Mɑtthieu 14

1Jɔʼ yɑɑ́ ó ngóvinɑ Erôd ɑ́ kɑ nze jóʼo bé lɨ́ elwib, dumo e Yésʉs yɨ́. 2Nye le osyɛ̂l o mésɑ́ bé ó: «Yé ó Jeɑn Ndu-bʉr. Nyɨ́ pɑh ɨ́ soo! Sɑ́ tɨ̂ʼ ó nyé dí e nkul esɑ̂ mésimɑ́ yɨ́.» 3Nɑ́ɑ̌ yé ó, Erôd ɑ́ be ó sí dɛ̌n Erodiɑ̂d, mʉmɑ́ me mɨ́ɔɔ́ wé, Philippe. Jeɑn nzě lɛ́ɛ e né ó: «Etié, lé ɑkɑm ó, go bɑ̂ʼ Erodiɑ̂d!» Erôd ntɔ̂ʼ cyen bʉ̂r, ó bé mɛ́rɨɨ Jeɑn. Bê nzě kɑ̂ʼ nyé nkɑrɑ́ mebó mé nʉ̌n, gbɑ́ŋɔɔ nyé ɨ́ mbʉʼ. 5Erôd ɑ́ bɨbe e gǿmɑ́ ó, nyě jʉ́ ó Jeɑn. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ be lɨ́ ekpɛ́ɛ éntumo e bʉ̂r, ebě, bé ɑ́ lɨlɑ́ɑ ó, Jeɑn ɑ́ be ó ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 6Dɑmɑ́ jóʼo nó, ɨ́ jɔ̌ʼ móhó nzɔ́ɔ ebyɛ́l mé Erôd, wé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, eséhé mé Erodiɑ̂d, lé ntɔ̂ʼ bwɑl ɨ́ duo nzɔ́ɔ, Erôd nzě buú kpɛl nzɔ́ɔ nyé ɑ́ bwɑl nyɨ́. 7Erôd nzě kɛʼ nyê, le entɑɑ mínkɑ̂l ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyé ngɑ́ gwɑ̂m yɨ́, nye ójwe nyé yɑ̌. 8Eséhe, lê nzě lɛ́ɛ̌ mpʉ nyɔ́ŋ wé ɑ́ pɑ tɨ́e nye yɨ́. Nye e né ó: «Gbɑ́ʼ mé wɑ̂ʼ ɨ́ mpyɑ́ɑ, lʉ́ mé Jeɑn Ndu-bʉr; go ɑ jwé mê!» 9Nyʉ̂l mé ngóvinɑ ntɔ̂ʼ tyɛʼ ɨ́ sɑ́ éséhé lé, lé ɑ́ gwɑ̂m nye yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ kɑ nzoo lómo ó, bé jwêʼ sile wé wɑɑ́ lʉ́ mé Jeɑn. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, ɨ́ lɔ̌b mínkɑ̂l nyé ɑ́ pɑ ntɑɑ mí le mimbi mi bʉ̂r bé e boo nɔ́ɔ́, bé ɑ́ pûhlɑ mebô lɨ́ ede mí. 10Nye nzě lómo mʉ̂r ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ lɨ́ etó cíʼě Jeɑn lʉ̂. 11Bé ntɔ̂ʼ nze e lʉ̂ wé ɨ́ mpyɑ́ɑ, bê nzě jweŋɔɔ mɑ̂ mʉmɑ́ wɑɑ́. Nye nzě tó jwe wé nyɔ̌ŋ wé. 12Ompʉ́n mé Jeɑn, bê nzě nkɛ́ɛ̌ múú wé, tó dɨlɔɔ wê. Píe tɨ̂, bé ntɔ̂ʼ tó lɛ́ɛ̌ Yésʉs sɑ́ yɨ́yɛ̂h yé ɑ́ syɛ́ɛ yɨ́. 13Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ jóʼo mpɑ́ŋlɑ nyɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ mɔɑ tɨ̂, kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, nzě tô ɨ́ mɑ̂ lʉ̌n, súm nyé ɑ́ be nye omér yɨ́. Dɑmɑ́ jóʼo nó, ɨ́ jɔʼ bísɔ́mɑ́ bi bʉ̂r, byé ɑ́ kɑ gʉ́ɑ nó yɨ́, byê nzě duɑ ɨ́ binkɑnɑ, nzě dúŋɔɔ̌ Yésʉs e mekʉ̌. 14Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sulo ɨ́ byɛ̂l, bee éntumo e bʉ̂r lɑɑ́ yɨ́, lémé wé kʉ́ nzě jɨ̂ʼ bé nkoó. Nye nzě ciʼ mímbél mímyɛ̂h. 15Mpʉ yé ɑ́ be, yé mû bíí kʉ̌ʼ yɨ́, ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ sîhlě súm nyé ɑ́ be yɨ́. Bé e né ó: «Yé mû nɑ́ɑ̌ ó, mejwíne mé pum. Wɑ̂ʼ ntémé, yé ó lʉɑ́. Bwóólɑ́ɑ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r yɨ̂, bé nkʉ̂ tô ɨ́ mekwɑ́r, tó bwɑ̂m méde.» 16Yésʉs nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Yé ɑjɨ ó, bé tôʼ gúmo mpoʼ. Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, jwéʼ gɑ́ bé mede!» 17Bê nzě lɛ́ɛ e né ó: «Bɨ̌h bé ɑbe e sɔ̂ʼ wɑ̂. Bɨ̌h bé ó njɨ e biblêr bitɛ̂n le osú óbɑ́.» 