Mɑrc 8

1Ɨ́ melû mɑɑ́, entumo e bʉ̂r, lê nzě bɑ́ʼɑ̌ swɑ̂l súm Yésʉs ɑ́ be yɨ́. Ɨ́ mpʉ bé ɑ́ be ɑbe e sɑ́ éde yɨ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ jébe ómpʉ́n bé. Nye ó: 2«Me lɨ́ ejɨ̂ʼ bʉ̂r bɑ̂ʼ nkoó, ebě, mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́, bɨ́ di mélú mélɛ̂l, bé ɑkɑ̌ be e sɑ́ ede. 3Mé bír ó, bé tôʼ mékwɑ́r mɔ́ɔ́ nó, bé óbuú tyɛʼ téme nzɨ̌ ɨ́ nzɑ, ebě, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé duho ó lɨ́ ejɑɑ.» 4Nó ompʉ́n bé, bé ɑ́ yɑlɑ e né ó: «Bɨ̌h bé e nkul esɑ̂ nyɑ́, ó bɨ̌h kœ́bɨɨ bím méde mé ójɑlɑ e bʉr bɑ̂ʼ mɑ́, bʉr témé lʉɑ́ mpʉ?» 5Yésʉs ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Bɨ̌n bé e biblêr yɑ́ɑ̌ bím?» Bé e né ó: «Nzɑɑngbɑ́.» 6Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bʉr ó, bé díʼee sí. Nye ntɔ̂ʼ nʉɑ bíblêr nzɑɑngbɑ́ byɑɑ́, nzě jwě Nzyɛ̌m nzyǒo, ntɔ̂ʼ pɛ̂ʼ byé bipêh bipêh, jwijwe ómpʉ́n bé ó, bé kɑ́bɑɑ bʉr byɑ̌. Bê nzě nʉɑ, kɑb bʉ̂r bɨ́bɛ̂h. 7Bé ɑ́ be ntémé ó, e bwɑ́ bé ósû, ɑbuo. Yésʉs nzě jwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ lɔ̌b ósû bɑɑ́, ntɔ̂ʼ tîtimle ómpʉ́n bé ó, bé jwêʼ bʉr bɑ̌. 8Mʉr nyɨnyɛ̂h ntɔ̂ʼ de, jíle. Bé ntɔ̂ʼ syɛŋ bípéh byé ɑ́ buʼo bí, lóŋlo mékwɑ́m nzɑɑngbɑ́ e byê. 9Bʉr o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, bé ɑ́ be ó kúnókúno e bʉr otɔ́ɔ́sin onɑ̂. Píe tɨ̂, Yésʉs nzě bwóolo bé ó, bé tôʼ ɨ́ mekwɑ́r mɔ́ɔ́. 10Tyé e tyé gwɑ́r yɑɑ́, bé le ompʉ́n bé nzě kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, ntɔ̂ʼ tô sí Dɑlmɑnutɑ̂. 11OFɑrizyɛ̂n nzě pyɑ̂l, bé e boo Yésʉs ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre épére mékɑ̌n. Lɨ́ esú lé ébóblɔɔ nyê, bê nzě jî e né ó, nye lɛ̂ʼlɑɑ bé esimɑ́ e dí eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ lɨ́. 12Yésʉs nzě síme ɨ́ sísǐm wé tʉ́ŋlʉ̌. Nye ó: «Bʉr ó myɑ̌ wɨ̂, bé lɨ́ ekpɛl ébee ésimɑ́ ɨ́ yé? Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bé ɑ́kóʼó bee ésimɑ́ egwɑ́r.» 13Nye ntɔ̂ʼ líʼe bê, bɑ́ʼɑ̌ nî ɨ́ byɛ̂l tʉ́ŋlʉ̌, tô lɨ́ ebʉ́m é mɑ̂ŋ e kɔ́m nkɛ́ɛ́. 