Mɑrc 5

1Nó ó bé ɑ́ to kumo ɨ́ lʉ́ʉ́ ébʉ́m é mɑ́ŋ mé Gɑlilê, lɨ́ ebʉ́m é kɔ́m nkɛ́ɛ́ ɨ́ sí Gerɑ́zen. 2Lě Yésʉs ɑ́ sulo ɨ́ byɛ̂l, le ntɔ̂ʼ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ duhǒ pemé mésoo, nzě bɔmɑ e né. Mʉr wɑɑ́ ɑ́ be ó e sísǐm mélwɑʼwo. 3Nye ɑ́ didi ó ɨ́ mesoo mɑɑ́. Mʉr ɑ́ bé ɑbe e nkul ekɑ̂ʼ nyê, dɑmɑ́ jóʼo ó, e mikʉ̂kɔ̌b mí nkóho. 4Jɔʼ yɨ́yɛ̂h, bé lɨ́ epɨr nyé mboʼó nkóho, kɑ́ʼɔɔ mébô le mikʉ̂kɔ̌b. Nó nyé ɑ́ bɨbe ó, lɨ́ ebúʼǒ mboʼó wɑɑ́, le etɨ̂ míkʉ̂kɔ̌b myɑɑ́. Abe e mʉr ɑ́ be e nkul ekoʼo nyê. 5Jɔʼ yɨ́yɛ̂h, le móhó le pum, wʉ̂woŋo pɑ́ʼ mesoo le kʉ́ mecø̂ʼ, tô le ebʉ̂ bícím le ebɑ́ble nyʉ̂l nyé e mekóʼ. 6Nó mpʉ nyé ɑ́ jweʼe Yésʉs lɨ́ ejɑɑ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ swǐm kɑ́m, tó bɨʼ mébóó sí ɨ́ míh mé, 7ntɔ̂ʼ bʉ̂ bícím kʉ́kʉ́. Nye e né ó: «Gǒ sɑ́ɑ́ yé e me, Yésʉs, Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́? Me lɨ́ ejɨʼlɑ e go ɨ́ díé mé Nzyɛ̌m: ɑyɨ́ jwe mé ntɨ́ʼɑ́!» 8(Nye ɑ́ lwib nó ó, ebě, Yésʉs ɑ́ si lɛ́ɛ e né ó: «Sísǐm mélwɑʼwo, duhɑɑ mʉ̂r nyɑ̂ʼ ɨ́ nyʉ̂l!») 9Yésʉs ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Díé lô, lê nzé?» Nye ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Díé lɑ̂m, lé ó “Dɑɑ e Mísísǐm mélwɑʼwo”, ebě, bɨ̌h bé ɨ́ buú buo.» 10Nye ntɔ̂ʼ sɑ̂ sɨ́n lɨ́ esɑ̂ mínjɨʼlɑ, lɨ́ elɛ́ɛ e Yésʉs ó, nye ɑyɨ́ cyen mísísǐm mélwɑʼwo myɑɑ́ ɨ́ sí swîh. 11Nɑ́ɑ̌ yé ɑ́ be ó, e dɑɑ lé ónkʉ̌ ɨ́ buo buo lɨ́ ede lɨ́ ecø̂ʼ kʉ́. 12Misísǐm mélwɑʼwo, myé ntɔ̂ʼ jɨʼlɑ e Yésʉs ó: «Cyenɨɨ bɨ́h yɨ́ɛ ɨ́ dɑɑ lé ónkʉ̌ lɨ̂ʼ ó, bɨ̌h tô nî bé ɨ́ menyʉ̂l.» 13Nye ntɔ̂ʼ kɑm ó, yé syɛ́yɨɨ nó. Misísǐm mélwɑʼwo myɑɑ́, myé ntɔ̂ʼ duho mʉ̂r wɑɑ́ ɨ́ nyʉ̂l, mé ntɔ̂ʼ tó nî ɨ́ menyʉ̂l mé ónkʉ̌. Dɑɑ lé ónkʉ̌ nzě tulwɑ ɨ́ mbéʼé écø̂ʼ kʉ́, ntɔ̂ʼ lʉ́ŋɑ ɨ́ mɑ̂ŋ, ntɔ̂ʼ jɨ́blɑ, jwe. Bé ɑ́ be ó onkʉ̌ otɔ́ɔ́sin obɑ́. 14Opɑ́lɑ bé ónkʉ̌ ntɔ̂ʼ kpɛ́ɛ, tóŋɔɔ e lɔ́ɔ wɑɑ́ ɨ́ nkɑnɑ, le bípemé e bípemé byɛ̂h. Bʉr nzě duɑ ɨ́ mekwɑ́r mɔ́ɔ́, lɨ́ enzě bee bísɑ́ byé ɑ́ syɛ́ɛ bí. 15Jɔʼ bé ɑ́ pyɑ̂l gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́, bê nzě bee mʉ̂r méleme mé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ nyɑ́, nyɨɛ ndîndǐl ɨ́ kpɑ, le mikɑ́n mímpɑ̂ ɨ́ nyʉ̂l, le pɨʼ nyé nyɨnyɛ̂h. Bʉr o b'ɑ́ nze bɑ́, bê kʉ́ nzě jóʼo bʉ́ɑ́. 