Mɑrc 15

1Ɨ́ jwiné mɛ́n, ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, otɔ́mɑ́ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, olɛ̂ʼlɑ o métié, le bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́, bê nzě sɑ́ŋɔɔ pɨ̂ʼ, dumo e Yésʉs. Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû sí kɑ̂ʼ Yésʉs menkɑrɑ yɨ́, bê nzě tô e né, tó tímlɔɔ nyé Pilɑ́tos. 2Nó ó Pilɑ́tos ɑ́ jî e né ó: «Go ó dí njǿø oYúden ɨ́?» Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Yé ó gó dí sí lɛ́ɛ̌ nɨ̌.» 3Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m nzě lɑʼ nyé milɔ̌b ɨ́ buo buo. 4Nó ó Pilɑ́tos ɑ́ nze bɑʼɑ jî e né ó: «Nzê gó ɑbɑ́ yɑlɑ ɛ̌? Pɑɑ́ beě bím mílɔ̌b bé dí epur gó mí?» 5Yésʉs ɑ́ bé ɑkɑ̌ yɑlɑ ékɑ̌n. Pilɑ́tos nzě buú kɑ̂m sɑ̂ yɑɑ́. 6Nó yé ɑ́ bɨbe ó, ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h nzɔ́ɔ nyɑɑ́, nyé ɑ́ pipyɑ̂l yɨ́, Pilɑ́tos ɑ́ bɨbe ó lɨ́ ebibîr bé mbʉʼ ngwɑ́r, wɑɑ́ bʉ̂r, bé ɑ́ gøgø̂m ó, nye bírɨɨ wɨ́. 7Gúú mbʉʼ, wé ɑ́ be e díe ó, Bɑrɑ́bɑs. Bé e bʉr o b'ɑ́ sɑ̂ bintʉ̌ bɑ́, bé ɑ́ be ó mimbʉʼ. Bé ɑ́ si jʉ̂ mʉr ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ gbɔbɑ e bʉr ó Rôm yɨ́. 8Nó ó éntumo e bʉ̂r, lé ɑ́ to jî e Pilɑ́tos ó, nye jwêʼ bé sɑ́ nyé ɑ́ boo jwijwe bé ɨ́ mbi nzɔ́ɔ nyɑɑ́ yɨ́. 9Pilɑ́tos nzě yɑlɑ e bé ó: «Nzê bɨ̌n gǿm ó, me bírɨɨ bɨ̌n njǿø oYúden ɛ̌?» 10Nye ɑ́ lwib nó ó, ebě, nye ɑ́ si bee ó, ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, bé ɑ́ jɑɑ pur Yésʉs ó, njɨ ɨ́ lɔ̌b nzwíí. 11Nó ójǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m ɑ́ bêhle entumo e bʉ̂r ó, lé jíʼee ó, nye bírɨɨ bé mʉr, njɨ Bɑrɑ́bɑs. 12Pilɑ́tos ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ jî. Nye ó: «Á nó, wɑɑ́ bɨ́n jɨ́jébé ó, “Njǿø oYúden” nyɑ́, me sɑ̂ʼ nye nyɑ́?» 13Bé ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ bʉ̂ bícím, lɛ́ɔɔ kʉ́kʉ́ ó: «Cyelɨɨ nyé ɨ́ kolôs kʉ́!» 14Pilɑ́tos ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Nye sɑ́ yɑ́ɑ̌ sɑ́ ébébe?» Bé ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ kʉ́ bʉ́ŋɔɔ bícím kʉ́kʉ́, lɛ́ɔɔ ó: «Cyelɨɨ nyé ɨ́ kolôs kʉ́!» 15Mpʉ̌ Pilɑ́tos ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě kolo ó entumo e bʉ̂r yɨ́, nye nzě bîr bé Bɑrɑ́bɑs le elómo bʉ̂r ó, bé ŋmɛ́hɛɛ Yésʉs mingɑ́hɑ́. Nye ntɔ̂ʼ tímle bé nyɑ̌, ó bé tôʼ bomlo nyé ɨ́ kolôs kʉ́. 16Bisójɑ nzě tóŋɔɔ e Yésʉs témé ebɛhɛɛ mé Pilɑ́tos, ntɔ̂ʼ jébě sɔ́mɑ́ bísójɑ yɨ́yɛ̂h. 17Nó ó bé ɑ́ nze bôr nye kɑ́n kɑɑ́ e kɑɑ́, bê nzě dil nyé kɑ́rɑ́ɑ́ júu, penɑ́ le minjwínɨ́nɨ́, ɨ́ lʉ̂. 