Mɑrc 10

1Nó ó Yésʉs ɑ́ duhǒ gúmo yɑɑ́, nzě tô sí Yʉ́dɑ, ntɔ̂ʼ ntɑɑ, tô ɨ́ pɨ̌n díbé Yɔrdên kɔ́m nkɛ́ɛ́. Entumo e bʉ̂r ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ mɑ̂ʼlɑ̌ gúmó nyé ɑ́ be yɨ́. Nye nzě nyɛl éjwe bé milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ mpʉ nyé ɑ́ pɑ boo sɨ̂sɑ yɨ́. 2Nó ó bʉ́ʉ́ óFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ nze ó, lɨ́ enzě bóblɔɔ nyê. Bé ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Nzê metié gɑ́ mɨ́nɑ́, mé kɑm ó, mʉr bírɨɨ mʉmɑ́ wé ɛ́?» 3Nó nyé ɑ́ yɑlɑ e bé ó: «Moïse ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌n nyɑ́ ɛ́?» 4Bé e né ó: «Moïse ɑ́ si cíʼe ó, mʉr cɛ́mɑɑ mekɑnɑ́ mé éjǿǿ lé ébɑ̂, jwe myɛ́l. Jɔʼ yɑɑ́ ó nyé dí bɛ̌m bwóolo nyé yɨ́.» 5Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Moïse ɑ́ tyêl etié énɨ̌ ó, lɨ́ esú lɨ́n, ebě, bɨ̌n bé ɨ́ buú lele míléme. 6Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ metɑ́ɑ́ré, “ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ kuho sɑ́ yɨ́yɛ̂h yɨ́, nye ɑ́ komlo bé ó: nyɑ̂, mʉrʉ̂m; nyʉ́ʉ́, mʉmɑ́. 7Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mʉ́rʉ̂m ólíʼe sɔ́ŋ e nyɔ̌ŋ, tó nɑrɑ e mʉmɑ́ wé yɨ́. 8Bɨ́bɛ̂h, bé óbe ó, bé mû púno gwɑ́r.” Bé ɑkɑ̌ be obɑ́, njɨ ngwɑ́r. 9Mʉ̌r sɑ́ ɑdɛ́ɛ̌ sɑ́ Nzyɛ̌m mû sí nɛr yɨ́.» 10Jɔʼ bé le ompʉ́n bé, bé ɑ́ be, bé mû tʉ́ŋlʉ̌ mbɛ̌r yɨ́, bê nzě bɑ́ʼɑ̌ jî nyé cíɑ́ ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́. 11Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Mʉ̂r bwóóló mʉ́mɑ́ wé, bɑ̂ wɑɑ́ swîh nó, nyɨ́ sɑ̂ míswɛbɑ ɨ́ nkǒ pɑ̂ʼ mʉ́mɑ́ esôʼ wé. 12Mʉ́mɑ́ óbɔ́ʼɑ e njʉ̂m wé, tô lɨ́ ebɑ́ éswîh nó, nyɨ́ sɑ̂ míswɛbɑ ntémé ó nɨ̌.» 13Bʉr ntɔ̂ʼ nze nyé e bwɑ́n bɔ́ɔ́, ó nye kɛ́lɨɨ bé mebô. Ompʉ́n bé bɨ́ɛ kʉ́ nzě beně syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, ntɔ̂ʼ jweŋɔɔ bé mebě. 14Mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ bee nó yɨ́, nye ntɔ̂ʼ jóʼǒ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ebébe. Nye e bé ó: «Bírɨ́ɨ́ gɑ́ bwɑ́ ó ntwǒm, bé ntɑ̂ʼ nko mé dí yɨ́. Ayɨ́ so gɑ́ bê, ebě, Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, nye tyélɑ́ ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o dí enøølɑ e bé bɑ́. 15Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉr nyɨnyɛ̂h dí ɑnî ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m mpʉ mɑ̂ ntwǒm nyɑ́, nye ɑ́kóʼó nî tɨ̂.» 