Mɑrc 6

1Nó ó Yésʉs ɑ́ duhǒ gúmó nyé ɑ́ be yɨ́, nzě tô ɨ́ kwɑ́r nyé ɑ́ bwɑʼ nyɨ́. Ompʉ́n bé, nzě dû nyê. 2Jɔ̌ʼ móhó sɑ́bɑt, wé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, nye ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre éjwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ mpɑ́h sulɑ́. Bʉr ɨ́ buo buo bé ɑ́ jóʼo sɑ́ nyé ɑ́ lɨlɛ́ɛ yɨ́ bɑ́, bé ɑ́ be ɨ́ buú kɑ̂m, le elɛ́ɔɔ ó: «Wɨ̂ʼ mbǐ sɔ̂ʼ, wé duho nyé nkoó? Nye ɑ́ nʉɑ wɨ̂ʼ ócwóó le mɑ̂ʼ mésimɑ́ ménɨ́nɨ́ɨ́ nyé dí esɑ̂ mɑ̂ʼ wó? 3Ntʉ́ʼ nyé dí wɑ̂ʼ kɑ́bínɑ nyɑ́ ɛ́? Ntʉ́ʼ mwɑ̂n mé Mɑrie nyɑ̂ʼ ɛ̌? Mɨ́ɔɔ́ mé Jɑcques, Yóse, Yʉ́dɑ ndu e Simon ɛ̌? Ntʉ́ʼ ókɛ́l bé dí wɑ̂ʼ ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ yɨ̂ʼ bɑ̂ʼ ɛ̌?» Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ nzě bɨm bé ebɔ̌ʼ ɨ́ miléme, ntɔ̂ʼ benɔɔ nyê. 4Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Bé jɑɑ́ bene éjwɑ́ɑwo ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ó, njɨ ɨ́ sí yé, le témé jyɛɛ́ yé, le ɨ́ mbɛ̌r bʉ̂r wé tʉ́ŋlʉ̌.» 5Yésʉs ɑ́ bé ɑsɑ̂ mésimɑ́ gúmo yɑɑ́. Nye ɑ́ jɑɑ kɛl myúú mímbêl ó, njɨ mebô ɨ́ nyʉ̂l, le eciʼ myê. 6Yésʉs ɑ́ si kɑ̂m lɨ́ ebeě mpʉ bé ɑ́ be ɑjyɛ̂ʼwo e nye yɨ́. Píe tɨ̂, nye nzě jɑ nzɨ́, ntɔ̂ʼ tô le ejwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ mekwɑ́r mé ngʉ́rɑ́ wɑɑ́ wɨ́wɛ̂h. 7Nó nyé ɑ́ nze jébe ompʉ́n bé kɑ́m le obɑ́, nzě lómo bé, obɑ́ óbɑ́, nyé osí jwe bé nkul ó, bé sôʼ misísǐm mélwɑʼwo. 8Nye ɑ́ jwe bé mpéné ó: «Bɨ̌n tó nɑ́ɑ̌ ó, ɑbe e mimbeʼ, njɨ súmu ɨ́ mbô. Abe e blêr, ɑbe e myɑh, ɑbe e mɔnɨ́ ɨ́ mpɨ́ʼ. 9Abwɑ̂r gɑ́ mintɔrɑ mi kʉ́ mímbɑ́. Tóʼ gɑ́ njɨ le osípɑh ɨ́ mekʉ̌.» 10Nye ó: «Mbɛ̌r wɨ́wɛ̂h bɨ́n ngɑ́ nî wɨ́, diʼee gɑ́ tɨ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bɨ́n ngɑ́ mɔɑ, lɑɑ nyɨ́hɑɑ́ kwɑ́r yɨ́. 11Gúmó yɨ́yɛ̂h bʉ̂r, bé óbene bɨ́n, nkʉ̂ ɑkpɛl éjôʼlo bɨ́n yɨ́, pɔʼɑ́ bɨ́n ngɑ́ pɔʼɑ tɨ̂ʼ wɨ́, bɨ̌n ɑ kúró pím ónɑrɑ bɨ́n ɨ́ mebo nyɨ́. Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ónwɑ̂hle bé ó, bé mû ó ɨ́ mebyɑʼ.» 12Nó ó ómpʉ́n bé, bé ɑ́ nze tô, tô le etúno, le elɛ́ɛ bʉ̂r ó, bé jwírɑɑ miléme. 13Nó ó bé ɑ́ nze so meleme ɨ́ bʉr ɨ́ buo buo, le elœm mímbêl múlo, le eciʼ myê. 14Nó ó ngóvinɑ Erôd ɑ́ nze jóʼo lɔ́ɔ́ dí edumo e Yésʉs wɨ́, ebě, kûm nyé ɑ́ be ɨ́ buú myɑŋlɑ. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ lɨ̂lɛɛ ó: «Jeɑn Ndu-bʉr, nyɨ́ pɑh ɨ́ soo. Sɑ̂ yɑɑ́ ó nyé dí esɑ̂ mésimɑ́ nó yɨ́.» 15Bɑ̂ʼ, bé ó: «Yé ó Élie.» Bʉ́ʉ́, bé ó: «Yé ó ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m mpʉ bɑɑ́ o mélú mé épíhe.» 16Jɔ̌ʼ Erôd ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ wɑɑ́ yɨ́, nye ó: «Jeɑn Ndu-bʉr ó nɨ̌, mʉr mé ɑ́ cíʼe lʉ̂ nyɑ́. Nyɨ́ pɑh ɨ́ soo.» 17Nɑ́ɑ̌ yé ó, Erôd, nye mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ lómo bʉr ó, bé tôʼ mɛ̂r Jeɑn. Bé ɑ kɑ́ʼ nyé menkɑrɑ, bé ɑ gbɑ́ nyé ɨ́ mbʉʼ. Erôd ɑ́ sɑ̂ nó ó ɨ́ lɔ̌b mé Erodiɑ̂d. Erodiɑ̂d ɑ́ nyɛɛ bɑ̂ ó, Philippe, mɨ́ɔɔ́ mé Erôd. Erôd nzě dɛn nyé nyɑ̌, bɑ̂ ntémé nye. 18Nó ó Jeɑn ɑ́ lɛ́ɛ le Erôd ó: «Yê mpéné ó, mʉr ɑbɑ̂ myɑ́ɑ́ mɨ́ɔɔ́!» 19Erodiɑ̂d nzě sɑ̂ nyé otié. Nye nzě sɑ́ɑ ménzɨ̌ mé éjʉ̂ nyê. Sɑ̂ gwɑ́r, yé ɑ́ bé ɑbɑ́nɑ. 20Ebě, Erôd ɑ́ be ó lɨ́ ekpɛ́ɛ̌ Jeɑn. Nye ɑ́ be lɨ́ egʉ́ɑ ɨ́ pɑ́ʼ mé Jeɑn ó, nye ó tîtyěl mʉr ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Nó ó nyé ɑ́ kɨkɑmle e cwiʼ yé yɨ́. Jɔʼ nyé ɑ́ jóʼo nye lɨ́ elwib yɨ́, lwǐb yɑɑ́, yé ɑ́ be ɨ́ buú séɑ nyé ɨ́ léme. Nye ɑ́ bɨbe ó lɨ́ ekpɛl éjôʼlo nyê. 21Nó Erodiɑ̂d ɑ́ nze bee mbɨɑmbɨɑ jɔʼ dʉ́ó Erôd ɑ́ tyêl nzɔɔ ebyɛ́l lé yɨ́. Erôd ɑ́ be ó sí bɑ́ŋle bʉ̂r onɨ́nɨ́ɨ́ bé, bé le ojǿø o bísójɑ, ndu e minjǿʼ mí bʉ̂r ó Gɑlilê. 22Nó ó sile mé Erodiɑ̂d, wé mʉr tɨ̂, wé ɑ́ lʉ́o nyʉ̂l ɨ́ duo nzɔ́ɔ, nzě gɔ́nɑ le ebwɑl. Erôd, bé e bʉr o b'ɑ́ be lɨ́ ede bɑ́, nzě kpɛlɔɔ lɨ́ ebeě mbi nyé ɑ́ bubwɑl wɨ́. Nó ó Erôd ɑ́ lɛ́ɛ e sile wé ó: «Twɑ́rɑ́ɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h gó ókpɛl yɨ́. Me ójwe gó yɑ̌.» 