Mɑtthieu 15

1Jɔʼ yɑɑ́, oFɑrizyɛ̂n le olɛ̂ʼlɑ o métié bé ɑ́ duhǒ Yerʉ́zɑlɛm bɑ́, bê nzě pyɑ̂l gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́, jíŋɔɔ e né ó: 2«Ompʉ́n bô, bé lɨ́ ebene ébɑʼle métum bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́, byé ɑ́ líʼe mɑ́ ɨ́ yé? Ebě, bé ɑbe lɨ́ ejøø mébô ɨ́ jɔʼ bé dí ede yɨ́.» 3Yésʉs nzě yɑlɑ e bé ó: «Bɨ̌n bɨɛ bé lɨ́ ebene ébɑʼle métié mé Nzyɛ̌m ɨ́ yé? Bɨ̌n jɑɑ́ bɨbɑʼlě sɔ̂ʼ ó, njɨ metum mɨ́n. 4Ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ ó: “Jwéʼ sʉ́ŋ e nyʉ̌ŋ júu.” Nye ntémé, nye ó: “Mʉr ngɑ́ syɛm sɔ́ŋ nkʉ̂ nyɔ̌ŋ nyɑ́, jɑlɑ ó, jʉ́ŋɔɔ.” 5Tó kœb ó, bɨ̌n bɨɛ̌ lɛ́ɛ́ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h ólɛ́ɛ e sɔ́ŋ e nyɔ̌ŋ ó: “Sɑ́ bɨ̂n gwɑ jí ó, me súʼɑɑ bɨ̌n e yɑ̌ yɨ́, mɨ́ kɛʼ yé Nzyɛ̌m.” 6Wɑɑ́ sɑ́ nó nyɑ́, nyé ɑjɑlɑ le ebɑ́ʼɑ̌ súʼo sɔ́ŋ e nyɔ̌ŋ e tɨ̂. Ɨ́ jɔʼ bɨ́n sɑ́ mbi wɑɑ́ yɨ́, bɨ̌n kʉ́ gbɑh nɑ́ɑ̌ ó, etié mé Nzyɛ̌m lɨ́ esú lé édû mín mílɛ́ʼlɑ́ ó tɨ̂ʼ yɨ́! 7Bɨ̌n bɑɑ́nyɑ̂-mikóo bɑ̂! Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, Ésɑïe ɑ́ si kʉ gwɑ gwîh milɔ̌b mín ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó: 8“Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ó: Kúl yɨ̂, yé jɑɑ́ jwé mé kûm ó, njɨ ɨ́ bikonó bí nǔm kʉ̌l. Tó kœb ó, milémé myɔ́ɔ́, myé ɨ́ buú cɛrɑ e me. 9Júú bé dí ejwe mé yɨ́, yé ó kwɑhɑ́ tʉ̂toʼó, ebě, milɛ́ʼlɑ́ bé dí ejwe bʉ̂r mí, myé jɑɑ́ duho ó, njɨ ɨ́ metié me bʉ̂r.”» 10Nó ó Yésʉs ɑ́ jébe entumo e bʉ̂r, nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ̂! Bɨ̌n ɑ kʉ́ gwɑ́ mɛ̂r ékɑ̌n lɨ̂ʼ ɨ́ milémé mín. 11Ntʉ̌ sɑ́ dí enî mʉ̂r ɨ́ num yɨ́, dí ebɛ̂ʼ pɑ́ʼ mʉr, bé e Nzyɛ̌m. Mʉr bɔ́ʼɑ́ e Nzyɛ̌m ó, ɨ́ lɔ̌b ékɑ̌n e dí eduho nyé ɨ́ num lɨ́.» 12Ompʉ́n mé Yésʉs, bê nzě sîhlě súm nyé ɑ́ be yɨ́. Bé e né ó: «Nzê gʉ́ gʉ́ɑ ó, sɑ́ gô lɛ́ɛ́ nɨ̌, yê bé ó ebɔ̌ʼ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ óFɑrizyɛ̂n ɛ̌? Lê bé sí bɨmɑ bé ɨ́ miléme.» 