Mɑtthieu 10

1Nó ó Yésʉs ɑ́ nze jébe ompʉ́n kɑ́m le obɑ́ bé, ntɔ̂ʼ jwe bé nkul jǿø eso mísísǐm mélwɑʼwo le eciʼ mímbél mímyɛ̂h myé ɑ́ be e mekpɑɑ nkʉ̂ bijyɛ̂m mí. 2Bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs kɑ́m le obɑ́ bɑɑ́, bé ó bɑ̂: wɑɑ́ esôʼ Simon ɑ́ jɨjébɔɔ ó, “Pierre” nyɑ́, le André, mɨ́ɔɔ́ wé; Jɑcques le mɨ́ɔɔ́ wé, Jeɑn, bɨ́bɛ̂h bwɑ́n mé Zebedê; 3Philippe bé e Bɑrthélemy, Thomɑs bé e Mɑtthieu (mʉr ɑ́ be lɨ́ enʉɑ̌ mɔnɨ́ tœ́ɑ nyɑ́), Jɑcques, mwɑ̂n mé Alfê, Tɑdê, 4Simon, mʉr ɑ́ jɨjébɔɔ ó, “Kɔmlʉ kwɑ́r” nyɑ́, le Yʉ́dɑs Iskɑriôt, mʉr ɑ́ bɛ́mɑ Yésʉs nyɑ́. 5Bʉr kɑ́m le obɑ́ ónɨ̌ ó Yésʉs ɑ́ lómo, nyé osí pɑ̌ jwe bé metǿǿ mɑ̂. Nye ó: «Atô gɑ́ kwɑ́ bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́. Anî gɑ́ ɨ́ nkɑnɑ bʉ̂r ó Sɑmɑrî. 6Tóʼ gɑ́ kwɑ́ kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, ɨ́ binteme mû sí dîm bí. 7Nzɨ́ e nzɨ̌, lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ ó: “Dɑ̂ mû ó kúno etyêl Mpóʼo nyé ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n!” 8Ciʼɨɨ gɑ́ mimbêl. Pɛhɛɛ gɑ́ ojwe. Ciʼɨɨ gɑ́ ntémé minzɨ̂nzɑ̌m. Soʼ gɑ́ meleme. Bɨ̌n bɨ́ bi, ɑbwɑ̂m. Jwéʼ gɑ́ ntémé, ɑbɛ́mɑ. 9Mʉr ɑnʉɑ gɑ́ gʉ̂l yé, dɑmɑ́ jóʼǒ nkóho mɔnɨ́, nkʉ̂ ntémé bwɑ́ mínzɑŋ ɨ́ mimpɨ́ʼ myé. 10Mʉr ɑnʉɑ gɑ́ myɑh wé, nkʉ̂ bidur bibɑ́, nkʉ̂ osípɑh, nkʉ̂ súmu, ebě, lóbilɑ jɑlɑ ó, jwijweŋɔɔ méde mé, jweŋɔɔ̌ jwêʼ. 11«Ɨ́ binkɑnɑ le mekwɑ́r bɨ́n ónî bí, tɑ́ɑ́rɑ́ɑ́ éjî gɑ́, nkʉ̂ yé e mʉr dí ejɑlɑ le ebɑʼle bɨ́n tɨ̂ʼ nyɑ́. Bɨ̌n ɑ dí ɨ́ mbɛ̌r wé, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bɨ́n ólɑɑ tɨ̂ʼ yɨ́. 12Bɨ́n ónî mbɛ̌r wɑɑ́ nó, lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ ó: “Nzyɛ̌m gbɑ̂ʼ bɨ̌n mepyɛblɑ ɨ́ miléme, bʉr ó mbɛ̌r wɨ̂.” 13Bʉ̂r ó mbɛ̌r wɑɑ́ bɑ́ʼlé bɨ́n mbi dí ejɑlɑ wɨ́ nɛ́ɛ: mepyɛblɑ mɨ́n, mé líʼɨɨ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ ɨ́ jɔʼ bɨ́n ólɑɑ, tô yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bʉ̂r bɑɑ́ óbe, ɑnʉɑ bɨ́n mpʉ dí ejɑlɑ yɨ́ nó, bɨ̌n ɑ pɛ́ʼ mépyɛblɑ mɨ́n, tô e mê. 14Bé óbe, ɑnʉɑ bɨ́n mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ gúú mbɛ̌r, nkʉ̂ yʉ́ʉ́ nkɑnɑ, nkʉ̂ ɑkɑ̌m lwǐb yɨ́n nó, pɔʼɑɑ gɑ́ ɨ́ bigúmo byɑɑ́. Bɨ̌n ɑ kúró pím ngɑ́ nɑrɑ bɨ́n ɨ́ mebo nyɨ́. 15Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ɨ́ dʉ́ó Nzyɛ̌m ngɑ́ cíʼe bʉ̂r milɔ̌b yɨ́, ntɨ́ʼɑ́ le mekpɑɑ bʉ̂r o bínkɑnɑ le mekwɑ́r mɑɑ́ ngɑ́ bi bí, byé óbe ó, lɑɑ byɑɑ́ mé Sodôm e Gómɔr.» 16«Pɑɑ́ bee gɑ̂: mɨ́ lómo bɨ́n mpʉ bínteme pɑ́ʼ onkœœ! Nó, gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó. Cɨ́ɑ́ɑ́ gɑ́ mpʉ ónyʉ́ɑ. Bɨ̌n ɑ tɑ́lɑ́ míléme mpʉ mépɨbɑɑ. 17Bɨ̌n ɑ bɑ́ʼ bʉ̂r, ebě, bé ópur bɨ́n ɨ́ mempɑ́h mílɔ̌b le eŋmɛ́hɔɔ bɨ́n mingɑ́hɑ́ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mɔ́ɔ́. 18Bɨ̌n bé ósɑ́ŋɔɔ nó ó ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m. Bé ótô e bɨ̌n kwɑ́ mingóvinɑ le etyêl bɨ́n ɨ́ míh mé ójǿø. Bɨ̌n bé ósɑ́ŋɔɔ nó ó, bɨ̌n nkʉ̂ gwɑ́ lɛ́ɛ ótyeetye bɨ́n dí egʉ́ɑ wɨ́ ɨ́ míh mɔ́ɔ́ le míh mé bʉ̂r o dí ɑbe óYúden bɑ́. 19Bé ótô e bɨ̌n ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b nó, ɑsyɛl gɑ́ bɑ́ ɨ́ nkɑr wɨ́n le lwǐb bɨ́n ngɑ́ lwib tɨ̂ʼ yɨ́. Nzyɛ̌m ólɛ̂ʼle bɨ́n yɑ̌ ɨ́ tyé gwɑ́r yɑɑ́. 20Ebě, ntʉ bɨ́n ngɑ́ lwib. Sísǐm mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ wɨ́n ó ngɑ́ lwib ɨ́ bɨ̌n. 21«Mɨ́ɔɔ́ óbɛ́mɑ mɨ́ɔɔ́ ó, bé jʉ́ʼoo nye. Sɔ́ŋ óbɛ́mɑ mwɑ̂n. Bwɑ̂n, bé ógbɔbɑ le obyɛ́l bɔ́ɔ́, jʉ̂ bê. 22Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé óbene bɨ́n ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m. Nó wɑɑ́ ngɑ́ jûhwo, tó pyɑ̂l lɨ́ esíé nyɑ́, nyɨ́hɑɑ́ ó ngɑ́ ciʼe. 23Bé óntɨ̂ʼ bɨ́n ɨ́ yɨ̂ʼ nkɑnɑ nó: kpɛ́yɨ́ɨ́ gɑ̂, tô ɨ́ yʉ́ʉ́. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, Mwɑ̂n mé Mʉr, nye óbɑ́ʼɑ̌ pyɑ̂l, bɨ̌n jínɑ ɑpɑ̌ kumo bínkɑnɑ bí Ɨ́zrɑɛ̂l bíbyɛ̂h. 24«Mpʉ́n ɑ́lɑ́ɑ́ mʉ̂r lɛ́ʼlé nyé nyɑ́; syɛ̂l mesɑ̂ ɑlɑɑ njǿø wé. 25Mpʉ́n sɑ̂ʼ mpʉ mʉ̂r ɑ́ lɛ̂ʼle nye nyɑ́ ɑ́ sɑ̂ yɨ́; syɛ̂l mesɑ̂ sɑ̂ʼ mpʉ njǿø wé. Nó ó dí ejɑlɑ yɨ́. Lʉ́ mbɛ̌r bʉ̂r sí jørɔɔ díe ó, “Béelzébul” nó, yé lɛ́ʼlé ó, bʉr ó mbɛ̌r bʉ̂r wɑɑ́ bɨ́ɛ, bé ókɑ̌ jørɔɔ míe me dí ɨ́ buú bébe mɑ́!» 26«Akpɛ́ɛ gɑ́ bê. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí lɨ́ esǒ yɨ́, yé ógwíhɑ. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí solɑ́ yɨ́, yé ógʉ́ŋɔɔ. 27Sɑ́ mé lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ yɨ́, bɑ́ʼɑ́ lɛ́ɛ gɑ́ yé ɨ́ móhó ɨ́ kpɛŋlɛm. Sɑ́ bɨ́n jóʼó lɨ́ esǒ yɨ́, tyɛ́bɨ́ɨ́ gɑ́ kʉ́ mié, bɨ̌n ɑ túnó yê. 28Ayɨ́ kpɛ́ɛ gɑ́ bʉr o dí e nkul ejʉ̂ bɨ́n nkǒ pɑ́ʼ bípúno, dí ɑbe e nkul ejʉ̂ bɨ́n nkǒ pɑ́ʼ sísǐm bɑ́. Kpɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ njɨ Nzyɛ̌m, mʉr dí e nkul esɑ̂ ó, nyʉ̂l le sísǐm, byé tô jwe ɨ́ bɨ́ siʼe nyɑ́. 