Mɑtthieu 17

1Melú mésɑmɑn, mé osí lɑɑ nɛ́ɛ: Yésʉs nzě nʉɑ̌ Pierre, nʉɑ̌ Jɑcques bé e mɨ́ɔɔ́ wé, Jeɑn. Bê nzě bére écø̂ʼ ɨ́ jɑɑ jɑɑ kʉ́. Bé ɑ́ be gʉ̂ʼ ó, bé omér. 2Nye nzě jwirɑ nyʉ̂l ɨ́ míh mɔ́ɔ́. Nye mû kɑ̌ nyɨ̂n ó, mbi swîh. Mpǒm nyé ɑ́ be ó, nye mû pɑ̌n mpʉ dʉ́o. Mikɑ́n myé pɑn ɨ́ pumo pumo mpʉ mímbɑh mi dʉ́o. 3Kɑ̌ sɑʼ nɛ́ɛ: bé kɑ̌ bee ó, Moïse, bé le Élie, gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́. Bé e boo nɔ́ɔ́ lɨ́ elɛ́ɛlɑ. 4Pierre nzě lɛ́ɛ e Yésʉs ó: «Dɑ̂ ɛ̌! Yé mbɨɑ ó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ wɑ̂. Gó kpɛ̂l nó, me súmɑɑ gɑ́ mɨnɑ́ mpɑ́lɑ́, bisɑʼ bilɛ̂l: le yô, le yɑɑ́ mé Moïse le yɑɑ́ mé Élie.» 5Mpʉ nyé ɑ́ be, nye jínɑ lɨ́ elwib yɨ́, jwiné ɨ́ ngé ngɨ ngé nzě búblo bê. Ompʉ́n, bé kɑ̌ jóʼo ó, lʉ́ʉ́ écyêl lɨ́ eduho ɨ́ jwiné tʉ́ŋlʉ̌, lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Nyɑ̂, nye ó mwɑ̂n wɑ̌m mé dí ɨ́ buú kpɛl nyɑ́. Me lɨ́ ekʉ́ mɛɛlɑ e né. Jʉ́jóʼɑ́ɑ́ gɑ́ nye!» 6Njóʼɑ́ ómpʉ́n bé, bé ɑ́ jóʼo lwǐb yɑɑ́ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ kúrwo sí, píʼe mémpǒm ɨ́ bibwɑ̌h ɨ́ mpǒm mé Yésʉs, ebě, bé ɑ́ be ó sí buú bil bʉ́ɑ́. 7Píe tɨ̂, Yésʉs ntɔ̂ʼ sîhlě nko bé ɑ́ be yɨ́, nzě nzêʼre bê. Nye ó: «Gbɔlwɑɑ gɑ́ sí! Ayɨ́ jóʼo gɑ́ bʉ́ɑ́!» 8Tyé e tyé yɑɑ́, ómpʉ́n kɑ́ jwɛ̂ʼ ɨ́ mempɑh mɨ́mɛ̂h nɛ́ɛ: bé jɑɑ́ kɑ̌ bee ó, njɨ Yésʉs nye omér. 9Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû ó lɨ́ esulo écø̂ʼ yɨ́, Yésʉs nzě gbɑ̂ bé mpéné ó: «Anyɑmlě lɛ́ɛ gɑ́ mʉr sɑ́ bɨ̂n beě yɨ́, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ Mwɑ̂n mé Mʉr óbe, nye mû sí pɑh ɨ́ soo yɨ́.» 10Nó ó ómpʉ́n bé, bé ɑ́ nze jî e né ó: «Yé bé nó wɑ́, olɛ̂ʼlɑ o métié, bé lɨ́ elɛ́ɛ ó, yé jɑlɑ ó, Élie tɑ́ɑrɑɑ epyɑ̂l ɨ́ yé?» 11Nye ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Yê tyeetye ó, Élie, nye ɨ́ jɑlɑ le enze lɨ́ esú ó, nye bɑ́ʼɑ tyêl bísɔ̂ʼ ɨ́ bityé byɔ́ɔ́. 12Nó mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: Élie, nyɨ́ boó nze. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bé ɑjweʼe nyê. Bé ɑ́ sɑ̂ nye ó, mbi cére wɨ́wɛ̂h bé ɑ́ kpɛl esɑ̂ nye wɨ́. Mpʉ yɑɑ́ ntémé ó Mwɑ̂n mé Mʉr ngɑ́ siɑ e túú ɨ́ mebó mɔ́ɔ́ yɨ́.» 13Ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ jóʼo ó, nye ɑ́ lwib e bé nó ó, dumo e Jeɑn Ndu-bʉr. 14Jɔ̌ʼ Yésʉs, bé le ompʉ́n bé, bé ɑ́ be, bé mû lɨ́ ekúnwo e gúmó éntumo e bʉ̂r lé ɑ́ be yɨ́, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ntɔ̂ʼ nze, bɨʼ mébóó sí ɨ́ mpǒm mé Yésʉs. 15Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, jɨ́ʼɨ́ɨ́ mwɑ̂n wɑ̌m nkoó, ebě, nye ó nzwoó, lɨ́ esílě bʉ̂ʼ. Nyě sɨ́sɑ́ ó, dumɑ ɨ́ muró, nkʉ̂ ntémé ɨ́ medíbé. 16Me ɑ́ si tô e né kwɑ́ ompʉ́n bô. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bé ɑkoʼo éciʼ nyê.» 17Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n myɑ̌ bʉ̂r o dí ɑbûʼlɑ wɨ́! Bɨ̌n bé ó njɨ e mesónó. Me kɑ́ɑ bɑ́ʼɑ̌ di ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, tó pyɑ̂l ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔʼ ɛ̌? Me ójûhwo bɨ́n, tó swîʼ yɑ́ɑ̌ sûm ɛ̌? Ntɑ́ʼ gɑ́ me e mwɑ̂n nɨ̌ wɑ̂.» 18Bê nzě nze e mwɑ̂n. Yésʉs ntɔ̂ʼ nkɑ́ŋlɑ le eleme, lé ntɔ̂ʼ duho. Tɑ́ɑre lɨ́ ewɑlɑ egwɑ́r lɑɑ́, tô dóló, loʼo yɑɑ́ ntɔ̂ʼ ciʼe. 19Píe tɨ̂, ompʉ́n bé, bê nzě sîhlě nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́, bé mû bé omér. Bé ó: «Bɨ̌h bɨɛ, bé ɑkoʼo épɛʼ lé ɨ́ yé?» 20Nye nzě yɑlɑ e bé ó: «Yé ó ɨ́ lɔ̌b búʼó yɨ́n dí ɨ́ twɑ̂ʼwo yɨ́. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bɨ́n óbe e mɑ̂ búʼó mpʉ díh é nyʉ́ó nó, bɨ̌n bé óbe e nkul elɛ́ɛ le ecǿʼ lɨ̂ʼ ó: “Nkɛ́yɨ́ɨ́ gó mʉr tɨ̂ʼ wɑ̂. Tó tyɛ̂b kɑ̂,” yé óbɑ́nɑ̌ sɑ̂ nó. Abe e sɑ́ yé ógbɑ̂ bɨ́n mekɔblɑ tɨ̂.» 22Jɔʼ bé ɑ́ be, bé jínɑ lɨ́ ecye ɨ́ sí Gɑlilê yɨ́, Yésʉs, nye e bé ó: «Mwɑ̂n mé Mʉr mû ó kúno ebɛ́mɔɔ kwɑ́ bʉr o ngɑ́ jʉ̂ nyé bɑ́. 23Bé ójʉ̂ nyê. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ móhó lɛ̂l, nye ópɑh. Nyʉ̂l ntɔ̂ʼ tyɛʼ bé lɨ́ ejóʼo ékɑ̌n lɑɑ́.» 24Jɔ̌ʼ Yésʉs, bé le ompʉ́n bé, bé ɑ́ pyɑ̂l ɨ́ Kɑpernɑ́ʉm yɨ́, bʉr o b'ɑ́ nʉnʉɑ bimɔnɨ́ bítœ́ɑ lɨ́ esú é mpɑ́h Nzyɛ̌m bɑ́, bé ɑ́ si nze nkǒ Pierre ɑ́ be yɨ́. Bé e né ó: «Nzê lɛ̂ʼlɑ wɨ́n nyɨɛ, nye ɑ́jɨ́jɛ́nɑ́ tœ́ɑ ɛ̌?» 25Pierre, nye e bé ó: «Yé ó nó. Nyě sɨ́sɑ́ ó, jɛ́nɑ.» Jɔ̌ʼ Pierre ɑ́ nî mbɛ̌r yɨ́, Yésʉs nzě nyɛɛ́ nʉɑ̌ lwǐb. Nye e né ó: «Simon, guɑ̌ pɑhlě sɨ̂ʼ nyɑ́ ɛ́? Ojǿǿ ó sí yɨ̂, bé nʉnʉɑ̌ mɔnɨ́ tœ́ɑ kwɑ́ onzé? Nzê kwɑ́ bwɑ́n bɔ́ɔ́? Nzê kwɑ́ bʉr oswîh?» 26Nye nzě yɑlɑ e né ó: «Yé ó kwɑ́ ojwóo.» Yésʉs nzě lɛ́ɛ e né ó: «Ɨ́ tɨ̂, yé lɛ́ʼlé ó, yê mpéné ó, mʉ̌r sɑ́ ɑjî bwɑ́n mé njǿø mɔnɨ́ tœ́ɑ. 27Dɑmɑ́ be nó, mɨnɑ́ bé ɑgø̂m egbɑ̂ gɑ́ bé ebɔ̌ʼ lé óbɨmɑ bé ɨ́ miléme lɨ́. Nó, tóʼ, tó guho ésyɛb ɨ́ mɑ̂ŋ. Sû esôʼ gó ójʉ̂ nyɑ́, go ɑ bɛ́ɛ́ nyé num. Go ókœ̌b nzɑ̌ŋ mɔnɨ́ tɨ̂. Nzɑŋ wɑɑ́, wé lɨ́ ejɑlɑ e mɔnɨ́ tœ́ɑ lɨ́ esú é bʉ̂r obɑ́. Go ɑ nʉ́ɑ́ wê, gó otó jɛ́nɑ mɨ́nɑ́ bitœ́ɑ e tɨ̂.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\