Mɑtthieu 19

1Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sil elwib nó yɨ́, nye nzě duhǒ sí Gɑlilê, nzě tô sí Yʉ́dɑ, ntɔ̂ʼ ntɑɑ, tô ɨ́ pɨ̌n díbé Yɔrdên kɔ́m nkɛ́ɛ́. 2Bé e bʉr, entúúnó-é-nkɑ́ɑ́. Nye ntɔ̂ʼ ciʼ mímbêl myé ɑ́ be ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ mí. 3Nó bʉ́ʉ́ óFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ nzě súm nyé ɑ́ be yɨ́, lɨ́ enzě bóblɔɔ nyê. Bé ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Nzê metié gɑ́ mɨ́nɑ́, mé kɑm ó, mʉr bírɨɨ mʉmɑ́ wé ɨ́ mbi ébébe wɨ́wɛ̂h nyé sɑ́ nyé wɨ́ ɛ́?» 4Nye nzě jî e bé ó: «Bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑsí lɑ́ɑ ó: “Ɨ́ metɑ́ɑ́ré, Kwih-bʉr ɑ́ sɑ̂ bé ó: nyɑ̂, mʉrʉ̂m; nyɑ̂, mʉmɑ́” ɛ́?» 5Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó: «Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mʉ́rʉ̂m óbɔ́ʼɑ e sɔ́ŋ e nyɔ̌ŋ, tó pûhlɑ e mʉmɑ́ wé yɨ́. Bɨ́bɛ̂h obɑ́, bé óbe ó, bé mû mʉr ngwɑ́r. 6Bé ɑkɑ̌ be obɑ́, njɨ ngwɑ́r. Mʉ̌r sɑ́ ɑbɛ̂ʼ bísɑ́ Nzyɛ̌m mû sí pûhlɑ bí.» 7Bé ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ jî e né ó: «Á nó, Moïse ɑ́ tyêl etié ó, mʉ̂r sí kpɛl ébwóolo mʉ́mɑ́ wé nó, nye cɛ́mɑɑ mekɑnɑ́ mé éjǿǿ lé ébɑ̂, nye ɑ jwé myɛ́l, nyé obîr nyê ɨ́ yé ɛ́?» 8Nye ó: «Moïse ɑ́ nzoo tyêl etié lɑɑ́ ó, bɨ̌n nkʉ̂ bîr bʉ́bɑ́ bɨ́n, ebě, bɨ̌n bé ɨ́ buú lele míléme. Tó kœb ó, ɨ́ metɑ́ɑ́ré, etié lɑɑ́, lé ɑ́ bé ɑbe tɨ̂. 9Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, mʉ̂r óbwóolo mʉ́mɑ́ wé, nyɨɛ yɨ́ɛ l'ɑsɑ̂ míswɛbɑ, ntɔ̂ʼ bɑ̂ wɑɑ́ swîh nó, nyɨ́ sɑ̂ míswɛbɑ ó tɨ̂ʼ yɨ́.» 10Nó ó ómpʉ́n bé, bé ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: «Cwiʼ mʉ́rʉ̂m e mʉmɑ́ bé nó nɛ́ɛ: yé l'ɑkʉ́ nzoó jɑlɑ ó, mʉr bɑ̂ʼ.» 11Yésʉs nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Ntʉ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h dí e nkul enʉɑ̌ lɔ́ɔ́ wɨ̂. Bʉr, bé ɑ́ pɑ jweŋɔɔ nkul nyɑɑ́ bɑ́, bé omér ó dí e nkul enʉɑ wê. 12Ebě, ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o dí ɑbɑ̂ bɑ́, yé e bʉr o dí minjwe-jǒm, duho ɨ́ mimo mí ónyɔ̌ŋ bɔ́ɔ́ bɑ́. Nó ntémé, yé e bɑɑ́ o dí ecøhɔɔ ɨ́ lɔ̌b bʉ̂r oswîh o dí ecøh bé bɑ́. Yé ntémé, yé e bɑɑ́ o dí ecil bé bʉr o tɨ̂ʼ bʉbɑ́ ɨ́ lɔ̌b wɔ́ɔ́, bé bʉr o tɨ̂, ó bé nkʉ̂ nî ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m. Wɑɑ́ dí e nkul enʉɑ̌ lɔ́ɔ́ wɨ̂ʼ nyɑ́, nye nʉ́ŋɑɑ wê.» 13Bʉr ntɔ̂ʼ nze nyé e bwɑ́n bɔ́ɔ́, ó nye kɛ́lɨɨ bé mebô le ejɨʼlɑ lɨ́ esú lɔ́ɔ́. Ompʉ́n bé bɨ́ɛ nzě beně sɑ̂ yɑɑ́, jwe óbyɛ̂l mebě. 14Jɔʼ yɑɑ́ ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Bírɨ́ɨ́ gɑ́ bwɑ́ ó ntwǒm, bé ntɑ̂ʼ nko mé dí yɨ́. Ayɨ́ so gɑ́ bê, ebě, Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nye tyélɑ́ ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o dí mpʉ bé bɑ́.» 15Nye ntɔ̂ʼ kɛl bwɑ̂n bɑɑ́ mebô, nzě lɑɑ̌ gúmo yɑɑ́. 16Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nzě sîhlě nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́, ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, me sɑ̂ʼ yɑ́ɑ̌ syɛ́ɛlɑ mpɑ̂ dí ó, me nkʉ̂ bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ ɛ̌?» 17Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Gǒ jí mé cíɑ́ ɨ́ sɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́ ɨ́ yé? Yé e mʉr ngwɑ́r dí ɨ́ mbɨɑ nyɑ́. Yé bé go lɨ́ ekpɛl énî ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ nó, bɑʼlɑɑ métié.» 18Loʼo yɑɑ́ nzě jî e né ó: «Mɑɑ́ mɑ́ɑ?» Yésʉs nzě yɑlɑ e yé ó: «Yê cɛmɑ́ ó: “Ajʉ̂ mʉ̂r. Asɑ̂ míswɛbɑ. Ajíbe. Aboʼlo ɨ́ lɔ̌b mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr lɨ́ onzyɛ́h ónzyɛ́h. 19Jwéʼ sʉ́ŋ e nyʉ̌ŋ júu. Go kpɛ́lɨɨ mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr mpʉ gó dí ekpɛl gó mʉr tɨ̂ʼ yɨ́.”» 20Nó ó loʼo yɑɑ́ ɑ́ nze yɑlɑ e né ó: «Mɨ́ bɑʼle métié ménɨ̌ mɨ́mɛ̂h. Á yé yɨ́ɛ dí ekɑ̌ lîʼ ó, me sɑ̂ʼ ɛ̌?» 21Yésʉs nzě lɛ́ɛ e né ó: «Yé bé go lɨ́ egø̂m édǐ mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h nó, pɑ̌ nyɛɛ́ tó bɛ́mɑ bísɑ́ gó dí e byé bí, jwe bɑ́ɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r mɔnɨ́ tɨ̂. Jɔʼ yɑɑ́ ó gó ngɑ́ bi ókúm le ogbɑɑ ɨ́ jʉ́ó kʉ́ kwɑ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́. Píe tɨ̂, go ɑ nzé dû mê.» 22Jɔ̌ʼ loʼo yɑɑ́, yé ɑ́ jóʼo yɑlɑ́ yɑɑ́ yɨ́, yé ntɔ̂ʼ búlɑ ɨ́ gɔ̂ʼrɑɑ e metyɛʼ me nyʉ̂l, ebě, yé ɑ́ bě e bisɑ̂ twíhɑ. 23Yésʉs nzě lɛ́ɛ le ompʉ́n bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, yé ɨ́ kɔblɑ e mʉr dí kúmɑ́ nyɑ́ lɨ́ enî ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m. 24Me lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ bɨ́n: mpʉ yé dí ɨ́ kɔblɑ ó, ntœœ lɑ́ŋɑɑ lɨ́ egʉ́ɑ́ é ntʉ́ɑ́ yɨ́, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó dí ɨ́ buú kɔblɑ ó, kúmɑ́ mʉr níʼee ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m.» 25Ɨ́ lwǐb nɨ̌, ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ kɑ̂m nyé minum mimběʼ. Bê nzě lɛ́ɛ ó: «Yé bé nó wɑ́, nzé nyɨɛ ngɑ́ koʼo lɨ́ enî ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ ɛ̌?» 26Yésʉs nzě jwɛ̂ʼ bê, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Bʉr, bé ɑ́kóʼó nî tɨ̂ʼ ɨ́ nkul nyɔ́ɔ́, bé bʉr o tɨ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m nyě e nkul esɑ̂ bísɑ́ bíbyɛ̂h.» 27Pierre nzě nʉɑ̌ lwǐb. Nye e né ó: «Pɑɑ́ bee: bɨ̌h bɨ́ líʼe bísɑ́ bíh bíbyɛ̂h, njɨ lɨ́ edû gô. Á bɨ̌h bɨɛ, bé óbi yé ɛ́?» 28Yésʉs nzě yɑlɑ e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bɨ̌n, bɑɑ́ o dí edû mé bɑ́, ɨ́ jɔʼ Mwɑ̂n mé Mʉr ngɑ́ di ɨ́ mecǿǿ mé kûm ɨ́ sí jwɑ̂n yɨ́, bɨ̌n bé ódi ɨ́ mecǿǿ mé ójǿø mɨ́n kɑ́m e bibɑ́. Bɨ̌n bé ócíʼe ménzweh mé Ɨ́zrɑɛ̂l kɑ́m e mebɑ́ milɔ̌b. 29Yé ɑbe e mʉr dí elíʼě mbɛ̌r wé, bɨ́ɔɔ́ bé, okɛ́l bé, sɔ́ŋ wé, nyɔ̌ŋ wé, bwɑ́n bé, nkʉ̂ bipemé byé ebe nyé dí edû mé, dí ɑbɑ́ʼɑ̌ bi byé nzɔʼ nter, nʉɑ ntémé cwǐʼ njʉ̌m dǐ, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyé. 30Sɑ̂ gwɑ́r, bʉr ɨ́ buo buo o dí esôʼ bɑ́, bé ódi épíhe. Bɑɑ́ dí epíhe bɑ́, bé ódi ésôʼ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\