Mɑtthieu 21

1Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû bɑ̌ʼ e Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ pyɑ̂l Bɛtfɑgée lɨ́ Ecǿʼ lé ólivier . Nye nzě lómo ómpʉ́n bé obɑ́. 2Nye ó: «Tóʼ gɑ́ kwɑ́r dí bɨ̌n lɨ́ empǒm nɨ̌. Bɨ́n ópyɑ̂l tɨ̂ʼ nó, bɨ̌n bé ókpɑ̂hwɑ̌ beě kɑm-ntʉl tyeelɑ́ le mɑ̂ kɑm-ntʉl wé bɑ̌ʼ e yê. Tiyɨɨ gɑ́ yê. Bɨ̌n ɑ nzé mé e yɑ̌. 3Mʉ̂r jí bɨ́n yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ nó, yɑlɑɑ gɑ́ nye ó: “Dɑ̂ ó dí egø̂m byê.” Jɔʼ yɑɑ́ ó nyé ngɑ́ kpɑ̂hwɑ̌ bîr ó, bɨ̌n nʉ́ŋɑɑ byé ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ yɨ̂ʼ wɑ̂.» 4Yé ntɔ̂ʼ syɛ́ɛ nó, lɨ́ elóŋlǒ lɔ́ɔ́ ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɑ́ boo cɛmɑ wɨ́, ó: 5«Lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ bʉr ó Síon ó: Njǿø gǒ ó dí enze kwɑ́ nyǒ nɨ̌! Nye ɨ́ buú tɑlɑ̌ njør. Nyě nzé ó, kʉ́ kɑm-ntʉl; nye ɨ́ mɑ̂ kɑm-ntʉl ɨ́ kɛlɨ̂.» 6Ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ tô, tó sɑ́ŋɔɔ̌ mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ bé yɨ́. 7Bé ntɔ̂ʼ búlɑ e kɑm-ntʉl ndu e mwɑ̂n wé. Bê nzě kɛl byé mikɑ́n myɔ́ɔ́ ɨ́ mikoo, Yésʉs ntɔ̂ʼ kɑlwo tɨ̂. 8Sɔ́mɑ́ bʉ̂r nzě tô le ejɑn míkɑ́n myɔ́ɔ́ ɨ́ nkpɑ̌ʼ e nkpɑ̌ʼ. Bʉ́ʉ́ nzě gɔ́nɑ le ecíʼe mémpúho bílɨ́ le ejɑnɔɔ mé ɨ́ nkpɑ̌ʼ. 9Le bʉr o b'ɑ́ nze tô nye dóló, le bɑɑ́ bé ɑ́ dû nye píhe bɑ́, bé ɑ́ be lɨ́ ebʉ̂ bícím. Bé ɑ́ lɨlɛ́ɔɔ ó: «Kûm díʼee ɨ́ Mwɑ̂n mé Dɑvid. Mɨnɑ́ gúmlɑ́ɑ́ gɑ́ wɑɑ́ dí enze e díé mé Dɑ̂ nyɑ́! Bʉr o dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bɑ́, gúmlɑ́ɑ́ gɑ́ nye.» 10Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ nî ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, nkɑnɑ yɨ́yɛ̂h, yé ntɔ̂ʼ di ɨ́ gbɑ̌ gbɑ̌ gbɑ̌. Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bê nzě jíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Nyɑ̂ʼ mʉ̂r, nye nyɑ́?» 11Nó éntumo e bʉ̂r, lé ɑ́ yɑlɑ e bé ó: «Yé ó Yésʉs, ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m, mʉr Nɑzɑrɛ̂t ɨ́ sí Gɑlilê.» 12Yésʉs ntɔ̂ʼ nî lɨ́ ebɛhɛɛ lé ɑ́ be ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m lɨ́. Nye ntɔ̂ʼ so bʉ̂r o b'ɑ́ didi tɨ̂ʼ lɨ́ ebɛ́mɑ, le bɑɑ́ bé ɑ́ nzɨnze lɨ́ ebwɑ̂m bɑ́. Nye ntɔ̂ʼ nkɛŋ ótéble o bʉ̂r o b'ɑ́ sisyɛ́ɛlɑ bimɔnɨ́ bɑ́ sí, lôʼlo bídiɑ́ bi bʉ̂r o b'ɑ́ bɨbɛ́mɑ mepɨbɑɑ bɑ́. 