29Bé bɛ́mɑ́ bɑ́ɑ́tɔlɔɔ obɑ́ ó, pɑ́rɑ gwɑ́r. Dɑmɑ́ jóʼo nó, kɑ̂r ɑ́tɔlɔɔ ngwɑ́r dí e nkul ekur sí, ɑbe ɨ́ gǿmɑ́ mé Sɔ́ŋ wɨ́n. 30Ntémé, Nzyɛ̌m, nyɨ́ gʉ́ɑ̌ bím mpúo nyɨnyɛ̂h dí bɨ̌n ɨ́ milʉ̂ nyɨ́ tɑ̂ŋ. 31Ayɨ́ jóʼo gɑ́ bé bʉ́ɑ́: bɨ̌n bé le odimé, lɑɑ bɑ́ɑ́tɔlɔɔ ɨ́ buo buo!» 32«Nó mʉ̂r sí tɨ̂ʼ bɨr yé, gbɑ̂n mé témé bʉr nó, me ntémé ógbɑ̂n nyé ɨ́ míh mé Sɔ́ŋ wɑ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. 33Sɑ̂ gwɑ́r, mʉ̂r ókɛ́lɑ ɨ́ míh mé bʉ̂r ó, nyé ɑgʉ́ɑ mé nó, me ókɛ́lɑ nyé ntémé ɨ́ míh mé Sɔ́ŋ wɑ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́.» 34«Abûʼlɑ gɑ́ ó, me ɑ́ nze ó, lɨ́ enzě gbɑ̂ mépyɛblɑ pɑ́ʼ bʉr ó sí yɨ̂. Me ɑ́ bé ɑnzě gbɑ̂ mépyɛblɑ. Me ɑ́ nze ó, lɨ́ enzě tímle pɑ̂-sʉŋ. 35Ebě, me ɑ́ nze bɛ̂ʼ ó, sohó, bé e sɔ́ŋ; eséhe, bé e nyɔ̌ŋ; njyɛl, bé e mpɔ́mlʉ́. 36Mʉr óbɔmɑ le ontɨ̂m le obɨn bé ó ɨ́ mbɛ̌r bʉ̂r wé tʉ́ŋlʉ̌.» 37«Wɑɑ́ dí ekpɛl sɔ́ŋ, nkʉ̂ nyɔ̌ŋ, lɑɑ̌ bím nyé kpɛ́l mé yɨ́ nyɑ́, nye ɨ́ dwɛ̂hwɑ, ɑjɑlɑ e me. Wɑɑ́ kpɛ́l loʼo yé, nkʉ̂ sile wé, lɑɑ̌ bím nyé kpɛ́l mé yɨ́ nyɑ́, nye ɨ́ dwɛ̂hwɑ. Nyé ɑjɑlɑ e me. 38Wɑɑ́ dí ɑnkɛ́ɛ̌ kolôs yé, dû mé nyɑ́, nye ɨ́ dwɛ̂hwɑ. Nyé ɑjɑlɑ e me. 39Wɑɑ́ ngɑ́ kɑmle e cwiʼ yé nyɑ́, ódímle yê. Wɑɑ́ ngɑ́ jwě cwiʼ yé ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m nyɑ́, óbɑ́ʼɑ̌ bi yê.» 40«Mʉr nʉ́ɑ́ bɨ́n mbɨ̂mbɨɑ́ nyɑ́, nyě nʉɑ ó me. Wɑɑ́ nʉ́ɑ́ mé nyɑ́, nʉɑ ó, mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́. 41Mʉr nʉ́ɑ́ ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ lɔ̌b dǐ ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m wé nyɑ́, óbǐ mbi myɛ́nɑ dí ejweŋɔɔ ógwíhɑ o mílɔ̌b mɑ́. Mʉr nʉ́ɑ́ mʉ̂r dí tîtyěl ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b ótîtyěl wé nyɑ́, óbǐ mbi myɛ́nɑ dí ejweŋɔɔ ótîtyěl o bʉ̂r mɑ́. 42Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ɨ́ sɔ́mɑ́ ómpʉ́n bɑ̂m bɨ́bɛ̂h, mʉ̂r ójwe wɑɑ́ dí ɨ́ buú twɑ̂ʼwo tɨ̂ʼ nyɑ́, dɑmɑ́ bě bélé médíbé métɑ́lɑ́ gwɑ́r e gwɑ́r, ebe mʉ̂r wɑɑ́ dí mpʉ́n wɑ̌m nó, nye óbǐ mpɑ̌ŋ myɛ́nɑ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\