18Bê nzě tɑ́ɑre ésoho nyê. Bé e né ó: «Njǿø oYúden, bɨ̌h bé lɨ́ ebɑ̂ʼ e go.» 19Bé ntɔ̂ʼ ŋmɛ̂h nyé e péh sʉŋ ɨ́ lʉ̂, syɛɛ nyé mecyéelé ɨ́ mîh, le ebɨʼ mébóó sí mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bé jwé ó nye kûm. 20Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû sí pyɑ nyé yɨ́, bê nzě pɛʼ nyé kɑ́n kɑɑ́ e kɑɑ́, nzě bôr nyé mikɑ́n myé, nzě tô e né ó, nye tó bomlɔɔ ɨ́ kolôs kʉ́. 21Bé ntɔ̂ʼ mɛ̂r nyʉ́ʉ́ mʉ̂r e nkul ó, nye nkɛ́yɨɨ kolôs mé Yésʉs. Mʉr wɑɑ́ ɑ́ be ó lɨ́ ebúlɑ̌ pemé. Díé lé, lé ɑ́ be ó, Simon, mʉr Siréniɑ, sɔ́ŋ mé Alexɑndre, bé e Rufûs. 22Nó ó bé ɑ́ tô e Yésʉs ɨ́ gúmó dí ejébɔɔ ó, “Golgotɑ̂” yɨ́. Díe lɑɑ́, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó, “Gúmó Bʉ̌n Lʉ̂.” 23Bé ɑ́ be ɨ́ gwɑ́ jwe nyé menyoʼ púhlɑ́ e mǐr lɨ́ esul mékpɑɑ, ó nye dêʼ. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ bé ɑde. 24Bé ntɔ̂ʼ bomlo nyé e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́, nzě kɑblɑ míkɑ́n myé, doŋɔɔ myé ebyɑ, bé nkʉ̂ gʉ́ɑ nkɔ̂b mʉ̂r nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ ngɑ́ nʉɑ nyɨ́. 25Yé ɑ́ be ó, yé mû mewɑlɑ ebǔ mé mɛ́n ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ bomlo nye ɨ́ kolôs kʉ́ yɨ́. 26Tilɑ́, wé ɑ́ tilɔɔ lɨ́ elɛ̂ʼle mébě nyé ɑ́ búrɑ e mé mɑ́, wé ɑ́ be ó: Njǿø oYúden. 27Bé ɑ́ bomlo nye ɨ́ kolôs kʉ́ ó, e binzilngɑ̌n bibɑ́, yɨ̂ʼ ɨ́ pɑ́ʼ mbó éjʉ́m wé; yʉ́ʉ́ ɨ́ pɑ́ʼ mbó émyɛ̌l. 29Bʉr o b'ɑ́ lɨlɑɑ tɨ̂ʼ bɑ́, bé ɑ́ be ó lɨ́ elǿø nyê, le esiʼre mílʉ̂, le elɛ́ɛ ó: «Á go nɑ́ɑ̌ e, wɛɛ! Guɑ mʉr ɑ́ lɛ́ɛ ó, go ógbɛ́ɛ mpɑ́h Nzyɛ̌m, ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ sumo nyé tɑ̂ŋ melú mélɛ̂l nyɑ́! 30Ciʼɨɨ gó mʉr tɨ̂. Go ɑ súló ɨ́ kolôs nɨ̌ sí!» 31Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le olɛ̂ʼlɑ o métié, bé ɑ́ be ntémé ó, lɨ́ epyɑ nyê, le elɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Nye ɑ́ si kʉ ciʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r oswîh. Nó nyé ɑkoʼo éciʼ nyé mʉr tɨ̂. 32Krîst, Njǿø Ɨ́zrɑɛ̂l! Kɑɑ́ sulo sí ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌h nkʉ̂ kɑ̌ bee, le ejyɛ̂ʼwo e go.» Bʉr o bé e boo nɔ́ɔ́ bé ɑ́ be mimbømlɑ́ ɨ́ bikolôs kʉ́ bɑ́, bé ɑ́ be ntémé ó, lɨ́ epyɑ nyê. 33Jɔ̌ʼ témé móhó ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, ejúrʉ́ʉ́ ntɔ̂ʼ sulɑ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h ntinɨ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ mewɑlɑ melɛ̂l mé bíí kʉ̌ʼ. 34Lɨ́ mewɑlɑ melɛ̂l mɑɑ́, Yésʉs nzě bʉ̂ bícím, lɨ́ elɛ́ɛ ó: « Eloyɨ̂, Eloyɨ̂, lɑmɑ sɑbɑktɑ́ni ?» (Nó yé lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Nzyɛ̌m wɑ̌m, Nzyɛ̌m wɑ̌m, go kɑ myɑh mé ɨ́ yé ɛ́?») 