Mɑrc 2

1Píe bwɑ́ mélû, Yésʉs ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ tô Kɑpernɑ́ʉm. Bʉr nzě jóʼo ó, nyɨ́ búlɑ, nye mû ó mbɛ̌r. 2Bʉr ɨ́ buo buo nzě mɑ̂ʼlɑ ɨ́ mbɛ̌r wé. Bê nzě kœb ó, yé ɑ́ bé ɑkɑ̌ be e gúmó étyɛ̂b, dɑmɑ́ jóʼo ó, lɨ́ ebê. Nó nyé ɑ́ nze jwe bé milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 3Bʉ́ʉ́ bʉ̂r onɑ̂ nzě pyɑ̂l épíhe kwɑ́ mé Yésʉs, lɨ́ enze le enkɛ́ɛ̌ mbʉ́mbʉ́ʼ ɨ́ myɛɛlɑ. 4Nó mpʉ bé ɑ́ be ɑbee gúmó bé cɨ́yɨɨ yɨ́, bê nzě jʉ kʉ́ ɨ́ mié mbɛ̌r Yésʉs ɑ́ be tɨ̂ʼ wɨ́, túbɔɔ égʉ́ɑ́ ɨ́ mié, ntɔ̂ʼ sulɔɔ̌ myɛɛlɑ̌ mbʉ́mbʉ́ʼ wɔ́ɔ́ tɨ̂ʼ lɨ́ egʉ́ɑ́. 5Mbeɑ́ nyé ɑ́ bee mpʉ bé ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né yɨ́, nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e mbʉ́mbʉ́ʼ ó: «Mwɑ̂n wɑ̌m, bibɑɑ bí ébébe lô, bí pɛʼɔɔ!» 6Nó ɨ́ sɔ́mɑ́ ólɛ̂ʼlɑ o métié le oFɑrizyɛ̂n bé ɑ́ be tɨ̂ʼ mindîndǐl bɑ́, bʉ́ʉ́ nzě tɑ́ɑre ésóŋlo nyê, le elɛ́ɛ ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ ó: 7«Nyě lwilwib nó ɨ́ yé ɛ́? Nye lɨ́ esɑ̂ Nzyɛ̌m nkěh. Nzé dí e nkul epɛʼ bíbɑɑ bí ébébě Nzyɛ̌m dí eniʼe bí, píe nye mʉr tɨ̂?» 8Yésʉs nzě kpɑ̂hwɑ̌ gʉ́ɑ ɨ́ sísǐm wé tʉ́ŋlʉ̌, sɑ́ bé ɑ́ lwib ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ yɨ́. Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ esóŋlo ɨ́ milémé mín ɨ́ yé? 9Yé dí ɨ́ kpɑ̂hwɑ lɨ́ esɑ̂? Le elɛ́ɛ̌ mbʉ́mbʉ́ʼ mʉ̂r ó: “Bibɑɑ bí ébébe lô, bí pɛʼɔɔ”, nkʉ̂ lɛ́ɛ e wé ó: “Gbɔlwɑɑ sí. Nkɛ́yɨ́ɨ́ myɛɛlɑ gô. Bʉŋlɑ́ɑ”? 10Sɑ̂ gwɑ́r, mě gǿm ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ó, Mwɑ̂n mé Mʉr, nyě e nkul jǿø ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, nye pɛ́ʼɛɛ bʉr bibɑɑ bí ébébě Nzyɛ̌m dí eniʼe bé bí.» Nye nzě lɛ́ɛ e mbʉ́mbʉ́ʼ ó: 11«Mě lɛ́ɛ́ gó ó, gbɔlwɑ́ɑ, go ɑ nkɛ́ɛ́ myɛɛlɑ gô, go ɑ tó kwɑ́r nyǒ.» 12Tyé e tyé, mʉr wɑɑ́ ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ sí, nkɛ́ɛ̌ myɛɛlɑ wé, ntɔ̂ʼ cye, bʉr bɨ́bɛ̂h lɨ́ ebee. Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si kɑ̂m syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, ntɔ̂ʼ jwě Nzyɛ̌m kûm. Bé ó: «Mɨnɑ́ bé ɑpɑ̌ bee gɑ́ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ nøølɑ e yɨ̂!» 13Píe tɨ̂, Yésʉs nzě bɑ́ʼɑ̌ tô ɨ́ nkpɑ̂h mɑ̂ŋ. 14Ɨ́ nzɨ̌ nyé ɑ́ cɨɨ nyɨ́, nye nzě beě Levî, mwɑ̂n mé Alfê, ndîndǐl ɨ́ gúmó nyé ɑ́ nʉnʉɑ mɔnɨ́ tœ́ɑ yɨ́. Yésʉs, nye e né ó: «Dúʼóó mê.» Nye ntɔ̂ʼ mɔɑ sí, dû Yésʉs. 15Jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ ede ɨ́ mbɛ̌r mé Levî yɨ́, bʉ́ʉ́ ónøɑ ó mɔnɨ́ tœ́ɑ, le bʉ́ʉ́ ósyɛ̂l o mísyóm, bé ɑ́ be ntémé ó lɨ́ ede, bé e boo nɔ́ɔ́, le ompʉ́n mé Yésʉs, ebě, bʉr o b'ɑ́ dudû nye bɑ́, bé ɑ́ be ɨ́ buo. 16Olɛ̂ʼlɑ o métié, bé ɑ́ be ɨ́ nkɔ̌m oFɑrizyɛ̂n bɑ́, mpʉ bé ɑ́ bee nye lɨ́ epûhlɑ mébô lɨ́ ebɑ́nɑ̌ de le osyɛ̂l o mísyóm le onøɑ ó mɔnɨ́ tœ́ɑ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ jî le ompʉ́n bé ó: «Nyě púhlɑ́ mébô lɨ́ ebɑ́nɑ̌ de le onøɑ ó mɔnɨ́ tœ́ɑ, le osyɛ̂l o mísyóm ɨ́ yé?» 17Yésʉs ntɔ̂ʼ jóʼo bé lɨ́ elwib nó. Nye ó: «Minjɨ̂h, myé ɑjɨ ójomo o bʉ̂r. Mimbêl myé omér ó dí ejɨ bê. Me ɑ́ bé ɑnzě jébe ótîtyěl o bʉ̂r. Me ɑ́ nze jébe ó, osyɛ̂l o mísyóm.» 18Ompʉ́n mé Jeɑn, bé le oFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ bɨbe ó lɨ́ ebɑʼle métié mé éci méde ɨ́ bijɔʼ mínjɨʼlɑ. Nó ó bʉ̂r, bé ɑ́ nze lɛ́ɛ e Yésʉs ó: «Ompʉ́n mé Jeɑn, le bɑɑ́ bé óFɑrizyɛ̂n bɨ́ɛ, bé lɨ́ ecici méde. Nó bɑɑ́ bô, bé dí ɑci mé ɨ́ yé ɛ́?» 19Yésʉs, nye e bé ó: «Jɔʼ mʉ̂r bém mʉ́mɑ́ yɨ́, nyě sɑ́ ó tyêl nzɔ́ɔ, bɑ́ŋle ósó bé, bé e boo nɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ de méde le bisʉhʉʉ. Nzê bɨ̌n búʼlɑ́ ó, osó mé mbêm mʉmɑ́, bé e nkul eci méde, nyɨɛ jínɑ témé nzɔɔ ɛ̌? Tyé yɨ́yɛ̂h nyé jínɑ tɨ̂ʼ ɨ́ nzɔɔ yɨ́, bé ɑbe e nkul eci méde. 20Jɔʼ, yé ópyɑ̂l. Jɔʼ yɑɑ́ ó bé ngɑ́ kɑ̌ ci méde yɨ́, jɔʼ mbɛ̂l mʉmɑ́ ngɑ́ pɛʼɔɔ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ yɨ́.» 