Mɑtthieu 11

1Nó ó, píhe Yésʉs ɑ́ jwe ompʉ́n bé kɑ́m le obɑ́ metié, nye nzě duhǒ gúmo yɑɑ́, tô le elɛ̂ʼle le elɛ́ɛ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɨ́ binkɑnɑ bí sí yɑɑ́. 2Jɔ̌ʼ Jeɑn Ndu-bʉr ɑ́ be ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ yɨ́, nye ɑ́ si jóʼo lɔ́ɔ wé ɑ́ dumo e bisyɛ́ɛlɑ mé Krîst wɨ́. Nó nyé ɑ́ lómo bʉ́ʉ́ ómpʉ́n, bé tôʼ nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́, ó bé tôʼ jî e né ó: 3«Nzê go ó mʉr bɨ́h dí ebóno ó, nye ónze nyɑ́ ɛ́? Nzê bɨ̌h bónɑɑ mʉr swîh ɛ̌?» 4Yésʉs nzě yɑlɑ e bé ó: «Tó lɛ́ɛ gɑ́ Jeɑn sɑ́ bɨ́n dí ejóʼo le ebee yɨ́: 5Bɑɑ́ntím, bé mû ó lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ bee. Bʉr o b'ɑ́ tɨtɨ́ɑ bɑ́, bé lɨ́ ecye mbɨ̂mbɨɑ́. Minzɨ̂nzɑ̌m, sí ciʼe. Mingʉʼ, myé mû ó lɨ́ ejóʼo; ojwe lɨ́ epɑh ɨ́ mesoo. Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, wé mû ó lɨ́ elɛ́ɔɔ kwɑ́ bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r le bɑɑ́ o dí ɨ́ kpɑɑ nkóó bɑ́. 6Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e mʉr bísyɛ́ɛlɑ byɑ̂m ngɑ́ be, ɑbe ébɔ̌ʼ lé óbɨmɑ nyé ɨ́ léme lɨ́ nyɑ́.» 7Jɔʼ ómpʉ́n mé Jeɑn, bé ɑ́ be, bé mû sí tô yɨ́, Yésʉs nzě tɑ́ɑre élɛ́ɛ éntumo e bʉ̂r lɑɑ́ dumo e Jeɑn ó: «Yé bɨ́n ɑ́ to bee ɨ́ lʉɑ́ yɨ́? Nzê kɑ́ dí epɨ̂ʼlɑ ɨ́ pubó yɨ́ ɛ́? 8Á nó? Bɨ̌n bé ɑ́ to bee yé? Nzê mʉr mbɔ́rɑ́ e bidimé míkɑ́n mí ójɔɔ́ ɛ̌? Bʉr o dí ebwɑ̂r bídimé míkɑ́n mí ójɔɔ́ bɑ́, bé di ó ɨ́ mimbɛ̌r mí ójǿø. 9Á nó, bɨ̌n bé ɑ́ to bee yé? Nzê ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɛ̌? Eee, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: lɑɑ ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 10Ebě, yé ó wɑɑ́ dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: “Bɛɛngɛ́ɛ! Mɛm, me múo nzě lómo mʉ̂r milʉ́mlʉ́ wɑ̌m nzɨ́ nyǒ dóló ó, nye tôʼ le esyɛŋle gó nzɨ̌ lɨ́ esôʼ lô.”» 11Yésʉs, nye e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h mû sí byɛ̂l ɨ́ sí yɨ̂ʼ bɑ́, ngwɑ́r mʉr dí entɑɑ̌ Jeɑn nyɑ́ ntʉ́ʼ. Dɑmɑ́ jóʼo nó, ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, mʉr dí ɑgbɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb nyɑ́, nyě e kûm, lɑɑ nyê. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ɨ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h yé ɑ́ byɛ̂l ɨ́ mo mʉ́mɑ́ yɨ́, ɑbe e mʉr ngwɑ́r dí ɨ́ bwɑʼ le buo kûm mpʉ mé Jeɑn Ndu-bʉr. Tó kœb ó, mʉr dí ɨ́ buú twɑ̂ʼwo ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂ nyɑ́, nye ɨ́ buú bwɑʼ, lɑɑ nyê. 12Tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ Jeɑn Ndu-bʉr ɑ́ nyɛl edu bʉ̂r yɨ́, nzě kumo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂: Mpóʼo mé Dɑ̂, nye lɨ́ esuŋɔɔ e nkul. Bʉr o cére, bé sɑ́ɑ́ ó, bé dɛ́nɨɨ nye e nkul. 13Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ mé Moïse, tó kumo lɨ́ ogwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si boo gwîh milɔ̌b mé Nzyɛ̌m, nzě kumo ɨ́ jɔʼ mé Jeɑn nye mʉr tɨ̂. 