Mɑtthieu 12

1Ɨ́ cíl mélû yɑɑ́, Yésʉs bé le ompʉ́n bé, bé ɑ́ be lɨ́ ecɨcɨɨ ɨ́ bipemé méde ɨ́ mimóhó mí sɑ́bɑt. Ádwií ɨ́ gúú móhó nɛ́ɛ: nzɑ nzě mɛ̂r ómpʉ́n bé, bê nzě gɔ́nɑ le enʉnʉɑ méde ɨ́ bipemé byɑɑ́, nzě deŋɔɔ. 2Jɔʼ óFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ bee syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, bê nzě lɛ́ɛ e Yésʉs ó: «Pɑɑ́ beě mpʉ ómpʉ́n bô dí esɑ̂ sɑ́ dí ɑjɑlɑ le esyɛ́ɛ ɨ́ móhó sɑ́bɑt yɨ́!» 3Yésʉs nzě yɑlɑ e bé ó: «Nzê bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑlɑ́ɑ̌ sɑ́ Dɑvid ɑ́ sɑ̂ ɨ́ jɔʼ nzɑ̂ ɑ́ mɛ̂r bé e sɔ́mɑ́ yé yɨ́ ɛ́? 4Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, bé ɑ́ si nî mpɑ́h Nzyɛ̌m ɛ̌? Biblêr byé ɑ́ nɛŋɔɔ lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm bí, bé e boo Dɑvid, bé ɑ́ si bɑnɑ nʉɑ byê, de. Mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɑɑ́ ɑ́ bé ɑjɑlɑ le ede byê, njɨ opɑrɑ mé Nzyɛ̌m bé omér. 5Nkʉ̂ ntɔ̂ʼ, nzê bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑlɑ́ɑ ɨ́ metié gɑ́ mɨ́nɑ́ ó, ɨ́ móhó sɑ́bɑt wɨ́wɛ̂h, opɑrɑ o dí eséɑ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m bɑ́, bé lɨ́ entɑɑ étié é sɑ́bɑt, ɑbɑ́nɑ̌ jweŋɔɔ mébě ɛ̌? 6Nó mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó nɛ́ɛ: súm mɨ́nɑ́ dí gɑ́ yɨ̂, sɔ̂ʼ, yé ó wɑ̂, dí ɨ́ buú bwɑʼ, lɑɑ̌ mpɑ́h Nzyɛ̌m bɨ́n dí esêʼlě nɨ̌! 7Yé bé bɨ̌n bé ɑ́ si gʉ́ɑ mekɑ̌n me Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m mɑ̂: “Me lɨ́ ebuú gø̂m ó, ncǿncǿɑ, lɑɑ ótír bɨ́n dí ejwe mé bɑ́” nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑjwe bʉ̂r o b'ɑ́ be ɑkúnwo e mpɨŋ bɑ́ mebě. 8Ebě, Mwɑ̂n mé Mʉr ó dí njǿø sɑ́bɑt.» 9Nó, jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ duho tɨ̂ʼ yɨ́, nye nzě tó nî ɨ́ nyʉ́ʉ́ mpɑ́h sulɑ́ nyɔ́ɔ́. 10Tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ bee nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be e mbô ɨ́ swɑ̂m swɑ̂m nyɑ́. Nó bʉr o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, bé ɑ́ be ó lɨ́ esɑ́ɑ̌ sɑ́ épur nyé e tɨ̂, bé nkʉ̂ jwe nyé mebě. Sɑ̂ yɑɑ́ ó bé ɑ́ jî e né ó: «Nzê metié gɑ́ mɨ́nɑ́, mé kɑm ó, mʉr óbɛ̌m sɑ́ŋɔɔ dʉ̂m ɨ́ móhó sɑ́bɑt ɛ̌?» 11Yésʉs nzě yɑlɑ e bé ó: «Mɨnɑ́ pɑ́ɑ jøʼ gɑ́ ó, mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nyě e nteme gwɑ́r ɨ́ kpɔ́ŋ, nteme yɑɑ́ tó lʉ́ŋɑ ɨ́ bɨ́ ɨ́ móhó sɑ́bɑt. Nzê mʉr wɑɑ́ óbe, ɑtó pɛʼ yé ɨ́ bɨ́ yɑɑ́ ɛ̌? Tʉ̂toʼó! 12Tó kœb ó, mʉr, nyě le odimé, lɑɑ̌ nteme! Nó, etié gɑ́ lɨ́nɑ́, lé ɑkɑmle mʉ̂r lɨ́ esɑ̂ syɛ́ɛlɑ ncǿncǿɑ ɨ́ móhó sɑ́bɑt.» 13Nye nzě lɛ́ɛ e mʉr wɑɑ́ ó: «Syɛ́mɨ́ɨ́ mbô.» Mʉr wɑɑ́ ntɔ̂ʼ syɛ̂m mbô, wé ntɔ̂ʼ sɑ̂ mbɨ̂mbɨɑ́ mpʉ wɑɑ́ gúú wé ɑ́ be yɨ́. 14Nó ó óFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ nze tô kʉ̌l, tó sɑ́ɑ pɨ̂ʼ ó, bé jʉ́ʼoo Yésʉs. 15Mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ gʉ́ɑ jøʼ yɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ duho ɨ́ sûm yɑɑ́. Bʉr ɨ́ buo buo nzě dû nyê. Nye nzě ciʼ mímbêl mímyɛ̂h myé ɑ́ be tɨ̂ʼ mí. 16Nye ntɔ̂ʼ cɨ̂l bé le egbɑ̂ bé mpéné ó, bé l'ɑnyɑmlě lɛ́ɛ mʉ̂r mbi mʉ̂r nyé dí wɨ́. 17Yé ɑ́ syɛ́ɛ nó ó, lɨ́ edirɑ̌ lɔ́ɔ́ ngwíhɑ milɔ̌b Ésɑïe ɑ́ boo cɛmɑ wɨ́, ó: 18«Syɛ̂l mesɑ̂ wɑ̌m mé ɑ́ pɛ̂h ó nyɑ̂. Nye ó wɑɑ́ mé dí ɨ́ buú kpɛl le esoho nyɑ́. Me ɑ́ si gbɑ̂ Sísǐm wɑ̂m lɨ́ nye, lɨ́ esú ó, nye tôʼ le etúno ótîtyěl wɑ̂m lɨ́ bikúl bí bʉ̂r bíbyɛ̂h. 19Nye ɑ́pére mékɑ̌n e mʉr; ɑbʉ̂ cím. Abe e mʉr ngɑ́ jóʼo nyé lɨ́ elwib ɨ́ buo buo témé bʉr. 20Nye ɑ́kóʼó búʼǒ sʉŋ mû sí gwɑrwo yɨ́. Nye ɑ́dímě njʉl mû lɨ́ esɑ́ɑ édíme wɨ́. Nye ósɨsɑ̂ nó ó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé ngɑ́ sɑ̂ ó, otîtyěl, wé ntɑ́ŋɑɑ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ nkul yɨ́. 