Mɑrc 9

1Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o dí wɑ̂ʼ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ bɑ́, bʉ́ʉ́ bé ɑ́jwe, bé l'ɑpɑ̌ bee Mpóʼo mé Nzyɛ̌m lɨ́ esulo sí e nkul.» 2Melú mésɑmɑn mé osí lɑɑ nɛ́ɛ: Yésʉs nzě nʉɑ̌ Pierre, bé e Jɑcques ndu e Jeɑn, bé ntɔ̂ʼ bérɔɔ écø̂ʼ ɨ́ jɑɑ jɑɑ kʉ́. Bé ɑ́ be gʉ̂ʼ ó, bé omér. Nye nzě jwirɑ nyʉ̂l ɨ́ míh mɔ́ɔ́. Nye ɑ́ be ó, nye mû kɑ̌ nyɨ̂n ó, mbi swîh. 3Mikɑ́n myé, myé ɑ́ be lɨ́ ebuú pɑn, myé mû ɨ́ pumo pumo. Kɑ̂r mʉ̂r ɨ́ sí yɨ̂ʼ dí e nkul eliŋ míkɑ́n ɨ́ pumo pumo mbi wɑɑ́. 4Nó Élie, bé e Moïse, bé ɑ́ nze nyɨ̂n gúmó bé ɑ́ be yɨ́, Yésʉs, bé e boo nɔ́ɔ́ lɨ́ elɛ́ɛlɑ. 5Nó ó Pierre ɑ́ nze lɛ́ɛ e Yésʉs ó: «Lɛ̂ʼlɑ ɛ̌, yé mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ wɨ́nɑ́ ó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ wɑ̂. Mɨnɑ́ súmɑɑ gɑ́ mpɑ́lɑ́, bisɑʼ bilɛ̂l: le yô, le yɑɑ́ mé Moïse, le yɑɑ́ mé Élie.» 6Pierre ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ ékɑ̌n nyé ɑ́ jɑlɑ le elwib e né lɨ́, ebě, bé e bʉ́ʉ́ ómpʉ́n, bé ɑ́ be ɨ́ buú jóʼo bʉ́ɑ́. 7Jwiné nzě búblo bê. Ompʉ́n, bé kɑ̌ jóʼo ó, lʉ́ʉ́ écyêl lɨ́ eduho ɨ́ jwiné tʉ́ŋlʉ̌ ó: «Nyɑ̂, nye ó mwɑ̂n wɑ̌m mé dí ɨ́ buú kpɛl nyɑ́. Jʉ́jóʼɑ́ɑ́ gɑ́ nye!» 8Tyé e tyé yɑɑ́, ómpʉ́n kɑ́ cyen mîh ɨ́ mempɑh mɨ́mɛ̂h nɛ́ɛ: bé jɑɑ́ kɑ̌ beě sɔ̂ʼ ó, njɨ Yésʉs nye omér. 9Jɔʼ bé ɑ́ sulo ecø̂ʼ yɨ́, nó ó Yésʉs ɑ́ gbɑ̂ bé mpéné ó, bé l'ɑnyɑmlě lɛ́ɛ mʉ̂r lɔ́ɔ, dumo e sɑ́ bê bee yɨ́, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyɨ́ɛ, Mwɑ̂n mé Mʉr ngɑ́ pɑh ɨ́ soo yɨ́. 10Nó ó bé ɑ́ nze bɑʼle sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ bé yɨ́, ntɔ̂ʼ tô le ejíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Nyě kpɛl élɛ́ɛ yé, dumo le “epɑh ɨ́ soo” wɨ̂ʼ ɛ̌?» 11Nó ó bé ɑ́ nze jî e né ó: «Olɛ̂ʼlɑ o métié bɨ́ɛ bé lɨ́ elɛ́ɛ ó, Élie ónyɛɛ́ pyɑ̂l ɨ́ yé?» 12Nye ó: «Yé ó nó: Élie ó ngɑ́ nyɛɛ́ pyɑ̂l, lɨ́ enzě komlo bísɑ́ bíbyɛ̂h. Sɑ̂ gwɑ́r, pɑɑ́ pɑhle gɑ̂: yê cɛmɑ́ ó, Mwɑ̂n mé Mʉr ósiɑ e mitúú ɨ́ buo buo, le epyéhɔɔ. 13Sɑ̂ gwɑ́r, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: Élie, nyɨ́ boó nze. Nó bé ɑ́ si sɑ̂ nye mbi bɨ́ɛ ɑ́ kpɛl wɨ́ mpʉ yé dí tilɑ́, dumo e né yɨ́.» 