23Nye ntɔ̂ʼ ntɑɑ mínkɑ̂l. Nye e né ó: «Me ójwe gó sɑ́ yɨ́yɛ̂h gó ógwɑ̂m yɨ́, yé dɑmɑ́ be nkɔ̂b mpwɑ́r ɨ́ menkɔb mebɑ́ ɨ́ sí mé dí ejǿø yɨ̂, me ókʉ́ bɑ́nɑ̌ jwe gó yɑ̌.» 24Nó ó sile wɑɑ́, wé ɑ́ tô kʉ̌l, ntɔ̂ʼ tó jî e nyɔ̌ŋ ó: «Me twɑ́rɑɑ yé ɛ́?» Nó ó nyɔ́ŋ ɑ́ nze yɑlɑ ó: «Lʉ́ mé Jeɑn Ndu-bʉr!» 25Abe e minděʼ, nye ntɔ̂ʼ tô kwɑ́ mé Erôd, tó lɛ́ɛ e né ó: «Mě jɑɑ́ kpɛl ó, go jwêʼ me sɔ̂ʼ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, njɨ lʉ́ mé Jeɑn Ndu-bʉr kɛlɑ́ ɨ́ mpyɑ́ɑ.» 26Njóʼɑ́ njǿø ɑ́ jóʼo yɑlɑ́ yɑɑ́ yɨ́, nye kʉ́ nzě tyɛʼ nyʉ̂l, nyʉ̂l ntɔ̂ʼ di nyé ɨ́ gɔ̂ʼrɑɑ. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ bé ɑkpɛl éníme nyé wɑ̌ ɨ́ lɔ̌b mínkɑ̂l nyé ɑ́ pɑ ntɑɑ mí le bʉr o nyé ɑ́ bɑ́ŋle bɑ́. 27Nó ɨ́ tyé e tyé yɑɑ́, nye ntɔ̂ʼ lómo mʉ̂r ɑ́ cîciʼe bʉr milʉ̂ nyɑ́. Nye e né ó: «Ntɑ́ʼ mé e lʉ́ mé Jeɑn Ndu-bʉr!» 28Nye nzě tô mbɛ̌r mímbʉʼ, tó cíʼě Jeɑn lʉ̂, nzě búlɑ e wé ɨ́ mpyɑ́ɑ, jwe éséhe lɑɑ́, lɨ́ɛ kɑ̌ tô e wé, tó tímle nyɔ́ŋ. 29Jɔʼ ómpʉ́n mé Jeɑn bé ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ wɑɑ́ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ nʉɑ̌ múú wé, tó dɨlɔɔ wê. 30Bʉr ó Yésʉs ɑ́ lómo bɑ́, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ búlɑ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ nyé sɑ́ yɨ́yɛ̂h bé ɑ́ sɑ̂ le elɛ̂ʼle yɨ́. 31Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ bé ó: «Ntɑ́ʼ gɑ́ lɨ́ empɑh. Mɨnɑ́ tô gbɑlɑ gɑ́ tîtííɑ̌ ɨ́ mɑ̂ lʉ̌n, súm bʉ̂r dí ɑbe yɨ́!» (Nye ɑ́ lwib nó ó, ebě, bʉr ɨ́ buo buo, bé ɑ́ be ó, bɑ̂ʼ lɨ́ enze, bʉ́ʉ́ lɨ́ ebúlɑ, ɑbírɔɔ bé epʉ́lɑ ó, bé dêʼ.) 32Nó ó bé ɑ́ nze kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, tóŋɔɔ̌ gúmó bʉ̂r, bé ɑ́ be ɑbe yɨ́, ó bé díʼee gʉ̂ʼ bé omér. 33Nó bʉr ɨ́ buo buo, bé ɑ́ si bee bé lɨ́ etô, bê nzě jweʼe bê, nzě duho ɨ́ binkɑnɑ bíbyɛ̂h e mikɑ́m, ntɔ̂ʼ nyɛɛ́ tó pyɑ̂l ɨ́ gúmó Yésʉs, bé le ompʉ́n bé, bé ɑ́ be ó, bé tô yɨ́. 34Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sulo ɨ́ byɛ̂l, nzě bee éntumo e bʉ̂r lɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ jɨ̂ʼ bé nkoó, ebě, nye ɑ́ si bee ó, bé ɑ́ kʉ be ó mpʉ bínteme bi dí, ɑbe e mbɔʼlʉ bí. Nó nyé ɑ́ nyɛl ejwe bé milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ milɔ̌b ɨ́ buo buo. 35Jɔʼ dʉ́ó lé ɑ́ léŋɑ yɨ́, ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ sîhlě súm nyé ɑ́ be yɨ́, nzě lɛ́ɛ e né ó: «Mɨnɑ́ gɑ́ bé wɑ̂ʼ ó, gúmó bʉ̂r dí ɑbe yɨ́. Pum múo nzě jwíne. 36Bírɨ́ɨ́ bʉ̂r bɑ̂, bé tôʼ ɨ́ bipemé le mekwɑ́r me dí kúnókúno mɑ́. Bé tôʼ bwɑ̂m bé bʉr o tɨ̂ʼ sɑ́ éde.» 37Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ bé ó: «Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, jwéʼ gɑ́ bé mede.»Bé ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Bɨ̌h sɑ̂ʼ nyɑ́? Nzê bɨ̌h tô bwɑ̂m bé blêr e minzɑŋ mí mɔnɨ́ minter mimbɑ́, lɨ́ esú lé éjwe bé sɑ́ éde ɛ̌?» 38Nye ó: «Bɨ̌n bé e biblêr bintíɑ́? Tó jwɛ̂ʼ gɑ̂.» Jɔʼ bé ɑ́ sil elɑ́ɑ byé yɨ́, bê nzě lɛ́ɛ e né ó: «Bɨ̌h bé e biblêr bitɛ̂n, le osú óbɑ́.» 39Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó, bé dílɨɨ bʉr bɨ́bɛ̂h sí ɨ́ dɑ́ɑ́ lɑɑ́, mentumo, mentumo. 40Bê nzě sɑ̂ nó. Bʉr nzě di sí, mimbɔŋ, mimbɔŋ. Mîʼ, bʉr nter; myúú, bʉr mekɑ́m métɛ̂n. 41Nó ó Yésʉs ɑ́ nʉɑ biblêr bitɛ̂n le osú óbɑ́ bɑɑ́, ntɔ̂ʼ jwɛ̂ʼ kʉ́, nzě jwě Nzyɛ̌m nzyǒo, ntɔ̂ʼ pɛ̂ʼ blêr bipêh, tímle ómpʉ́n byɑ̌, ó bé jwêʼ bʉr byɑ̌. Nye nzě kɑb bʉ̂r bɨ́bɛ̂h osú óbɑ́ bɑɑ́. 42Bʉr bɨ́bɛ̂h nzě de, jíle. 43Bipéh bíblêr le bipéh bí ósû byé ɑ́ buʼo bí, byé ɑ́ si lóŋlo mekwɑ́m kɑ́m e mebɑ́ ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ tœ̂ʼ byé yɨ́. 