Mɑrc 7

1OFɑrizyɛ̂n le bʉ́ʉ́ ólɛ̂ʼlɑ o métié bé ɑ́ duhǒ Yerʉ́zɑlɛm bɑ́, nzě swɑ́lɔɔ̌ gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́. 2Nó ó bé ɑ́ nze bee bʉ́ʉ́ ómpʉ́n bé lɨ́ ede e mebô “e mpir”, ebě, bé ɑ́ bé ɑjøø mé mpʉ métum mé yébé óYúden dí elɛ̂ʼle yɨ́. 3Tó kœb ó, oFɑrizyɛ̂n ndu e bʉ́ʉ́ óYúden bɨ́bɛ̂h, bé ɑbe lɨ́ ede, ɑpɑ̌ nyɛɛ́ jøø mébô mbɨ̂mbɨɑ́. Bé sɑ́ nó ó, lɨ́ okɑ́n bé dí ekɑ́nwo métum me myɑ̂ bímpɑ́m byɔ́ɔ́, byé ɑ́ líʼe mɑ́. 4Jɔʼ bé búlɑ́ lɨ́ ebɨ̌m é pɑ́tele lɨ́ etó bwɑ̂m bísɔ̂ʼ yɨ́, bé ɑbe e nkul ede, ɑpɑ̌ jøø mébô. OFɑrizyɛ̂n bɨɛ, bé lɨ́ ebɑʼle mʉ́ʉ́ métum meswîh mpʉ mɑɑ́ me dí elɛ̂ʼlě mpʉ mʉ̂r jɑ́lɑ́ le esohlo mémpéle, mikɑ̂ʼ, le mempɨ̌ bínkóho mbɨ̂mbɨɑ́ yɨ́. 5Nó óFɑrizyɛ̂n, le olɛ̂ʼlɑ o métié bé ɑ́ nze jî e Yésʉs ó: «Ompʉ́n bô, bé lɨ́ ebene ébɑʼle bíci bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́, byé ɑ́ líʼe bí ɨ́ yé? Bɨ́ɛ̌ kɑ̌ de méde e mebô e mpir ɨ́ yé?» 6Nó ó Yésʉs ɑ́ yɑlɑ e bé ó: «Ngwíhɑ milɔ̌b Ésɑïe ɑ́ si gwɑ kʉ lwib ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó: bɨ̌n bé ó bʉr o míkóo yɨ́. Sɑ̂ yɑɑ́ ó nyé ɑ́ tile ɨ́ lɔ̌b wɨ́n ó: “Kúl yɨ̂, yé jɑɑ́ jwé mé kûm ó, njɨ ɨ́ bikonó bí nǔm kʉ̌l. Tó kœb ó, milémé myɔ́ɔ́, myé ɨ́ buú cɛrɑ e me. 7Júú bé dí ejwe mé yɨ́, yé ó kwɑhɑ́ tʉ̂toʼó, ebě, milɛ́ʼlɑ́ bé dí ejwe bʉ̂r mí, myé jɑɑ́ duho ó, njɨ ɨ́ metié me bʉ̂r.” 8Bɨ̌n bé lɨ́ ebene métié mé Nzyɛ̌m, bɨbɑʼlě sɔ̂ʼ njɨ metum me bʉ̂r.» 9Nó ó Yésʉs ɑ́ bɑʼɑ lɛ́ɛ bé ó: «Bɨ̌n bé ɨ́ buú bene métié mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌n jɑɑ́ bɨbɑʼlě sɔ̂ʼ ó, njɨ metum mɨ́n. 10Moïse ɑ́ lɛ́ɛ ó: “Jwéʼ sʉ́ŋ e nyʉ̌ŋ júu.” Nye ɑ́ lɛ́ɛ ntémé ó: “Mʉ̂r lǿǿ sɔ́ŋ, nkʉ̂ nyɔ̌ŋ nó, mʉr tɨ̂ʼ, nye ɨ́ jɑlɑ le ejʉ́ŋɔɔ.” 11Nó bɨ̌n bɨɛ̌ lɨ́lɛ́ʼlé ó, mʉ̂r ólɛ́ɛ e sɔ́ŋ e nyɔ̌ŋ wé ó: “Nkɔb bisɑ́ byɑ̂m mé ɑ́ gwɑ súʼo bɨ̌n e né nyɨ́, nye mû ó kɔrbɑ̂ŋ .” (Nó yé lɛ́ʼlé ó, “minjwéɑ́ mí mpɑ́h Nzyɛ̌m.”) 12Nyé ólwǐb mbi wɑɑ́ nó, bɨ̌n bé ɑkpɛl ó, nye súʼɑɑ sɔ́ŋ e nyɔ̌ŋ ɨ́ nzɨ̌ mebi mé mɑɑ́. 