21Milémé mí bʉ̂r o dí ɑbe óYúden bɑ́, myé ólóno ɨ́ mpûʼlɑ ó, ɨ́ lɔ̌b nkûl díé lé.» 22Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bê nzě tô e mʉr kwɑ́ mé Yésʉs. Mʉr wɑɑ́ ɑ́ be ó ɑ́ntím. Nye ntémé le emúmó, ebě, eleme, lé ɑ́ be lɨ́ enzɑmrɑ nyê. Yésʉs ntɔ̂ʼ ciʼ mʉ̂r wɑɑ́. Píe tɨ̂, mʉr wɑɑ́ ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre ébee le elwib. 23Mentumo me bʉ̂r mɨ́mɛ̂h, mé ntɔ̂ʼ kɑ̂m lɔ̌b wɑɑ́ le ejíŋɔɔ ó: «Mʉr nyɑ̂: bɨ̌n lɛ́ɛ́, nyé ɑbe Mwɑ̂n mé Dɑvid ɨ́?» 24Jɔʼ óFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ jóʼo nó yɨ́, bé ntɔ̂ʼ lɛ́ɔɔ ó: «Mʉr nyɑ̂ʼ so méleme ó, ebě, Béelzébul, njǿø meleme, nye lɨ́ ejwe nyé nkul nyɑɑ́!» 25Mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ gʉ́ɑ bitɔŋlɑ́ bé ɑ́ be e byé ɨ́ miléme bí yɨ́, nye e bé ó: «Kúl yɨ́yɛ̂h bʉ̂r o tɨ̂ʼ dí elwímlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ yɨ́, yé súʼlɑ́ ó ɨ́ twíilʉ̌, ɑkɑ̌ be e bʉr. Nkʉ̂ nkɑnɑ, nkʉ̂ mbɛ̌r bʉ̂r, bʉ̂r o tɨ̂ʼ lwímlɑ́ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ nó, bé ɑ́kóʼó byéɑ le ejɑh. 26Sɑ́tɑn bé lɨ́ edwih nyé mʉr tɨ̂ʼ ɨ́ bʉr nó, lɛ́ɛ́, nyɨ́ bɔ́ʼɑ ménkɔ̌m mebɑ́. Nó mpóʼo nyé, nye ókɑ̌ gwɑ́ byéɑ le ejɑh nyɑ́? 27Bɨ̌n lɛ́ɛ́ ó, mě so méleme ó, ebě, Béelzébul, nye lɨ́ ejwe mé nkul nyɑɑ́. Á nzé nyɨɛ dí ejwě jyɛɛ́ yɨ́n nyɔ́ɔ́ nkûl eso mê? Bé bʉr o tɨ̂, bé ó dí elɛ̂ʼle ɨ́ kpɛŋlɛm ó, bɨ̌n bé e mebě! 28Yé bé mě so méleme ó, e nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m nó, lɛ́ɛ́, Nzyɛ̌m mû ó kúno etyêl Mpóʼo nyé ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n. 29«Mʉr, nyé ɑbe e nkul nî mbɛ̌r mé njɨ́h mʉ̂r, dɛn nyé bisɑ́ byé, nye l'ɑpɑ̌ kɑ̂ʼ nyé nkɑrɑ́ mebó mé nʉ̌n. Píe tɨ̂ʼ ó nyé ngɑ́ sɑ̌ mbɛ̌r wé yɨ́. 30«Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ɑbe ɨ́ nkɔ̌m nyɑ̌m nyɑ́, nye me ó ɨ́ nkɔ̌m kɔ́m nkɛ́ɛ́. Nó ntémé ó, wɑɑ́ dí ɑkœb mé lɨ́ esyɛŋ nyɑ́, nye lɨ́ egbɑh ó gbɑhɑ́ɑ. 31Nó ó mé dí egwɑ́ kʉ́ lɛ́ɛ bɨ́n ó, Nzyɛ̌m óbɛ̌m pɛʼ bʉ̂r bibɑɑ nyé ɑ́ niʼe ɨ́ misyóm le melǿǿ mɔ́ɔ́ mɨ́mɛ̂h bí. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉ̂r lǿǿ Sísǐm mé Nzyɛ̌m nó, bɑɑ ébébe lɑɑ́, yé ɑ́kóʼó pɛʼɔɔ. 