13Nye ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Mpeʼ yɨ́yɛ̂h Sɔ́ŋ wɑ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́, ɑ́ be ɑbe yɨ́, yé ómunɔɔ ti e mikɑɑlé myé mímyɛ̂h. 14Bírɨ́ɨ́ gɑ́ bê: bé ó bɑɑ́ntím dí elɛ̂ʼle bʉ́ʉ́ bɑ́ɑ́ntím nzɨ̌ bɑ́! Ántím ólɛ̂ʼle nyʉ́ʉ́ ɑ́ntím nzɨ̌ nó, bɨ́bɛ̂h obɑ́, bé ólʉ́ŋɑ ɨ́ bɨ́.» 15Nó ó Pierre ɑ́ nze lwib. Nye e né ó: «Pɑ́ʼlɑ́ɑ́ bɨ́h kɨkɛnɑ̌ nɨ̌.» 16Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Nzê bɨ̌n jínɑ ó bigʉʼlʉgʉ́ ɛ̌? 17Nzê bɨ̌n jínɑ wɑ̂ʼ ó, ɑpɑ̌ gʉ́ɑ, sɑ́ mʉ̂r gbɑ́ ɨ́ num yɨ́, yé lɑɑ ó ɨ́ mo tʉ́ŋlʉ̌, pyɑ̂l kʉ̌l, ntɔ̂ʼ kur ɨ́ jih ɛ̌? 18Nó sɑ́ dí eduho ɨ́ num yɨ́, duho ó ɨ́ lémé mʉ̂r tʉ́ŋlʉ̌. Sɑ̂ yɑɑ́ ó dí esɑ̂ ó, mʉr bɔ́ʼɑɑ e Nzyɛ̌m yɨ́. 19Ebě, bibɨ́blɑ bíjøʼ bíbyɛ̂h, byé duho ó ɨ́ léme. Byé ó dí: ejǿǿ é bʉ̂r, miswɛbɑ, bimolɑ́, jíbe, eyɑlɑ̌ lɔ̌b mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr lɨ́ onzyɛ́h ónzyɛ́h, le melǿø. 20Bisɑ́ bîʼ ó dí ebɛ̂ʼ pɑ́ʼ mʉr, bé e Nzyɛ̌m! Ntʉ̌ lɔ̌b éde ɑpɑ̌ jøø mébô dí esɑ̂ ó, mʉr bɔ́ʼɑɑ e Nzyɛ̌m.» 21Nó ó Yésʉs ɑ́ duhǒ sûm yɑɑ́, nzě tô ɨ́ mesí mé Tîr e Sidɔ̂n. 22Ádwií tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: mʉmɑ́ Kɑnɑ̂n nzě duho kwɑ́r nyɑɑ́, nzě bʉ̂ bícím, le elɛ́ɛ e né ó: «Dɑ̂ ɔ́, Mwɑ̂ mé Dɑvid ɔ́, jɨ́ʼɨ́ɨ́ mé ekpɑɑ nkóó ɔ̌! Sile wɑ̂m, wé ɨ́ bébebébe tyé. Eleme, lé lɨ́ ebuú nzɑmrɑ wê!» 23Yésʉs ɑ́ bé ɑyɑlɑ e né. Ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ sîhlě bɑ̌ʼ e Yésʉs. Bé e né ó: «Lɛ́yɨ́ɨ́ nyé ó, nye tôʼ, ebě, nye lɨ́ edû mɨ́nɑ́ gɑ́ le cím ɨ́ num.» 24Yésʉs nzě yɑlɑ e bé ó: «Me ɑ́ jɑɑ lómɔɔ ó, njɨ lɨ́ esú é bínteme bí Ɨ́zrɑɛ̂l mû sí dîm bí.» 25Mʉmɑ́ wɑɑ́, nye ntɔ̂ʼ bɨʼ mébóó sí lɨ́ ejwě Yésʉs kûm. Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, kɛmɨɨ mê!» 26Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Yé ɑmbɨɑ ó, mede me jɑ́lɑ́ le ejweŋɔɔ bwɑ̂n mɑ́, mé jwéŋɔɔ bwɑ́ bé ómpyê.» 