Mɑrc 11

1Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû bɑ̌ʼ e Yerʉ́zɑlɛm, bɑ̌ʼ e Bɛtfɑgée le Bétɑnî, lɨ́ Ecǿʼ lé ólivier yɨ́, Yésʉs nzě lómo ómpʉ́n bé obɑ́. 2Nye ó: «Tóʼ gɑ́ kwɑ́r dí bɨ̌n lɨ́ empǒm nɨ̌. Bɨ́n ónî tɨ̂ʼ nó, bɨ̌n bé ókœb mɑ̂ kɑm-ntʉl tyeelɑ́, yé jínɑ, mʉr ɑpɑ̌ kɑlwo ɨ́ yê. Tiyɨɨ gɑ́ yê. Bɨ̌n ɑ nzé mé e yé wɑ̂. 3Mʉ̂r sí jî e bɨ̌n ó: “Bɨ̌n sɑ́ mpʉ́nʉ̌ ɨ́ yé ɛ́?” nó, bɨ̌n ɑ yɑ́lɑ́ e né ó: “Ebě, Dɑ̂, nye lɨ́ egø̂m yê.” Nyé okpɑ̂hwɑ̌ lómlo yé kɑ̂ʼ bɑ́ɑ́nɑ̂.» 4Nó ó bé ɑ́ tô, nzě tó kœbɔɔ mɑ̂ kɑm-ntʉl tyeelɑ́ kʉ̌l lɨ́ ebê ɨ́ nkpɑ̂h nkpɑ̌ʼ. Bé ntɔ̂ʼ tii yê. 5Bʉ́ʉ́ bʉ̂r o bé ɑ́ kœb tɨ̂ʼ bɑ́, bê nzě jî bé mecíɑ́ ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ esɑ̂ yé? Bɨ̌n bé lɨ́ etii mɑ̂ kɑm-ntʉ̌l nɨ̌ ɨ́ yé?» 6Bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ bé yɨ́, bʉr bɑɑ́ ntɔ̂ʼ bîr bé ó, bé tôʼ e yê. 7Bé ntɔ̂ʼ tô e mɑ̂ kɑm-ntʉl kwɑ́ mé Yésʉs. Bê nzě kɛl yé mikɑ́n myɔ́ɔ́ ɨ́ koo, Yésʉs ntɔ̂ʼ di kʉ́ tɨ̂. 8Bʉr ɨ́ buo buo nzě jɑn míkɑ́n myɔ́ɔ́ nkpɑ̌ʼ e nkpɑ̌ʼ. Bɑ̂ʼ jɑnɔɔ mémpúho bílɨ́ bé ɑ́ to le ebúʼo ɨ́ bipemé mɑ́. 9Bʉr o b'ɑ́ be nye dóló, le bɑɑ́ bé ɑ́ dû píhe bɑ́, bé ɑ́ be lɨ́ ebʉ̂ bícím. Bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Jwéʼ gɑ́ nye kûm. Mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ wɑɑ́ dí enze e díé mé Dɑ̂ nyɑ́. 10Mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ Mpóʼo ngɑ́ tyélɔɔ, nyɑɑ́ Sɔ́ŋ mpɑ́m gɑ́ wɨ́nɑ́, Dɑvid ɑ́ boo bono nyɨ́. Bʉr o dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bɑ́, bé jwêʼ nye kûm.» 11Yésʉs nzě pyɑ̂l ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, ntɔ̂ʼ tó nî mpɑ́h Nzyɛ̌m. Jɔʼ nyé ɑ́ sil ejwɛ̂ʼ ɨ́ mempɑh mɨ́mɛ̂h yɨ́, nye ntɔ̂ʼ tô kʉ̌l, tô Bétɑnî, bé le ompʉ́n bé kɑ́m le obɑ́, ebě, yé ɑ́ be ó, yé mû pɑ́ʼ bíí kʉ̌ʼ. 12Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ nkɛ́ɛ Bétɑnî yɨ́, Yésʉs ɑ́ be ó, nye mû lɨ́ ejóʼo nzɑ̂. 13Mpʉ nyé ɑ́ tyɛ̂b lɨ́ ejɑɑ, beě lɨ́ figyê e bikɑ́ yɨ́, nye nzě tó jwɛ̂ʼ nkʉ̂ nye óbɛ̌m kœb mpúmó tɨ̂. Jɔʼ nyé ɑ́ kɑ kumo lɨ́ enzuʼ é lɨ́ yɨ́, nye ɑ́ jɑɑ kœb ó, njɨ bikɑ́ e bikɑ́, ebě, yé ɑ́ bé ɑbě jɔ̌ʼ nkónó ófigyê. 14Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e lɨ́ figyê ó: «Mʉr, nye ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ de mpúmó nyǒ lʉ́ʉ́ dʉ́o.» Ompʉ́n bé, bé ɑ́ si jóʼo sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́. 15Nó bé ɑ́ pyɑ̂l ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, nzě nî mpɑ́h Nzyɛ̌m. Yésʉs ntɔ̂ʼ so bʉ̂r o b'ɑ́ be lɨ́ ebɛ́mɑ, le bɑɑ́ bé ɑ́ be lɨ́ ebwɑ̂m bɑ́. Nye ntɔ̂ʼ nkɛŋ ótéble o bʉ̂r o b'ɑ́ sisyɛ́ɛlɑ bimɔnɨ́ bɑ́ sí, lôʼlo bídiɑ́ bi bʉ̂r o b'ɑ́ bɨbɛ́mɑ mepɨbɑɑ bɑ́. 16Nye ɑ́ bé ɑbɑ́ bîr ó, mʉr ntɑ́ŋɑɑ epɛn e mpɑ́h Nzyɛ̌m lɨ́ enkɛ́ɛ mímbeʼ. 17Nye ntɔ̂ʼ jwe bé milɛ́ʼlɑ́. Nye ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Bé ɑ́ bé ɑsí tile ó: “Mbɛ̌r wɑ̂m, wé óbe ó mbɛ̌r lɨ́ esú é bíkúl bíbyɛ̂h ngɑ́ jɨjɨʼlɑ e Nzyɛ̌m tɨ̂ʼ bí” ɛ̌? Nó bɨ̌n bɨɛ̌ jwir wé ekul e bínzilngɑ̌n.» 18Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le olɛ̂ʼlɑ o métié, ɨ́ mpʉ bé ɑ́ jóʼo sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ sɑ́ɑ ménzɨ̌ ó, bé jʉ́ ó nye. Bé ɑ́ be yɨ́ɛ ó lɨ́ ekpɛ́ɛ nyê, ebě, entumo e bʉ̂r lɨ́lɛ̂h, lé ɑ́ be ó lɨ́ ebuú kɑ̂m mbi mílɛ́ʼlɑ́ nyé ɑ́ jwe mí. 19Jɔʼ dʉ́ó lé ɑ́ léŋɑ yɨ́, Yésʉs le ompʉ́n bé nzě duhǒ nkɑnɑ. 20Ɨ́ jwiné mɛ́n ntuʼkolo, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ lɑɑ̌ gúmo yɑɑ́ yɨ́, bé ɑ́ kɑ kœb ó, lɨ́ figyê yɑɑ́, yé mû sí jwɛ̂hlɑ, tɑ́ɑre ɨ́ mikɑɑlé, tó pyɑ̂l ɨ́ bikɑ́. 21Pierre nzě toŋlǒ sɑ́ Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́. Nye e Yésʉs ó: «Lɛ̂ʼlɑ, pɑɑ́ bee: lɨ́ figyê gó ɑ́ syɛm yɨ́, yɨ́ bɑ́nɑ̌ jwɛ̂hlɑ!» 22Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Jyɛ́ʼwɑ́ɑ́ gɑ́ e Nzyɛ̌m! 23Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉ̂r ólɛ́ɛ le ecǿʼ lɨ̂ʼ ó: “Mɔɑɑ nɑ́ɑ̌. Tó nkɑŋɑ ɨ́ mɑ̂ŋ” nó, lé ósɑ̂ nó, ɨ́ lɔ̌b búʼó yé. Mʉ̂r wɑɑ́ óbe, ɑsóŋlo ɨ́ nye mʉr tɨ̂, jɑɑ́ bûʼlɑ̌ sɔ̂ʼ ó, njɨ lɔ́ɔ́ wé, wé ódirɑ nó, wé ókʉ́ bɑ́nɑ̌ dirɑ̌ tyeetye. 