16Obeɑ o bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́, bê nzě lɛ́ɛ̌ sɑ̂ yé ɑ́ pyɑ̂l ɨ́ mʉr méleme mé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ nyɑ́, le yɑɑ́ yé ɑ́ pyɑ̂l lɨ́ onkʉ̌ yɨ́. 17Nó ó bé ɑ́ nze jɨʼlɑ e Yésʉs ó, nye pɔ́ʼɑɑ ɨ́ sí yɔ́ɔ́. 18Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ kɑlwo ɨ́ byɛ̂l yɨ́, mʉr méleme mé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ nyɑ́, nzě jɨʼlɑ e né ó, bé e boo nɔ́ɔ́, bé kɑ́ɑ di. 19Nó Yésʉs ɑ́ bé ɑkɑm cíɑ́ nyɑɑ́. Nye ɑ́ jɑɑ lɛ́ɛ nye ó: «Tóʼ kwɑ́r nyǒ, tʉ́ŋlʉ̌ mbɛ̌r bʉ̂r gô. Tó lɛ́ɛ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h Dɑ̂ Nzyɛ̌m sɑ́ gó yɨ́, le mpʉ nyê jɨ́ʼ gó nkoó yɨ́!» 20Nó nyé ɑ́ tô ɨ́ sí Dekɑpôl, tô le elɛ́ɛ bʉ̂r o bínkɑnɑ bi tɨ̂ʼ sɑ́ yɨ́yɛ̂h Yésʉs ɑ́ sɑ̂ nye yɨ́. Bʉr bɨ́bɛ̂h, bê nzě kɑ̂m lɔ́ɔ́ wé wɑɑ́. 21Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ bɑʼɑ búlɑ ɨ́ lʉ́ʉ́ ébʉ́m é mɑ̂ŋ yɨ́, entumo e bʉ̂r nzě bɔmɑ nyé ɨ́ nkɑ́ lɨ́ ebʉ́m é mɑ̂ŋ lɑɑ́. 22Nyʉ́ʉ́ njǿø mpɑ́h sulɑ́, díé lé Yɑ́rwis, ntɔ̂ʼ pyɑ̂l. Jɔʼ nyé ɑ́ bee Yésʉs yɨ́, nye nzě kúrwo sí, píʼe mpóm ɨ́ bibwɑ̌h ɨ́ mpǒm nyé, 23nzě jɨʼlɑ e né e nkoó nyɨnyɛ̂h ó: «Mwɑ̂n wɑ̌m, nye múo jwe. Nó me lɨ́ ejɨʼlɑ e go ó, go ntɑ̂ʼ. Mɨnɑ́ tôʼ. Go tô kɛl nyé mebô ɨ́ nyʉ̂l, nye nkʉ̂ sɑ̂ mbɨ̂mbɨɑ́, ciʼe.» 24Yésʉs ntɔ̂ʼ tô, bé e né. Bé le entumo e bʉ̂r, bé ɑ́ be ó entúúnó-é-nkɑ́ɑ́, bɑ̂ʼ lɨ́ emɑ́nɑ nyê. 25Ɨ́ bʉr bɑɑ́, nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ ɑ́ be ó tɨ̂, mecié lɨ́ esʉsolo ɨ́ nyʉ̂l. Nyé osí jɑ̂ le ekpɑɑ lɑɑ́ mimbû kɑ́m e mimbɑ́. 26Nye ɑ́ be ɨ́ buú jûhwo mítúú lɨ́ esɑ́ɑ̌ cwiʼ kwɑ́ odɔ́brɑ ɨ́ buo buo, dímlě mɔnɨ́ yé yɨ́yɛ̂h lɨ́ esɑ́ɑ dʉ̂m. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ bé ɑciʼe, ekpɑɑ ɑsíesie, bubwɑ̌ʼ bwɑʼɑ́ɑ. 27Mpʉ nyé ɑ́ si jóʼo bʉr lɨ́ elwilwib, dumo e Yésʉs yɨ́, nye ntɔ̂ʼ nî ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r, nzě pyɑ̂l Yésʉs kúnókúno píe koo wé, cyěn mbô, kúnɑ e kɑ́n wé. 28Ebě, mʉmɑ́ ɑ́ be lɨ́ ejøʼ ó: «Mé kúnɑ́ yɨ́ɛ e kɑ́n mʉ̂r nyɑ̂ʼ nó, me ciʼe.» 29Tyé e tyé yɑɑ́, ekpɑɑ e mécié lɑɑ́ ntɔ̂ʼ gœ̂ʼ, nye ntɔ̂ʼ jʉ̂ʼrɑ ɨ́ nyʉ̂l nyé ó, nyɨ́ ciʼe, le egʉ́ɑ ó, nyé ɑkɑ̌ be le ekpɑɑ. 