Mɑrc 14

1Nzɔɔ Pɑ́skɑ óYúden le nyɑɑ́ bíblêr bi dí ɑbe e levure bí, nye ɑ́ be ó, kɑ̌ lîʼ mélú mébɑ́ ó, nye bwɑ́lɔɔ. Nó ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le olɛ̂ʼlɑ o métié, bé ɑ́ be ó lɨ́ esɑ́ɑ ménzɨ̌ mé émɛ̂r Yésʉs ɨ́ nzɨ̌ mikóo, bé nkʉ̂ jʉ̂ nyê. 2Ebě, bé ɑ́ lɨlɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Mɨnɑ́ bé ɑyɨ́ pɑ̌ mɛ̂r gɑ́ nye ɨ́ jɔʼ nzɔ́ɔ yɨ̂. Minzɨnzɨ mi bʉ̂r, myé ɑ́mû jɑɑ́ sɑ̂ bíntʉ̌.» 3Ɨ́ mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ bě Bétɑnî, ɨ́ mbɛ̌r mé Simon mʉr ɑ́ be nzɨ̂nzɑ̌m nyɑ́, nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ ntɔ̂ʼ nî ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ ede yɨ́. Nye ɑ́ bě e ntɑ̌ʼ ɑlbɑ̂r lǿŋlɑ́ le lɔbínɑ, yé ɑ́ be ɨ́ buo díɑ yɨ́. Lɔbínɑ yɑɑ́, yé ɑ́ be sɛ́ɑ́ ó, e mikɑɑlé mí nɑrd . Nye ntɔ̂ʼ bʉ̂ ntɑʼ yɑɑ́, nzě sʉ̌ lɔbínɑ ɨ́ lʉ́ mé Yésʉs. 4Bʉ́ʉ́ bʉ̂r o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, bê kʉ́ nzě beně syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, ntɔ̂ʼ jwe mʉ́mɑ́ wɑɑ́ mebě. Bé ó: «Ɨ́ wɑ́ɑ̌ nyɔm gó bɑ́ ndɑ́mɑ̌ lɔbínɑ yɨ̂? 5Yê kʉ jɑlɑ ó, bɛ́mɑ ó bɛ́mɑ́ɑ e tɑ̂ŋ minzɑŋ mí mɔnɨ́ minter milɛ̂l, ntɔ̂ʼ jwe mínjyêbnjyéb.» Bʉr bɑɑ́ ntɔ̂ʼ nkɑ́ŋlɑ e mʉmɑ́ wɑɑ́ ɨ́ buo buo. 6Yésʉs, nye e bé ó: «Bírɨ́ɨ́ gɑ́ nye ɨ́ puuu. Bɨ̌n ntɨ́ʼ nyé ɨ́ yé? Nyɨ́ sɑ̂ mé sɑ́ dí ɨ́ buú mbɨɑ yɨ́. 7Ebě, bɨ̌n e bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r ó dí jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Jɔʼ yɨ́yɛ̂h bɨ́n kpɛ̂l yɨ́, bɨ̌n bé óbɛ̌m sɑ̂ bé membɨɑ. Tó kœb ó, mɨnɑ́ bé ɑ́kóʼó di gɑ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. 8Nyɨ́ sɑ̂ sɑ́ nyê bé ɨ́ koʼo lɨ́ esɑ̂ yɨ́. Nyɨ́ boó lœm nyʉ̂l nyɑ̌m lɔbínɑ lɨ́ esú é dɨlɑ́ yɑ̂m. 9Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, súm yɨ́yɛ̂h ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h bé ngɑ́ túnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ yɨ́, sɑ́ mʉ́mɑ́ nyɑ̂ʼ sɑ́ yɨ́, yé ólɛ́ɔɔ ntémé. Bʉr bé ótoŋlo nyé tɨ̂.» 10Nó ó Yʉ́dɑs Iskɑriôt, nyʉ́ʉ́ mpʉ́n ɨ́ sɔ́mɑ́ ómpʉ́n kɑ́m le obɑ́, ɑ́ to bee ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, ó nyě bɛ́mɑ́ ó bé Yésʉs. 