Mɑrc 12

1Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lwib e bé ɨ́ nzɨ̌ bikɨkɛnɑ. Nye ó: «Mʉr ɑ́ be ó, nzě lî pemé órɑisin, ntɔ̂ʼ sumǒ kóʼ lɨ́ ekɛ̌b pemé yɑɑ́ ɨ́ nkɑ́, pû bɨ́, súm émɑ̂n mpúmó tɨ̂, sumǒ mbɛ̌r éjwéelě pemé yɑɑ́. Píe tɨ̂, nzě líʼe bílóbilɑ e yê, ó byé séɑɑ nye yɑ̌. Nye nzě jɑ nzɨ́, tô ɨ́ cyen. 2Jɔ̌ʼ søø ékpɛm, yé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, nye nzě lómo syɛ̂l mesɑ̂ wé kwɑ́ bilóbilɑ byé, ó byé tímlɑɑ syɛ̂l mesɑ̂ wɑɑ́ nyé nkɔ̂b mpumó ɑ́ gúmo ɨ́ pemé yé nyɨ́. 3Nó ó bilóbilɑ byɑɑ́, byé ɑ́ mɛ̂r mʉr milʉ́mlʉ́ wɑɑ́, bíŋɔɔ nyê, nzě bwóolɔɔ nyé mebô e mebô. 4Nó ó mʉ̂r pemé ɑ́ bɑʼɑ lómo nyʉ́ʉ́ syɛ̂l mesɑ̂ wé. Byê nzě bʉ̂ nyɨ́hɑɑ́ pɨ́ɨ́ ɨ́ lʉ̂, le esɑ́ŋɔɔ nyé bisɑ́ bí ésɔ́m. 5Nó ó mʉ̂r pemé ɑ́ bɑʼɑ lómo mʉr lɛ̂l. Nyɨ́hɑɑ́ nzě jʉ́ŋɔɔ̌ jʉ́ʼóo. Mbǐ syɛ́ɛlɑ gwɑ́r yɑɑ́ ó bé ɑ́ sɑ̂ bʉ́ʉ́ bʉ̂r oswîh bɨ́bɛ̂h mʉ̂r pemé ɑ́ lʉlómo bɑ́ yɨ́. Bíŋɔɔ bɑ̂; jʉ́ŋɔɔ bʉ́ʉ́. 6Nó mʉr ngwɑ́r e ngwɑ́r mʉ̂r pemé ɑ́ kɑ lîʼ e né nyɑ́, ɑ́ be ó njɨ mwɑ̂n wé, nyé ɑ́ be ɨ́ buú kpɛl nyɑ́. Nó nyé ɑ́ suʼlɑ kɑ lómo mwɑ̂n wé wɑɑ́ kwɑ́ bilóbilɑ byɑɑ́. Nye ó: “Bilóbilɑ byɑ̂m, byé ójwɑ́ɑwo yɨ́ɛ mwɑ̂n wɑ̌m.” 7Nó bílóbilɑ byɑɑ́, byé ɑ́ nze lɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: “Beyɨɨ gɑ́, mejilɑ́ me kúm pemé ó mɑ̂! Ntɑ́ʼ gɑ̂, mɨnɑ́ jʉ́ʼoo gɑ́ nye. Bilíʼé byé, byé nkʉ̂ sûʼlɑ byɑɑ́ gɑ́ bínɑ́.” 8Nó ó byé ɑ́ nze mɛ̂r nye, jʉ́ŋɔɔ nyê, ntɔ̂ʼ guhɔɔ̌ múú wé mpómo pemé. 9«Á nó bɨ̌n bɨɛ̌ bee ó, kúm pemé ósɑ̂ nyɑ́? Mɛ̌m bee ó, nye ónzě jʉ̂ bílóbilɑ byɑɑ́, nzě pɛ̂h bʉ̂r oswîh, nzě kɑ̌ tímle bé pemé yɑɑ́. 10Bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑsí lɑ́ɑ̌ sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tile tɨ̂ʼ yɨ́, ó: “Ekóʼ óswim ó mbɛ̌r bé ɑ́ bene lɨ́, lé ó b'ɑ́ kɑ sûʼlɑ ekóʼ e dí esúʼo méjwii me sɔ́ŋ lɨ́. 11Yé ɑ́ syɛ́ɛ nó ó ɨ́ nkul mé Nzyɛ̌m. Yé ó sɑ́ mɨ́nɑ́ dí ekɑ̂m gɑ́ yɨ́!”?» 12Nó ó bé ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre ésɑ́ɑ ménzɨ̌ mé émɛ̂r Yésʉs, ebě, bé ɑ́ si kʉ gʉ́ɑ ó, nye ɑ́ lwib ɨ́ nzɨ̌ bikɨkɛnɑ byɑɑ́ ó, dumo e bê. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ be ó lɨ́ ekpɛ́ɛ éntumo e bʉ̂r. Bê nzě líʼe nyê, ntɔ̂ʼ tô. 13Nó ó bé ɑ́ nze lómo bʉ́ʉ́ óFɑrizyɛ̂n le bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ mé Erôd kwɑ́ mé Yésʉs, lɨ́ esɑ̂ ó, bé tôʼ lɑ̂m nyé lɑ̂m dí ó, bé nkʉ̂ mɛ̂r nyé ɨ́ lɔ̌b yɑlɑ́ yé. 14Nó ó bé ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, bɨ̌h bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, gǒ lɛ́ɛ́ ó otyeetye. Go ntémé, gó ɑkpɛ́ɛ mʉ̂r, ebě, gó ɑbe lɨ́ ejwɑ́ɑwo bʉ̂r mempǒm. Go lɨ́ elɛ̂ʼlě kʉ̌ cyěn Nzyɛ̌m dí ekpɛl ó, bʉr dúʼoo wɨ́. Nó, lɛ́yɨ́ɨ́ bɨ́h: nzê metié gɑ́ mɨ́nɑ́, mé kɑm ó, mɨnɑ́ jɛ́nɑɑ gɑ́ Kɛ́ɛzɑ tœ́ɑ ɛ̌? Nzê yê mpéné ó, mʉ̌r sɑ́ ɑjɛ́nɑ nyé yɑ̌ ɛ̌? Nzê yé jɨ ó, mɨnɑ́ jɛ́nɑɑ gɑ́? Nzê mɨnɑ́ bé ɑjɑlɑ le ejɛ́nɑ ɛ̌?» 15Yésʉs ɑ́ be ó lɨ́ egʉ́ɑ̌ njɔ́ŋ wɔ́ɔ́. Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bɑ́ bóblo mé mpʉ́nʉ̌ ɨ́ yé? Ntɑ́ʼ gɑ́ me e nzɑ̌ŋ mɔnɨ́, me béyɨɨ wê!» 16Nó ó bé ɑ́ nze e nzɑ̌ŋ mɔnɨ́ ngwɑ́r. Yésʉs ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Jweʼle mpóm mé nzé le díé mé nzé dí lúlɑ́ ɨ́ nzɑŋ wɨ̂?» Bé e né ó: «Byɑɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ.» 17Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Bwóólɑ́ɑ́ gɑ́ bé Kɛ́ɛzɑ bisɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ, le Nzyɛ̌m, bisɑ́ mé Nzyɛ̌m.» Nó bé ɑ́ be ɨ́ buú kɑ̂m yɑlɑ́ yé yɑɑ́. 18Nó oSɑjwisyɛ̂n, (bʉr o dí elɛ́ɛ ó, ojwe, bé ɑ́kóʼó pɑh ɨ́ mesoo bɑ́), bé ɑ́ si nze kwɑ́ mé Yésʉs. Bé ɑ́ nze jî nye mecíɑ́ ó, mbi wɨ̂: 19«Lɛ̂ʼlɑ, Moïse ɑ́ si tyêl mɨnɑ́ gɑ́ etié lɨ̂. Yê tilɑ́ ó: “Mbɛ́ɑ́ mʉ̂r óbe, sí jwe, ɑlíʼe mwɑ̂n nó, yé jɑlɑ ó, mɨ́ɔɔ́ wé, nye bɑ̂ʼ mʉmɑ́ wé, bé e mʉmɑ́ wɑɑ́ nkʉ̂ byɑ̂ bwɑ̂n lɨ́ esú é mɨ́ɔɔ́.” 20Tó kœb ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ byɛ̂l ó, nzɑɑngbɑ́, bʉrʉ̂m e bʉrʉ̂m. Mejwéʼe nzě bɑ̂ mʉ́mɑ́. Di ɨ́ di di di, nye nzě jwe, ɑlíʼe mwɑ̂n sí. 21Wɑɑ́ ɑ́ bɔmɑ nye nyɑ́, nzě bɑ̂ kúhó tʉ́l ɑ́ líʼe wɨ́, nye ntémé jwe, ɑlíʼe mwɑ̂n sí. Wɑɑ́ lɛ̂l ntémé sɑ̂ nó. 22Tó pyɑ̂l ó, bɨ́bɛ̂h, nzɑɑngbɑ́, bé ɑ́ si jwe, ɑlíʼe mwɑ̂n. Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû sí jwe yɨ́, mʉmɑ́ wɑɑ́ ntémé nzě jwe. 23Nó dʉ́ó bʉ̂r ngɑ́ pɑh ɨ́ mesoo yɨ́, nzé ósûʼlɑ e mʉmɑ́ wɑɑ́ ɛ̌? Ebě, bɨ́bɛ̂h nzɑɑngbɑ́ ɑ́ si bɑ̂ nye.» 24Yésʉs nzě yɑlɑ e bé ó: «Bɨ̌n bê sí bɔ́ʼɑ le otyeetye, ebě, bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m. Bɨ̌n ntémé, bé ɑgʉ́ɑ nkûl mé Nzyɛ̌m. 25Sɑ́ bɨ́n jɑ́lɑ́ le egʉ́ɑ yɨ́, yé ó, ɨ́ jɔʼ bʉ̂r, bé óbe, sí pɑh ɨ́ mesoo yɨ́, bʉbɑ́ e bʉrʉ̂m, bé ɑ́kóʼó kɑ̌ bɛ́ɑ. Bé ójɑɑ́ di ó mpʉ bééngeles dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ yɨ́. 