Mɑtthieu 16

1OFɑrizyɛ̂n, bé le oSɑjwisyɛ̂n, bê nzě pyɑ̂l kwɑ́ mé Yésʉs. Bé e né ó, nye sɑ̂ʼ bé esimɑ́ e nkul dí eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ lwib nó ó, lɨ́ ebóblo nyê. 2Yésʉs nzě lɛ́ɛ e bé ó: «[Bɨ̌n sɨ́sɑ́ ó, bɨ́n sí bee jʉ́o kɑɑ́ e kɑɑ́ ɨ́ bíí kʉ̌ʼ nó, bɨ̌n bé ó: “Jwéhé, yé ókɑh ómɛ́n.” 3Ɨ́ melɔ́mɑ mé mɛ́n, bɨ́n béé jʉ́o kɑɑ́ e kɑɑ́ nó, bɨ̌n lɛ́ɛ́ ó: “Mpíé ónǿø̌ ndǔm.” Nye ntémé bɑ́nɑ̌ nǿø. Bɨ̌n bé nɑ́ɑ̌ lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ bísɑ̂ bi dí ecémlě jwéhé le mpíé bí. Nzê bɨ̌n bé ɑbe e nkul jwéʼé sɑ́ mû lɨ́ esyɛ́ɛ ɨ́ jɔʼ yɨ̂ʼ yɨ́ ɛ́!] 4Bibɨ́blɑ bi bʉ̂r le odûl bé ónzyɛ̌m oswîh ó dí edǐ bee mésimɑ́. Yé ɑ́kóʼó kɑ̌ be le esimɑ́ eswîh, ɑlɑɑ ó lɑɑ́ lé ɑ́ syɛ́ɛ ɨ́ cwiʼ mé Yʉ́nɑs lɨ́.» Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sil elwib nó yɨ́, bé le ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, tóŋɔɔ. 5Jɔʼ bé ɑ́ to kumo ɨ́ lʉ́ʉ́ ébʉ́m é mɑ̂ŋ yɨ́, ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ bee ó, bé ɑ́ bé ɑnze e biblêr. 6Yésʉs nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Bɛɛngɛ́ɛ! Bɨ̌n ɑ bɑ́ʼ óFɑrizyɛ̂n le oSɑjwisyɛ̂n ɨ́ lɔ̌b levure yɔ́ɔ́ bé dí e yé yɨ́.» 7Ompʉ́n bé, bê nzě lɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Sɑ́ nyê lɛ́ɛ́ yɨ́, nye lɛ́ɛ́ yé ó, ebě, ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ̂ nzé gɑ́ wɑ̂ʼ yɨ́, mɨnɑ́ bé ɑnze gɑ́ e biblêr.» 8Mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ gʉ́ɑ jøʼ yɔ́ɔ́ yɑɑ́ yɨ́, nye e bé ó: «Á twɑ̂ʼwǒ búʼó yɨ́n ɛ̂! Bɨ̌n bé lɨ́ elwǐb mpʉ́nʉ̌ ɨ́ yé? Nzê ebe bɨ̂n nzé kɑ̂ʼ, ɑbe e biblêr ɛ̌? 9Nzê bɨ̌n jínɑ ɑpɑ̌ gwɑ́ gʉ́ɑ ɛ̌? Nzê bɨ̌n bé ɑkɑ̌ toŋlo bíblêr bitɛ̂n byé ɑ́ jɑlɑ e bʉrʉ̂m otɔ́ɔ́sin otɛ̂n bí ɛ́? Bɨ̌n bé ɑ́ tœ̂ʼ bimpubuʼó bi tɨ̂, lóŋlo mékwɑ́m méntíɑ́ e byê? 10Nzê bɨ̌n bé ɑkɑ̌ toŋlo bíblêr nzɑɑngbɑ́ byé ɑ́ jɑlɑ e bʉrʉ̂m otɔ́ɔ́sin onɑ̂ bí ɛ́? Bɨ̌n bé ɑ́ tœ̂ʼ bimpubuʼó bi tɨ̂, lóŋlo ómpyɑ́ɑ ontíɑ́? 11Bɨ̌n bé lɨ́ ekɑ̂r égwɑ́ jóʼo mé ɨ́ yé? Me bé ɑlwib e bɨ̌n dumo e biblêr. Bɨ̌n ɑ bɑ́ʼ óFɑrizyɛ̂n le oSɑjwisyɛ̂n ɨ́ lɔ̌b levure yɔ́ɔ́, bé dí e yé yɨ́.» 12Nó yɑɑ́ ó bé ɑ́ kɑ jóʼo nye yɨ́. Nye ɑ́ bé ɑlwib e bé ɨ́ levure . Nye ɑ́ lwilwib e bé ó, dumo le oFɑrizyɛ̂n, bé le oSɑjwisyɛ̂n, ɨ́ lɔ̌b mílɛ́ʼlɑ́ bé ɑ́ jwijwe bʉr lɨ́ onzyɛ́h ónzyɛ́h mí. 13Yésʉs ntɔ̂ʼ tó pyɑ̂l ɨ́ nkɑnɑ̌ Kesɑ́re mé Fílipi. Nye nzě jî le ompʉ́n bé ó: «Bʉr lɨ́lɛ́ɛ́ ó, Mwɑ̂n mé Mʉr, nye nzé?» 14Ompʉ́n, bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé lɛ́ɛ́ ó, go ó Jeɑn Ndu-bʉr. Bʉ́ʉ́, bé ó, go ó Élie. Bʉ́ʉ́ ntémé, bé ó, go ó Jérémie, nkʉ̂ nyʉ́ʉ́ ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m swîh.» 15Nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ jî e bé ó: «Nó bɨ̌n bɨɛ̌ lɛ́ɛ́ ó, me nzé?» 16Simon Pierre ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Go ó Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. Go ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m dí kublɑkúblɑ nyɑ́.» 17Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Go ó e metyɛʼ me mpóm, Simon Bɑr-Yónɑs. Ntʉ nyʉ̂l bipúno le meciê gwíh gó sɑ̂ yɑɑ́. Yê bé ó Sɔ́ŋ wɑ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. Nye ô lɛ́ʼlé gó yɑ̌. 18Mě lɛ́ɛ́ gó ó, díé lô, lé ó: “ekóʼ: Pierre”. Nó lɨ́ ekóʼ énɨ̌ kʉ́ ó mé ngɑ́ bonǒ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m wɑ̂m yɨ́. Wé lwímlɑ́ le Sɑ́tɑn lɨ́ ebɨ̌m e dɔ̂m lé nɛ́ɛ: bisɑ́ bí dɔ̂m byé, byé ɑ́ntɑɑ wé ɨ́ nkul. 19Me ójwe gó sɑb Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m. Nó sɑ́ gó ngɑ́ kɑmle ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, yé díʼee sɑ̂ gwɑ́r yé ɑ́ pɑ kɑmlɔɔ kʉ́ yɨ́. Yɑɑ́ ntémé gó ngɑ́ kɑm ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, yé díʼee ntémé yɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ boo kɑm yɨ́.» 20Yésʉs ntɔ̂ʼ gbɑ̂ ómpʉ́n bé mpéné ó, bé l'ɑnyɑmlě lɛ́ɛ mʉ̂r ó, nye ó Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. 21Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, Yésʉs nzě gɔ́nɑ le elɛ́ɛ ómpʉ́n bé ó, yé jɑlɑ ó, nye tôʼ ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, nye síɑɑ e mitúú ɨ́ buo buo ɨ́ mebó mé ótɔ́mɑ́ bʉ̂r, le ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le olɛ̂ʼlɑ o métié. Nye ntémé ójʉ́ŋɔɔ. Lɨ́ elú élɛ̂l píe tɨ̂, nye ópɑh ɨ́ soo. 22Nó Pierre ɑ́ nze tô e né ɨ́ bʉm, nzě jwe nyé mebě. Nye e né ó: «Nzyɛ̌m kɑ́mlɑɑ sɑ̂ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h lɨ́ edirɑ ɨ́ go!» 23Yésʉs nzě jwirɑ, le elɛ́ɛ e Pierre ó: «Sɑ́tɑn, duhɑɑ mé ɨ́ mîh. Go ó ebɔ̌ʼ e dí e nkul ebɨmɑ mé ɨ́ léme lɨ́. Mipɑhlɑ́ myô, myé ɑbe myɑɑ́ mé Nzyɛ̌m, njɨ myɑɑ́ mi bʉ̂r.» 24Yésʉs nzě lɛ́ɛ le ompʉ́n bé ó: «Mʉ̂r sí kpɛl édû mé nó, nye bénɑɑ nye mʉr tɨ̂. Nye ɑ nkɛ́ɛ́ kolôs yé. Nye ɑ dú mê. 25Ebě, mʉr dí ekpɛl ékɑmle e cwiʼ yé nyɑ́, ódímle yê. Tó kœb ó, wɑɑ́ ngɑ́ bîr yé lɨ́ esú lɑ̂m nyɑ́, nyɨ́hɑɑ́ ó ngɑ́ bɑʼle yê. 26Mʉ̂r nʉ́ɑ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h, kɑ̌ tó dímlě cwiʼ yé nó, wɑ́ɑ̌ nyɔm nyé ngɑ́ kɑ̌ lîʼ e wé wɨ́? Yɑ́ɑ̌ sɔ̂ʼ mʉ̂r dí e nkul esyɛ́ɛlɑ lɨ́ esú lé ébɑ́ʼɑ̌ bǐ cwiʼ yé? 27Ebě, Mwɑ̂n mé Mʉr múo nzě pyɑ̂l ɨ́ mencyɛnwɑ me Sɔ́ŋ wé, bé e bééngeles bé. Jɔʼ yɑɑ́ ó nyé ngɑ́ cíʼe bʉ̂r milɔ̌b, dû mpʉ bísyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́, byé ɑ́ be yɨ́. 28Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o dí wɑ̂ʼ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ bɑ́, bʉ́ʉ́, bé ɑ́jwe, ɑpɑ̌ bee Mwɑ̂n mé Mʉr lɨ́ enzě tyêl Mpóʼo nyé.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\