11Mpʉ bé ɑ́ jóʼo nó yɨ́, bé ntɔ̂ʼ buú soho. Bé ntɔ̂ʼ kɛʼ ó, bé ójwe nyé mɔnɨ́, jɑlɑ e myɛ́nɑ mé. Yʉ́dɑs ntɔ̂ʼ sɑ́ɑ̌ mpɑ̌ŋ jɔʼ ébɛ́mɑ bé Yésʉs. 12Ɨ́ móhó ésóʼ é nzɔ́ɔ bé ɑ́ de biblêr bi dí ɑbe e levure bí nyɨ́, ɨ́ dʉ́ó bé ɑ́ jʉjʉ̂ bwɑ́ bínteme bí Pɑ́skɑ lɨ́, ompʉ́n mé Yésʉs nzě jî e né ó: «Gǒ kpɛl ó, bɨ̌h tôʼ, tó jɑ̂m gó mede mé Pɑ́skɑ gó ngɑ́ de mɑ́ wó?» 13Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lómo ompʉ́n bé obɑ́, nyé osí lɛ́ɛ bé ó: «Tóʼ gɑ́ nkɑnɑ. Bɨ̌n bé óbɔmɑ e mʉrʉ̂m lɨ́ enkɛ́ɛ̌ kɑ́ʼ médíbé. Dúʼóó gɑ́ nye. 14Súm nyé ngɑ́ nî yɨ́, bɨ̌n ɑ lɛ́ɛ́ mʉ̂r mbɛ̌r ó: “Lɛ̂ʼlɑ jí ó: Gúmó bɨ́h le ompʉ́n bɑ̂m ngɑ́ dě Pɑ́skɑ yɨ́, yê wó ɛ́?” 15Nye ólɛ̂ʼle bɨ́n ntɔ́ɔ ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ nkǒ kʉ́ ɨ́ mbɛ̌r wé. Bɨ̌n bé ókœb ó, nye mû nkʉmsɑ́, le otéble le bidiɑ́. Tɨ̂ʼ ó bɨ́n ngɑ́ jɑ̂m mɨ́nɑ́ gɑ́ mede mé Pɑ́skɑ yɨ́.» 16Ompʉ́n bɑɑ́ nzě tô, ntɔ̂ʼ pyɑ̂l ɨ́ nkɑnɑ, nzě kœ̌b sɑ́ yɨ́yɛ̂h mpʉ nyé ɑ́ lɛ́ɛ bé yɨ́. Bê nzě jɑ̂m méde mé Pɑ́skɑ. 17Ɨ́ bíí kʉ̌ʼ nɛ́ɛ: Yésʉs, bé le ompʉ́n kɑ́m le obɑ́ bé ntɔ̂ʼ pyɑ̂l. 18Jɔʼ bé ɑ́ be ɨ́ téble, bé mû lɨ́ ede yɨ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, bɨ́h e nɔ́ɔ́ dí ede nyɑ́, óbɛ́mɑ mê.» 19Nyʉ̂l ntɔ̂ʼ tyɛʼ bê. Mʉr ngúngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ nzě jî e né ó: «Yé ɑbe mê, yé ɑbe nó?» 20Nye ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Yé ó mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, bʉr kɑ́m le obɑ́, mʉr bɨ́h e né dí etwɑr épulo ɨ́ sʉ́ɑ́ gwɑ́r nyɑ́. 21Yé ó nó. Mwɑ̂n mé Mʉr ójwě mpʉ yé ɑ́ boo be tilɑ́ ɨ́ lɔ̌b wé yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, nkoó, nye ó e mʉr óbɛ́mɑ Mwɑ̂n mé Mʉr nyɑ́! Yé ɑ́ gwɑ mbɨɑ mʉr wɑɑ́ ó, mpɑ nye ɑ́ bé ɑbyɛ̂l!» 22Ɨ́ mpʉ bé ɑ́ be, bé jínɑ lɨ́ ede yɨ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ nʉɑ̌ blêr, jwě Nzyɛ̌m nzyǒo, pɛ̂ʼ yé bipêh, jwe ómpʉ́n byɑ̌. Nye ó: «Nʉŋɑɑ gɑ̂. Nyʉ̂l nyɑ̌m ó nyɨ̂.» 23Píe tɨ̂, nye ntɔ̂ʼ nʉɑ̌ bélé ményoʼ, jwě Nzyɛ̌m nzyǒo, ntɔ̂ʼ jwe bé yɑ̌. Bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ de ményoʼ mɑɑ́. 