Mɑrc 3

1Yésʉs ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ nî ɨ́ nyʉ́ʉ́ mpɑ́h sulɑ́. Tɨ̂ʼ, yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be e mbô ɨ́ swɑ̂m swɑ̂m nyɑ́. 2Nó bʉr o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, bé ɑ́ be ó lɨ́ etirwǒ Yésʉs, lɨ́ ejwɛ̂ʼ nkʉ̂ nye óciʼ mʉ̂r wɑɑ́ ɨ́ móhó sɑ́bɑt, bé nkʉ̂ pur nyé ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. 3Yésʉs nzě lwib e mʉr ɑ́ be e mbô ɨ́ swɑ̂m swɑ̂m nyɑ́. Nye e né ó: «Gbɔlwɑɑ sí témé bʉr bɑ̂!» 4Nye ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Le embɨɑ, le ebébe, etié gɑ́ lɨ́nɑ́, lé kɑm ó, mʉr sɑ̂ʼ yé ɨ́ móhó sɑ́bɑt? Le eciʼ mʉ̂r, le ejʉ̂ mʉ̂r: lé kɑm yé?» Bɨ́bɛ̂h ɨ́ gubʉ́. 5Nó mpʉ nyé ɑ́ to le ejwɛ̂ʼ bɨ́bɛ̂h yɨ́, lémé wé ntɔ̂ʼ lóno ɨ́ nkpɑɑ, ebě, milémé myɔ́ɔ́, myé ɑ́ be ɨ́ buú lele lɨ́ ebûʼlɑ. Nye e mbêl ó: «Syɛ́mɨ́ɨ́ mbó gô.» Mbêl ntɔ̂ʼ syɛ̂m mbô. Mbô, wé ntɔ̂ʼ sɑ̂ nyé mbɨ̂mbɨɑ́. 6Nó oFɑrizyɛ̂n, bé e bʉr o nkɔ́m mé Erôd, bé ɑ́ nze tô kʉ̌l, tó sɑ́ɑ pɨ̂ʼ ó, bé jʉ́ʼoo Yésʉs. 7Yésʉs, bé le ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ sɔlwɑ̌ gúmo yɑɑ́, tô ɨ́ nkpɑ̂h mɑ̂ŋ, entumo e bʉ̂r nzě dû nyê. Bɑ̂ʼ bʉ̂r lɨ́ eduhǒ sí Gɑlilê; bʉ́ʉ́ duhǒ sí Yʉ́dɑ; 8bʉ́ʉ́ Yerʉ́zɑlɛm; bʉ́ʉ́ ntémé sí Idumê; bʉ́ʉ́ duho pɨ̌n díbé Yɔrdên kɔ́m nkɛ́ɛ́; bʉ́ʉ́ ntémé duho ɨ́ mekwɑ́r me dí bɑ̌ʼ e Tîr e Sidɔ̂n mɑ́. Bé ɑ́ be ɨ́ buú buo bʉ̂r. Bé ɑ́ si jóʼo lɔ́ɔ́ bísyɛ́ɛlɑ nyé ɑ́ sɑ̂ bí. Nó ó bé ɑ́ tô kwɑ́ nyé ɨ́ buo buo. 9Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ le ompʉ́n bé ó, bé sɑ́ŋɑɑ nye byɛ̂l nyé ngɑ́ di tɨ̂ʼ nyɑ́, lɨ́ ekpɛ́ɛ ó, entumo e bʉ̂r, lé ɑ́mû jɑɑ́ tyéele nyê. 10Ebě, nye ɑ́ si bu ciʼ bʉr. Nó, mimbél mímyɛ̂h, myé ɑ́ be lɨ́ ekpɛl ékúnɑ e né. 11Bʉr o mísísǐm mélwɑʼwo, myé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ bɑ́, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ bɨbee nye yɨ́, bé ɑ́ bɨbe ó, lɨ́ ebɨʼ mébóó mɔ́ɔ́ sí ɨ́ mpǒm nyé, le ebʉ́ŋɔɔ bícím kʉ́kʉ́ ó: “Go ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m!” 12Nó nyé ɑ́ gbɑ̂ bé mpéné ó, bé l'ɑnyɑmlě lɛ́ɛ mʉ̂r mbi mʉ̂r nyé dí wɨ́. 13Yésʉs nzě bére lɨ́ ecø̂ʼ kʉ́, ntɔ̂ʼ jébe bʉ̂r o nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ twɑ̂r bɑ́, bé ntɔ̂ʼ tô nko nyé ɑ́ be yɨ́. 14Píe tɨ̂, nye nzě twɑ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bʉr kɑ́m le obɑ́, tyêl bé ɨ́ dǐ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ bé. Nye ɑ́ twɑ̂r bé ó, bé díʼee bɑ̌ʼ e né, 15nye nkʉ̂ lʉlómo bé ó, bé tôʼ le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, le eso méleme ɨ́ bʉr e nkul nyé ɑ́ jwe bé nyɨ́. 16Nye ɑ́ twɑ̂r ó, Simon, mʉr ɑ́ jørɔɔ “Pierre” nyɑ́, bé e Jɑcques, mwɑ̂n mé Zebedê, bé e mɨ́ɔɔ́ wé, Jeɑn. Nye ɑ́ jør bɨ́bɛ̂h obɑ́ ó: “Bɔɑnɛrgɛ̂s.” Díe lɑɑ́, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó, “Bwɑ́ mé nkɛ̂l jʉ́o.” 18Nye ɑ́ twɑ̂r ntémé ó André, Philippe, Bɑrthélemy, Mɑtthieu, Thomɑs, Jɑcques (mwɑ̂n mé Alfê), Tɑdê, Simon “Kɔmlʉ kwɑ́r”, 19bé e Yʉ́dɑs Iskɑriôt, mʉr ɑ́ bɛ́mɑ Yésʉs nyɑ́. 