Mɑrc 13

1Ádwií Yésʉs mû lɨ́ eduho mpɑ́h Nzyɛ̌m nɛ́ɛ: nyʉ́ʉ́ mpʉ́n wé nzě lɛ́ɛ e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, pɑɑ́ beě mbi mékóʼ wɨ̂, le mbi súmó wɨ̂!» 2Nó ó Yésʉs ɑ́ nze yɑlɑ e né ó: «Jwɛ́ʼɛ́ɛ, ɨ́ nzumó nɨ́nɨ́ɨ́ nyɨ̂, ekóʼ, lé ɑ́kóʼó lîʼ kʉ́ lʉ́ʉ́ ékóʼ wɑ̂. Mɨ́mɛ̂h, mé ólôʼlɔɔ sí.» 3Nó ó Yésʉs ɑ́ nze di sí lɨ́ Ecǿʼ lé ólivier siesíe e mpɑ́h Nzyɛ̌m. Pierre, Jɑcques, Jeɑn, le André, bé ntɔ̂ʼ jébe nyé ɨ́ bʉm. Bé e né ó: 4«Lɛ́yɨ́ɨ́ bɨ́h jɔʼ bísɑ́ bîʼ ngɑ́ syɛ́ɛ yɨ́, le jweʼle ngɑ́ lɛ̂ʼle ó, byé múo nzě pyɑ̂l, bíbyɛ̂h yɨ́.» 5Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Diʼee gɑ́ mekʉɑ́ ɨ́ binyɑ̂. Bɨ̌n ɑ́mû jɑɑ́ dímlɔɔ. 6Ebě, bʉr ɨ́ buo buo, bé ónzɨnze e díé lɑ̂m, lɨ́ elɨlɛ́ɛ ó: “Mɛm ó dí nye.” Bé ókʉ́ɑ bʉ̂r ɨ́ buo buo. 7Bɨ́n ójóʼo bʉ̂r lɨ́ elwilwib mílɔ̌b mi mɔ̂m le elɛ́ɛ mílɔ́ɔ́ mí dɔ̂m nó, bisɨ́ɑ̌ byɑɑ́ ɑtɨ̂l bɨ́n mekʉ̌ sí, ebě, yé jɑlɑ ó, byé nyɛ́ɛ pyɑ̂l. Dɑmɑ́ jóʼo nó, ntʉ bísɨ́ɑ̌ byɑɑ́ ngɑ́ lɛ̂ʼle ésúʼlɑ́ é sí yɨ̂. 8Yɨ̂ʼ kúl bʉ̂r, yé ólwímlɑ e yʉ́ʉ́. Nyɑ̂ʼ njǿø lwímlɑ e nyʉ́ʉ́. Sí, yé ókublɑ; nzɑ, nye ónyɑŋlɑ bígúmo bígúmo. Bisɑ́ bî, byé ónyɛɛ́ syɛ́ɛ. Nɑ́ɑ̌ yé óbe ó enyɛ̌l e mékpɑɑ, nøølɑ e mekpɑɑ me mín. 9«Nó, pɨrɨɨ gɑ́ mekʉ̌ sí. Bé ótô e bɨ̌n ɨ́ bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́. Bé óŋmɛ̂h bɨ́n mingɑ́hɑ́ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́. Bé ótô e bɨ̌n ɨ́ mempǒm me bʉ̂r onɨ́nɨ́ɨ́, le mɑɑ́ mé ójǿø ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m, bɨ̌n nkʉ̂ boʼlǒ sɑ́ bɨ́n dí egʉ́ɑ ɨ́ pɑ́ʼ wɑ̂m yɨ́. 10Sɑ́ ésôʼ, yé jɑlɑ ó, Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ nyɛ́ɛ túnɔɔ kwɑ́ bikúl bíbyɛ̂h. 11Bé ótô e bɨ̌n ɨ́ mempɑ́h mílɔ̌b nó, ɑsyɛl gɑ́ bɑ́ ɨ́ sɑ́ bɨ́n ngɑ́ lwib dʉ́o lɑɑ́ yɨ́. Bɨ̌n bé ólwib ó, lwǐb ngɑ́ pyɑ̂l bɨ́n ó, bɨ̌n lwíbɨɨ ɨ́ tyé yɑɑ́ yɨ́, ebě, ntʉ bɨ́n ngɑ́ lwib. Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó ngɑ́ lwib. 12Mɨ́ɔɔ́ óbɛ́mɑ mɨ́ɔɔ́ wé ó, bé jʉ́ʼoo nye; sɔ́ŋ bɛ́mɑ mwɑ̂n wé. Bwɑ̂n, bé ógbɔbɑ le obyɛ́l bɔ́ɔ́, jʉ̂ bê. 13Bʉr ó sí bɨ́bɛ̂h, bé óbene bɨ́n ɨ́ lɔ̌b díé lɑ̂m. