Mɑtthieu 2

1Yésʉs ɑ́ byɛ̂l ó, Bétɛlɛhɛm, nkɑnɑ̌ Yʉ́dɑ. Yé ɑ́ be ó ɨ́ jɔ̌ʼ Erôd ɑ́ be njǿø yɨ́. Yésʉs, nyé osí byɛ̂l nɛ́ɛ: ocwóó ó bʉ̂r, bê nzě pyɑ̂l ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, duhǒ nko dʉ́o dí ejɨmɑ yɨ́. 2Nó ó bé ɑ́ to le ejî bʉ̂r ó: «Mwɑ̂n byɛ́l nyɑ́, nye wó? Nye ó dí Njǿø-bʉr óYúden ebě, bɨ̌h bé ɑ́ si bee cwícwén wé kwɑ́ nyɨ́h, nko dʉ́o dí ejɨmɑ yɨ́. Bɨ̌h nzé ó, lɨ́ enzě jwe nyé kûm.» 3Lɔ́ɔ wɑɑ́ kʉ́ nzě tɨ̂l ngóvinɑ Erôd mekʉ̌ sí, bé e bʉr ó Yerʉ́zɑlɛm bɨ́bɛ̂h. 4Nó nyé ɑ́ gôhlo ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h le olɛ̂ʼlɑ o métié ó kûl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l. Nye ntɔ̂ʼ jî métǿǿ ɨ́ lɔ̌b Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, ó nye gʉ́ŋɑɑ gúmó yé ɑ́ jɑlɑ ó, nye byɛ́lɨɨ yɨ́. 5Bé e né ó: «Yé óbe ó Bétɛlɛhɛm, nkɑnɑ̌ Yʉ́dɑ. Lɔ̌b tɨ̂ʼ ó ngwíhɑ milɔ̌b ɑ́ tile yɨ́. Nye ɑ́ tile ó: 6“Guɑ, Bétɛlɛhɛm, nkɑnɑ̌ Yʉ́dɑ, ɑyɨ́ bee ó, go ó dí nkɑnɑ dí ɨ́ buú twɑ̂ʼwo ɨ́ binkɑnɑ bí Yʉ́dɑ bíbyɛ̂h yɨ́, ebě, ɨ́ mbɛ̌r bʉ̂r gô ó ngɑ́ pyɑ̂l njǿø-bʉr ngɑ́ pɑ́lɑ bínteme byɑ̂m, Ɨ́zrɑɛ̂l nyɑ́.”» 7Nó ó Erôd ɑ́ nze jébe ocwóó bɑɑ́ ɨ́ mesǒ, bé nkʉ̂ gwɑ́ lɛ́ɛ nyé jɔʼ cwícwén wɑɑ́ ɑ́ tɑɑre enyɨ̂n ɨ́ jʉ́o yɨ́. 8Nó nyé ɑ́ nze lómo bé Bétɛlɛhɛm. Nye ó: «Tóʼ gɑ̂. Bɨ̌n ɑ tó le egwɑ́ byɑmlě súm mwɑ̂n wɑɑ́ dí yɨ́. Jɔʼ bɨ́n ókœb nyé yɨ́, bɨ̌n ɑ nzé lɛ́ɛ mê. Jɑ́ŋɑ́ mɛm ntémé ótó jwe nyé kûm.» 9Jɔʼ bé ɑ́ sil ejóʼo lwǐb mé njǿø yɨ́, bê nzě tô. Bé kɑ̌ bee ó, cwícwén bé ɑ́ pɑ bee nko dʉ́o dí ejɨmɑ yɨ́ nyɑ́, mû lɨ́ esɑ́mle, nʉɑ ésóʼ é nzɨ́, tó tyɛ̂b kʉ́ gúmó mwɑ̂n ɑ́ be yɨ́. 10Jɔʼ bé ɑ́ bee cwícwén yɨ́, bé ntɔ̂ʼ buú soho. 11Bé ntɔ̂ʼ nî tʉ́ŋlʉ̌ mbɛ̌r, beɔɔ mwɑ̂n, bé e nyɔ̌ŋ wé Mɑrie, bê nzě bɨʼɔɔ mébóó mɔ́ɔ́ sí, lɨ́ ejweŋɔɔ nyé kûm. Píe tɨ̂, bê nzě kɛɛ métʉ́m mɔ́ɔ́, ntɔ̂ʼ jweŋɔɔ nyé bisɑ́ bé ɑ́ nze e byé bí: gʉ̂l, otú ó júu le lɔbínɑ. 12Píe tɨ̂, Nzyɛ̌m nzě cɨ̂l bé ɨ́ nzɨ̌ bilímɑ ó, bé ɑyɨ́ bɑ́ʼɑ̌ búlɑ, tô kwɑ́ mé Erôd. Bé ɑ́ to kumo kwɑ́r nyɔ́ɔ́ ó, kɑ̌ cɨɔɔ ɨ́ nzɨ̌ swîh. 13Jɔʼ ócwóó ó bʉ̂r bɑɑ́, bé ɑ́ be, bé mû sí tô yɨ́, nyʉ́ʉ́ éngeles mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ pyɑ̂l Joseph ɨ́ límɑ. Nye e né ó: «Gbɔlwɑɑ sí, nʉŋɑɑ mwɑ̂n, bé e nyɔ̌ŋ. Kpɛ́yɨ́ɨ, tóʼ sí Egîpten, go ɑ dí gʉ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé ólɛ́ɛ e go ó, go búlɑɑ yɨ́, ebě, Erôd mû ɨ́ cɑ̌r ó, nyě jʉ́ ó mwɑ́n nyɑ̂.» 