14Nó ɨ́ jɔ̌ʼ Yésʉs bé le ompʉ́n bɑɑ́, bé ɑ́ búlɑ, nzě kœb bʉ́ʉ́ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ kœb ntémé entumo e bʉ̂r, le olɛ̂ʼlɑ o métié lɨ́ epére mékɑ̌n e bê. 15Nó ɨ́ jɔʼ éntumo e bʉ̂r lɑɑ́, lé ɑ́ bee Yésʉs yɨ́, lê nzě tørɑ, nzě swimɔɔ míkɑ́m, lɨ́ etó sohɔɔ nyê. 16Nye nzě jî e bé ó: «Bɨ̌n le onɔ́ɔ́ lwib yé ɛ́?» 17Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r lɨ́ entumo e bʉ̂r lɑɑ́ nzě yɑlɑ e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, me bé ó sí nze e mɑ̂ mʉrʉ̂m wɑ̌m kwɑ́ nyǒ, ebě, nyě le eleme e dí esɑ̂ nyé ó, nye ɑyɨ́ lwib lɨ́. 18Nó gúmó yɨ́yɛ̂h éleme lɑɑ́ dí emɛ̂r nyé yɨ́, lé lɨ́ enkɨnkɛŋ nyé sí. Egûl pipyɑ̂l nyé ɨ́ num ɨ́ ntomo ntomo, nye pupûʼlo méjye, nye mû ɨ́ sʉ́nʉ́nʉ́. Nó me bé ɨ́ jɨʼlɑ le ompʉ́n bô ó, bé sôʼ eleme lɑɑ́, bɨ́ɛ l'ɑkoʼo.» 19Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Myɑ̌ bʉ̂r o dí ɑbûʼlɑ wɨ̂! Me ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ di ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, tó pyɑ̂l ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔʼ? Me ójûhwo bɨ́n, tó swîʼ yɑ́ɑ̌ sûm ɛ̌? Ntɑ́ʼ gɑ́ e mwɑ̂n nɨ̌ kɑ̂, nko mé dí yɨ́!» 20Bé ntɔ̂ʼ tô nyé e nyɑ̌. Le éleme lɑɑ́, lé ɑ́ bee nye, le lé ɑ́ ntyeŋ mwɑ̂n wɑɑ́ ɨ́ luʼ luʼ luʼ, nkɛŋ nyé sí. Nye ntɔ̂ʼ tô le ebyɛ́ɛlɑ sí e sí, egûl pipyɑ̂l nyé ɨ́ num ɨ́ ntomo ntomo. 21Yésʉs nzě jî e sɔ́ŋ mwɑ̂n ó: «Yé mû mimbú míntíɑ́ nyé dí le ekpɑɑ lɨ̂ʼ yɨ́ ɛ́?» Sɔ́ŋ nzě yɑlɑ ó: «Tɑ́ɑre mɑ̂ ntwǒm.» 22Bîʼ bíjɔʼ, lé lɨ́ enkɛŋ nyé ɨ́ duró. Byúú bíjɔʼ, lé lɨ́ enkɛŋ nyé ɨ́ medíbé ó, lé jʉ́ ó nye. Dɑmɑ́ jóʼo nó, guɑ, jɨ́ʼɨ́ɨ́ bɨ́h nkoó. Kɛmɨɨ bɨ́h, gó bé e nkul ekoʼo nó! 23Yésʉs, nye e né ó: «Guɑ́ lɛ́ɛ́ ó: “Gó bé e nkul nó”! Sɑ̂ gwɑ́r, mɛ̌m lɛ́ɛ́ ó, mʉr dí ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m nyɑ́, nyě e nkul esɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h.» 24Tyé e tyé yɑɑ́, sɔ́ŋ mwɑ̂n ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ kʉ́kʉ́ ó: «Mɨ́ jyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m! Sɑ̂ gwɑ́r, ntɑɑ́ lɨ̌l búʼó yɑ̂m!» 25Yésʉs ntɔ̂ʼ bee éntumo e bʉ̂r lɨ́ enzě mɑ̂ʼlɑ̌ gúmo yɑɑ́. Nye nzě nkɑ́ŋlɑ e sísǐm