Mɑrc 16

1Jɔ̌ʼ móhó sɑ́bɑt, wé ɑ́ sil elɑɑ yɨ́, Mɑrie, silě Mɑgdɑlɑ̂, le Mɑrie nyɔ̌ŋ mé Jɑcques ti e Sɑlóme, bé ntɔ̂ʼ tó bwɑ̂m lɔbínɑ ó, bé ótó lœ̌m múú mé Yésʉs. 2Ɨ́ mɛ́n sóno, ɨ́ megbɔɑ me dʉ́o, bê nzě tô nko sóo. 3Bé ɑ́ tʉtô le ejíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Nzé nyɨɛ ngɑ́ bíŋle gɑ́ mɨnɑ́ ekóʼ e dí ɨ́ num sóo lɨ́?» 4Bé kɑ́ jwɛ̂ʼ nɛ́ɛ: bee ó, ɑ́nɨ̂nɨ̂n ekóʼ lɑɑ́, lé osí bíŋlɔɔ, lé mû lɨ́ empɑh. 5Bê nzě nî ɨ́ soo, tó kœb yʉ́ʉ́ loʼo ndîndǐl ɨ́ pɑ́ʼ mbó éjʉ̂m le kɑ́n ɨ́ pumo pumo ɨ́ nyʉ̂l. Bé ntɔ̂ʼ buú jóʼo bʉ́ɑ́. 6Nó ó yé ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Ayɨ́ jóʼo gɑ́ bʉ́ɑ́. Bɨ̌n sɑ́ɑ́ ó, Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t, wɑɑ́ bé ɑ́ bomlo ɨ́ kolôs kʉ́ nyɑ́. Nyɨ́ pɑh. Nyé ɑkɑ̌ be wɑ̂. Pɑɑ́ bee gɑ̂: súm bé ɑ́ dɨl múú wé yɨ́ ó yɨ̂! 7Tóʼ gɑ̂. Tó lɛ́ɛ gɑ́ ompʉ́n bé ndu e Pierre ó: “Nyɨ́ sɑ́mle, lɨ́ etô bóno bɨ́n ɨ́ sí Gɑlilê! Gʉ̂ʼ ó bɨ́n ngɑ́ bee nyê mpʉ nyé ɑ́ boo lɛ́ɛ bɨ̌n yɨ́.”» 8Nó ó bé ɑ́ duho ɨ́ soo, ntɔ̂ʼ kpɛ́ɛ e mikɑ́m, ebě, bé ɑ́ be ó lɨ́ ejóʼo bʉ́ɑ́ le ekɛ̂n. Bé ɑ́ be yɨ́ɛ ó, ɑlɛ́ɛ mʉ̂r sɔ̂ʼ, ebě, bé ɑ́ be ó lɨ́ ejóʼo bʉ́ɑ́. 9[Ɨ́ mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ be, nye mû sí pɑh ɨ́ soo ɨ́ mɛ́n móhó sóno yɨ́, nye ɑ́ nyɛɛ nyɨ̂n ó, kwɑ́ mé Mɑrie, silě Mɑgdɑlɑ̂, mʉmɑ́ nyé ɑ́ dwih meleme nzɑɑngbɑ́ nyɑ́. 10Nye ntɔ̂ʼ tô e mpɑ́ŋlɑ, tó lɛ́ɛ bʉ̂r o bé e boo Yésʉs bé ɑ́ bɨbe sɔ́mɑ́ bɑ́. Bé ɑ́ be ó, bé jínɑ lɨ́ ekúhó lé, le ejɨŋɔɔ méjwê. 11Jɔʼ bé ɑ́ jóʼo mpʉ mʉ́mɑ́ wɑɑ́ ɑ́ lɛ́ɛ bé ó, Yésʉs, nyɨ́ pɑh, nyɨ́ bee ntémé nye yɨ́, bé ɑ́ bé ɑbûʼlɑ.] 12[Píe tɨ̂, Yésʉs nzě pyɑ̂l kwɑ́ bʉ́ʉ́ ómpʉ́n bé obɑ́, nzě lɛ̂ʼle bé nyʉ̂l nyé, nye mû gúú mbi swîh. Bé ɑ́ be ó nzɨ́ e nzɨ̌, lɨ́ etô kwɑ́r nyɔ́ɔ́. 13Bɨ́ɛ ntémé ntɔ̂ʼ tô e lɔ́ɔ wɑɑ́, tó lɛ́ɛ bʉ́ʉ́ ómpʉ́n, bɨ́ɛ njɨ lɨ́ esóŋlo.] 14[Píe tɨ̂, ɨ́ mesíé, Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ̂ʼle ómpʉ́n kɑ́m e ngwɑ́r nyʉ̂l nyé, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ ede yɨ́. Nye ɑ́ si jwe bé mebě, ebě, bé ɑ́ bé ɑbûʼlɑ nyê. Ebě, ntémé, bé ɑ́ be ó, e miléme ɨ́ lele lele. Bé ɑ́ bé ɑbûʼlɑ bʉ̂r o b'ɑ́ to lɛ́ɛ bé ó, bé ɑ́ si bee Yésʉs, nye lɨ́ ekublɑ bɑ́. 15Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Tóʼ gɑ́ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h, lɨ́ etô le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ɨ́ mesí mɨ́mɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ kuho mɑ́. 16Wɑɑ́ ngɑ́ jyɛ̂ʼwo e me, ntɔ̂ʼ duŋɔɔ nyɑ́, óciʼe. Wɑɑ́ ngɑ́ be, ɑjyɛ̂ʼwo e me nyɑ́, nyɨ́hɑɑ́ ó ngɑ́ jweŋɔɔ bíntɨ́ʼɑ́ bi dí ɨ́ buú bébe bí. 17Nó bʉr o ngɑ́ jyɛ̂ʼwo e me bɑ́, bé ósɑ̂ mésimɑ́ mɑ̂: bé óso méleme ɨ́ bʉr e nzɨ̌ díé lɑ̂m. Bé ólwib bɑ́ɑyogoyogo. 18Bé ómɛ̂r ónyʉ́ɑ e mebô. Bé ódě joʼo nó, ɑjwe. Sɔ̂ʼ, yé ɑ́kóʼó sɑ̂ bé ebébe. Bé ókɛl mímbêl mebô, mimbêl myɑɑ́ ntɔ̂ʼ ciʼe.»] 19[Jɔ̌ʼ Tî Yésʉs ɑ́ sil elwib e bé nó yɨ́, Nzyɛ̌m nzě nʉɑ nyé, tô e né ɨ́ jʉ́ó kʉ́, tó dil nyé ɨ́ mbó éjʉ́m wé. 20Nó ó ómpʉ́n bé, bé ɑ́ to le etúno Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h yɨ́. Píe lɔ́ɔ́ bé ɑ́ túno wɨ́, Tî Yésʉs ɑ́ ntɨntɨh mesimɑ́ ó, mɑɑ́ me dí eboʼlo ó, lɔ́ɔ́ wɔ́ɔ́, wé ɑ́ kʉ be ó tyeetye mɑ́.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\