21«Péh kɑ́n jwɑ̂n dí ɑpɑ̌ dubɔɔ ɨ́ medíbé, l'ɑpɑ̌ dulo yɨ́, yé ɑbe lɨ́ elɑrɔɔ lɨ́ egʉ́ɑ́ é njʉ̌m kɑ́n, ebě, péh kɑ́n jwɑ̂n yɑɑ́ bé ɑdubɔɔ ɨ́ medíbé nó, ɨ́ jɔʼ mʉ̂r ókɑ̌ jøø̌ njʉ̌m kɑ́n wɑɑ́ yɨ́, ebɑ́gɑ́ é kɑ́n jwɑ̂n lɑɑ́, lé ópɔʼɑ, ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ beʼ égʉ́ɑ́ é njʉ̌m kɑ́n. 22Nó ntémé, bé ɑbe lɨ́ elwɑn ményoʼ mejwɑ̂n ɨ́ minjʉ̌m bíntɑʼ bi dí misɛ́ɑ́ e bikʉ́r bí ótír bí. Bé sɑ́ nó wɑ́, ɨ́ jɔʼ ményoʼ mé ógʉ́lwɑ yɨ́, mé óbʉ̂ mínjʉ̌m bíntɑʼ byɑɑ́, menyoʼ kʉ́mɑ sí, bintɑʼ jwě ntuʼ. Bé lulwɑn ményoʼ mejwɑ̂n ó ɨ́ bintɑʼ bijwɑ̂n.» 23Gúú móhó sɑ́bɑt, Yésʉs ɑ́ be ó lɨ́ entɑɑ bípemé méde, mede mɑɑ́ mpʉ mpíhɑ. Ompʉ́n bé, bé ɑ́ be lɨ́ edû nyé píhe. Bê nzě tɑ́ɑre émwɑ̂ʼ méde mɑɑ́, deŋɔɔ. 24Bʉ́ʉ́ óFɑrizyɛ̂n ntɔ̂ʼ bee, bê nzě jî e Yésʉs ó: «Pɑɑ́ bee: ompʉ́n bô, bé lɨ́ esɑ̂ ɨ́ móhó sɑ́bɑt syɛ́ɛlɑ̌ Moïse ɑ́ kɑmle yɨ́ ɨ́ yé?» 25Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Nzê bɨ̌n jínɑ ɑpɑ̌ lɑ́ɑ̌ sɑ́ Dɑvid ɑ́ sɑ̂ ɨ́ jɔʼ nyé mʉr tɨ̂, bé e bʉr bé, bé ɑ́ be ɨ́ sɔ́ɔlʉ méde le ejóʼo nzɑ̂ yɨ́ ɛ́? 26Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, bé ɑ́ si nî mpɑ́h Nzyɛ̌m ɨ́ jɔ̌ʼ Abiɑtɑ̂r ɑ́ be njǿø opɑrɑ yɨ́ ɛ́? Biblêr byé ɑ́ nɛŋɔɔ lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm bí, Dɑvid ɑ́ si bɑnɑ nʉɑ byê, de. Jɔʼ nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ de yɨ́, nye ntɔ̂ʼ kɑb bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yé bɨ́bɛ̂h. Mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɑɑ́ ɑ́ bé ɑjɑlɑ le ede méde mɑɑ́, njɨ opɑrɑ bé omér.» 27Nye ó: «Móhó sɑ́bɑt, wé ɑ́ tyélɔɔ ó, lɨ́ esú é mʉ̂r. Mʉr ɑ́ bé ɑkuhɔɔ lɨ́ esú é móhó wɑɑ́. 28Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Mwɑ̂n mé Mʉr dí Njǿø bisɑ́ bíbyɛ̂h, dɑmɑ́ bě sɑ́bɑt yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\