14Nɑ́ɑ̌ yé ó, ompʉ́n bé, bé ɑ́ si kʉ jɨhɑ lɨ́ enʉɑ bíblêr. Bé ɑ́ nî ɨ́ byɛ̂l, ntɔ̂ʼ tô ɨ́ mɑ̂ŋ ó, njɨ e blêr gwɑ́r. 15Yésʉs ntɔ̂ʼ cɨ̂l bé ó: «Gwɑ́ bɑʼ gɑ́ oFɑrizyɛ̂n le jyɛɛ́ Erôd ɨ́ lɔ̌b levure bé dí e yé yɨ́!» 16Nó ó ómpʉ́n bé, bé ɑ́ lwiblɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Nye lɛ́ɛ́ nó ó, ebe mɨ́nɑ́ dí ɑbe gɑ́ e biblêr.» 17Tó kœb ó, Yésʉs ɑ́ si kʉ gʉ́ɑ sɑ́ bé ɑ́ lwiblɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ yɨ́. Nó nyé ɑ́ nze jî e bé ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ elɛ́ɛ ó, mě lwib nó ó, ebe mɨ́nɑ́ dí, ɑbe gɑ́ le biblêr ɨ́ yé? Nzê bɨ̌n jínɑ wɑ̂ʼ ó, ɑpɑ̌ cwólwo le ejóʼǒ sɑ́ mé dí elɛ́ɛ yɨ́ ɛ́? Nzê milémé mín, myé ɨ́ lele lɨ́ ejóʼo ɛ̌? 18Nzê bɨ̌n bê wɑ̂ʼ ó, bɨ̌n bɨɛ e mîh, ɑbee ɛ̌? Le megwɑ̌l, ɑjóʼo ɛ̌? Nzê bɨ̌n bé ɑbɑʼlě sɔ̂ʼ ɨ́ milémé mín ɛ̌? 19Jɔʼ mé ɑ́ pɛ̂ʼ biblêr bitɛ̂n, jwe bʉ́rʉ̂m otɔ́ɔ́sin otɛ́n yɨ́, bɨ̌n bé ɑ́ lóŋlo mekwɑ́m méntíɑ́ e bimpubuʼó méde mɑɑ́?» Bê nzě yɑlɑ e né ó: «Kɑ́m e mebɑ́.» 20«Ndu e ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ pɛ̂ʼ biblêr nzɑɑngbɑ́, jwe bʉ̂r otɔ́ɔ́sin onɑ̂ yɨ́, bɨ̌n bé ɑ́ lóŋlo mekwɑ́m méntíɑ́ e bimpubuʼó méde mɑɑ́?» Bé e né ó: «Nzɑɑngbɑ́.» 21Nó nyé ɑ́ jî e bé ó: «Nzê bɨ̌n bé ɑpɑ̌ gwɑ́ jóʼo ɛ̌?» 22Bê nzě pyɑ̂l Bétsɛ́dɑ. Bʉr ntɔ̂ʼ nze nyé le ɑ́ntím, nzě jɨʼlɑ e né ó, nye kɛ́lɨɨ nye mbô. 23Nó nyé ɑ́ nze mɛ̂r ɑ́ntím wɑɑ́ ɨ́ mbô, bé ntɔ̂ʼ duho kwɑ́r. Nye ntɔ̂ʼ swóolo nyé mecyéelé ɨ́ mîh, ntɔ̂ʼ kɛl nyé mebó ɨ́ nyʉ̂l, nzě jî ó: «Nzê go lɨ́ ebeě sɔ̂ʼ ɛ̌?» 24Ántím ntɔ̂ʼ bɛ́ɛ mîh. Nye e né ó: «Me lɨ́ ebee bʉ̂r, lɨ́ enøølɑ e bilɨ́ lɨ́ ecye.» 25Nó ó Yésʉs ɑ́ bɑʼɑ kɛl nye mebô ɨ́ mîh, nye ntɔ̂ʼ jwɛ̂ʼ ɨ́ tooobó, ntɔ̂ʼ ciʼě mbɨ̂mbɨɑ́. Nye ɑ́ be ó, nye mû kɑ̌ bee bísɑ́ bíbyɛ̂h ó ɨ́ sʉ́lʉ́lʉ́. 26Yésʉs ntɔ̂ʼ bwóolo nyé mbɛ̌r wé. Nye e né ó: «Sɑ́ ɑbɑ́ʼɑ̌ tô ɨ́ kwɑ́r nɨ̌.» 