16Nye nzě beŋle bwɑ́ bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h, kɛl bé mebô, le esʉ bé metyɛʼ me mpóm. 17Mpʉ nyé ɑ́ be, nye mû lɨ́ ejɑ nzɨ́ yɨ́, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nzě swǐm kɑ́m, bɨʼ mébóó sí ɨ́ mpǒm nyé, ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Mbɨɑmbɨɑ lɛ̂ʼlɑ, me sɑ̂ʼ wɑ́ɑ̌ mbǐ sɔ̂ʼ dí ó, me nʉ́ŋɑɑ cwǐʼ njʉ̌m dǐ, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɑ̌m?» 18Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Go lɨ́ ejébe mé mbɨɑmbɨɑ mʉr ɨ́ yé? Yé ɑbe e mʉr dí ɨ́ mbɨɑ, njɨ Nzyɛ̌m nye omér. 19Gʉ́ gʉ́ɑ métié mé Nzyɛ̌m. Mé lɛ́ɛ́ ó: “Ajʉ̂ mʉ̂r. Asɑ̂ míswɛbɑ. Ajíbe. Aboʼlo ɨ́ lɔ̌b mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr lɨ́ onzyɛ́h ónzyɛ́h. Anʉɑ mʉ̂r sɔ̂ʼ e mikóo. Jwéʼ sʉ́ŋ e nyʉ̌ŋ júu.”» 20Mʉ̌r nɨ̌ nzě lɛ́ɛ e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, mɨ́ bɑʼle métié ménɨ̌ mɨ́mɛ̂h, tɑ́ɑre lɨ́ ontwǒm wɑ̂m, kumo mûh.» 21Yésʉs nzě jwɛ̂ʼ nyê, kpɛl ntémé nye. Nye e né ó: «Yé lɨ́ esɑ́ɑ gó sɑ̂ gwɑ́r. Tóʼ. Tó bɛ́mɑ̌ bím bísɑ́ gó dí e byé bí. Go ɑ jwé mínjyêbnjyéb mɔnɨ́ yɑɑ́. Jɔʼ yɑɑ́ ó gó ngɑ́ bi ókúm le ogbɑɑ ɨ́ buo buo ɨ́ jʉ́ó kʉ́, kwɑ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́. Píe tɨ̂, go ɑ nzé dû mê!» 22Njóʼɑ́ mʉ̂r wɑɑ́ ɑ́ jóʼo yɑlɑ́ yɑɑ́ yɨ́, nye kʉ́ nzě tyɛʼ nyʉ̂l, ntɔ̂ʼ búlɑ ɨ́ gɔ̂ʼrɑɑ, ebě, nye ɑ́ bě e bisɑ̂ twíhɑ. 23Yésʉs nzě jwɛ̂ʼ ómpʉ́n bé, bé ɑ́ bɔmɑ nye ɨ́ nkɑ́, tyɛ̂b bɑ̌ʼ e né bɑ́. Nye ó: «Yé ɨ́ buú kɔblɑ lɨ́ enî ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ gó dí le okúm le ogbɑɑ ɨ́ buo buo yɨ́!» 24Ompʉ́n bé, kʉ́ nzě kɑ̂m lwǐb yé! Yésʉs ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ e bé ó: «Bwɑ́n bɑ̂m, yé ɨ́ kɔblɑ lɨ́ enî ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m! 25Mpʉ yé dí ɨ́ kɔblɑ ó, chɑmeɑu lɑ́ŋɑɑ lɨ́ egʉ́ɑ́ é ntʉ́ɑ́ yɨ́, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó dí ɨ́ buú kɔblɑ ó, kúmɑ́ mʉr níʼee ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m.» 26Bé ntɔ̂ʼ kɑ̂m lwǐb yé, minum mimběʼ, lɑɑ̌ mpʉ bé ɑ́ nyɛɛ kɨkɑ̂m yɨ́. Bé ntɔ̂ʼ jíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Yé bé nó wɑ́, nzé nyɨɛ ngɑ́ koʼo lɨ́ enî ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ?» 