35Bʉ́ʉ́ bʉ̂r o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, ɨ́ mpʉ bé ɑ́ jóʼo mpʉ nyé ɑ́ címe yɨ́, bé ó: «Jóʼɑ́ɑ́ gɑ́, nye mû ó lɨ́ ejébě Élie.» 36Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ nzě tô kɑ́m, tó dubo éponge ɨ́ kɛ̌ʼlɑ ményoʼ, nzě pɛn lé ɨ́ péh sʉŋ, ntɔ̂ʼ cyen nyé lɑ̌ ó, nye júʼoo. Nye e né ó: «Bónɑ́ɑ́ gɑ̂. Mɨnɑ́ pɑ́ɑ bee gɑ́ yɨ́nɨ̌, nkʉ̂ Élie ónzě sul nyé sí.» 37Nó ó Yésʉs ɑ́ nze címe kʉ́kʉ́, ntɔ̂ʼ sulɑ̌ sø̂h. 38Jɔʼ yɑɑ́, kɑ́n ébê, wé ɑ́ bɨbe cyelɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m wɨ́ ntɔ̂ʼ nyɛɛ ɨ́ kwiií bipéh bíbɑ́, tɑ́ɑre kʉ́, kumo sí. 39Njǿø bisójɑ ɑ́ be tîtyěl ɨ́ mpǒm mé Yésʉs nyɑ́, mbeɑ́ nyé ɑ́ bee mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ jwe yɨ́, nye ó: «Mʉr nyɑ̂ʼ ɑ́ kʉ be ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m.» 40Yé ɑ́ be ntémé ó, e bʉ́ʉ́ bʉ́bɑ́ bé ɑ́ be lɨ́ ejwɛ̂ʼ sɑ́ yé ɑ́ syɛ́ɛ yɨ́ bɑ́, tyɛ́bɔɔ lɨ́ ejɑɑ. Bé ɑ́ be ó: Mɑrie, silě Mɑgdɑlɑ̂, le Mɑrie, nyɔ̌ŋ mé Jɑcques mɑ̂ ntwǒm, bé e Yóse ti e Sɑlóme. 41Bé ó b'ɑ́ dû Yésʉs le eséɑ e né ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ bě sí Gɑlilê yɨ́. Bʉ́ʉ́ bʉ́bɑ́ ɨ́ buo buo, bé e boo nɔ́ɔ́ bé ɑ́ nzě Yerʉ́zɑlɛm bɑ́, bé ɑ́ be ntémé ó tɨ̂. 42Jɔ̌ʼ bíí kʉ̌ʼ, yé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, Joseph mʉr Arimɑtê nzě pyɑ̂l. Nyɨɛ ɑ́ be ó mʉ̌r nɨ́nɨ́ɨ́ ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b oYúden. Nye ɑ́ be lɨ́ ejóʼǒ jwéh ébeě Nzyɛ̌m lɨ́ etyêl Mpóʼo nyé ɨ́ píʼi. Yé ɑ́ be ó jǿh sɑ́bɑt, móhó bé ɑ́ jɨjɑ̂m mede mé sɑ́bɑt wɨ́. Sɑ̂ yɑɑ́ ó Joseph ɑ́ be ɑjóʼo bʉ́ɑ́ lɨ́ etó gwɑ̂m Pilɑ́tos múú mé Yésʉs yɨ́. 44Pilɑ́tos ɑ́ be ɨ́ buú kɑ̂m lɨ́ ejóʼo ó, Yésʉs, nyɨ́ lɨ̌ jwe. Nó nyé ɑ́ jébe njǿø bisójɑ, lɨ́ ejî nyé nkʉ̂ Yésʉs ɑ́ si boo jwe. 45Jɔʼ nyé ɑ́ jóʼo yɑlɑ́ mé njǿø bisójɑ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ kɑm ó, Joseph tô nʉɑ̌ múu. 46Joseph nzě tó bwɑ̂m ndɔ́mɑ́, ntɔ̂ʼ tó sǔl múu sí, díble wé ɨ́ ndɔ́mɑ́ wɑɑ́. Nye ntɔ̂ʼ tó dɨ̌l múu ɨ́ soo, túbɑ́ ngʉ̌ʼ lɨ́ ekóʼ. Píe tɨ̂, nye ntɔ̂ʼ nʉɑ lʉ́ʉ́ ékóʼ, búblǒ num sóo e tɨ̂. 47Mɑrie, silě Mɑgdɑlɑ̂, le Mɑrie nyɔ̌ŋ mé Yóse, bé ɑ́ be ó lɨ́ egwɑ́ jwɛ̂ʼ súm bé ɑ́ dɨl múú wé yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\