mélwɑʼwo. Nye ó: «Sísǐm dí esɑ̂ ó, mwɑ́n nyɑ̂ʼ ɑyɨ́ jóʼo, nkʉ̂ lwib wɨ́, mě lɛ́ɛ́ gó ó: duhɑɑ nyé ɨ́ nyʉ̂l. Akɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ nzě nî nyé ɨ́ nyʉ̂l.» 26Sísǐm mélwɑʼwo ntɔ̂ʼ bʉ̂ bícím, ntyeŋ mwɑ̂n wɑɑ́ ɨ́ buo buo, nzě duho, líʼe nyé nɑ́ɑ̌ sí ɨ́ séhé. Bʉr ɨ́ buo buo bé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Nyɨ́ jwe!» 27Nó ó Yésʉs ɑ́ nze mɛ̂r nye ɨ́ mbô, nzě gbɛl nyé sí, tyêl nyé tîtyěl. 28Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ búlɑ̌ mbɛ̌r yɨ́, ompʉ́n bé nzě jî e né, bé mû bé omér ó: «Bɨ̌h bɨɛ, bɨ̂h bé ɑkoʼo épɛʼ wé ɨ́ yé?» 29Nye ó: «Wɨ́nɨ̌ mbǐ sísǐm, wé jɑɑ́ duho ó, njɨ ɨ́ nzɨ̌ minjɨʼlɑ.» 30Bé ntɔ̂ʼ lɑɑ̌ gúmo yɑɑ́, nzě ntɑɑ̌ sí Gɑlilê. Yésʉs ɑ́ bé ɑkpɛl ó, bʉr gʉ́ŋɑɑ súm nyé ɑ́ be yɨ́, 31ebě, nye ɑ́ be lɨ́ elɛ̂ʼle ómpʉ́n bé. Nye ó: «Mwɑ̂n mé Mʉr óbɛ́mɔɔ kwɑ́ bʉr o ngɑ́ jʉ̂ nyé bɑ́. Bé ójʉ̂ nyê. Píe melú mélɛ̂l, nye ópɑh ɨ́ soo.» 32Dɑmɑ́ jóʼo nó, ompʉ́n bé, bé ɑ́ bé ɑgwɑ́ jóʼǒ sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ bé yɨ́. Bé ntémé ɑ́ be lɨ́ ekpɛ́ɛ éjî nyé cíɑ́ ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́. 33Nó ó bé ɑ́ nze pyɑ̂l Kɑpernɑ́ʉm. Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû tʉ́ŋlʉ̌ mbɛ̌r yɨ́, Yésʉs nzě jî le ompʉ́n bé ó: «Yé bɨ̂n bé lɨ́ edo nzɨ́ e nzɨ̌ yɨ́ ɛ́?» 34Jɔʼ bé ɑ́ jóʼo cíɑ́ nyɑɑ́ yɨ́, bé ɑ́ jɑɑ di ó, njɨ ɨ́ jǿm, ebě, nzɨ́ e nzɨ̌ bé ɑ́ be ó lɨ́ edo, lɨ́ ekpɛl égʉ́ɑ mʉ̂r lɑ́ɑ́ bʉ́ʉ́ ɨ́ mpwɑʼ nkʉ̂ŋ nyɑ́. 35Nó ó Yésʉs ɑ́ nze di sí, ntɔ̂ʼ jébe ómpʉ́n bé kɑ́m le obɑ́. Nye ó: «Mʉr kpɛ́l étyɛ̂b ésôʼ nyɑ́, nye díʼee mʉr epíhe ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, bɨ̌n óbɛ̂h. Nye ɑ dí syɛ̂l mesɑ̂ wɨ́n, bɨ̌n óbɛ̂h.» 36Píe tɨ̂, Yésʉs nzě nʉɑ mɑ̂ ntwǒm, tyêl nyé ɨ́ mpǒm nyɔ́ɔ́, ntɔ̂ʼ beŋle nyê. Nye ó: 37«Mʉr nyɨnyɛ̂h ngɑ́ nʉɑ̌ mbi mɑ̂ ntwǒm wɨ̂ʼ mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ díé lɑ̂m nyɑ́, nyě nʉɑ ó me mʉr tɨ̂. Mʉr nʉ́ɑ́ mé nyɑ́, nyé ɑnʉɑ mé e me; nyě nʉɑ ntémé ó, mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́.» 