Mɑtthieu 18

1Tyé e tyé yɑɑ́, ompʉ́n bé nzě tóŋɔɔ̌ gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́, lɨ́ etó jíŋɔɔ nyé cíɑ́. Bé ó: «Nzé buú bwɑʼ ósʉ́sʉ́ ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m?» 2Yésʉs nzě jébe mɑ̂ ntwǒm, tyêl nyé ɨ́ mpǒm nyɔ́ɔ́. Nye ó: 3«Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bɨ́n bé ɑjwirɑ, bɑ́ʼɑ̌ dǐ mpʉ bwɑ́ ó ntwǒm nó, bɨ̌n bé ɑ́kóʼó nî níʼée ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m. 4Mʉr nyɨnyɛ̂h ójɔr nyʉ̂l nyé, dǐ mpʉ mwɑ̂n nyɑ̂ʼ nyɑ́ ó ngɑ́ buú be sʉ́sʉ́ mʉ̂r ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m. 5Mʉr nyɨnyɛ̂h ngɑ́ nʉɑ̌ mbi mɑ̂ ntwǒm wɨ̂ʼ mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ díé lɑ̂m nyɑ́, nyě nʉɑ ó me mʉr tɨ̂. 6«Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bwɑ́n ó dí ejyɛ̂ʼwo e me bɑ́, mʉr nyɨnyɛ̂h ngɑ́ gbɑ̂ ébɔ̌ʼ lé óbɨmɑ ngwɑ́r tɨ̂ʼ ɨ́ léme nyɑ́, yé bɑ́ bě mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ pɑ́ʼ wé ó, bé tyéelɑɑ nye nkǒʼ nɨ́nɨ́ɨ́ ɨ́ cwíí, ntɔ̂ʼ guho nyé lɨ́ etǒʼ e mɑ̂ŋ, ó nye jɨ́blɑɑ, jwe. 7Nkoó, nyé e bʉr ó sí yɨ̂ʼ dí egbɑ̂ mébɔ̌ʼ mé óbɨmɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ miléme ó, bé sɑ̂ʼ misyóm mɑ́ bɑ́! Yê tyeetye ó, mebɔ̌ʼ me dí ebɨmɑ bʉ̂r ɨ́ miléme mɑ́, mé ɑbe e nkul edi, ɑbe. Sɑ̂ gwɑ́r, nkoó nye ó, e mbi mʉ̂r dí egbɑ̂ bʉ́ʉ́ bʉ̂r mɑ̌ wɨ́! 8«Yé bé mbó gô ngwɑ́r, nkʉ̂ kʉ̌ gô, wé ó dí etíne gó ó, go sɑ̂ʼ misyóm nó, cíʼɑ́ɑ́ wê. Go ɑ gúhó wé lɨ́ ejɑɑ, ebě, yé mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, go díʼee le bijyɛ̂m nkʉ̂ e cîʼlɑ̌ kʉ̌ tyé cwiʼ, ntɔ̂ʼ jwe, kɑ̌ tó beě cwiʼ mpɑ̂, lɑɑ ó, go díʼee e mebó mébɑ́ le mekʉ̌ mebɑ́ mô, go gúhɔɔ ɨ́ siʼe dí ejúǒ kɔ́m ti e kɔ́m yɨ́. 9Yé bé díh lô ó dí etíne gó ó, go sɑ̂ʼ misyóm nó, pɛʼɛɛ lê. Go ɑ myɑ́h lé kɑ́ kɑ́ lɨ́ ejɑɑ, ebě, yé mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, go díʼee le dîh egwɑ́r, tó beě cwiʼ mpɑ̂, lɑɑ ó, go díʼee e míh mébɑ́ mô, kɑ̌ tó guhɔɔ ɨ́ bɨ́ siʼe. 10«Gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó ó, bɨ̌n ɑyɨ́ pyêh mwɑ̂n ngwɑ́r lɨ́ bwɑ́n bɑ̂, ebě, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: beéngeles bɔ́ɔ́ dí kʉ́ bɑ́, bé lɨ́ ebee ɨ́ tooobó mpǒm me Sɔ́ŋ wɑ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h.» 12«Bɨ̌n bé lɨ́ epɑhlě sɑ́ yɨ̂ʼ nyɑ́? Yé