26Bɨ́n jí mé cíɑ́ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ ójwe, le mpʉ bé ópɑh yɨ́ nó, bɨ̌n ɑ gʉ́ɑ́ ó, ntʉ ójwe dí ejwě Nzyɛ̌m kûm. Nzê bɨ̌n ɑ́ bé ɑlɑ́ɑ sɑ́ Moïse ɑ́ tile ɨ́ lɔ̌b njʉl nyé ɑ́ kœb lɨ́ ejúo ɨ́ kpɑ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌ wɨ́? Yê cɛmɑ́ tɨ̂ʼ ó: “Me ó Nzyɛ̌m, wɑɑ́ Abrɑhɑm, Isɑɑc, ndu e Jɑcob dí ejwe kûm nyɔ́ɔ́ nyɑ́.” 27Nzyɛ̌m, nyé ɑbe wɑɑ́ ojwe. Nye ó Nzyɛ̌m mikublɑkúblɑ mi bʉ̂r. Bɨ̌n bê sí buú bɔ́ʼɑ le otyeetye ɨ́ buo buo!» 28Nyʉ́ʉ́ lɛ̂ʼlɑ metié ɑ́ be ó nɑ́ɑ̌ lɨ́ ejóʼǒ mpʉ bé ɑ́ be lɨ́ epére mekɑ̌n, bé e boo nɔ́ɔ́ yɨ́. Nye ntɔ̂ʼ bee ó, Yésʉs ɑ́ si gʉ́ɑ eyɑlɑ. Nye ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Ɨ́ sɔ́mɑ́ métié gɑ́ mɨ́nɑ́ mɨ́mɛ̂h, lɑ́ɑ étié dí elɑɑ mʉ́ʉ́ mɨ́mɛ̂h ɨ́ medile?» 29Nó ó Yésʉs ɑ́ nze yɑlɑ e né ó: «Etié e dí elɑɑ métié mɨ́mɛ̂h ɨ́ medile lɨ́, lé ó: “Ɨ́zrɑɛ̂l, gwɑ́ jôʼlo! Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́, nye ó njɨ ngwɑ́r. 30Kpɛlɨ́ɨ́ Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m gǒ nyɑ́, le lémé gó wɨ́wɛ̂h, le sísǐm gô wɨ́wɛ̂h, le nkul nyǒ nyɨnyɛ̂h.”» 31Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Etié embɑ́, lé ó: “Kpɛlɨɨ mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr mpʉ gó kpɛ́l gó mʉr tɨ̂ʼ yɨ́.” Yé ɑbe e lʉ́ʉ́ étié e dí entɑɑ mɨ́nɨ̌.» 32Nó lɛ̂ʼlɑ metié ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Yé ɨ́ mbɨɑ! Sɑ́ gó dí elɛ́ɛ yɨ́, yé kʉ́ be ó tyeetye. Dɑ̂ Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́ ó dí Nzyɛ̌m nye omér. Yé ɑbe e nyʉ́ʉ́ Nzyɛ̌m swîh píe nye. 33Mʉr, nye ɨ́ jɑlɑ le ekpɛl nyé e lémé wé wɨ́wɛ̂h, e pɨʼ nyé nyɨnyɛ̂h, le nkul nyé nyɨnyɛ̂h. Nye ɨ́ jɑlɑ le ekpɛl ntémé mɨ́ɔɔ́ wé mʉr mpʉ nyé kpɛ́l nyé mʉr tɨ̂ʼ yɨ́. Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ɨ́ mbɨɑ, lɑɑ̌ bím ótír le bisɑ́ bíbyɛ̂h bʉ̂r dí e nkul edîʼ, lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm e tɨ̂ʼ bí.» 34Mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ bee ó, nye ɑ́ si kʉ gʉ́ɑ eyɑlɑ cíɑ́ nyé yɨ́, nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Yé ɑkɑ̌ buú cɛrɑ e go ó, go níʼee ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m.» Píe tɨ̂, mʉr ɑ́ bé ɑkɑ̌ jûhwo éjî nyé cíɑ́. 