14Nó ó Joseph ɑ́ nze gbɔlwɑ sí, nʉɑ mwɑ̂n, bé e nyɔ̌ŋ ɨ́ pum, sɔlwɑ, tô sí Egîpten. 15Nye ntɔ̂ʼ di gʉ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔ̌ʼ Erôd ɑ́ jwe yɨ́. Yé nkʉ̂ syɛ́ɛ̌ mpʉ̌ Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ boo lɛ́ɛ ɨ́ num ngwíhɑ milɔ̌b wé yɨ́, ó: “Me ɑ́ si jébe mwɑ̂n wɑ̌m lɨ́ enzě pɛʼ nyé sí Egîpten.” 16Jɔ̌ʼ Erôd ɑ́ gʉ́ɑ ó, ocwóó ó bʉ̂r bɑɑ́, bé ɑ́ si sɑ̂ nye mikóo yɨ́, nye ntɔ̂ʼ buú kpɑɑ ébúʼ. Nye ntɔ̂ʼ lómo bʉ̂r ó, bé tôʼ le ejʉ̂ bwɑ́ ó bʉrʉ̂m ó Bétɛlɛhɛm le bɑɑ́ sí yɑɑ́ bɨ́bɛ̂h, tɑ́ɑre e bicyéé, kɑlɑ e duo yé ɑ́ be, yé mû e mimbú mímbɑ́ yɨ́. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, lɨ́ edû sɑ́ ócwóó ó bʉ̂r, bé ɑ́ lɛ́ɛ nye yɨ́. 17Nó ó sɑ́ ngwíhɑ milɔ̌b Jérémie ɑ́ boo lɛ́ɛ yɨ́, yé ɑ́ nze syɛ́ɛ. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: 18“Cím, yé ɑ́ si jø̂ʼ, duhǒ Rɑmɑ̂, le mejwê e mimbɨhlɑ ɨ́ buo buo. Yé ó Rɑkɛ̂l ó dí ejɨ bwɑ́n bé. Nye ɑ́ bé ɑkpɛl ó, mʉr léʼɑɑ nye, ebě, bé ɑkɑ̌ be.” 19Píe l'eswie mé Erôd, Joseph jínɑ̌ sí Egîpten, nye nzě bee éngeles mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɨ́ límɑ. 20Éngeles, nye e né ó: «Gbɔlwɑɑ sí, nʉŋɑɑ mwɑ̂n, bé e nyɔ̌ŋ wé; go ɑ swíʼ, tô sí Ɨ́zrɑɛ̂l, ebě, bʉr o b'ɑ́ sɨsɑ́ɑ ó, bé jʉ́ ó mwɑ̂n bɑ́, bɨ́ jwe.» 21Joseph nzě gbɔlwɑ sí, nʉɑ mwɑ̂n, bé e nyɔ̌ŋ, ntɔ̂ʼ swîʼ, tô sí Ɨ́zrɑɛ̂l. 22Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ kɑ jóʼo ó, Arkélɑos ó b'ɑ́ nʉɑ jǿø ɨ́ sí Yʉ́dɑ píe koo sɔ́ŋ wé, Erôd yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bil bʉ́ɑ́, nye l'ɑkɑ̌ kpɛl ébúlɑ gʉ̂. Jɔʼ yɑɑ́ ó Nzyɛ̌m ɑ́ nze cɨ̂l nye ɨ́ nzɨ̌ bilímɑ ó, nye tôʼ ɨ́ sí Gɑlilê. 23Bé ntɔ̂ʼ tô, tó di ɨ́ kwɑ́r dí ejébɔɔ ó, “Nɑzɑrɛ̂t” nyɨ́. Yé ɑ́ pyɑ̂l nó ó, ebě, sɑ́ ógwíhɑ o mílɔ̌b bé ɑ́ boo lɛ́ɛ yɨ́, yé nkʉ̂ syɛ́ɛ. Yé ɑ́ be tilɑ́ ó: “Nye ódi ó, mʉr Nɑzɑrɛ̂t.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\