24Nye ó: «Mecié mɑ̂m ó mɑ̂. Mecié mɑ̂m, mê nze sɑ́ ó sɑɑ́. Mé mû ó lɨ́ esøø lɨ́ esú é bʉ̂r ɨ́ buo buo. 25Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, me ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ de ményoʼ mɑ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ dʉ́ó mé ngɑ́ de mɑɑ́ mejwɑ́n ɨ́ kwɑ́r mé Nzyɛ̌m yɨ́.» 26Jɔʼ bé ɑ́ sil ejyɛɛ mesø̂ʼlʉ lɨ́ esú é Nzyɛ̌m yɨ́, bé ntɔ̂ʼ mɔɑ̌ sûm yɑɑ́, tóŋɔɔ lɨ́ Ecǿʼ lé ólivier . 27Yésʉs, nye e bé ó: «Ebɔ̌ʼ, lé óbɨmɑ bɨ́n óbɛ̂h ɨ́ miléme, ebě, yê tilɑ́ ó: “Me ójʉ̂ pɑ́lɑ binteme; binteme, byé omyɑmɑ̌ dwǐʼ e dwǐʼ.” 28Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ jɔʼ mé ngɑ́ pɑh yɨ́, me ósɑ́mle, tó bóno bɨ́n ɨ́ sí Gɑlilê.» 29Pierre, nye e né ó: «Bʉr bɨ́bɛ̂h dɑmɑ́ bɨm ébɔ̌ʼ ɨ́ miléme, ntɔ̂ʼ sɑ̂ syóm, mɛm, me ɑ́kóʼó bɨm ébɔ̌ʼ lɑɑ́.» 30Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Me lɨ́ elɛ́ɛ gó lɨ́ otyeetye ó, guɑ, ɨ́ pum wɨ̂ʼ mûh, njʉ́m kúo ɑpɑ̌ kwɑ̂ʼ nzɔ̂ʼ bɑ́, go ókɛ́lɑ mé nzɔʼ lɛ̂l.» 31Pierre nyɨɛ bɑ́ʼɑ̌ tô le elɛ́ɛ dóló ó: «Yé dɑmɑ́ pyɑ̂l mé ó, mɨnɑ́ e go jwêʼ sɔ́mɑ́, me ɑ́kɛ́lɑ gô.» Bʉ́ʉ́ bɨ́bɛ̂h ntémé, bé ɑ́ lwib ó nó. 32Píe tɨ̂, bê nzě pyɑ̂l gúmó bé dí ejébě Gétsémɑne yɨ́. Yésʉs, nye le ompʉ́n bé ó: «Diʼee gɑ́ wɑ̂ʼ sí, jɔʼ mé jínɑ lɨ́ etó jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m yɨ́.» 33Nó nyé ɑ́ nze jébe Pierre, bé e Jɑcques ndu e Jeɑn, bé e boo nɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ tô. Yésʉs ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre éjóʼo bʉ́ɑ́ le esyɛ̌l bɑ́. 34Nye ó: «Lémé wɑ̂m, wê le ebúʼ, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, me ópuro e tɨ̂. Diʼee gɑ́ wɑ̂ʼ ɨ́ doho.» 35Nye nzě bɑ́ tô dóló, ntɔ̂ʼ nkɛŋ nyʉ̂l sí, jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m ó, yé óbɑ́nɑ nó, bé e mitúú myɑɑ́, byé dwɛ́hɑɑ. 36Nye nzě lɛ́ɛ ó: «Dɑ̂ ɛ̌, sɔ̂ʼ, yé ɑkɑ̂r gô. Sɑ́ʼ ó me l'ɑyɨ́ bɔmɑ e mitúú mî. Dɑmɑ́ jóʼo nó, yé ɑyɨ́ syɛ́ɛ̌ mpʉ mɛ̂m kpɛl yɨ́, njɨ mpʉ gó kpɛ̂l yɨ́!» 