27Mʉmɑ́, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, yé ó nó. Dɑmɑ́ jóʼo nó, bwɑ́ bé ómpyê, bé sɑ́ ó de bítwǐʼ méde bi dí ekur sí téble ɨ́ mbɛ̌r me sɔ́ŋ wɔ́ɔ́ bí.» 28Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e mʉmɑ́ wɑɑ́ ó: «Mʉmɑ́ nyɑ̂, búʼó yô, yé ɨ́ buú bwɑʼ! Yé syɛ́yɨɨ go mpʉ gô pɑ kpɛl yɨ́!» Ɨ́ tyé gwɑ́r yɑɑ́, sile wé, wé ntɔ̂ʼ ciʼe. 29Yésʉs ntɔ̂ʼ duhǒ sûm yɑɑ́, nzě tô ɨ́ nkpɑ̂h mɑ́ŋ mé Gɑlilê. Nye ntɔ̂ʼ bére lɨ́ ecø̂ʼ kʉ́, di sí. 30Mentumo me bʉ̂r ɨ́ buo buo, mé ntɔ̂ʼ nzě súm nyé ɑ́ be yɨ́ le mimbêl ɨ́ buo buo: bɑɑ́ bé ɑ́ tɨtɨ́ɑ bɑ́, bɑɑ́ntím, bɑɑ́ bé ɑ́ be e bijyɛ̂m le emúmó bɑ́, le myúú mímbêl ɨ́ buo buo. Bʉr, bé ɑ́ nze le mimbêl myɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́ susul myé ó, sí mekʉ̌ mé, nye nzě ciʼ myê. 31Bʉr nzě buú kɑ̂m lɨ́ ebee bɑ́ɑ́nyɑ̂-emúmó mû lɨ́ elwib; bɑɑ́ bé ɑ́ be e bijyɛ̂m bɑ́, mû mbɨ̂mbɨɑ́; bɑɑ́ bé ɑ́ be lɨ́ etɨ́ɑ bɑ́, mû lɨ́ ecye mbɨ̂mbɨɑ́ ntémé; bɑɑ́ntím mû lɨ́ ebee. Nó ó bʉ̂r bɑɑ́ bé ɑ́ nze gúmlo Nzyɛ̌m kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l yɨ́. 32Yésʉs nzě jébe ómpʉ́n bé, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Me lɨ́ ejɨ̂ʼ bʉ̂r bɑ̂ʼ nkoó, ebě, mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́, bɨ́ di mélú mélɛ̂l, bé ɑkɑ̌ be e sɑ́ éde. Nó mé ɑkpɛl ó, bé swíʼɨɨ l'ɑde. Bé ɑ́mû jɑɑ́ tó nkɑŋɑ sí nzɨ́ e nzɨ̌ lɨ́ eguú e nzɑ̂.» 33Ompʉ́n bé, bê nzě jî e né ó: «Á mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ bé ópʉgʉ́ kœ̌b bím méde jwé éntumo e bʉ̂r lɨ̂ʼ wó? Ɨ́ lʉɑ́ mínɑ́ dí wɨ̂?» 34Yésʉs, nye e bé ó: «Bɨ̌n bé e biblêr yɑ́ɑ̌ bím?» Bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Nzɑɑngbɑ́, kɑ̌ kɛl bwɑ́ bé ósû.» 35Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ le entumo e bʉ̂r ó, bé díʼee sí lɨ́ bibwɑ̌h. 36Nye ntɔ̂ʼ nʉɑ bíblêr nzɑɑngbɑ́ byɑɑ́ le bwɑ́ bé ósû bɑɑ́, jwě Nzyɛ̌m nzyǒo, ntɔ̂ʼ pɛ̂ʼ byê, jwe ómpʉ́n, bé ntɔ̂ʼ kɑb méntumo me bʉ̂r. 37Bʉr bɨ́bɛ̂h, bê nzě de, jíle, kɑ̂r méde. Bimpubuʼó méde ómpʉ́n bé ɑ́ kɑɑle bí, lóŋlo mékwɑ́m nzɑɑngbɑ́. 38Bʉr, bé ɑ́ de bɑ́, bé ɑ́ be ó: bʉrʉ̂m e bʉrʉ̂m, otɔ́ɔ́sin onɑ̂, ɑlɑ́ɑ bʉ́bɑ́ le ontwǒm. 39Jɔʼ nyé ɑ́ sil ebwóolo éntumo e bʉ̂r lɑɑ́ yɨ́, Yésʉs nzě kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, tô sí Mɑgɑdɑ̂n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\