bé mʉr, nyě e binteme nter, nteme gwɑ́r ntɔ̂ʼ dîm nó, nye ólíʼe bínteme mekɑ́m ebǔ le ebǔ lɨ́ ecø̂ʼ kʉ́, ntɔ̂ʼ tó sɑ́ɑ yɑɑ́ yé ɑ́ dîm yɨ́. Yé ɑbe nó? 13Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, nyé óbe, nye mû sí bee yé nó, nye óbuú soho ɨ́ lɔ̌b nteme yɑɑ́, lɑɑ̌ mpʉ nyé sóhɑɑ ɨ́ lɔ̌b bínteme mekɑ́m ebǔ le ebǔ byé ɑ́ be ɑdîm bí yɨ́. 14Nó ntémé, gǿmɑ́ mé Sɔ́ŋ wɨ́n dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́, yé ɑbe ó, nye dímlɑɑ mwɑ̂n ngwɑ́r ɨ́ bwɑ́n bé.» 15Yésʉs, nye e bé ó: «Mɨ́ɔɔ́ gǒ sí sɑ̂ syóm nó, tóʼ, tó sɑ́ɑ nyê. Go ɑ lɛ́ʼlé nyé syóm wɑɑ́, bɨ̌n e nɔ́ɔ́ obɑ́. Nyé sí jóʼo gó nó, gʉ́ŋɑ́ɑ́ ó, gʉ́ pɛʼ mɨ́ɔɔ́ gǒ ɨ́ syóm. 16Nó nyé bé ɑkɑ̌ jóʼo gó nɛ́ɛ: go ɑ nʉ́ɑ́ mʉ̂r ngwɑ́r, nkʉ̂ obɑ́, ebě,: “Lɔ̌b wɨ́wɛ̂h kʉ́ gwɑ́ gʉ́ŋɔɔ ó le oboʼlo obɑ́, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ olɛ̂l.” 17Nyé sí bene lɨ́ ejóʼo bɨ́n le onɔ́ɔ́ nó, gó otô e né ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Nyé sí bɑ́ʼɑ̌ bene lɨ́ ejóʼo bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m nó, nye sûʼlɑɑ di ɨ́ míh mɨ́n mpʉ mʉ̂r bikûl, nkʉ̂ ó mpʉ nǿɑ mɔnɨ́ tœ́ɑ. 18«Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, sɑ́ bɨ́n ngɑ́ kɑmle ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, yé díʼee sɑ̂ gwɑ́r yé ɑ́ pɑ kɑmlɔɔ kʉ́ yɨ́. Yɑɑ́ bɨ́n ngɑ́ kɑm ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, yé díʼee ntémé yɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ boo kɑm ɨ́ jʉ́ó kʉ́ yɨ́. 19«Me lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ bɨ́n ó: bʉ̂r obɑ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n sí syɛŋɑ lɨ́ ejî Sɔ́ŋ wɑ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ sɔ̂ʼ nó, nye ósɑ̂ bé yɑ̌. 20Ebě, gúmó bʉ̂r obɑ́, nkʉ̂ olɛ̂l, dí esyɛŋɑ ɨ́ díé lɑ̂m yɨ́, mɛm mʉr tɨ̂, me óbe ó tɨ̂, pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́.» 21Pierre nzě sîhlě nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́, nzě jî e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, nzɔʼ ntíɑ́ mé jɑ́lɑ́ le epɛʼ bíbɑɑ mé ɑ́ pɑ lɑ́ɑ mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m bí, ɨ́ jɔʼ nyé dí ebɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ mbǐ syóm ngwɑ́r ɨ́ pɑ́ʼ wɑ̂m yɨ́? Nzê tó pyɑ̂l nzɔ̂ʼ nzɑɑngbɑ́ ɛ̌?» Yésʉs, nye e né ó: 22«Mé ɑlɛ́ɛ gó ó, tó pyɑ̂l nzɔ̂ʼ nzɑɑngbɑ́, njɨ tó pyɑ̂l mékɑ́m nzɑɑngbɑ́ nzɔʼ nzɑɑngbɑ́.» 