37Nye ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ sí, tó kœb ómpʉ́n bé ɨ́ bijô. Nye e Pierre ó: «Simon, nzê go ɨ́ jô ɛ̌? Yé ɑbɑ́nɑ gó edi ɨ́ doho éwɑlɑ egwɑ́r ɨ́? 38Diʼee gɑ́ ɨ́ mpʉ̂n. Jɨʼlɑɑ gɑ̂, bé ɑ́mû jɑɑ́ bóblo bɨ́n, bɨ̌n dumɑ. Sísǐm mʉ̂r, wé lɨ́ egø̂m ésɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂. Nyʉ̂l nyɨɛ, ɨ́ tyɛʼ.» 39Nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ tô, tó jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m mpʉ nyé ɑ́ nyɛɛ jɨʼlɑ yɨ́. 40Nye bɑ́ʼɑ̌ búlɑ, nzě bɑ́ʼɑ̌ kœb bé ɨ́ bijô, ebě, mîh, mé ɑ́ be ɨ́ buú ncie bê. Mpʉ nyé ɑ́ jɨm bé yɨ́, bé ɑ́ bé ɑkɑ̌ gʉ́ɑ̌ sɑ́ bé lɛ́yɨɨ nye yɨ́. 41Bɛn lɛ̂l nyé ɑ́ bɑʼɑ nze yɨ́, nye e bé ó: «Nzê bɨ̌n bɨɛ bé ójɑɑ́ kɑ̌ didi ó, njɨ ɨ́ bijô le egbɑlɑ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ɛ̌? Yɨ́ jɑlɑ: jɔʼ mû ó sí pyɑ̂l. Pɑɑ́ bee gɑ̂: Mwɑ̂n mé Mʉr, nyɨ́ bɛ́mɔɔ kwɑ́ osyɛ̂l o mísyóm! 42Gbɔlwɑɑ gɑ́ sí. Mɨnɑ́ tôʼ gɑ̂. Beyɨɨ gɑ́. Mʉr bɛ́mɑ́ mé nyɑ́ ó dí enzě nɨ̌.» 43Yésʉs jínɑ lɨ́ elwib nó nɛ́ɛ: Yʉ́dɑs le entumo e bʉ̂r nzě pyɑ́lɔɔ ɨ́ sulûm. Yʉ́dɑs ɑ́ be ó mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ ómpʉ́n kɑ́m le obɑ́ mé Yésʉs. Bʉr o b'ɑ́ nze bɑ́, bé ɑ́ nze ó, bɑ̂ʼ le opɑ-sʉŋ, bʉ́ʉ́ e mimbɨ́ŋ. Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, olɛ̂ʼlɑ o métié, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ó b'ɑ́ lómo bê. 44Yʉ́dɑs, mʉr ɑ́ bɛ́mɑ Yésʉs nyɑ́, ɑ́ si boo tɨ́e bʉr bɑɑ́ ó: «Bɨ̌n bé ójweʼe nyé ó, mbi wɨ̂: mʉr bɨ́n ngɑ́ bee mé lɨ́ ejû koo ékœ́h lé nyɑ́, nye ó nɨ̌. Mɛ́rɨ́ɨ́ gɑ́ nye ɨ́ kpɨ́ɨ́ɨ́. Bɨ̌n ɑ nzé e né.» 45Mpʉ nyé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, nye ntɔ̂ʼ sîhlě bɑ̌ʼ e Yésʉs, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Lɛ̂ʼlɑ!» Nye ntɔ̂ʼ jû koo ékœ́h lé ɨ́ swííɑ́. 46Bʉ́ʉ́ bɨ́ɛ ntɔ̂ʼ mɛ̂r nyê. 47Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ bě sûm yɑɑ́ nyɑ́ ntɔ̂ʼ gœ̂m pɑ̂-sʉŋ wé lɨ́ ebɔ́m, cíʼe syɛ̂l mesɑ̂ mé njǿø opɑrɑ egwɑ̌l ɨ́ pyɑ̂. 