Mɑrc 4

1Yésʉs ɑ́ be ó ɨ́ pɨ̌n mɑ̂ŋ. Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ tɑ́ɑre éjwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́. Entumo e bʉ̂r nzě swɑ̂l bɑ̌ʼ e né, ɨ́ swɑ̂l swɑ̂l, nye ntɔ̂ʼ kɑlwo sɑ́ yé ɨ́ byɛ̂l, di sí, entumo e bʉ̂r lɨ́ɛ lîʼ nɑ́ɑ̌ cín, lɨ́ ebʉ́m é mɑ̂ŋ. 2Nye nzě jwe bé milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ buo buo ɨ́ nzɨ̌ bikɨkɛnɑ. Nó, nye ɑ́ jwe bé milɛ́ʼlɑ́ ó, mbi wɨ̂: 3«Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ̂: yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mbêl mempeʼ ɑ́ to le emyɑm mémpeʼ ɨ́ pemé yé nyɑ́. 4Jɔʼ nyé ɑ́ be lɨ́ etô le emyɑm mémpeʼ mɑɑ́ pemé e pemé yɨ́, wɨ̂ʼ pɑ̂ʼ mpeʼ nzě gɔ́nɑ le ekur nzɨ́ e nzɨ̌. Binʉ̌n ntɔ̂ʼ sulo, nzě tor mémpeʼ mɑɑ́ mɨ́mɛ̂h. 5Gúú pɑ̂ʼ mpeʼ kur ɨ́ sí mékóʼ, bwɑ̌h mpɑ̂ l'ɑbuo tɨ̂. Mempeʼ ntɔ̂ʼ kpɑ̂hwɑ̌ pɑ̂h, ebě, bwɑ̌h yé ɑ́ be tɨ̂ʼ yɨ́, yé ɑ́ bé ɑbuo. 6Jɔʼ dʉ́o, lé ɑ́ kɑh yɨ́, jwéhé nzě ŋmɛ́hɑ tɨ̂, nzě dîʼ mípɑ́hɑ́ mémpeʼ myɑɑ́ mímyɛ̂h, myé ntɔ̂ʼ swɑ̂h, ebě, myé ɑ́ bé ɑbe e mikɑɑlé mimpɑ̂. 7Gúú pɑ̂ʼ mémpeʼ ntémé nzě kur ɨ́ minjwínɨ́nɨ́. Minjwínɨ́nɨ́ nzě gǿe, ntɔ̂ʼ kɑ̂ʼ mípɑ́hɑ́ mémpeʼ myɑɑ́, myé ntɔ̂ʼ líre, ɑkɑ̌ gúmo mpúmó. 8Dɑmɑ́ jóʼo nó, gúú pɑ̂ʼ mémpeʼ tɨ̂ʼ wɨ́ɛ, wé ɑ́ kur ó ɨ́ sí métyɛʼ. Mɨ́hɑɑ́ mɨ́ɛ ó b'ɑ́ gǿe, le ebwɑʼ. Mê nzě gúmo mpúmó. Lɨ́ʼ étíne gúmo mpúmó mekɑ́m mélɛ̂l. Lʉ́ʉ́, mpumó mekɑ́m mésɑmɑn. Lʉ́ʉ́ ntémé, mpumó nter.» 9Yésʉs nzě lɛ́ɛ ó: «Mʉr dí e megwɑ̌l mé éjóʼo nyɑ́, nye jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌!» 10Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû bé omér yɨ́, bʉ́ʉ́ bʉ̂r o b'ɑ́ be ɨ́ sɔ́mɑ́ yé bɑ́, bɑ̂ʼrɑ e sɔ́mɑ́ bʉ̂r kɑ́m le obɑ́ bɑ́, bê nzě jî e né, sɑ́ bíkɨkɛnɑ byɑɑ́ dí elɛ́ɛ yɨ́. 11Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Bɨ̌n ó Nzyɛ̌m ɑ́ gwîh bisɑ́ mésǒ bí Mpóʼo nyé. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r oswîh bɨ́ɛ, bé kʉ́ gwɑ́ jóʼo ó, njɨ ɨ́ nzɨ̌ bikɨkɛnɑ, lɨ́ esú ó, 12mekɑ̌n me ngwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m, mé dírɑɑ. Nye ɑ́ tile ó: “Bé lɨ́ ejwɛ̂ʼ e mîh mimběʼ, ɑbee. Bé lɨ́ ejôʼlo e megwɑ̌l, ɑjóʼo, ɑgʉ́ɑ ntémé, lɨ́ ebene ó, bé ɑ́mû jɑɑ́ jwirɑ míléme, Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ pɛʼ bé bibɑɑ bí ébébe lɔ́ɔ́.”» 13Nye ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Bɨ̌n ɑpɑ̌ nyɛɛ́ jóʼo yɨ̂ʼ kɨkɛnɑ. Bɨ̌n bé ójóʼo byɑɑ́ byúú nyɑ́? 