13Mbǐ lɛ́ʼlɑ́ nɨ̌ ó dí egbɑh métié mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌n gbɨgbɑh mé ó, ɨ́ nzɨ̌ milɛ́ʼlɑ́ bɨ́n dí ejweelɑ mí. Bɨ̌n bé lɨ́ esɑ̂ myúú mísyóm mbi wɑɑ́ ɨ́ buo buo.» 14Nó ó Yésʉs ɑ́ bɑʼɑ jébe entumo e bʉ̂r. Nye e lé ó: «Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ me, bɨ̌n óbɛ̂h. Bɨ̌n ɑ jóʼló sɑ́ mé múo nzě lɛ́ɛ bɨ́n yɨ̂. 15Sɑ́ dí eduhǒ kʉ̌l, nî mʉ̂r ɨ́ nyʉ̂l yɨ́, yé ɑbe e nkul ebɛ̂ʼ pɑ́ʼ mʉr, bé e Nzyɛ̌m. Yɑɑ́ dí esɑ̂ ó, mʉr, bé e Nzyɛ̌m bɔ́ʼɑɑ yɨ́, yé ó sɑ́ dí eduho ɨ́ lémé mʉ̂r tʉ́ŋlʉ̌, pyɑ̂l kʉ̌l yɨ́.» 17Nó ɨ́ jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ duhǒ gúmó bʉ̂r, bé ɑ́ be yɨ́, nye nzě tó nî mbɛ̌r. Nó ó ómpʉ́n bé, bé ɑ́ nze jî e né ó, nye pɑ̂ʼlɑɑ bé kɨkɛnɑ yɑɑ́ yɨ́. 18Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Nzê bɨ̌n jínɑ ó bigʉʼlʉgʉ́ ɛ̌? Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, ntʉ́ʼ sɑ́ dí eduhǒ kʉ̌l, nî ɨ́ nyʉ̂l mʉr yɨ́, dí elœʼ nyé ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɛ̌? 19Ebě, yé ɑnî nyé ɨ́ léme tʉ́ŋlʉ̌. Yé ní ó ɨ́ mo, kɑ̌ pyɑ̂l kʉ̌l.» (Ɨ́ lɔ́ɔ wɑɑ́, Yésʉs ɑ́ kpɛl elɛ́ɛ ó, mede mɨ́mɛ̂h, mé mû ó, bɛ̌m deŋɔɔ.) 20Nó nyé ɑ́ bɑʼɑ lɛ́ɛ e bé ó: «Sɑ́ dí eduho ɨ́ nyʉ̂l mʉr yɨ́, yé ó dí ebɛ̂ʼ pɑ́ʼ mʉr, bé e Nzyɛ̌m. 21Ebě, bibébebébe bítɔŋlɑ́, byé duho ó ɨ́ lémé mʉ̂r. Byé ó dí: bimolɑ́, jíbe, ejǿǿ é bʉ̂r, 22miswɛbɑ, nzɔ́ɔ́ bísɑ̂, ebébe é léme, mikóo, bimolɑ́ nzɑm le ekomo, egú, nkěh, nkɛ́ɑ́ nyʉ̂l, sɔ́ɔlʉ pɨ̂ʼ. 23Bisɑ́ bínɨ̌ bíbyɛ̂h, byê duho ó ɨ́ nyʉ̂l mʉr tʉ́ŋlʉ̌, ntɔ̂ʼ sɑ̂ ó, nye bɔ́ʼɑɑ e Nzyɛ̌m.» 24Nó ó Yésʉs ɑ́ nze duhǒ gúmo yɑɑ́, nzě tô sí dí bɑ̌ʼ e Tîr yɨ́, nzě nî ɨ́ gúú mbɛ̌r. Nye ɑ́ bé ɑkpɛl ó, mʉr gʉ́ŋɑɑ ó, nye ɑ́ be ó tɨ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ bé ɑbe e nkul eswɑb. 25Nó nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ mísísǐm mélwɑʼwo, myé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ mwɑ̂n wé nyɑ́, nzě jóʼǒ lɔ́ɔ́ dí edumo e Yésʉs wɨ́, ntɔ̂ʼ nzě gúmó nyé ɑ́ be yɨ́, nzě bɨʼ mébóó sí ɨ́ mpǒm nyé. 26Mʉmɑ́ wɑɑ́ ɑ́ be ó silě Grɛ̂s, duhǒ Fénikiɑ, ɨ́ sí Siríɑ. Nó ó nyé ɑ́ nze jɨʼlɑ e Yésʉs ó, nye sôʼ eleme lé ɑ́ be ɨ́ sile wé lɨ́ yɨ́. 27Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: «Bírɨ́ɨ́ bwɑ́ ó mbɛ̌r, bé pɑ́ɑ nyɛɛ́ de, jíle, ebě, yé ɑsiŋɑ ó, mede me jɑ́lɑ́ le ejweŋɔɔ bwɑ̂n mɑ́, mé jwéŋɔɔ bwɑ́ bé ómpyê.» 28Nó nyé ɑ́ yɑlɑ e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, yé ó nó. Dɑmɑ́ jóʼo nó, ompyé dí ɨ́ téble sí bɑ́, bé dé ó, bitwǐʼ méde bwɑ̂n dí ekuhlo sí bí.» 29Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Ɨ́ yɑlɑ́ yô nɨ̌, búlɑ́ɑ. Tóʼ kwɑ́r nyǒ. Elemě sile gô dí e lé lɨ́, lɨ́ duho.» 30Nó ó mʉ́mɑ́ ɑ́ búlɑ, tô mbɛ̌r wé, tó kœb mwɑ̂n wé njɑ́ʼ sí ɨ́ joó; eleme lɨ́ɛ, lé osí duho. 31Nó ó Yésʉs ɑ́ bɑʼɑ duhǒ sí Tîr, ntɔ̂ʼ tó cɨɨ yɑɑ́ Sidɔ̂n, nzě bɑ́ʼɑ̌ sulo lɨ́ ebʉ́m é mɑ́ŋ mé Gɑlilê, lɨ́ etó ntɑɑ̌ sí Dekɑpôl. 32Nó ó bé ɑ́ nze nye e mʉr ɑ́ be gʉ̂ʼ, bɑ́ʼɑ̌ be le emúmó nyɑ́. Bê nzě jɨʼlɑ e Yésʉs ó, nye kɛ́lɨɨ nye mebó mé ɨ́ nyʉ̂l, lɨ́ eciʼ nyê. 33Nó ó Yésʉs ɑ́ nze tô e mbêl wɑɑ́ gúmó bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ be ɑbe yɨ́, ntɔ̂ʼ gbɑ̂ nyé mpiné tʉ́ŋlʉ̌ megwɑ̌l, nzě nʉɑ mécyéelé mé, swóolo ɨ́ jɨ́m yé. 34Nye ntɔ̂ʼ jwɛ̂ʼ kʉ́, sulɑ̌ sø̂h, nzě lɛ́ɛ e mʉr wɑɑ́ ó: « Effɑtɑ .» (Díe lɑɑ́, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó: «Bɔ́ɑ́ɑ.») 35Tyé e tyé yɑɑ́, megwɑ̌l me mʉ̂r wɑɑ́ ntɔ̂ʼ bɔ́ɑ. Jɨ̂m yé ntémé, nzě kɔɑ. Nye ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre élwǐb mbɨ̂mbɨɑ́. 36Yésʉs nzě gbɑ̂ bé mpéné ó, bé l'ɑlɛ́ɛ mʉ̂r swîh lɔ́ɔ wɑɑ́. Dɑmɑ́ jóʼo nó, bím nyɨɛ ɑ́ lɛ́ɛ ó, bé ɑyɨ́ lɛ́ɛ yɨ́, bím yɑɑ́ ntémé ó bé ɑ́ to le elɨ̂lɛɛ̌ lɔ́ɔ wɑɑ́ yɨ́. 37Bé ɑ́ be ɨ́ buú kɑ̂m bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ ɨ́ buo buo. Bé ó: «Sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyé dí esɑ̂ yɨ́, yé ɨ́ mbɨɑ. Dɑmɑ́ jóʼo míngʉʼ, myé lɨ́ ebɑ́nɑ̌ jóʼo. Bʉr o b'ɑ́ be le emúmó bɑ́, bé mû ó lɨ́ elwib.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\