27Yésʉs jwɛ̂ʼ bê, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Bʉr, bé ɑ́kóʼó nî tɨ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b ménkul mɔ́ɔ́, bé bʉr o tɨ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m ó dí e nkul esɑ̂ bísɑ́ bíbyɛ̂h.» 28Pierre nzě nʉɑ̌ lwǐb. Nye e né ó: «Pɑɑ́ bee: bɨ̌h bɨ́ líʼe bísɑ́ bíh bíbyɛ̂h, njɨ lɨ́ edû gô.» 29Yésʉs, nye e né ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, yé ɑbe e mʉr dí, sí líʼě mbɛ̌r wé, bɨ́ɔɔ́ bé, okɛ́l bé, nyɔ̌ŋ wé, sɔ́ŋ wé, bwɑ́n bé, le bipemé byé ɨ́ lɔ̌b nyé dí edû mé le ebûʼlɑ̌ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ nyɑ́, mʉr tɨ̂ʼ di, ɑbɑ́ʼɑ̌ bi byé nzɔʼ nter bɑ́ɑ́nɑ̂. Nye óbi mímbɛ̌r e bipemé. Nye ókœb bɨ́ɔɔ́ le okɛ́l, le onyɔ̌ŋ, le bwɑ̂n. Nye ósiɑ ntémé e mitúú ɨ́ lɔ̌b Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́. Nó ɨ́ jɔʼ éswéhlɨ́ é sí yɨ̂ʼ ngɑ́ pyɑ̂l yɨ́, mʉr wɑɑ́ óbǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 31Sɑ̂ gwɑ́r, bʉr ɨ́ buo buo o dí esôʼ bɑ́, bé ódi épíhe. Bɑɑ́ dí epíhe bɑ́, bé ódi ésôʼ.» 32Nó bé ɑ́ be ó, bé mû lɨ́ ebére ɨ́ nzɨ̌, lɨ́ etô Yerʉ́zɑlɛm, Yésʉs esôʼ, ompʉ́n bé lɨ́ ebɔmɑ nyê, bɨ́ɛ e miléme cyelɑ́ kʉ́ ɨ́ bʉ́ɑ́. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r o b'ɑ́ be lɨ́ edû bé bɑ́, lɨ́ ejóʼo ntémé bʉ́ɑ́. Yésʉs nzě jébe ómpʉ́n bé kɑ́m le obɑ́ lɨ́ empɑh, nzě lɛ́ɛ bé sɑ́ múo nzě pyɑ̂l nyé yɨ́. 33Nye ó: «Pɑɑ́ bee gɑ̂: mɨnɑ́ mû ó lɨ́ ebére gɑ́ Yerʉ́zɑlɛm. Mwɑ̂n mé Mʉr óbɛ́mɔɔ kwɑ́ ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le olɛ̂ʼlɑ o métié. Bé ócíʼě lɔ̌b wé ó, nye jwêʼ. Nye óbɛ́mɔɔ kwɑ́ bʉr o bíkûl e biloo. 34Bé ópyɑ nyé le esyɛɛ nyé mecyéelé ɨ́ mîh. Bé óŋmɛ̂h nyé mingɑ́hɑ́, jʉ̂ nyê. Elú élɛ̂l píe tɨ̂, nye ópɑh ɨ́ soo.» 35Píe tɨ̂, Jɑcques bé e Jeɑn, bwɑ́n mé Zebedê, nzě sîhlě bɑ̌ʼ e Yésʉs. Bé e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ ɛ̌, bɨ̌h gǿm ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́h ngɑ́ jî gó yɨ́, go jwêʼ bɨ̌h yɑ̌.» 36Nó ó Yésʉs ɑ́ jî e bé ó: «Bɨ̌n kpɛl ó, me sɑ̂ʼ bɨ̌n yé?» 37Bê nzě yɑlɑ e né ó: «Ɨ́ jɔʼ gó óbe, go mû ɨ́ diɑ́ kûm yô yɨ́, kɑmɑɑ ó, bɨ̌h díʼee bɑ̌ʼ e go: nyɑ̂, ɨ́ mbó éjʉ̂m; nyʉ́ʉ́, ɨ́ mbó émyɛ̌l.» 38Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ bɨ́n dí ejî yɨ́. Nzê bɨ̌n bé e nkul enkɛ́ɛ mítúú mé mû lɨ́ enzě nkɛ́ɛ mî, nkʉ̂ duŋɔɔ̌ ndubó mítúú mé ngɑ́ duŋɔɔ tɨ̂ʼ wɨ́ ɛ́?» 39Bê nzě yɑlɑ e né ó: «Bɨ̌h bé e nkul esɑ̂.» Yésʉs, nye e bé ó: «Yé ó nó: bɨ̌n bé ónkɛ́ɛ mítúú mé ngɑ́ nkɛ́ɛ mí, le eduŋɔɔ̌ ndubó mé ngɑ́ duŋɔɔ wɨ́. 40Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ pɑ́ʼ édi ɨ́ mbó éjʉ́m wɑ̂m, nkʉ̂ ɨ́ mbó émyɛ̌l wɑ̂m, ntʉ mɛ̂m cíʼé wɨ́nɨ̌ lɔ̌b. Bidiɑ́ byɑɑ́, byé bónó ó bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ boo komlo byé lɨ́ esú lɔ́ɔ́ bɑ́.» 41Nó ɨ́ jɔʼ bʉ́ʉ́ ómpʉ́n kɑ́m, bé ɑ́ jóʼo lɔ̌b wɑɑ́ yɨ́, bê nzě jóʼǒ Jɑcques bé e Jeɑn ebébe, nzě jweŋɔɔ bé mebě. 42Yésʉs nzě jébe bɨ́bɛ̂h. Nye ó: «Bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ ó, bʉr o dí enyɨ̂n ó, bé ó minjǿø-bʉr bɑ́, bé jǿǿ ó e cére. Bʉr onɨ́nɨ́ɨ́ bɑɑ́, bé kpɛl ó, bé lɛ̂ʼlɑɑ bʉr mpél yɔ́ɔ́. 43Sɑ̂ gwɑ́r, mbǐ syɛ́ɛlɑ wɑɑ́, wé ɑjɑlɑ le esyɛ́ɛlɨ pɑ́ʼ nyɨ́n. Mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n sí kpɛl édi njǿø nó, nye díʼee syɛ̂l mesɑ̂ wɨ́n. 44Ntémé, mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ókpɛl édi ésôʼ nó, nye díʼee túʼɑ̌ yɨ́n, bɨ̌n óbɛ̂h. 45Ebě, Mwɑ̂n mé Mʉr, nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ bé ɑnze ó, bʉr séɑɑ e né. Nye ɑ́ nze ó, nyɨɛ séɑɑ e bʉr, le ejwě cwiʼ yé, lɨ́ enzě tɑ́ɑ̌ góo, le edwih bʉ̂r ɨ́ buo buo ɨ́ mpilɑ mísyóm, pɛʼ bé ɨ́ fɑ́.» 46Nó ó bé ɑ́ to pyɑ̂l ɨ́ Yerikô. Mpʉ bé ɑ́ di tɨ̂ʼ ɨ́ di di di yɨ́, píe tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: Yésʉs, bé le ompʉ́n bé le entumo e bʉ̂r, bê nzě duho ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́. Tɨ̂ʼ lɨ́ eníŋlɨ́ é nkɑnɑ, yé ɑ́ be ó e nyʉ́ʉ́ ɑ́ntím, Bɑr-Timê, mwɑ̂n mé Timê, nyɨɛ ndîndǐl ɨ́ nkpɑ̂h nkpɑ̌ʼ, lɨ́ egwɑ̂m bísɑ̂ e milɑɑ-nkpɑ̌ʼ. 47Jɔʼ nyé ɑ́ jóʼo, ó Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t ó nɨ̌ yɨ́, nye nzě bʉ̂ bícím ó: «Yésʉs, Mwɑ̂ mé Dɑvid ɔ́, jɨ́ʼɨ́ɨ́ mé ekpɑɑ nkóó ɔ̌!» 48Bʉr ɨ́ buo buo, nzě nkɑ́ŋlɑ e nye. Bé ó, nye díblɑɑ num. Nyɨɛ kʉ́ bɑ́ʼɑ̌ bʉ́lwɑ̌ bʉ́lwɑ́ɑ. Nye e né ó: «Mwɑ̂ mé Dɑvid ɔ́, jɨ́ʼɨ́ɨ́ mé ekpɑɑ nkóó ɔ̌!» 49Yésʉs nzě tyɛ̂b. Nye e né ó: «Jébɑ́ɑ́ gɑ́ nye.» Bê nzě jébe ɑ́ntím. Bé e né ó: «Tɑlɑɑ̌ léme. Gbɔlwɑ́ɑ. Nye lɨ́ ejébe gô!» 50Nye ntɔ̂ʼ myɑh kʉ̂r wé, ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ sí ɨ́ bʉ̂b, tô nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́. 51Yésʉs nzě jî e né ó: «Gǒ gǿm ó, me sɑ̂ʼ go yé?» Ántím nzě yɑlɑ e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, pʉgʉ́ sɑ̂ ó, me bɑ́ʼɑ bee ʉ!» 52Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Tóʼ. Búʼó yô, yɨ́ ciʼ gô!» Tyé e tyé yɑɑ́, nye ntɔ̂ʼ bɑ́nɑ̌ bee, nzě nî ɨ́ sɔ́mɑ́ mé Yésʉs.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\