14Mʉr pemé, nyě myɑm ó, lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m. 15Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé ó mpʉ émpɑh e nzɨ́, gúmó lɔ́ɔ wɑɑ́, wé ɑ́ kur yɨ́. Bé lɨ́ ejóʼo wê. Píe tɨ̂, Sɑ́tɑn nzě kpɑ̂hwɑ̌ pyɑ̂l, pɛʼ bé wɑ̌ ɨ́ gúmó wé ɑ́ kur yɨ́. 16Bɑ̂ʼ nøølɑ e sí mékóʼ, gúmó mpeʼ, yé ɑ́ kur yɨ́. Bʉr bɑɑ́, bé lɨ́ ejóʼǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, ntɔ̂ʼ nʉɑ wé e bisʉhʉʉ. 17Sɑ̂ gwɑ́r, Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́ l'ɑnî bé ɨ́ miléme tʉ́ŋlʉ̌. Bé jɑɑ́ bɑʼle wé ó, njɨ ɨ́ mɑ̂ péh jɔʼ. Jɔ̌ʼ túú le tíblɑ́ mû sí pyɑ̂l ɨ́ lɔ̌b lɔ́ɔ wɑɑ́ yɨ́, wé ntɔ̂ʼ bɨmɑ bé ebɔ̌ʼ ɨ́ léme, bé ntɔ̂ʼ gwɑ̂ʼ. 18Bʉ́ʉ́ nøølɑ ó, e mpeʼ yé ɑ́ kur lɨ́ minjwínɨ́nɨ́ yɨ́. Bé ɑ́ si jóʼo Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. 19Sɑ̂ gwɑ́r, mitúú mí sí le gǿmɑ́ ókúm le ogbɑɑ, byé ɑ́ si dímle bé ɨ́ nzɨ̌ mikóo myɔ́ɔ́. Bé lɨ́ ebuú cyel mílémé kʉ́ lɨ́ ebi e bísɑ́ bí sí yɨ̂. Bisɑ̂ byɑɑ́, byé ntɔ̂ʼ kɑ̂ʼ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, wé l'ɑkɑ̌ gúm tô dóló. 20Bʉ́ʉ́ ntémé, bé nøølɑ ó, e mpeʼ yé ɑ́ kur ɨ́ mpɑ̌ŋ sí métyɛʼ yɨ́. Bɨ́ jóʼǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, nʉɑ wé mbɨ̂mbɨɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé dí egúmo mpúmó ɨ́ bicwiʼ byɔ́ɔ́ yɨ́. Mɑ̂ʼ métín gúmo mpúmó mekɑ́m mélɛ̂l. Mʉ́ʉ́, mpumó mekɑ́m mésɑmɑn. Mʉ́ʉ́ ntémé, mpumó nter.» 21Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ bé ó: «Bé ɑbe lɨ́ enze le elɑ́mɑ ó, bé óbûr lé ɨ́ mpɨ̌, nkʉ̂ tó lɑ̂ʼ lé sí joó. Yé jɑlɑ ó, bé tyélɨɨ lé ɨ́ tyélɑ́tyélɑ élɑ́mɑ kʉ́. 22Sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí solɑ́ yɨ́, yé ógwíhɑ̌ kʉ̌l. Sɑ́ dí lɨ́ esǒ yɨ́, yé ónyɨ̂n ɨ́ kpɛŋlɛm. 23Mʉr dí e megwɑ̌l mé éjóʼo nyɑ́, nye jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌!» 24Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ bé ó: «Bɨ̌n ɑ bɑ́ʼ ɨ́ sɑ́ bɨ́n dí ejóʼo yɨ́. Nzyɛ̌m ójøʼ mínjwéɑ́ nyé ngɑ́ jwe bɨ́n mí ó, e jøʼ bɨ́n dí ejøʼ bʉ̂r oswîh yɨ́. Nyé okɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ kɛl bɨ́n myúú mínjwéɑ́ tɨ̂. 25Ebě, mʉr dí e sɑ̂ gwɑ́r nyɑ́, óbɑ́ʼɑ̌ jweŋɔɔ byúú. Sɑ̂ gwɑ́r, wɑɑ́ dí tʉ̂toʼó, ɑbe e sɔ̂ʼ nyɑ́, ódɛ́ʼɔɔ̌ dɑmɑ́ jóʼo mɑ̂ sɑ̂ gwɑ́r nyé dí e né nyɑ́.» 26Yésʉs nzě bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó: «Mpóʼǒ Nzyɛ̌m dí etyêl nyɨ́, nyě nøølɑ ó, e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ to myɑm mempeʼ ɨ́ pemé yé nyɑ́. 27Mʉr wɑɑ́ dɑmɑ́ tô ɨ́ jô, nkʉ̂ ntémé jɨmɑ, mempeʼ mé, mé lɨ́ epɑ̂h, le egǿe, nyɨɛ l'ɑpʉgʉ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ yé dí esyɛ́ɛ nó yɨ́. 