼle bé ó e nkul jǿø. 23Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o b'ɑ́ be ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ bɑ́, nyʉ́ʉ́ ɑ́ be ó e sísǐm mélwɑʼwo. Nye nzě bʉ̂ cím. Nye ó: 24«Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t, mɨnɑ́ e go bé e wɑ́ɑ̌ lɔ̌b? Go nzé ó, nzě sîl bɨ́h ɨ́? Mɨ́ gʉ́ɑ gô. Go ó Mʉr mé Nzyɛ̌m dí ci nyɑ́!» 25Yésʉs ntɔ̂ʼ nkɑ́ŋlɑ e sísǐm mélwɑʼwo. Nye e wé ó: «Diblɑɑ̌ num. Duhɑɑ mʉ̂r nɨ̌ ɨ́ nyʉ̂l.» 26Sísǐm wɑɑ́ nzě ntyeŋ mʉ̂r nɨ̌ e nkul, nye ntɔ̂ʼ bʉ̂ cím ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ. Wé ntɔ̂ʼ duho nyé ɨ́ nyʉ̂l. 27Bʉr bɨ́bɛ̂h bê kʉ́ nzě kɑ̂m. Bê nzě gɔ́nɑ le elwiblɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Wɑ́ɑ̌ mbǐ lɔ̌b wɨ̂? Ejwɑ́n é lɛ́ʼlɑ́ lǿŋlɑ́ e nkul jǿø! Dɑmɑ́ jóʼo mísísǐm mélwɑʼwo, nye lɨ́ ebɑ́nɑ̌ jǿø myê, myê bɑ́nɑ̌ sɑ̂ nyé mejóʼo!» 28Kûm nyé nzě myɑŋlɑ, jɑlɑ ɨ́ sí Gɑlilê yɨ́yɛ̂h. 29Bê nzě duho mpɑ́h sulɑ́ nyɑɑ́, ntɔ̂ʼ tóŋɔɔ̌ mbɛ̌r mé Simon bé e André. Jɑcques, bé e Jeɑn ntémé, bé ɑ́ be ó ɨ́ sɔ́mɑ́ yɑɑ́. 30Cǐ mʉmɑ́ mé Simon ɑ́ be ó njɑ́ʼ sí lɨ́ ebíle, nyʉ̂l lɨ́ ejúo ɨ́ bɨl bɨl. Nó bé ɑ́ kpɑhwɑ lɛ́ɛ Yésʉs lɔ́ɔ́ ékpɑɑ lɑɑ́, 31nye nzě sîhlě bɑ̌ʼ e né, nzě mɛ̂r nyé ɨ́ mbô, gbɛl nyé sí. Ekpɑɑ, lé ntɔ̂ʼ síe. Mʉmɑ́ wɑɑ́ nzě tɑ́ɑre éséɑ e bê. 32Ɨ́ bíí kʉ̌ʼ yɑɑ́, bʉr ntɔ̂ʼ tô kwɑ́ nyé e mimbél myɔ́ɔ́ mímyɛ̂h le bʉr o méleme, mé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ bɑ́. 33Bʉr ó nkɑnɑ yɑɑ́ bɨ́bɛ̂h nzě swɑ̂l bɑ̌ʼ le ebé é mbɛ̌r wɔ́ɔ́. 34Nye nzě ciʼ mímbêl ɨ́ buo buo myé ɑ́ be e mekpɑɑ ɨ́ menyʉ̂l mimbi mimbi mí. Nye ɑ́ si so meleme ɨ́ buo buo. Nó nyé ɑ́ bé ɑbîr ó, mé lwíbɨɨ, ebě, mé ɑ́ be ó lɨ́ ejweʼe nyê. 35Ɨ́ mɛ́n tɨ̂ʼ kúnó, Yésʉs nzě pɔhwɑ, tô kʉ̌l, tô ɨ́ mɑ̂ lʉ̌n, súm nyé ɑ́ be nye omér yɨ́. Tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ jɨjɨʼlɑ e Nzyɛ̌m yɨ́. 36Simon, bé e bʉ́ʉ́ ómpʉ́n, bê nzě tô ɨ́ misɔ́ɔlʉ myé. 37Bê nzě bee nyê, nzě lɛ́ɛ e né ó: «Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé lɨ́ esɑ́ɑ gô.» 38Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Ncʉ̂ʼ gɑ̂. Mɨnɑ́ tôʼ gɑ́ ɨ́ mekwɑ́r me dí kɑ̂ʼ mɑ́, ebě, me ótúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ntémé gʉ̂, ebě, yé ó sɑ́ mé ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ lɨ́ enzě sɑ̂ yɨ́.» 39Nó nyé ɑ́ to le elɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ wɑɑ́ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mɔ́ɔ́ ɨ́ sí Yʉ́dɑ yɨ́yɛ̂h le eso méleme ɨ́ bʉr. 40Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nzě pyɑ̂l kwɑ́ mé Yésʉs, nzɑ̌m ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ nɛ̌m. Nó nyé ɑ́ nze jɨʼlɑ e né. Nye e né ó: «Gó kpɛ̂l nó, bɛ̌m ciʼ mê. Nyʉ̂l díʼee me ɨ́ deŋé.» 41Yésʉs ntɔ̂ʼ jɨ̂ʼ nyé nkoó, syɛ̂m mbô, nzě kúnɑ e né. Nye e né ó: «Mɨ́ kpɛl. Nyʉ̂l díʼee go ɨ́ deŋé!» 42Tyé e tyé yɑɑ́, nzɑ̌m ntɔ̂ʼ pɔʼɑ mʉ́rʉ̂m nɨ̌ ɨ́ nyʉ̂l. Nyʉ̂l nyé nzě di ɨ́ deŋé. 43Nó ó Yésʉs ɑ́ nze cyen nye kʉ̌l lɨ́ ebɛ̂ŋ nyê. 44Nye e né ó: «Anyɑmlě lɛ́ɛ mʉ̂r mpʉ gô ciʼé yɨ́. Tɑ́ɑ́rɑ́ɑ́ étó lɛ̂ʼle ópɑrɑ mé Nzyɛ̌m mpʉ gó mû yɨ́. Go ɑ tó jwe mínjwéɑ́ Moïse ɑ́ lɛ́ɛ mí, ó go lɛ̂ʼlɑɑ bê, bé nkʉ̂ pubo gô.» Nye ntɔ̂ʼ bwóolo nyé kɑ́m e kɑ́m. 45Dɑmɑ́ jóʼo ó mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ nye nó yɨ́, mʉr wɑɑ́ ɑ́ jɑɑ to le etúno le egwîh lɔ́ɔ wɑɑ́ ó ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Yésʉs ɑ́ be ɑbe e nkul ekɑ̌ nî ɨ́ binkɑnɑ ɨ́ ponó yɨ́. Nye ɑ́ kɑ jɑɑ didi ó, njɨ ɨ́ bilʉ̌n, bisúm bʉ̂r, bé ɑ́ be ɑbe bí. Bʉr bé ɑ́ be lɨ́ etô kwɑ́ nyé, duduho ɨ́ bigúmó bíbyɛ̂h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\