27Yésʉs, bé le ompʉ́n bé, bê nzě tô ɨ́ mekwɑ́r bɑ̌ʼ e Kesɑ́re mé Fílipi. Ɨ́ téme nzɨ̌, nye nzě jî e bé ó: «Bʉr, bé pʉgʉ́ lɛ́ɛ nɑ́ɑ̌ ó, me nzé?» 28Ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé lɛ́ɛ́ ó, go ó Jeɑn Ndu-bʉr. Bʉ́ʉ́, bé ó, go ó Élie. Bʉ́ʉ́ ntémé, bé ó, go ó nyʉ́ʉ́ ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m.» 29Nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ jî e bé ó: «Nó bɨ̌n bɨɛ̌ lɛ́ɛ́ ó, me nzé?» Pierre ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Go ó Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́.» 30Yésʉs ntɔ̂ʼ gbɑ̂ bé mpéné ó, bé l'ɑlɛ́ɛ mʉ̂r swîh. 31Yésʉs nzě tɑ́ɑre éjwe ómpʉ́n bé milɛ́ʼlɑ́. Nye ó: «Yé jɑlɑ ó, Mwɑ̂n mé Mʉr, nye síɑɑ e mitúú ɨ́ buo buo. Otɔ́mɑ́ bʉ̂r, ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, le olɛ̂ʼlɑ o métié, bé óbene nyê. Nye ntémé ójʉ́ŋɔɔ. Elú élɛ̂l píe tɨ̂, nyé opɑh ɨ́ soo.» 32Nye ɑ́ lɛ́ɛ bé lɔ́ɔ wɑɑ́ ó ɨ́ hǿm. Nó Pierre ɑ́ nze tô e né ɨ́ bʉm, nzě jwe nyé mebě. 33Yésʉs nyɨɛ nzě jwirɑ, jwɛ̂ʼ nko ómpʉ́n bé, bé ɑ́ be yɨ́, nzě jwě Pierre mebě. Nye e né ó: «Sɑ́tɑn, duhɑɑ mé nɑ́ɑ̌. Mipɑhlɑ́ myô, myé ɑbe myɑɑ́ mé Nzyɛ̌m. Myé ó myɑɑ́ mi bʉ̂r ó sí yɨ̂.» 34Nó nyé ɑ́ nze jébe entumo e bʉ̂r le ompʉ́n bé. Nye ó: «Mʉ̂r sí kpɛl édû mé nó, nye bénɑɑ nye mʉr tɨ̂. Nye ɑ nkɛ́ɛ́ kolôs yé. Nye ɑ dú mê. 35Ebě, mʉr kpɛ́l ékɑmle e cwiʼ yé nyɑ́, ódímle yê. Tó kœb ó, wɑɑ́ ngɑ́ jwě cwiʼ yé lɨ́ esú lɑ̂m, le lɑɑ́ é Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ nyɑ́, nyɨ́hɑɑ́ óciʼe. 36Mʉ̂r nʉ́ɑ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h, kɑ̌ tó dímlě cwiʼ yé nó, nyě e wɑ́ɑ̌ nyɔm tɨ̂? 37Yɑ́ɑ̌ sɔ̂ʼ mʉ̂r dí e nkul esyɛ́ɛlɑ lɨ́ esú lé ébɑ́ʼɑ̌ bǐ cwiʼ yé? 38Bʉr ó myɑ̌ wɨ̂, bé ó odûl bé ónzyɛ̌m oswîh. Mʉr nyɨnyɛ̂h jéʼé mê, jóʼo mílɛ́ʼlɑ́ myɑ̂m sôn témé osyɛ̂l o mísyóm ó myɑ̌ wɨ̂ʼ nyɑ́, Mwɑ̂n mé Mʉr ójéʼe ntémé mʉr wɑɑ́ ɨ́ dʉ́ó nyé ngɑ́ nze ɨ́ mencyɛnwɑ me Sɔ́ŋ wé, pûhlɑ e mɑɑ́ bééngeles dí ci bɑ́ yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\