48Nó ó Yésʉs ɑ́ nze jî e bé ó: «Bɨ́n nzé mɛ̂r mé le opɑ-sʉŋ le mimbɨ́ŋ nó, nzê bɨ̂n jóʼó ó, me ó nzilngɑ̌n? 49Mɨnɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ ó, dʉ́ó lɨ́lɛ̂h sûm gwɑ́r, mɛm lɨ́ ejwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ tʉ́ŋlʉ̌ mpɑ́h Nzyɛ̌m, bɨ̌n l'ɑmɛ̂r mê. Bɨ̌n mɛ́r mé ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, ebě, sɑ́ dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́, yé dírɑɑ.» 50Píe tɨ̂, bʉr bɨ́bɛ̂h nzě líʼe nyê, ntɔ̂ʼ kpɛ́ɔɔ. 51Yʉ́ʉ́ loʼo yɨ́ɛ, yé ɑ́ be ó lɨ́ edû nyé e sɑnɑ kɑ́n kʉ́bɑ́ ɨ́ nyʉ̂l. Jɔʼ bé ɑ́ gwɑ mɛ̂r yé yɨ́, loʼo yɑɑ́ ntɔ̂ʼ pɔmɑ, kpɛ́ɛ, 52líʼe sɑ́nɑ kɑ́n wé, tô suswɑ́h ɨ́ kpɑ̂. 53Bê nzě tô e Yésʉs kwɑ́ mé njǿø opɑrɑ. Bʉ́ʉ́ ójǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, otɔ́mɑ́ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l le olɛ̂ʼlɑ o métié, bé ntɔ̂ʼ gø̂hlɑ̌ sûm yɑɑ́. 54Pierre ɑ́ be ó lɨ́ edû nyé kɑ́ kɑ́ píhe, nze ɨ́ nze nze, ntɔ̂ʼ nî tʉ́ŋlʉ̌ ebɛhɛɛ mé njǿø opɑrɑ, ntɔ̂ʼ di sí bɑ̌ʼ e duró lɨ́ ejwɑ́blě siʼe, bé e bisójɑ. 55Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, le bʉr ó bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́, bé ɑ́ be ó lɨ́ esɑ́ɑ ékɑ̌n bé búʼó Yésʉs lɔ̌b e tɨ̂ʼ lɨ́, bé nkʉ̂ jʉ̂ nyê. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bé ɑkœb lê. 56Bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ buo buo, bé ɑ́ be ó lɨ́ ebúʼo nyé milɔ̌b, sɑ̂ gwɑ́r, mecwíí mɔ́ɔ́, mé ɑ́ bé ɑbɔmɑ. 57Nó ó bʉ́ʉ́ bé ɑ́ tyɛ̂b mitîtyěl, nzě búʼo nyé lɔ̌b ó: 58«Bɨ̌h bé ɑ́ si jóʼo nye lɨ́ elɛ́ɛ ó, nye ógbɛ́ɛ mpɑ́h Nzyɛ̌m, nyɑɑ́ bʉ̂r, bé ɑ́ sumo e mebô nyɨ̂, ntɔ̂ʼ sumo nyɑɑ́ swîh njɨ ɨ́ melú mélɛ̂l. Nyɨ́hɑɑ́, ɑbě sumɑ́ e mebó mé bʉ̂r.» 59Dɑmɑ́ jóʼo ékɑ̌n lɑɑ́, mecwíí mɔ́ɔ́, mé ɑ́ be yɨ́ɛ ó ɑbɔmɑ. 60Nó njǿø opɑrɑ ɑ́ nze tyɛ̂b témé bʉr bɑɑ́, ntɔ̂ʼ jî e Yésʉs ó: «Nzê gó ɑbɑ́ yɑlɑ ɛ̌? Wɑ́ɑ̌ mbǐ purɑ́ bʉ̂r bɑ̂ dí epur gó wɨ̂?» 61Yésʉs ɑ́ jɑɑ di ó, njɨ ɨ́ mes, ɑyɑlɑ ékɑ̌n. Nó njǿø opɑrɑ ɑ́ bɑʼɑ jî e né ó: «Nzê go ó dí Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, mʉr dí Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m mɨ́nɑ́ dí egúmlo gɑ́ nyɑ́ ɛ́?» 62Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Me ó nye. Bɨ̌n bé óbee Mwɑ̂n mé Mʉr, ndîndǐl ɨ́ pɑ́ʼ mbó éjʉ́m mé Nzyɛ̌m nkul nyɨnyɛ̂h. Bɨ̌n bé óbee nyé lɨ́ enze, témé jwiné.» 63Nó ó njǿø opɑrɑ ntɔ̂ʼ nyɑ̌ kɑ́n wé. Nye e né ó: «Mɨnɑ́ bé ɑkɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ sɑ́ɑ gɑ́ bʉr o kɑ́ boʼlo nyé bɑ́. 64Bɨ̌n bɨ́ jóʼǒ mpʉ nyé dí esɑ̂ Nzyɛ̌m nkěh yɨ́. Bɨ̌n bɨɛ̌ bee nyɑ́?» Nó ó bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ jwe nye mebě yɨ́. Bé ó: «Bɨ̌h bee ó, nye ɨ́ jɑlɑ le ejʉ́ŋɔɔ.» 65Nó ó bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ bé ɑ́ nze tɑɑre esyɛɛ nye mecyéelé ɨ́ mîh, le ebúblo nyé mpǒm, le etû nyé bikúrɑ, le elɛ́ɛ e né ó: «Twóólɑ́ɑ́ díé é mʉ̂r ŋmɛ́h gó nyɑ́.» Bisójɑ, byé ntɔ̂ʼ nʉɑ nyê, nze ŋmɛ́hɔɔ nyé mempɛ̂h. 66Pierre jínɑ pɑ́ʼ ébɛhɛɛ nkǒ sí nɛ́ɛ: nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́, syɛ̂l mesɑ̂ mé njǿø opɑrɑ nzě pyɑ̂l, 67ntɔ̂ʼ beě Pierre lɨ́ ejwɑ́blě siʼe, nzě jwɛ̂ʼ nyé ɨ́ bʉ́ʉ́ʉ́ɑ́. Nye e né ó: «Go ntémé, go ɑ́ be ó, bɨ̌n e Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t.» 68Pierre ntɔ̂ʼ kɛ́lɑ. Nye e né ó: «Mé ɑgʉ́ɑ. Mé ɑjóʼǒ sɑ́ gó dí ekpɛl élɛ́ɛ yɨ́.» Nó nyé ɑ́ duho lɨ́ ebɛhɛɛ lɑɑ́, ntɔ̂ʼ tô ɨ́ ntɔ́ɔ ɑ́ be nko ébê nyɨ́. Njʉ́m kúo nzě kwɑ̂ʼ. 69Nó mpʉ mʉ́mɑ́ wɑɑ́ ɑ́ bɑʼɑ bee nye yɨ́, nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bʉr o b'ɑ́ bě sûm yɑɑ́ bɑ́ ó: «Mʉr nyɑ̂, nye ó mʉr sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́.» 70Pierre ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ kɛ́lɑ. Abeɑ nɛ́ɛ: bʉr o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɔɔ̌ Pierre ó: «Yê tyeetye ó, go ó mʉr sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, ebě, go ntémé, go ó mʉr Gɑlilê.» 71Nó ó Pierre ɑ́ nze bɑʼɑ kɛ́lɑ. Nye e né ó: «Nzyɛ̌m ntɨ́ʼɨɨ me, yé bé mě lɛ́ɛ́ ó bibɛr nó! Mé ɑgʉ́ɑ mʉ̂r bɨ́n dí elɛ́ɛ̌ nɨ̌.» 72Tyé e tyé yɑɑ́, njʉ́m kúo ntɔ̂ʼ kwɑ̂ʼ ɨ́ jɔʼ mbɑ́, Pierre ntɔ̂ʼ toŋlǒ sɑ́ Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: “Njʉ́m kúo jínɑ ɑpɑ̌ kwɑ̂ʼ nzɔ̂ʼ bɑ́, go ókɛ́lɑ mé nzɔʼ lɛ̂l” yɨ́. Nye ntɔ̂ʼ gɔ́nɑ le ejɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\