Mɑtthieu 1

1Bimpɑ́m mé Yésʉs-Krîst, byé ó bî: Yésʉs-Krîst ɑ́ be ó mwɑ̂n mé Dɑvid, bé le Abrɑhɑm. 2Abrɑhɑm ɑ́ byɑ̂ ó Isɑɑc. Isɑɑc byɑ̂ Jɑcob. Jɑcob byɑ̂ Yʉ́dɑ, bé e bɨ́ɔɔ́ bé. 3Yʉ́dɑ, bé e mʉmɑ́ wé, Tɑmɑ̂r, bé ɑ́ byɑ̂ ó Pɑrɛ̂s le Zɑ́rɑ. Pɑrɛ̂s ɑ́ byɑ̂ ó Esrɔ̂m. Esrɔ̂m byɑ̂ Árɑm. 4Árɑm byɑ̂ Aminɑdɑ̂b. Aminɑdɑ̂b byɑ̂ Nɑɑsɔ̂n. Nɑɑsɔ̂n byɑ̂ Sɑlmɔ̂n. 5Sɑlmɔ̂n, bé e mʉmɑ́ wé, Rɑhɑ̂b, bé ɑ́ byɑ̂ ó Bôɑz. Bôɑz, bé e mʉmɑ́ wé, Rø̂t, bé ɑ́ byɑ̂ ó Óbed. Óbed ɑ́ byɑ̂ ó Yesê. 6Yesê byɑ̂ njǿø Dɑvid. Dɑvid, bé e mʉmɑ́ ɑ́ be kúhó mé Uríɑs nyɑ́, bé ɑ́ byɑ̂ ó, Sɑlomɔ̂ŋ. 7Sɑlomɔ̂ŋ byɑ̂ Robwɑ̂m. Robwɑ̂m byɑ̂ Abiɑ̂. Abiɑ̂ byɑ̂ Ásɑ. 8Ásɑ byɑ̂ Yosɑ́fɑt. Yosɑ́fɑt byɑ̂ Yorɑ̂m. Yorɑ̂m byɑ̂ Ozíɑs. 9Ozíɑs byɑ̂ Yoɑtɑ̂m. Yoɑtɑ̂m byɑ̂ Akɑ̂z. Akɑ̂z byɑ̂ Ezekyɑ̂s. 10Ezekyɑ̂s byɑ̂ Mɑnɑsê. Mɑnɑsê byɑ̂ Amôn. Amôn byɑ̂ Yósiɑs. 11Yósiɑs byɑ̂ Yekoníɑs, bé e bɨ́ɔɔ́ bé, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ tô ɨ́ mikómó Bɑbilɔ̂n yɨ́. 12Tœ́ɑ́ míkómó Bɑbilɔ̂n, wé osí lɑɑ, Yekoníɑs ɑ́ byɑ̂ ó Sɑlɑ́tyɛl. Sɑlɑ́tyɛl byɑ̂ Zorobɑbɛ̂l. 13Zorobɑbɛ̂l byɑ̂ Abyûd. Abyûd byɑ̂ Eliɑkîm. Eliɑkîm byɑ̂ Azɔ̂r. 14Azɔ̂r byɑ̂ Sɑdôk. Sɑdôk byɑ̂ Akîm. Akîm byɑ̂ Élyʉ̂d. 15Élyʉ̂d byɑ̂ Eléɑzɑr. Eléɑzɑr byɑ̂ Mɑtɑ̂n. Mɑtɑ̂n byɑ̂ Jɑcob. 16Jɑcob byɑ̂ Joseph, njʉ̂m mé Mɑrie. Nye ó b'ɑ́ byɑ̂ Yésʉs, bé dí ejébě “Krîst”. Díe lɑɑ́, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó, Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. 17Mimyɑ̌ mi bʉ̂r bé mímyɛ̂h ó mî. Tɑ́ɑre lɨ́ Abrɑhɑm, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé Dɑvid, mimyɑ̌ mi bʉ̂r myɑɑ́, myé ɑ́ be ó kɑ́m e minɑ̂. Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ mé Dɑvid, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ tô ɨ́ mikómó ɨ́ Bɑbilɔ̂n yɨ́, mimyɑ̌ mi bʉ̂r, myé ɑ́ be ó kɑ́m e minɑ̂. Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ okómó Bɑbilɔ̂n yɨ́, tó pyɑ̂l lɨ́ ebyɛ́l mé Krîst, mimyɑ̌ mi bʉ̂r, myé ɑ́ be ntémé ó, kɑ́m e minɑ̂. 18Yésʉs-Krîst ɑ́ byɛ̂l ó, mbi wɨ̂: Mɑrie, nyɔ̌ŋ wé, bé e Joseph, bé ɑ́ be le etié ó, bé óbɛ́ɑ. Bé jínɑ ɑpɑ̌ syɛŋɑ nɛ́ɛ: Mɑrie nzě nʉɑ ébum ɨ́ nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 19Njʉ̂m wé, Joseph, ɑ́ be ó tîtyěl mʉr. Nye ntémé ɑ́ bé ɑkpɛl ésɑ́mle nyé témé bʉr. Nó nyé ɑ́ jøʼ ɨ́ lémé wé ó, nye óbîr nyé ɨ́ mesǒ, bʉr ɑgʉ́ɑ yɨ́. 20Nye jínɑ lɨ́ ejøʼ nó nɛ́ɛ: nye nzě bee éngeles mé Dɑ̂ ɨ́ límɑ. Éngeles wɑɑ́ nzě lɛ́ɛ e né ó: «Joseph, mɑ̂ ntɑ mé Dɑvid, ɑlíʼɑ lɨ́ enʉɑ̌ Mɑrie, mʉmɑ́ gǒ, ebě, nye nʉɑ ébum ó, e nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 21Nye óbyɑ̂ mɑ̂ mʉrʉ̂m. Go ójør nyé “Yésʉs”, ebě, nye ó ngɑ́ cǐʼ kúl yé, lɨ́ etɑ́ɑ̌ góo, le edwih yé ɨ́ mpilɑ mísyóm, pɛʼ yé ɨ́ fɑ́.» 22Bisɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h, byé ɑ́ syɛ́ɛ nó ó, lɨ́ elóŋlo ékɑ̌n Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ boo lɛ́ɛ ɨ́ num mé ngwíhɑ milɔ̌b wé, ó: 23“Bíŋ éséhe, yé ónʉɑ ébum, byɑ̂ mɑ̂ mʉrʉ̂m. Bé ójør nyé ó Emmɑnuel.” (Nó yé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó: “Mɨnɑ́ gɑ́ e boo Nzyɛ̌m ó mû.”) 24Jɔ̌ʼ Joseph ɑ́ jɨmɑ ɨ́ jô yɨ́, nye ntɔ̂ʼ sɑ̂ mpʉ éngeles mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ nye yɨ́. Nye ntɔ̂ʼ nʉɑ̌ Mɑrie, dil nyé ɨ́ mbɛ̌r wé. 25Nye ɑ́ bé ɑsyɛŋɑ e né, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ byɑ̂ mwɑ̂n wɑɑ́ yɨ́. Nye ntɔ̂ʼ jør nyé díe ó, Yésʉs.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\