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr ngɑ́ jûhwo, tó pyɑ̂l ɨ́ mesíé nyɑ́, óciʼe.» 14Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bé óbee mʉ̂r bé jɨ́jébé ó, “Mentuhlo-bʉr” nyɑ́. Nye ódilɔɔ̌ gúmó nyé dí ɑjɑlɑ le edi yɨ́. (Mʉr dí elɑ́ɑ̌ lɔ̌b wɨ̂ʼ nyɑ́, nye gwɑ̂ kʉ́ jóʼo wê.) Nó ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, bʉr o ngɑ́ bě sí Yʉ́dɑ bɑ́, bé kpɛ́yɨɨ, tô nko mécø̂ʼ! 15Mʉr ngɑ́ be kʉ́ mié nyɑ́, nye ɑ́kɑ̌ sulo, nî mbɛ̌r, lɨ́ etó nʉɑ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ dí ɨ́ mbɛ̌r yɨ́. 16Wɑɑ́ ngɑ́ bě pemé nyɑ́, ɑkɑ̌ búlɑ̌ píhe lɨ́ etó nʉɑ kʉ̂r wé. 17Nkoó e bɑɑ́bubúm le bɑɑ́byɛɛ́ ɨ́ melû mɑɑ́! 18Jɨʼlɑɑ gɑ́ e Nzyɛ̌m ó, bisɨ́nɨ̌ bínɨ̌, byé ɑyɨ́ pyɑ̂l ɨ́ jɔ̌ʼ kóló. 19Ebě, ɨ́ melû mɑɑ́, mitúú e mindɛ̌l, myé óbuú buo. Tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ kuho kʉ́ e sí, nzě kumo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bʉr, bé ɑpɑ̌ siɑ e mitúú mbi wɑɑ́. Gúú túú swîh, wé ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ lɑɑ míhɑɑ́. 20Yé bé Dɑ̂ Nzyɛ̌m bé, ɑtuŋlo mélû mɑɑ́ nó, lɛ́ɛ́, mʉr ɑ́kóʼó ciʼe. Sɑ̂ gwɑ́r, nyɨ́ tuŋlo mé ɨ́ lɔ̌b bʉ̂r o nyé ɑ́ twɑ̂r bɑ́. 21Mʉ̂r lɛ́ɛ́ e bɨ̌n ó: “Beyɨɨ gɑ́, Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ ó dí wɑ̂ʼ nyɑ̂!” nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó: “Nye ó kɑ̂ʼ!” nó, ɑbûʼlɑ gɑ́ mʉr wɑɑ́. 22Ebě, okrîst o bíbɛr, bé ópipyɑ̂l, bé le ogwíhɑ o mílɔ̌b o bíbɛr. Bé ósɑ̂ mésimɑ́ le bisɑ́ bí ékɑ̂m, lɨ́ esɑ́ɑ ékʉ́ɑ bʉ̂r ó Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r bɑ́, yé óbɑ́nɑ bé nó. 23Pɨrɨɨ gɑ́ mekʉ̌ sí. Me múo sí gwîh bɨ́n syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h!» 24«Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ melû mɑɑ́, mítúú mínɨ̌, myé óbe, sí lɑɑ nó, dʉ́o, lé odíme, ɑ́lomó ɑkɑ̌ pɑn. 25Ocwícwén, bé