18Nye ó: «Ntɑ́ʼ gɑ́ me e byɑ̌ wɑ̂.» 19Píe tɨ̂, nye nzě lɛ́ɛ le entumo e bʉ̂r ó, lé díʼee sí ɨ́ dɑ́ɑ́. Nye ntɔ̂ʼ nʉɑ bíblêr bitɛ̂n le osú óbɑ́ bɑɑ́, nzě jwɛ̂ʼ kʉ́, jwě Nzyɛ̌m nzyǒo, nzě pɛ̂ʼ byé bipêh, nzě jwijwe ómpʉ́n bé byɑ̌. Bé ntɔ̂ʼ kɑb éntumo e bʉ̂r biblêr byɑɑ́. 20Mʉr nyɨnyɛ̂h nzě de, jíle, kɑ̂r méde. Ompʉ́n bé nzě kɑɑle bímpubuʼó méde, tɑ̂ŋ mekwɑ́m kɑ́m e mebɑ́, mɨ́mɛ̂h milǿŋlɑ́. 21Bʉrʉ̂m bé ɑ́ de mede bɑ́, bé ɑ́ be ó, lɑɑ ótɔ́ɔ́sin otɛ̂n. Bé ɑ́ bé ɑlɑ́ɑ bʉ́bɑ́ e bwɑ́ ó ntwǒm. 22Abeɑ nɛ́ɛ: Yésʉs nzě tíne ómpʉ́n bé ó, bé kpɑ̂hwɑ kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, bé ɑ sɑ́mle, tô lɨ́ ebʉ́m é kɔ́m nkɛ́ɛ́. Jɔʼ yɑɑ́, nye ólîʼ lɨ́ ebwóolo éntumo e bʉ̂r. 23Jɔʼ nyé ɑ́ sil ebwóolo bé yɨ́, nye nzě bére lɨ́ ecø̂ʼ kʉ́, lɨ́ etó jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m. Mpʉ dʉ́o, lé ɑ́ be, lé mû sí léŋɑ yɨ́, nye ɑ́ kɑ be gʉ̂ʼ ó, njɨ nye omér. 24Byɛ̂l ɑ́ be ó, nye mû sí bɑ́ buú cɛrɑ le ebʉ̂m. Obóʼó ó mɑ̂ŋ, wê nzě buú ntɨ̂ʼ byɛ̂l, ebě, pubó yé ɑ́ duho ó, nko byɛ̂l ɑ́ be lɨ́ etô yɨ́. 25Ádwií ɨ́ melɔ́mɑ mé mɛ́n nɛ́ɛ: nye nzě dû bê, le ecye ɨ́ medíbé kʉ́. 26Mpʉ ómpʉ́n, bé ɑ́ bee nye lɨ́ ecye ɨ́ medíbé kʉ́ yɨ́, mepɨʼ nzě dîm bé ɨ́ milʉ̂. Bê nzě bil bʉ́ɑ́. Bé ó: «Ndîm ó wɨ̂!» Bʉ́ŋɔɔ bícím. 27Tyé e tyé yɑɑ́, Yésʉs, nye e bé ó: «Tɑlɑɑ gɑ́ miléme. Yé ó me! Ayɨ́ jóʼo gɑ́ bʉ́ɑ́.» 28Pierre nzě lɛ́ɛ e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, yé bé yé ó go tyeetye nó, jébɑ́ɑ́ mé ó, me ntɑ̂ʼ nko gó dí yɨ́, cye kʉ́ medíbé.» 29Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Ntɑ̂ʼ bé!» Pierre ntɔ̂ʼ sulo ɨ́ byɛ̂l, nzě tɑ́ɑrě cyen ɨ́ medíbé kʉ́, tô nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́. 30Ejʉ̂ʼrɑ nyé ɑ́ bɑ jʉ̂ʼrɑ pubó yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bil bʉ́ɑ́, nzě tɑ́ɑre éjɨ́blɑ le ebʉ̂ bícím. Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, ciʼɨɨ mê!» 31Tyé e tyé yɑɑ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ syɛ̂m mbô, mɛ̂r nyê. Nye e né ó: «Á twɑ̂ʼwǒ búʼó yô ɛ̌! Go pɑ sóŋló ɨ́ yé?» 32Bʉr bɑɑ́ obɑ́, bé ntɔ̂ʼ kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, pubó nzě síe. 33Bʉr o b'ɑ́ be ɨ́ byɛ̂l bɑ́, bê nzě bɨʼɔɔ mébóó mɔ́ɔ́ sí lɨ́ ejwě Yésʉs kûm. Bé e né ó: «Go ó kwɑhɑ́ Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m tyeetye!» 34Bé ntɔ̂ʼ sîl éntɑɑ mɑ̂ŋ, tó pyɑ̂l lɨ́ ebʉ́m é sí Genezɑrɛ̂t. 35Bʉr ó sí yɑɑ́ nzě jweʼě Yésʉs. Bê nzě cyen bʉ̂r ɨ́ sí yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h lɨ́ etúno ó, nyɨ́ pyɑ̂l. Bé ntɔ̂ʼ nze nyé e mimbél mímyɛ̂h. 36Bê nzě jɨʼlɑ e né ó, nye kɑ́mɑɑ ó, bé jɑ́ɑ kúnɑ njɨ le empɑh é kɑ́n wé. Mʉr nyɨnyɛ̂h ɑ́ kúnɑ e né nyɑ́, ɑ́ si ciʼe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\