14Bɨ́n kpɛ́l ékʉ́ gwɑ́ jóʼo mé nó, Jeɑn ó dí Élie, wɑɑ́ nzéɑ́ wé, wé ɑ́ boo lɛ́ɔɔ wɨ́. 15Bɨ́n bé e megwɑ̌l mé éjóʼo nó, bɨ̌n jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌! 16«Me ójø̌ʼ myɑ̌ bʉ̂r wɨ̂ʼ e wɑ́ɑ? Wé kʉ́ nøølɑ ó, e bwɑ́ ó ntwǒm dí lɨ́ ebɛhɛɛ mindîndǐl bɑ́, lɨ́ ejéblɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bé ó: 17“Bɨ̌h bɨ́ lʉ́o bɨ́n mindie, bɨ̌n l'ɑbwɑl! Bɨ̌h bɨ́ jyɛɛ méjémé mé éswie, bɨ̌n l'ɑjɨ méjwê!” 18Tó kœb ó, Jeɑn, nyɨ́ nze: ɑdɨ́nɑ, ɑde ményoʼ. Bʉr ɨ́ buo buo ntɔ̂ʼ swêʼ nyé ó: “Nyě le eleme!” 19Jɔʼ yɨ̂, Mwɑ̂n mé Mʉr nyɨɛ, nyɨ́ kɑ̌ pyɑ̂l: nye lɨ́ ede méde le menyoʼ. Bʉr bɑɑ́ nzě lɛ́ɛ ó: “Pɑɑ́ bee gɑ́ sɑ̂ ɑ́ngʉ̂ngʉ̌l nɨ̌, nyʉnyóʼ, só bʉr o dí enʉɑ̌ mɔnɨ́ tœ́ɑ bɑ́, só osyɛ̂l o mísyóm!” Sɑ̂ gwɑ́r, ocwóó mé Nzyɛ̌m wɨ́ɛ, wɨ́ kebe ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bi dí eduho tɨ̂ʼ bí.» 20Nó ó Yésʉs ɑ́ jwe binkɑnɑ, súm nyé ɑ́ bu sɑ̂ mesimɑ́ yɨ́, mebě. Nye ó: 21«Nkoó, nye ó e bɨ̌n, bʉr ó Korɑzîn! Nkoó, nye ó e bɨ̌n, bʉr ó Bétsɛ́dɑ! Yé bé mesimɑ́ mé ɑ́ sɑ̂ kwɑ́ nyɨ́n mɑ́, mé ɑ́ syɛ́ɛ ó, Tîr e Sidɔ̂n nó, lɛ́ɛ́, bʉr o tɨ̂, bɨ́ kʉ́bɑ mínkurɑ le elɔmɑ méswií lɨ́ elɛ̂ʼle ó, bɨ́ kɑm éjwirɑ míléme. 22Sɑ̂ yɑɑ́ ó mé dí egwɑ́ kʉ́ lɛ́ɛ bɨ́n ó, dʉ́ó Nzyɛ̌m ngɑ́ cíʼe bʉ̂r milɔ̌b yɨ́, Tîr e Sidɔ̂n, bé ɑ́buú jweŋɔɔ bíntɨ́ʼɑ́ mpʉ bɨ́n. 23Á guɑ, Kɑpernɑ́ʉm, nzê go óbɨ́nɔɔ, tó pyɑ̂l ɨ́ jʉ́ó kʉ́ ɛ́? Tʉ̂toʼó! Go ósulɔɔ sí, tó pyɑ̂l ɨ́ bɨ́ siʼe. Yé bé mesimɑ́ mé ɑ́ syɛ́ɛ kwɑ́ nyɨ́n mɑ́, mé ɑ́ syɛ́ɛ ó, Sodôm nó, mpɑ nkɑnɑ yɑɑ́, yé jínɑ ó tɨ̂, kumo mûh. 24Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí elɛ́ɛ bɨ́n ó, ɨ́ dʉ́ó Nzyɛ̌m ngɑ́ cíʼe bʉ̂r milɔ̌b yɨ́, Sidɔ̂n, yé ɑ́buú jweŋɔɔ bíntɨ́ʼɑ́ mpʉ gô, Kɑpernɑ́ʉm.» 25Jɔʼ yɑɑ́ ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ ó: «Dɑ̂, me lɨ́ ejwe gó kûm, guɑ Njǿø kʉ́ e sí, ebě, go ɑ́ si lɛ̂ʼle bʉr o dí mpʉ bwɑ́ ó ntwǒm bɑ́ bisɑ́ gó ɑ́ sol ocwóó le ogǿɑ ó sí yɨ̂ʼ bí. 26Dɑ̂, yé ó nó. Me lɨ́ egúmlo gô, ebě, go ɑ́ komlo ó, yé syɛ́yɨɨ nó. 27«Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ si jwe me bisɑ́ bíbyɛ̂h. Abe e mʉr dí egwɑ́ gʉ́ɑ Mwɑ̂n, pɛ̌ʼ njɨ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ nye omér. Abe e mʉr dí egwɑ́ gʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, pɛ̌ʼ njɨ Mwɑ̂n ndu e wɑɑ́ Mwɑ̂n kpɛ́l élɛ̂ʼle nyɑ́. 28«Ntɑ́ʼ gɑ́ kwɑ́ nyɑ̌m, bʉr bɨ́bɛ̂h mû sí tyɛʼ lɨ́ enkɛ́ɛ ódiledile o mímbeʼ bɑ́. Me ójwe bɨ́n egbɑlɑ́. 29Níʼéé gɑ́ ɨ́ jǿǿ yɑ̂m. Bɨ̌n ɑ jóʼló métǿǿ mɑ̂m, ebě, me ɨ́ tɑlɑ̌ njør le embɨɑ é léme. Bɨ̌n nkʉ̂ bi égbɑlɑ́. 30Ebě, jǿǿ yɑ̂m, yé ɑnyɑn. Mbeʼ wɑ̂m, wé ɑdile.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\