32Mʉr nyɨnyɛ̂h dí elwib e Mwɑ̂n mé Mʉr ebébe nyɑ́, bɑɑ ébébe lɑɑ́, yé óbɛ̌m pɛʼɔɔ. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr ngɑ́ lwib e Sísǐm mé Nzyɛ̌m ebébe nyɑ́, bɑɑ ébébe lɑɑ́, yé ɑ́kóʼó pɛʼɔɔ, dɑmɑ́ jóʼo ɨ́ jɔʼ yɨ̂, dɑmɑ́ jóʼo ɨ́ jɔʼ ésúʼlɑ́ é sí yɨ̂.» 33«Bɨ́n sí lɛ́ɛ ó, lɨ́, yé ɨ́ mbɨɑ nó, lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ ntémé ó, mpumó nyé, nye ɨ́ mbɨɑ. Bɨ́n sí lɛ́ɛ ó: “Bǒl lɨ́ ó yɨ̂ʼ” nó, kɑmɑɑ gɑ́ ntémé ó, mpumó nyé, nye ó bibol e bibol. Bé gʉ́gʉ́ɑ́ nyɔ̌m lɨ́ ó, sí pɑ̌ bee mpúmó nyé. 34Bɨ̌n bwɑ́ ó méjø̂l bɑ̂! Bɨ̌n bé e nkul elɛ́ɛ bísɑ́ bímpɑ̂ nyɑ́? Ebě, bɨ̌n bé ɨ́ bébe. Sɑ́ mʉ̂r dí e yé lǿŋlɑ́ ɨ́ léme yɨ́, yé ó num wé dí epyêl kʉ̌l. 35Mʉr dí ɨ́ mbɨɑ nyɑ́, nʉnʉɑ bísɑ́ bí émbɨɑ byé ó, lɨ́ ekʉ̌m empɑ̂ lé tʉ́ŋlʉ̌, ntɔ̂ʼ pyêl byé kʉ̌l. Mʉr dí ɨ́ bébe nyɑ́, nʉnʉɑ bísɑ́ bí ébébe byé ó ɨ́ bébebébe ekʉ̌m lé, pyêl byé kʉ̌l. 36Me lɨ́ egwɑ́ kʉ́ nwɑ̂hle bɨ́n ó, ɨ́ móhó écíʼ é mílɔ̌b, bʉr, bé ótó kɑr lɨ́ esú lé ékɑ̌n lɨ́lɛ̂h bé ɑ́ lwilwib, ɑbe e nyɔm lɨ́. 37Nzyɛ̌m ójwe gó mekebe nkʉ̂ mebě ó, ɨ́ mekɑ̌n mô.» 38Nó bʉ́ʉ́ ólɛ̂ʼlɑ o métié, bé le oFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ nze lɛ́ɛ e Yésʉs ó: «Lɛ̂ʼlɑ, bɨ̌h bé lɨ́ edǐ bee ésimɑ́.» 39Nye nzě yɑlɑ e bé ó: «Á bébe bʉ̂r ó myɑ̌ bʉ̂r wɨ̂ʼ ɛ̌! Odûl bé ónzyɛ̌m oswîh! Bé lɨ́ edǐ beě jweʼle dí elɛ̂ʼlě mbi mʉ̂r mé dí wɨ́, duho ɨ́ lʉ́ʉ́ ésimɑ́. Bé ɑ́kóʼó bee ésimɑ́ egwɑ́r, ɑlɑɑ ó lɑɑ́ lé ɑ́ syɛ́ɛ ɨ́ cwiʼ mé Yʉ́nɑs lɨ́. 40Ebě, mbi ngwɑ́r Yʉ́nɑs ɑ́ di ɨ́ mo sû ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ mimóhó mílɛ̂l, mipum milɛ̂l yɨ́, mbi ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́ ntémé ó Mwɑ̂n mé Mʉr ngɑ́ di ɨ́ soo mimóhó mílɛ̂l, mipum milɛ̂l wɨ́. 41Ɨ́ dʉ́ó lé écíʼ é mílɔ̌b, bʉrʉ̂m ó Ninevɑ̂, bé ógbɔlwɑ, nwɑ̂hle bʉ̂r ó myɑ̌ bʉ̂r wɨ̂, ebě, bé ɑ́ si jwirɑ miléme píe njóʼɑ́ bé ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ́ mé Yʉ́nɑs wɨ́. Nó, pɑɑ́ bee gɑ̂: sɑ́ lɑ́ɑ́ Yʉ́nɑs yɨ́, yé ó wɑ̂! 