13Nye nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Yê cɛmɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: “Mbɛ̌r wɑ̂m, wé óbe ó mbɛ̌r mínjɨʼlɑ.” Nó bɨ̌n bɨɛ̌ jwir wé ekul e bínzilngɑ̌n!» 14Bɑɑ́ntím le bʉr o b'ɑ́ tɨtɨ́ɑ bɑ́, bê nzě sîhlě súm nyé ɑ́ be ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m yɨ́, nye ntɔ̂ʼ ciʼ bê. 15Ɨ́ mpʉ bé ɑ́ bee bisyɛ́ɛlɑ Yésʉs ɑ́ sɑ̂ bí, le ejóʼǒ mpʉ bwɑ́ ó ntwǒm, bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Hosɑ́nɑ! Kûm díʼee ɨ́ Mwɑ̂n mé Dɑvid!» yɨ́, nó ó mílémé mí ójǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le olɛ̂ʼlɑ o métié, myé ɑ́ lóno lɨ́ ebúʼ ɨ́ lúrúdú yɨ́. 16Bê nzě jî e né ó: «Nzê go lɨ́ ejóʼǒ sɑ́ bé dí elɛ́ɛ yɨ́ ɛ́?» Nye nzě kɑm ó: «Eee! Bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑsí lɑ́ɑ mítilɑ́ mîʼ? “Go ɑ́ sɑ̂ ó, bwɑ́ ó ntwǒm, bé gúmlɑɑ go; bicyéé bi dí edêhlɔɔ mébêl bí, byé jwêʼ go kûm.”» 17Nye ntɔ̂ʼ líʼe bê, tô kʉ̌l, tô Bétɑnî, gúmó nyé ɑ́ to lɛŋ pum wɑɑ́ yɨ́. 18Ɨ́ jwiné mɛ́n, ɨ́ jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be, nye mû lɨ́ ebúlɑ lɨ́ etô nkɑnɑ yɨ́, nye ɑ́ be ó lɨ́ ejóʼo nzɑ̂. 19Nye nzě beě lɨ́ figyê lɨ́ empɑh é nkpɑ̌ʼ. Nye ntɔ̂ʼ jyɛ̂l lɨ́ etó sɑ́ɑ mpúmó, ɑkœ̌b bumó gwɑ́r tɨ̂. Nye ɑ́ jɑɑ kœb ó, njɨ bikɑ́ e bikɑ́. Nye nzě lɛ́ɛ e lɨ́ figyê ó: «Abe e lʉ́ʉ́ dʉ́o bumó, yé ókɑ̌ cyel ɨ́ go!» Tyé e tyé yɑɑ́ nɛ́ɛ: lɨ́ figyê yɑɑ́, yé ntɔ̂ʼ jwɛ̂hlɑ. 20Mbeɑ́ ómpʉ́n, bé ɑ́ bee nó yɨ́, bé ntɔ̂ʼ buú kɑ̂m. Bé ó: «Wɑ́ɑ̌ mbǐ lɨ́ figyê yɨ̂ʼ bɑ́nɑ́ jwɛ̂hlɑ ɨ́ tyé e tyé mpʉʼ yɨ̂ʼ ɛ̌?» 21Yésʉs nzě yɑlɑ e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bɨ́n jyɛ́ʼwó e Nzyɛ̌m, ɑsóŋlo ɨ́ bɨ̌n bʉr o tɨ̂ʼ nó, sɑ́ bɨ́n ngɑ́ sɑ̂ yɨ́, yé ólɑɑ̌ sɑ̂ sɑ́ŋɔ́ɔ́ figyê yɨ́. Bɨ́n ólɛ́ɛ le ecǿʼ lɨ̂ʼ ó: “Mɔɑɑ nɑ́ɑ̌. Tó nkɑŋɑ ɨ́ mɑ̂ŋ” nɛ́ɛ: lé óbɑ́nɑ̌ sɑ̂ ntémé nó! 22Nó sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n ngɑ́ jî e búʼó yɨ́, bɨ̌n óbi yê.» 23Yésʉs nzě nî mpɑ́h Nzyɛ̌m. Jɔʼ nyé ɑ́ be lɨ́ ejwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ yɨ́, ojǿø ó tɨ̂ʼ le otɔ́mɑ́ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bê nzě jî e né ó: «Nzé ɑ́ lómo