Mɑtthieu 20

1«Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m nøølɑ ó, e mʉr bipemé ɑ́ tô kʉ̌l ɨ́ jwiné mɛ́n kúnó, lɨ́ etó sɑ́ɑ bilóbilɑ nyɑ́. Nye ɑ́ sɑ́ɑ ó bʉr o tó séɑ nyé syɛ́ɛ́ ɨ́ pemé órɑisin bɑ́. 2Nó ó bé e bilóbilɑ byɑɑ́, bé ɑ́ di cwíí ó, byé ónʉɑ ó, mʉr ngwɑ́r nzɑ̌ŋ mɔnɨ́ ngwɑ́r ɨ́ móhó ntinɨ̂. Nye ntɔ̂ʼ lómo byê, byé tôʼ séɑ ɨ́ pemé yé. 3Nó yé mû kúnókúno e mewɑlɑ ebǔ nɛ́ɛ: nye nzě bɑ́ʼɑ̌ tô kʉ̌l, bee bʉ̂r oswîh lɨ́ etyɛ̂b lɨ́ ebɨ̌m é pɑ́tele, ɑsɑ̂ sɔ̂ʼ. 4Nye ó: “Bɨ̌n nyɨɛ ntémé, lɑŋɑɑ gɑ̂. Tó séɑ gɑ́ pemé yɑ̂m. Me ójɛ́nɑ bɨ́n myɛ́nɑ ngɑ́ jɑlɑ e bɨ̌n mɑ́.” 5Bɨ́ɛ ntémé nzě tô. Jɔ̌ʼ témé móhó, yé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, nye nzě bɑ́ʼɑ̌ tô kʉ̌l, sɑ̂ mpʉ nyé ɑ́ pɑ sɨ̂sɑ yɨ́. Ɨ́ mewɑlɑ melɛ̂l mé bíí kʉ̌ʼ, nye nzě sɑ̂ ntémé jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́. 6Yé mû kúnókúno e mewɑlɑ metɛ́n mé bíí kʉ̌ʼ nɛ́ɛ: nye nzě bɑ́ʼɑ̌ tô kʉ̌l, kœb bʉ́ʉ́ bʉ̂r mitîtyěl ɨ́ jǿh, ɑbe e sɑ́ ésɑ̂. Nye nzě lɛ́ɛ e bé ó: “Bɨ̌n bé lɨ́ edi nɑ́ɑ̌, ɑsɑ̂ sɔ̂ʼ, móhó lɨ́ elɑɑ bɨ́n jwêh ɨ́ yé?” 7Bê nzě yɑlɑ e né ó: “Ebě, mʉr bé ɑjébe bɨ́h bɨɛ ó, bɨ̌h tô séɑ nyé syɛ́ɛ́.” Nye e bé ó: “Bɨ̌n nyɨɛ ntémé, lɑŋɑɑ gɑ̂. Tó séɑ gɑ́ ɨ́ pemé yɑ̂m.” 8«Nó ɨ́ jɔ̌ʼ pum, wé ɑ́ jwíne yɨ́, mʉr pemé ntɔ̂ʼ jébe mʉ̂r ɑ́ bɨbɑʼle nye bisɔ̂ʼ nyɑ́. Nye e né ó: “Jébɑ́ɑ́ bílóbilɑ. Go jɛ́nɑɑ e byé tɑ̂ŋ nyɔ́ɔ́. Go ónyɛɛ́ jɛ́nɑ ó, mʉr nzé épíhe nyɑ́. Gó okɑ̌ tó swɑ̂hle e wɑɑ̂ nzé ésôʼ nyɑ́.” 9Bɑɑ́ bé ɑ́ nʉŋɔɔ ɨ́ mewɑlɑ metɛ̂n bɑ́, bê nzě pyɑ̂l ésôʼ. Bé ɑ́ jɛ́nɑ e bé ó, mʉr ngwɑ́r, nzɑ̌ŋ mɔnɨ́ ngwɑ́r. 10Nó ɨ́ jɔʼ bʉ̂r o b'ɑ́ nyɛɛ nʉŋɔɔ bɑ́, bé ɑ́ kɑ nze yɨ́, bé ɑ́ bûʼlɑ ó, bé ókɛlɔɔ gúú nzɑŋ swîh kʉ́ wɨ́hɑɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ntémé, bé ɑ́ jɑɑ bibi ó, njɨ mʉr, nzɑ̌ŋ mɔnɨ́ ngwɑ́r e ngwɑ́r. 11Jɔʼ bé ɑ́ sil enʉɑ, mʉr wé nzɑŋ yɨ́, bê nzě lwib ɨ́ bébe bébe dumo e mʉr pemé. 12Bé e