28Bwɑ̌h yé mʉr tɨ̂ʼ ó dí esɑ̂ ó, mpeʼ, yé pɑ́hɑɑ, gúmo mpúmó, mpumó lɨl. 29Mpúmó óbe, nye mû sí lɨl nó, mʉr pemé, nyé okpɛm, ebě, søø ékpɛm, yɨ́ pyɑ̂l.» 30Yésʉs nzě jî ó: «Mɨnɑ́ bé e nkul ejøʼ gɑ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m e wɑ́ɑ̌ mbǐ sɔ̂ʼ? Yɑ́ɑ̌ kɨkɛnɑ mé ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ bɨ́n lɨ́ elɛ̂ʼle bɨ́n mpʉ nyé dí yɨ́? 31Nyě nøølɑ ó, e díh é nzɔ́m lé ɑ́ be ɨ́ buú twɑ̂ʼwo ɨ́ mempeʼ mɨ́mɛ̂h lɨ́. 32Nó ɨ́ jɔʼ lé dí emyɑmɔɔ yɨ́, lé lɨ́ epɑ̂h, bɑ́nɑ̌ sɑ̂ mpěʼ nɨ́nɨ́ɨ́, lɨ́ elɑɑ mémpeʼ mɨ́mɛ̂h ɨ́ mpwɑʼ. Lé lɨ́ entwoowo, pɑ̂h mílɔ́ɔ́ mínɨ́nɨ́ɨ́. Binʉ̌n bíbyɛ̂h nzě lʉ́o mɔ̂ʼ mɔ́ɔ́ ɨ́ dúʼwó lé.» 33Yésʉs ɑ́ jwijwe bé milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ó, ɨ́ nzɨ̌ bikɨkɛnɑ ɨ́ buo buo mpʉ byɑɑ́ nyé ɑ́ nyɛɛ sɑ̂ bí. Nye ɑ́ jwijwe bé myɑ̌ ó, bím tyé bé ɑ́ be e nkul ejóʼo yɨ́. 34Jɔʼ bé e bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ bɨbe yɨ́, nye ɑ́ lwilwib ó, ɨ́ nzɨ̌ bikɨkɛnɑ. Nó ɨ́ jɔʼ bé le ompʉ́n bé, bé ɑ́ bɨbe bé omér yɨ́, nye ɑ́ lwilwib ó, pɑ̂ʼlɑ mékɑ̌n. 35Ɨ́ móhó ngwɑ́r wɑɑ́, ɨ́ jɔʼ dʉ́ó lé ɑ́ léŋɑ yɨ́, Yésʉs, nye le ompʉ́n bé ó: «Ncʉ̂ʼ gɑ̂. Mɨnɑ́ ntɑ́ŋɑɑ gɑ́ mɑ̂ŋ, tô lɨ́ ebʉ́m é kɔ́m nkɛ́ɛ́.» 36Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû sí líʼe éntumo e bʉ̂r lɑɑ́ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ tó kœ̌b Yésʉs ɨ́ súm nyé ɑ́ be ɨ́ byɛ̂l tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́. Bé le onɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ tô. Mʉ́ʉ́ mɛ̂l ntémé, mé ɑ́ be ó súm byɛ̂l wɑɑ́ ɑ́ be yɨ́. 37Nó nkúo ɑ́ nyɛl ekwoolo ɨ́ buo buo. Obóʼó ó mɑ̂ŋ, wê nzě søø ɨ́ byɛ̂l, byɛ̂l ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre élóno ɨ́ medíbé. 38Nyɨɛ ɑ́ be ó ɨ́ byɛ̂l nkǒ píhe, lɨ́ ejɑ̂ jô, lʉ̂ kɛlɑ́ kʉ́ ebwóóló. Bé ntɔ̂ʼ jɨm nyê. Bé e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, mɨnɑ́ múo nzě jwe gɑ̂! Nzê yé ɑlɛ́ɛ gúɑ sɔ̂ʼ ɛ̌?» 39Yésʉs nzě mɔɑ, ntɔ̂ʼ nkɑ́ŋlɑ e nkúo. Nye e mɑ̂ŋ ó: «Diʼee ɨ́ puuu. Diʼee cícîl.» Nkúo ntɔ̂ʼ tyɛ̂b. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h mû ɨ́ puuu. 40Nye le ompʉ́n bé ó: «Bɨ̌n jóʼó bʉ́ɑ́ ɨ́ yé? Bɨ̌n bé ɑjyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m ɨ́?» 41Bê nzě bil bʉ́ɑ́, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Wɨ̂ʼ mbi mʉ̂r, wê nzé, dí, nkúo e mɑ̂ŋ, bɑ́nɑ̌ sɑ̂ nyé mejóʼo wɨ́?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\