44Ɨ́ bím bʉ̂r o b'ɑ́ de mede mɑɑ́ bɑ́, bʉrʉ̂m, bé ɑ́ be tɨ̂ʼ ó, otɔ́ɔ́sin otɛ̂n. 45Abeɑ nɛ́ɛ: Yésʉs nzě tíne ómpʉ́n bé ó, bé kpɑ̂hwɑ kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, bé ɑ sɑ́mle, tô lɨ́ ebʉ́m é kɔ́m nkɛ́ɛ́, nkǒ Bétsɛ́dɑ. Jɔʼ yɑɑ́, nyɨɛ ólîʼ lɨ́ ebwóolo éntumo e bʉ̂r. 46Jɔʼ nyé ɑ́ sil ebwóolo entumo e bʉ̂r lɑɑ́ yɨ́, nye nzě bére lɨ́ ecø̂ʼ kʉ́, tó jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m. 47Jɔ̌ʼ pum wé ɑ́ jwíne yɨ́, Yésʉs, nye jínɑ lɨ́ ebʉ̂m nye omér, byɛ̂l ɑ́ be ó, nye mû témé mɑ̂ŋ. 48Nyé bée nɛ́ɛ: ompʉ́n bé lɨ́ esiɑ e túú lɨ́ edúʼo byɛ̂l, ebě, pubó, yé ɑ́ duho ó, nko byɛ̂l ɑ́ be lɨ́ etô yɨ́. Ádwií ɨ́ melɔ́mɑ mé mɛ́n nɛ́ɛ: nye nzě dû bê, lɨ́ ecye ɨ́ medíbé kʉ́. Nye nzě sɑ̂ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, nye ólɑɑ bê. 49Mpʉ bé ɑ́ bee nye lɨ́ ecye ɨ́ medíbé kʉ́ yɨ́, bé ɑ́ jøʼ ó, yé ó ndîm. Bé ntɔ̂ʼ bʉ̂ bícím. 50Ebě, bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si kʉ bee nye. Mepɨʼ nzě dîm bé ɨ́ milʉ̂. Tyé e tyé yɑɑ́, Yésʉs, nye e bé ó: «Tɑlɑɑ gɑ́ miléme. Yé ó me! Ayɨ́ kpɛ́ɛ gɑ̂.» 51Nó mpʉ nyé ɑ́ to kɑlwo ɨ́ byɛ̂l yɨ́, pubó ntɔ̂ʼ síe, ompʉ́n bé, nzě buú kɑ̂m sɑ̂ yɑɑ́ ɨ́ buo buo. 52Ebě, bé ɑ́ bé ɑgwɑ́ jóʼǒ sɑ́ ésimɑ́ lé ébul bíblêr lé ɑ́ pʉgʉ kpɛl elɛ́ɛ yɨ́, ebě, milémé myɔ́ɔ́, myé ɑ́ be ɨ́ lele lɨ́ ebûʼlɑ. 53Nó ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ sil entɑɑ mɑ̂ŋ, pyɑ̂l ɨ́ sí Genezɑrɛ̂t yɨ́, bê nzě syel byɛ̂l wɔ́ɔ́ lɨ́ ebʉ̂m. 54Jɔʼ bé ɑ́ sulo ɨ́ byɛ̂l yɨ́, bʉr nzě kpɑ̂hwɑ̌ jweʼɔɔ̌ Yésʉs, 55bé ntɔ̂ʼ tô míkɑ́m ɨ́ sí yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h, tô le enkɛ́ɛ mímbêl myɔ́ɔ́ mímyɛ̂h ɨ́ mimyɛɛlɑ, tóŋɔɔ e myé gúmó yɨ́yɛ̂h bé ɑ́ jʉ̂ʼrɑ nye yɨ́. 56Ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h Yésʉs ɑ́ tʉtô yɨ́, ɨ́ mekwɑ́r, le binkɑnɑ ndu e mempɔ́ɔ́, bʉr, bé ɑ́ be ó, lɨ́ enze e mimbél myɔ́ɔ́, jyéʼɔɔ myé ɨ́ mebɛhɛɛ, bɨ́ɛ lɨ́ ejɨʼlɑ e né ó, nye kɑ́mɑɑ ó, bé jɑ́ɑ kúnɑ njɨ le empɑh é kɑ́n wé. Mʉr nyɨnyɛ̂h ɑ́ kúnɑ e né nyɑ́, ɑ́ si kʉ ciʼe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\