23«Nó, Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m nøølɑ ó, e nyʉ́ʉ́ njǿø ɑ́ be lɨ́ egø̂m élɑ́ɑ ósyɛ̂l o mésɑ́ bé sitɔ̂ʼ nyɑ́. 24Mpʉ nyé ɑ́ be, nye mû lɨ́ etɑ́ɑre élɑ́ɑ mémpʉ́lɑ́ mɑɑ́ yɨ́, nó ó bé ɑ́ nze kwɑ́ nyé e nyʉ́ʉ́ syɛ̂l mesɑ̂ ɑ́ be nye e mpʉ́lɑ́, mebɨ́ʼ bímɔnɨ́ bí gʉ̂l otɔ́ɔ́sin kɑ́m nyɑ́. 25Mpʉ nyé ɑ́ be ɑbe e sɑ́ nyé jɛ́nɑɑ yɨ́, sɔ́ŋ wé ntɔ̂ʼ jwe cwíí ó, bé bɛ́mɑɑ nye, le mʉmɑ́ wé, le bwɑ́n bé ti e bisɑ́ bíbyɛ̂h nyé ɑ́ be e byé bí, ó nye jɛ́nɑɑ mpʉ́lɑ́ nyé. 26Nó ó syɛ̂l mesɑ̂ nɨ̌ ɑ́ bɨʼ mebóó sí ɨ́ mpǒm nyé, nzě tɑ́ɑre éjɨʼlɑ e né. Nye e né ó: “Júhwɑ́ɑ́ mê! Me ójɛ́nɑ gó sɑ́ yɨ́yɛ̂h mé dí go e yɑ̌ yɨ́!” 27Mpʉ nyé ɑ́ jɨ̂ʼ nye nkoó yɨ́, nye ntɔ̂ʼ pɛʼ nyé mpʉ́lɑ́ nyɑɑ́ nyɨnyɛ̂h. Nye nzě bîr ó, nye tôʼ. 28«Tœ́ɑ́ syɛ̂l mesɑ̂ nɨ̌ ɑ́ tô kʉ̌l wɨ́, nzě bɔmɑ e mʉr njoo yé, ɑ́ be nye e mpʉ́lɑ́ minzɑŋ mí mɔnɨ́ nter nyɑ́. Nó nyé ɑ́ nze mɛ̂r nye, nzě syɛ̂ʼ nyé etɑ́m ɨ́ cwíí. Nye e né ó: “Jɛ́nɑ́ɑ́ mé bím gó dí me e yɑ̌ yɨ́!” 29Nó só wé ɑ́ nze bɨʼ mebóó sí, tɑ́ɑre éjɨʼlɑ e né. Nye e né ó: “Júhwɑ́ɑ́ mê. Me ójɛ́nɑ gó sɑ́ mé dí go e yɑ̌ yɨ́!” 30Sɑ̂ gwɑ́r, nyɨɛ ɑ́ bé ɑkpɛl éjɨ̂ʼ só wé nkoó. Nye nzě mɔɑ, gbɑ̂ nyé ɨ́ mbʉʼ, tó bónǒ jɔʼ nyé ngɑ́ jɛ́nɑ nyé mpʉ́lɑ́ nyɑɑ́ yɨ́. 31Tó kœb ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó njoo yé, jɔʼ bé ɑ́ bee syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, nyʉ̂l ntɔ̂ʼ tyɛʼ bê. Bê nzě tó bee sɔ́ŋ wɔ́ɔ́ le onɔ́ɔ́, lɛ́ɔɔ nyé sɑ́ yɨ́yɛ̂h lɑɑ́ yɨ́. 32Nó ó sɔ́ŋ ɑ́ nze jébe syɛ̂l mesɑ̂ wɑɑ́. Nye e né ó: “Bɨ́blɑ syɛ̂l mesɑ̂ nyɑ̂! Me bé ó sí pɛʼ bíbɑɑ bí ébébe bíbyɛ̂h mê lɑ́ɑ́ gó bí, le ebîr mpʉ́lɑ́ nyǒ nyɨnyɛ̂h ɨ́ lɔ̌b mínjɨʼlɑ gô jɨʼlɑ́ e me mí. 33Nzê yê bé ɑjɑlɑ ntémé ó, go jɨ́ʼɨɨ mʉr njoo yô nkoó, ɨ́ mpʉ mɛ̂m pɑ jɨ́ʼ gó nkoó yɨ́ ɛ́?” 34Lémé wé, wé ntɔ̂ʼ lóno ɨ́ nkpɑɑ, nye nzě gbɑ̂ nyé ɨ́ nkul bʉr o cére ó mbɛ̌r mímbʉʼ, tó bónǒ jɔʼ nyé ngɑ́ sîl éjɛ́nɑ mpʉ́lɑ́ nyé nyɨnyɛ̂h yɨ́.» 35Yésʉs nzě kɛl tɨ̂ʼ ó: «Bɨ́n óbe, ɑpɛʼ e milémé mín mímyɛ̂h, bibɑɑ bí ébébe bɨ̂n pɑ niʼé bɨ́ɔɔ́ bɨ́n bí nó, Sɔ́ŋ wɑ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́, nye ɑ́kɑm épɛʼ bíbɑɑ nyé ɑ́ niʼe mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n bí.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\