42Ɨ́ dʉ́ó lé écíʼ é mílɔ̌b, njǿø mʉmɑ́ ɑ́ duhǒ díbé cie nyɑ́, ótyɛ̂b, nwɑ̂hle bʉ̂r ó myɑ̌ wɨ̂, ebě, nye ɑ́ si duho médumo me ntwíʼ, lɨ́ enzě jóʼo métǿǿ mé ócwóó mé Sɑlomɔ̂ŋ. Pɑɑ́ bee gɑ̂: sɑ́ lɑ́ɑ́ Sɑlomɔ̂ŋ yɨ́, yé ó wɑ̂!» 43«Jɔ̌ʼ sísǐm mélwɑʼwo mû sí duho mʉ̂r ɨ́ nyʉ̂l yɨ́, wé sɨ́sɑ́ ó, tô le epómo, lɨ́ esɑ́ɑ̌ gúmó égbɑlɑ. Tó kœb ó, gúmó yɨ́yɛ̂h, yé ó ɨ́ swɑ́h swɑ́h, ɑbe e medíbé. Wé ɑbeě gúmó égbɑlɑ. 44Wé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ɨ́ wé mʉr tɨ̂ʼ ó: “Mě búlɑ́ ó, tô mbɛ̌r wɑ̂m, gúmó mé ɑ́ duho tɨ̂ʼ yɨ́.” Wé ntɔ̂ʼ búlɑ, tó kœ̌b gumǒ mbɛ̌r yɑɑ́, yé mû ngwɑ́mlɑ́, sɑ́ yɨ́yɛ̂h nkʉmsɑ́ ɨ́ tyé yé. 45Nó wé ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ nkɛ́ɛ, tó nʉɑ myúú mísísǐm mélwɑʼwo nzɑɑngbɑ́ myé ɑ́ be ɨ́ buú buo cére, lɑɑ wé mí. Mímyɛ̂h ntɔ̂ʼ nzeŋɔɔ, nzě komlɔɔ ódiɑ́ wɔ́ɔ́ ɨ́ mʉr wɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌. Nó ó cwiʼ mʉ̂r wɑɑ́ ɑ́ suʼlɑ bu bébe, lɑɑ̌ jɔʼ ésôʼ yɨ́. Mbi ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́ ntémé ó ngɑ́ be lɨ́ esú é bíbɨ́blɑ bi bʉ̂r ó myɑ̌ wɨ̂ʼ wɨ́.» 46Yésʉs jínɑ lɨ́ elwib e mentumo me bʉ̂r nɛ́ɛ: nyɔ̌ŋ wé, bé e bɨ́ɔɔ́ bé le okɛ́l bé ntɔ̂ʼ pyɑ̂l, tyɛ́bɔɔ̌ kʉ̌l, lɨ́ esɑ́ɑ ménzɨ̌ mé élɛ́ɛlɑ e né. 48Yésʉs nzě yɑlɑ e mʉr ɑ́ nze nye e mpɑ́ŋlɑ nyɑ́ ó: «Nzé dí nyɔ̌ŋ wɑ̌m? Onzé dí bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m le okɛ́l bɑ̂m?» 49Nye ntɔ̂ʼ syɛ̂m mbô, lɛ̂ʼlě nko ómpʉ́n bé, bé ɑ́ be yɨ́. Nye e né ó: «Jwɛ́ʼɛ́ɛ! Nyɔ̌ŋ wɑ̌m, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m le okɛ́l bɑ̂m ó bɑ̂. 50Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí esɑ̂ gǿmɑ́ mé Sɔ́ŋ wɑ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ ó dí mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m, kɛ́lɑ̂m le nyɔ̌ŋ wɑ̌m.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\