24Sɑ̂ yɑɑ́ ó mé dí elɛ́ɛ bɨ́n ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n dí ejî le minjɨʼlɑ mín búʼlɑ́ɑ́ gɑ́ ó, bɨ̌n bɨ́ bi yê. Yé ójweŋɔɔ bɨ́n. 25Bɨ́n ótyɛ̂b mítîtyěl lɨ́ esɑ̂ mínjɨʼlɑ, bɨ́n e bʉr jínɑ e lɔ̌b nó, sɑ́ʼ gɑ́ ó, bɨ̌n nyɛ́ɛ pɛʼ bíbɑɑ bí ébébe bɨ́n ɑ́ niʼe bé bí. Nó ó Sɔ́ŋ wɨ́n dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ ngɑ́ pɛʼ ntémé bibɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ niʼe bɨ̌n bí. [ 26Bɨ́n sí kʉ́ lɑ́ɑ bíbɑɑ bí ébébe bɨ́n bé ɑ́ niʼe bʉr nɛ́ʼɛ, Sɔ́ŋ wɨ́n dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́, nye ntémé ólɑ́ɑ bíbɑɑ nyé ɑ́ niʼe bɨ̌n ɨ́ misyém mín bí.]» 27Bé ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ tô Yerʉ́zɑlɛm. Jɔʼ nyé ɑ́ to le ecye tʉ́ŋlʉ̌ mpɑ́h Nzyɛ̌m yɨ́, ojǿø o tɨ̂, le olɛ̂ʼlɑ o métié, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bê nzě tô gúmó nyé ɑ́ be yɨ́. 28Bé e né ó: «Nzé ɑ́ lómo go ó, go sɑ̂ʼ mbi bísyɛ́ɛlɑ gó dí esɑ̂ bî? Go ntémé pʉgʉ́ sɑ̂ byé e nkul jǿø mé nzé?» 29Nó ó Yésʉs ɑ́ yɑlɑ e bé ó: «Me múo nzě jî bɨ́n njɨ cíɑ́ mpwɑ́r. Bɨ́n sí kʉ́ gwɑ́ yɑlɑ nó, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó mé ngɑ́ twóolo bɨ́n díé é mʉ̂r dí ejwe mé nkul ó, me sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bínɨ̌ nyɑ́ yɨ́. 30Nzé ɑ́ pʉgʉ jwe Jeɑn nkul ó, nye tôʼ le edu bʉ̂r: nzê Nzyɛ̌m, nzê bʉr? Yɑlɑɑ gɑ́ me!» 31Nó ó bé ɑ́ nze timle cíɑ́ nyé pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bé ó: «Mɨ́nɑ́ yɑ́lɑ́ gɑ́ ó: “Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ lómo nye” nó, nye óbɑ́ʼɑ̌ jî ó: “Á bɨ̌n bɨɛ bé ɑ́ bé ɑbûʼlɑ nyé ɨ́ yé ɛ́?” 32Mɨ́nɑ́ yɑ́lɑ́ gɑ́ ó: “Bʉr ó b'ɑ́ lómo nye” nó,...» (Bé ɑ́ be ó lɨ́ ekpɛ́ɛ mínzɨnzɨ mi bʉ̂r, ebě, bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be ɨ́ kʉ́ gʉ́ɑ ó, Jeɑn ɑ́ be ó ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m.) 33Bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ e Yésʉs, lɨ́ elɛ́ɛ e né ó: «Bɨ̌h bé ɑgʉ́ɑ.» Yésʉs, nye e bé ó: «Yé bé nó wɑ́, me ntémé, me ɑ́kóʼó lɛ́ɛ bɨ́n mʉr dí ejwe mé nkul ó, me sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bínɨ̌ nyɑ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\