né ó: “Bɑɑ́ bé épíhé bɑ̂, bê jɑɑ nze séɑ́ ó njɨ ewɑlɑ egwɑ́r. Go bɑ́nɑ̌ kʉ́ jɛ́nɑ bɨ́h bɨ́bɛ̂h njɨ jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r. Bɨ̌h bɨɛ sí siɑ e mitúú mí syɛ́ɛ́ móhó ntinɨ̂ le ejɑʼrɑ e jwéhé yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h!” 13Nye nzě yɑlɑ e mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r bɑɑ́ ó: “Wɛɛ, ntʉ ébébe mê sɑ́ gó. Mɨnɑ́ e go bê komlo ó, me ójɛ́nɑ gó nzɑ̌ŋ mɔnɨ́ ngwɑ́r ɨ́ móhó. Yê bé ɑbe nó? 14Nʉŋɑɑ myɛ́nɑ mô, go ɑ swîʼ. Mě kpɛl éjɛ́nɑ e mʉr epíhé nyɑ̂ʼ ó, bím mê jɛ́nɑ́ e go ntémé yɨ́. 15Nzê yé ɑmbɨɑ ó, me sɑ̂ʼ e bisɑ́ byɑ̂m ɨ́ mpʉ mé kpɛ̂l yɨ́ ɛ́? Go lɨ́ ebene mé ɨ́ lɔ̌b ncǿncǿɑ nyɑ̌m ɨ́ yé?” 16Mbi wɑɑ́ ó ngɑ́ sɑ́ŋɔɔ bʉr o dí mepíhe bɑ́. Bé ótyɛ̂b mésôʼ. Nó bɑɑ́ o dí mesôʼ bɑ́, bé ótyɛ̂b mépíhe.» 17Nó bé ɑ́ be ó lɨ́ ebére, tô Yerʉ́zɑlɛm. Yésʉs nzě tô le ompʉ́n bé kɑ́m le obɑ́ lɨ́ empɑh. Nye e bé téme nzɨ̌ ó: 18«Pɑɑ́ bee gɑ̂: mɨnɑ́ mû ó lɨ́ ebére gɑ́ Yerʉ́zɑlɛm. Mwɑ̂n mé Mʉr óbɛ́mɔɔ kwɑ́ ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, bé le olɛ̂ʼlɑ o métié. Bé ócíʼě lɔ̌b wé ó, nye jwêʼ. 19Bé óntɛŋ nyé ɨ́ mebó mé bʉ̂r o bíkûl lɨ́ esú ó, bé pyɑ̂ʼ nye, le eŋmɛ̂h nyé mingɑ́hɑ́ le ebomlo nyé ɨ́ kolôs kʉ́. Nó ɨ́ móhó lɛ̂l, nye ópɑh.» 20Nó ó nyɔ́ŋ bwɑ́n mé Zebedê ɑ́ nze tô nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́, e bwɑ́n bé, nzě tó bɨʼ mébóó sí le etó jî nyé sɔ̂ʼ. 21Yésʉs, nye e né ó: «Gǒ kpɛl yé?» Mʉmɑ́, nye e Yésʉs ó: «Jwéʼ nkûl ó, ɨ́ jɔʼ gó óbe, go mû ɨ́ diɑ́ jǿǿ yô yɨ́, bwɑ́n bɑ̂m obɑ́ bɑ̂, bé díʼee bɑ̌ʼ e go: nyɑ̂, ɨ́ mbó éjʉ̂m; nyʉ́ʉ́, ɨ́ mbó émyɛ̌l.» 22Yésʉs nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ bɨ́n jí yɨ́. Nzê bɨ̌n bé e nkul enkɛ́ɛ mítúú mé mû kúno enkɛ́ɛ mí ɛ́?» Bé e né ó: «Bɨ̌h bé e nkul enkɛ́ɛ.» 23Yésʉs, nye e bé ó: «Yé ó nó: mɨnɑ́ bé ókʉ́ nkɛ́ɛ gɑ́ mitúú jøʼ gwɑ́r. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ pɑ́ʼ édi ɨ́ mbó éjʉ́m wɑ̂m, nkʉ̂ ɨ́ mbó émyɛ̌l wɑ̂m, ntʉ mɛ̂m cíʼé wɨ́hɑɑ́ lɔ̌b. Bidiɑ́ byɑɑ́, byé bónó ó, bɑɑ́ Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ boo komlo byé lɨ́ esú lɔ́ɔ́ bɑ́.» 24Nó ɨ́ jɔʼ bʉ́ʉ́ ómpʉ́n kɑ́m, bé ɑ́ jóʼo lɔ̌b wɑɑ́ yɨ́, bê nzě jóʼo bɨ́ɔɔ́ obɑ́ bɑɑ́ ebébe, nzě jweŋɔɔ bé mebě. 25Yésʉs nzě jébe bɨ́bɛ̂h. Nye ó: «Bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ ó, ojǿø, bé jǿǿ ó e cére ɨ́? Bʉr onɨ́nɨ́ɨ́, bé kpɛl ó, bé lɛ̂ʼlɑɑ bʉr mpél yɔ́ɔ́. 26Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ pɑ́ʼ nyɨ́n, mbǐ syɛ́ɛlɑ wɑɑ́, wé ɑjɑlɑ le esyɛ́ɛlɨ. Mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n sí kpɛl édi njǿø nó, nye díʼee syɛ̂l mesɑ̂ wɨ́n. 27Ntémé, mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ókpɛl édi ésôʼ nó, nye díʼee túʼɑ̌ yɨ́n. 28Ebě, Mwɑ̂n mé Mʉr nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ bé ɑnze ó, bʉr séɑɑ e né. Nye ɑ́ nze ó, nyɨɛ séɑɑ e bʉr, le ejwě cwiʼ yé, lɨ́ enzě lɨ́ etɑ́ɑ̌ góo, le edwih bʉ̂r ɨ́ buo buo ɨ́ mpilɑ mísyóm, pɛʼ bé ɨ́ fɑ́.» 29Nó jɔʼ ómpʉ́n bé e boo Yésʉs, bé ɑ́ duhǒ Yerikô yɨ́, bé e bʉr, entúúnó-é-nkɑ́ɑ́. 30Tó kœb ó, bɑɑ́ntím óbɑ́, bé ɑ́ be ó mindîndǐl ɨ́ nkpɑ̂h nkpɑ̌ʼ. Jɔʼ bé ɑ́ jóʼo ó, Yésʉs ó nɨ̌ yɨ́, bê nzě bʉ̂ bícím: «Mwɑ̂ mé Dɑvid ɔ́, jɨ́ʼɨ́ɨ́ bɨ́h nkoó ɔ̌!» 31Entumo e bʉ̂r nzě nkɑ́ŋlɑ e bê. Bé ó, bé díblɑɑ minum. Bɨ́ɛ kʉ́ kɑ̌ bʉ́lwɑ̌ bʉ́lwɑ́ɑ. Bé ó: «Dɑ̂ ɔ́, Mwɑ̂ mé Dɑvid ɔ́, jɨ́ʼɨ́ɨ́ bɨ́h ekpɑɑ nkóó ɔ̌!» 32Yésʉs nzě tyɛ̂b, ntɔ̂ʼ jébe bê. Nye e bé ó: «Bɨ̌n gǿm ó, me sɑ̂ʼ bɨ̌n yé?» 33Bé e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, pʉgʉ́ sɑ̂ ó, míh mɨ́h, mé béyɨɨ ʉ!» 34Yésʉs ntɔ̂ʼ kúnɑ bé mîh ɨ́ lémé nkóó wé. Tyé e tyé yɑɑ́, bé ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre ébee, bê nzě nî ɨ́ sɔ́mɑ́ mé Yésʉs.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\