30Ɨ́ tyé gwɑ́r yɑɑ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ jʉ̂ʼrɑ ɨ́ nye mʉr tɨ̂ʼ ó, nyʉ́ʉ́ nkûl bé ɨ́ duho nyé ɨ́ nyʉ̂l. Nye nzě jwirɑ témé bʉr, ntɔ̂ʼ jî ó: «Nzê kúnɑ́ e mikɑ́n myɑ̂m ɛ̌?» 31Ompʉ́n bé, bé e né ó: «Guɑ yɨ́ɛ lɨ́ ebee ó, entumo e bʉ̂r, lé lɨ́ enyêhle gô. Gǒ kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ jî ó: “Nzê kúnɑ́ e me?” ɨ́ yé ɛ́?» 32Nó ó Yésʉs ɑ́ nze jwirɑ, ntɔ̂ʼ tô le esɑ́ɑ mʉ́mɑ́ ɑ́ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ nyɑ́. 33Mʉmɑ́ wɑɑ́ nzě sɑ̂ʼ ɨ́ ngbɑ ngbɑ ngbɑ le ejóʼo bʉ́ɑ́, ebě, nye ɑ́ be lɨ́ egʉ́ɑ̌ sɑ́ yé ɑ́ syɛ́ɛ nye ɨ́ nyʉ̂l yɨ́. Nye nzě bɨʼ mébóó sí ɨ́ mpǒm mé Yésʉs, nzě lɛ́ɛ nyé otyeetye wɨ́wɛ̂h. 34Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Mwɑ̂n wɑ̌m, búʼó yô, yɨ́ ciʼ gô. Mepyɛblɑ, mé díʼee go ɨ́ léme. Ekpɑɑ lô, lé síɑɑ.» 35Yésʉs jínɑ lɨ́ elwib nɛ́ɛ: bʉr o mílʉ́mlʉ́ ntɔ̂ʼ duhǒ mbɛ̌r mé Yɑ́rwis. Bé e njǿø wɑɑ́ ó: «Mónǒ, nyɨ́ jwe. Gǒ kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ ntɨ̂ʼ lɛ̂ʼlɑ ɨ́ yé?» 36Yésʉs nyɨɛ lɨ́ ekʉ́ jóʼo mékɑ̌n bé ɑ́ lɛ́ɛ mɑ́, nye ɑ́ be yɨ́ɛ ó, ɑnʉɑ mé, gbɑ̂ ɨ́ nkɔb. Nye nzě lɛ́ɛ e njǿø mpɑ́h sulɑ́ ó: «Ayɨ́ jóʼo bʉ́ɑ́. Jyɛ́ʼwɑ́ɑ́ njɨ e me.» 37Nye nzě kɑmle bʉ̂r lɨ́ edû nyê. Nye ɑ́ jɑɑ kɑm ó, njɨ Pierre, Jɑcques ndu e mɨ́ɔɔ́ wé, Jeɑn, ó bé e boo nɔ́ɔ́ tôʼ. 38Bé ntɔ̂ʼ nî mbɛ̌r me njǿø mpɑ́h sulɑ́. Yésʉs ntɔ̂ʼ bee ó, tɨ̂ʼ, yé ɑ́ be ó, yé mû ɑ́leŋéleŋé, bʉr lɨ́ ejɨ méjwê le ebʉ̂ bícím ɨ́ buo buo. 39Yésʉs nî mbɛ̌r, nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n kɑ̌ sɑ̂ óleŋéleŋé mpʉ́nʉ̌ le ejɨ méjwê ɨ́ yé? Mwɑ̂n, nyé ɑjwe. Nye ɨ́ jô.» 40Bê nzě pyɑ nyê. Nye nzě pyêl bɨ́bɛ̂h kʉ̌l. Yé ɑ́ jɑɑ lîʼ tɨ̂ʼ ó, njɨ sɔ́ŋ e nyɔ̌ŋ mwɑ̂n, le bʉr ó sɔ́mɑ́ yé. Bê nzě nî ɨ́ ntɔ́ɔ, súm mwɑ̂n ɑ́ be yɨ́. 41Nye ntɔ̂ʼ mɛ̂r mwɑ̂n wɑɑ́ ɨ́ mbô. Nye e né ó: « Tɑlitɑ, kum !» (Nó ó yé lɛ́ɛ́ ó: «Mɑ̂ mʉmɑ́, mě lɛ́ɛ́ gó ó: mɔɑ́ɑ.») 42Tyé e tyé yɑɑ́, eséhe lɑɑ́ nzě gbɔlwɑ, ntɔ̂ʼ tɑ́ɑrě cyen, ebě, nye ɑ́ be ó, nye mû mimbû kɑ́m e mimbɑ́. Bʉr bɑɑ́ nzě tørɑ̌ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ɨ́ buo buo. 43Yésʉs ntɔ̂ʼ gbɑ̂ bé mpéné ó, bé l'ɑlɛ́ɛ mʉ̂r sɑ̂ syɛ́ɛ́ yɨ́. Nye nzě lɛ́ɛ bé ó, bé jwêʼ eséhe lɑɑ́ sɑ́ éde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\