38Nó Jeɑn ɑ́ lɛ́ɛ e Yésʉs ó: «Lɛ̂ʼlɑ ɛ̌, bɨ̌h bé ɑ́ si bee nyʉ́ʉ́ mʉ̂r lɨ́ eso méleme ɨ́ bʉr e nzɨ̌ díé lô. Bɨ̌h ntɔ̂ʼ kɑmle nyé lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, ebě, nyé ɑbe mʉ̂r sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́.» 39Nó ó Yésʉs ɑ́ yɑlɑ e né ó: «Akɑmle gɑ́ nye, ebě, mʉr, nyé ɑbe e nkul esɑ̂ mésimɑ́ ɨ́ díé lɑ̂m, nye ntɔ̂ʼ swêʼ mé ɨ́ tyé e tyé gwɑ́r yɑɑ́. 40Ebě, wɑɑ́ dí ɑbe mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ nkɔ̌m kɔ́m nkɛ́ɛ́ nyɑ́, nye ɨ́ nkɔ̌m gɑ́ nyɨ́nɑ́. 41Nó ntémé, mʉr ngɑ́ jwe bɨ́n bélé médíbé ɨ́ lɔ̌b bɨ́n dí ɨ́ sɔ́mɑ́ mé Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, me lɨ́ elɛ́ɛ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, nye óbi myɛ́nɑ mé.» 42«Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bwɑ́n ó dí ejyɛ̂ʼwo e me bɑ́, mʉr nyɨnyɛ̂h ngɑ́ gbɑ̂ ébɔ̌ʼ lé óbɨmɑ ngwɑ́r tɨ̂ʼ ɨ́ léme lɨ́ nyɑ́, yé bɑ́ bě mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ pɑ́ʼ wé ó, bé tyéelɑɑ nye nkǒʼ nɨ́nɨ́ɨ́ ɨ́ cwíí, guho nyé ɨ́ mɑ̂ŋ. 43Yé bé mbó gô ngwɑ́r ó dí etíne gó ó, go sɑ̂ʼ syóm nó, cíʼɑ́ɑ́ wê, ebě, yé mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, go díʼee e jyɛ̂m tyé cwiʼ, ntɔ̂ʼ jwe, kɑ̌ tó beě cwiʼ mpɑ̂, lɑɑ ó, go díʼee e mebó mébɑ́ mô, ntɔ̂ʼ tô ɨ́ bɨ́ siʼe dí ɑdímedime yɨ́. 45Yé bé kʉ̌ gô, wé ó dí etíne gó ó, go sɑ̂ʼ syóm nó, cíʼɑ́ɑ́ wê, ebě, yé mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, go tô beě cwiʼ mpɑ̂, go jínɑ e cîʼlɑ̌ kʉ̌, lɑɑ ó, go díʼee e mekʉ̌ mebɑ́ mô, ntɔ̂ʼ tó guhɔɔ ɨ́ bɨ́ siʼe. 47Yé bé díh lô ó dí etíne gó ó, go sɑ̂ʼ syóm nó, pɛʼɛɛ lê. Yé mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, go kúmɑɑ ɨ́ kwɑ́r mé Nzyɛ̌m e dîh egwɑ́r, lɑɑ ó, go díʼee e míh mébɑ́ mô, tó guhɔɔ ɨ́ bɨ́ siʼe. 48Ɨ́ tɨ̂ʼ, “bilúmó bi dí epoʼlo nyʉ̂l bí, byé ɑbe lɨ́ ejwe. Siʼe ntémé ɑdímedime.” 49Ebě, mʉr nyɨnyɛ̂h óbe tɨ̂ʼ ó, siʼe nî nyé ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ jwíííɑ́ mpʉ ékpɑ.» 50«Ekpɑ, lé ó sɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ékpɑ bé ɑkɑ̌ jómo nó, yɑ́ɑ̌ sɔ̂ʼ ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ ó, lé bíʼee ejómo lé? Diʼee gɑ́ le ekpɑ ɨ́ menyʉ́l mɨ́n. Bɨ̌n ɑ cíʼé gɑ́ ɨ́ mepyɛblɑ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\