20Yésʉs nzě bɑ́ʼɑ̌ búlɑ̌ mbɛ̌r, entumo e bʉ̂r ntɔ̂ʼ swɑ̂l tɨ̂. Bé le ompʉ́n bé, bé ɑ́ bé ɑbe le epʉ́lɑ dí ó, bé dêʼ. 21Nó ó bɨ́ɔɔ́ bé, bé ɑ́ nze, duho ɨ́ mimbɛ̌r myɔ́ɔ́, lɨ́ edǐ tó nʉɑ nyé e nkul. Bé ɑ́ kpɛl ó, bé búlɑɑ e né, dil nyé sí, ebě, bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Pɨʼ, nyɨ́ dîm nyé ɨ́ lʉ̂.» 22Bʉ́ʉ́ ólɛ̂ʼlɑ o métié, bé ɑ́ duhǒ Yerʉ́zɑlɛm bɑ́ bɨ́ɛ, bé ɑ́ bɑʼɑ lɛ́ɛ ó: «Nyě e Béelzébul ɨ́ nyʉ̂l.» Bé ntémé, bé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Nyě so méleme ó, e nkul nyé ɑ́ pɑ nʉɑ le njǿø meleme nyɨ́.» 23Nye ntɔ̂ʼ jébe bé nko nyé ɑ́ be yɨ́, nzě sɑ̂ bé kɨkɛnɑ ó: «Sɑ́tɑn, nyě e nkul edwǐh Sɑ́tɑn nyɑ́? 24Kúl bʉ̂r yɨ́yɛ̂h dí ebɔ́ʼɑ témé tɨ̂, wɨ̂ʼ pɑ̂ʼ lwímlɑ e gúú wɨ́, yé ɑbeɑ le edîm. 25Mbɛ̌r bʉ̂r dí ebɔ́ʼɑ témé, wɨ̂ʼ pɑ̂ʼ lwímlɑ e gúú wɨ́, wé ɑ́béɑ́ le esíe ɨ́ twíilʉ̌. 26Sɑ́tɑn sí lwímlɑ e nye mʉr tɨ̂, mpóʼo nyé bɔ́ʼɑ ménkɔ̌m mebɑ́ nó, mpóʼo nyé nyɑɑ́ ɑ́byéɑ le ejɑh. Nye ókpɑ̂hwɑ̌ síe. 27«Mʉr, nyé ɑbe e nkul enî mbɛ̌r mé njɨ́h mʉ̂r, jíbe nyé bisɑ́ byé, ɑlɑɑ ó, nyé osí pɑ̌ nyɛɛ́ kɑ̂ʼ nyé nkɑrɑ́ mebó mé nʉ̌n. Nyé óbe, nye mû sí kɑ̂ʼ nyé nó, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó nyé dí e nkul ekɑ̌ dɛn bísɑ́ byé bíbyɛ̂h, ɑlíʼe nyé tɔʼ e sɑ̂ gwɑ́r. 28«Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, misyóm bʉ̂r dí esɑ̂ mí, le nkěh bé dí esɑ̂ Nzyɛ̌m nyɨ́, Nzyɛ̌m óbɛ̌m pɛʼ bíbɑɑ nyé dí eniʼe ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ bí. 29Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr ngɑ́ sɑ̂ Sísǐm mé Nzyɛ̌m nkěh nyɑ́, nye ɑ́kóʼó pɛʼɔɔ̌ bɑɑ ébébě Nzyɛ̌m óniʼe nyé ɨ́ lɔ̌b syóm yɑɑ́ yɨ́. Yé ójɑɑ́ didi ó, kɔ́m ti e kɔ́m.» 30Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ nó ó, ebě, bé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Nyě e sísǐm mélwɑʼwo.» 31Bé jínɑ nɑ́ɑ̌ nɛ́ɛ: nyɔ̌ŋ, bé e bɨ́ɔɔ́ mé Yésʉs, bê nzě pyɑ̂l, tyɛ́bɔɔ̌ kʉ̌l. Bé ntɔ̂ʼ lómo mʉ̂r ó, nye tôʼ jébě Yésʉs. 32Entumo e bʉ̂r, lé ɑ́ be ó ndîndǐl, lɨ́ ebɔmɑ nyé ɨ́ nkɑ́. Bé e Yésʉs ó: «Pɑɑ́ bee: nyʉ̌ŋ, le bɨ́ʉ̌, le okɛ́l bô, bé ó kɑ̂ʼ kʉ̌l lɨ́ esɑ́ɑ gô!» 33Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Nzé dí nyɔ̌ŋ wɑ̌m? Onzé dí bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m le okɛ́l bɑ̂m?» 34Nye ntɔ̂ʼ jwɛ̂ʼ bʉ̂r o b'ɑ́ be mindîndǐl, bé ɑ́ bɔmɑ nye ɨ́ nkɑ́ bɑ́. Nye ó: «Beyɨɨ gɑ́, bɑ̂ʼ ó dí nyɔ̌ŋ wɑ̌m, le bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m le okɛ́l bɑ̂m! 35Mʉr nyɨnyɛ̂h dí esɑ̂ sɑ́ Nzyɛ̌m dí ekpɛl yɨ́ nyɑ́ ó dí wɑ̌m mɨ́ɔɔ́, wɑ̌m kɛ́l ndu e wɑ̌m nyɔ́ŋ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\