35Nó jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be lɨ́ ejwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m yɨ́, nye nzě jî cíɑ́ nyɨ̂: «Wɑ́ɑ̌ mbi ólɛ̂ʼlɑ o métié dí e nkul elɛ́ɛ ó: “Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, nye ó Mwɑ̂n mé Dɑvid” yɨ́ ɛ́? 36Ebě, Dɑvid, nye mʉr tɨ̂, ɨ́ nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m, ɑ́ si kʉ lɛ́ɛ ó: “Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ e Tî wɑ̌m ó: Diʼee sí wɑ̂, ɨ́ pɑ́ʼ mbó éjʉ́m wɑ̂m, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé ósɑ̂ óntɨ̂m le obɨn bô ó, bé díʼee sí mebo mô yɨ́.” 37Olɛ̂ʼlɑ o métié jébé Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ ó: “Mwɑ̂n mé Dɑvid.” Dɑvid nyɨɛ ɑ́ jébe nye ó: “Tî wɑ̌m”. Á bɨ̌n bɨɛ̌ kɑ̌ lɛ́ɛ ó, Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, nye ó “Mwɑ̂n mé Dɑvid” e nyɑ́ɑ nzɨ́?» Entumo e bʉ̂r, lé ɑ́ be ó lɨ́ esoho lɨ́ ejóʼǒ lwǐb mé Yésʉs. 38Nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ le bʉr o nyé ɑ́ lɨlɛ̂ʼle bɑ́ ó: «Gwɑ́ bɑʼ gɑ́ olɛ̂ʼlɑ o métié. Bé kpɛl étô le ejɨ́ɑ̌ kʉ̌l ó, bé osí bwɑ̂r bídur ɨ́ jɑɑ jɑɑ, bʉr nkʉ̂ soho bé, le ejwe bé kûm ɨ́ gúmó bʉ̂r dí eswɑ̂l yɨ́. 39Bé kpɛl édi ntémé ó ɨ́ bidiɑ́ bí ésôʼ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́. Ɨ́ jɔʼ bé tó ɨ́ menzɔɔ yɨ́, bé kpɛl édi ó ɨ́ bidiɑ́ bi dí ɨ́ buú mbɨɑ bí. 40Bé ó dí edɛn míkúho sɑ́ yɨ́yɛ̂h myé dí e yé yɨ́, le esɑ̂ mínjɨʼlɑ ɨ́ jɑɑ jɑɑ, yé nkʉ̂ lɛ́ɔɔ ó, bé ɨ́ buú mbɨɑ bʉ̂r. Bé ó ngɑ́ bɔmɑ e cíʼɑ́ mílɔ̌b dí ɨ́ buú nyɑn wɨ́.» 41Nó ó Yésʉs ɑ́ to di ndîndǐl siesíe e kɑ̌r, súm bʉ̂r, bé ɑ́ gbɨgbɑ̂ tœ́ɑ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m yɨ́. Nye ɑ́ be ó lɨ́ ebeě mpʉ bʉ̂r, bé ɑ́ gbɨgbɑ̂ mɔnɨ́ yɔ́ɔ́ yɨ́. Okúmɑ́ ó bʉ̂r, bé ɑ́ be ó lɨ́ egbɑ̂ byé ɨ́ buo buo. 42Nó ó gúú kúhó mʉ́mɑ́ njyêbnjyéb, wé ɑ́ nze, ntɔ̂ʼ gbɑ̂ mínzɑŋ mimbɑ́, tɑ̂ŋ pɑ́rɑ gwɑ́r. 43Nó ó Yésʉs ɑ́ nze jébe ompʉ́n bé. Nye ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, njyêbnjyéb kúhó wɨ̂ʼ ô gbɑ́ mɔnɨ́ ɨ́ kɑ̌r, lɑɑ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h. 44Ebě, bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, bê gbɑ́ ó, pɑ́ʼ mɔnɨ́ dí ɑbe e mpíh lɨ́ ekʉ̌m lɔ́ɔ́ yɨ́. Nyɨɛ, lɨ́ ejyêb lé, nye gbɑ́ ó, bím yɨ́yɛ̂h nyê bé e yé yɨ́, bîm bé ó, nye cíʼɑɑ e yé yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\