ódumɑ, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Bisɑ́ bí nkûl bínɨ́nɨ́ɨ́ bi dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bí, byé ólø̂ʼlɨ. 26Jɔʼ yɑɑ́ ó bé ngɑ́ bee Mwɑ̂n mé Mʉr mû lɨ́ enze ɨ́ bijwiné, témé nkǔl nɨ́nɨ́ɨ́ le mencyɛnwɑ mé Nzyɛ̌m. 27Jɔʼ yɑɑ́ ó nyé ngɑ́ lómo bééngeles ɨ́ medumo mé sí mɨ́mɛ̂h menɑ̂, lɨ́ etó syɛŋ bɑɑ́ nyé ɑ́ twɑ̂r bɑ́, tɑ́ɑre ɨ́ wɨ̂ʼ ódumo ó sí, tó pyɑ̂l ɨ́ gúú.» 28«Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ lɛ́ʼlɑ́ figyê yé mʉr tɨ̂ʼ dí ejwe wɨ́: jɔʼ mílɔ́ɔ́ mû sí jwɑ́nwo, bikɑ́ mû lɨ́ enyɛl épɑ̂h yɨ́, bɨ̌n bé lɨ́ eboó gʉ́ɑ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, nkóno, yé mû ó kúno epyɑ̂l. 29Mpʉ yɑɑ́ ntémé ó, jɔʼ bɨ́n óbee bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ lɨ́ esyɛ́ɛ yɨ́, gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, Mwɑ̂n mé Mʉr mû ó kúno epyɑ̂l, kwɑhɑ́ lɨ́ ebê. 30Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mpeʼ bʉ̂r yɨ̂ʼ l'ɑsíe, bisyɛ́ɛlɑ bî, byé ópyɑ̂l, bíbyɛ̂h. 31Kʉ́ e sí, byé ólɑɑ. Milɔ̌b myɑ̂m míɛ, myé ɑ́kóʼó síe. 32«Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr, nyé ɑgʉ́ɑ̌ móhó nkʉ̂ ewɑlɑ lɑɑ́. Dɑmɑ́ jóʼo bééngeles ɨ́ jʉ́ó kʉ́, dɑmɑ́ jóʼo Mwɑ̂n mé Mʉr, njɨ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ nye omér. 33Bɨ̌n ɑ bɑ̂ʼ! Atô gɑ́ ɨ́ jô, ebě, bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ̌ jɔʼ yɑɑ́. 34Ebě, yé ónøølɑ ó mpʉ mʉ̂r dí etô ɨ́ cyen, líʼě mbɛ̌r wé, kɑb ósyɛ̂l o mésɑ́ bé bisyɛ́ɛ́ byɔ́ɔ́, mʉr nyɨnyɛ̂h e yé sɑ́ ésɑ̂, nzě lɛ́ɛ njwéelɑ ebê ó, nye díʼee ɨ́ doho yɨ́. 35Nó, diʼee gɑ́ ɨ́ mpʉ̂n, ebě, bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ̌ jɔʼ mʉ̂r mbɛ̌r ngɑ́ pyɑ̂l yɨ́, nkʉ̂ ɨ́ bíí kʉ̌ʼ, nkʉ̂ témé pum, nkʉ̂ ɨ́ kúo esôʼ, nkʉ̂ ɨ́ melɔ́mɑ mé mɛ́n. 36Bɑʼɑɑ gɑ̂! Nye ɑ́mû jɑɑ́ pyɑ̂l bɨ́n metørɑ̂, kœb bɨ́n ɨ́ bijô. 37Sɑ́ mé dí elɛ́ɛ bɨ́n yɨ̂, mě lɛ́ɛ́ yé ó, lɨ́ esú é mʉ̂r nyɨnyɛ̂h: diʼee gɑ́ ɨ́ mpʉ̂n.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\