go ó, go sɑ̂ʼ bisɑ́ bî? Go ntémé pʉgʉ́ sɑ̂ byé e nkul jǿø mé nzé?» 24Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Mɛm ntémé, me múo nzě jî bɨ́n njɨ cíɑ́ mpwɑ́r. Bɨ́n sí kʉ́ gwɑ́ yɑlɑ nó, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó mé ngɑ́ twóolo bɨ́n díé é mʉ̂r dí ejwe mé nkul jǿø ó, me sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ nyɑ́ yɨ́. 25Nzé ɑ́ lómo Jeɑn lɨ́ edu bʉ̂r? Nzê Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ lómo nye ɛ̌? Nzê bʉr ɛ̌?» Bê nzě timle cíɑ́ nyɑɑ́ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bé ó: «Mɨ́nɑ́ bé óyɑlɑ gɑ́ ó: “Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ lómo nye” nó, nye óbɑ́ʼɑ̌ jî e mɨnɑ́ gɑ́ ó: “Á bɨ̌n bɨɛ bé ɑ́ bé ɑbûʼlɑ nyé ɨ́ yé ɛ́?” 26Mɨ́nɑ́ yɑ́lɑ́ gɑ́ ó: “Bʉr ó b'ɑ́ lómo nye” nó, mɨnɑ́ bé ókpɛ́ɛ gɑ́ entumo e bʉ̂r ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, ebě, bʉr bɨ́bɛ̂h, bé búʼlɑ́ ó, Jeɑn ɑ́ be ó ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m.» 27Bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ e Yésʉs ó: «Bɨ̌h bé ɑgʉ́ɑ.» Yésʉs, nye e bé ó: «Yé bé nó wɑ́, me ntémé, me ɑ́kóʼó lɛ́ɛ bɨ́n díé é mʉ̂r dí ejwe mé nkul jǿø ó, me sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bínɨ̌ nyɑ́.» 28Yésʉs, nye e bé ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ epɑhlě sɑ́ yɨ̂ʼ nyɑ́? Yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be e bwɑ́ ó bʉrʉ̂m obɑ́ nyɑ́. Nye nzě lɛ́ɛ e wɑɑ́ esôʼ ó: “Mwɑ̂n wɑ̌m, tó séɑ̌ syɛ́ɛ́ ɨ́ pemé yɑ̂m mûh ɨ́ dʉ́ó lɨ̂.” 29Nyɨɛ nzě yɑlɑ e sɔ́ŋ ó: “Mé ɑtô yɑ̂m.” Píe tɨ̂, nye nzě jʉbɑ, ntɔ̂ʼ tô, tó séɑ ɨ́ pemé yɑɑ́. 30Sɔ́ŋ nzě lɑɑ, tó bee nyʉ́ʉ́ mwɑ̂n, le elɛ́ɛ ntémé e né jøʼ gwɑ́r nyé ɑ́ lɛ́ɛ mwɑ̂n esôʼ yɨ́. Nyɨ́hɑɑ́ nzě yɑlɑ e né ó: “Yé ó nó, dɑ̂! Me ótô.” Sɑ̂ gwɑ́r, nyɨɛ l'ɑtô. 31Ɨ́ bwɑ́n óbɑ́ bɑɑ́, wɑɑ́ wɑ́ɑ ɑ́ sɑ̂ gǿmɑ́ mé sɔ́ŋ nyɑ́?» Bê nzě yɑlɑ e né ó: «Wɑɑ́ esôʼ.» Yésʉs nzě kɑ̌ lɛ́ɛ e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, onøɑ ó mɔnɨ́ tœ́ɑ le bisɑdɑ́gɑ bi bʉ́bɑ́, bé ó ngɑ́ nyɛɛ́ pyɑ̂l e bɨ̌n ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m. 32Ebě, Jeɑn ɑ́ nze pɑ́ʼ wɨ́n ó, lɨ́ elɨ̂lɛʼle bɨ́n tîtyěl nzɨ̌, bɨ̌n l'ɑbûʼlɑbuʼlɑ nyê. Tó kœb ó, onøɑ ó mɔnɨ́ tœ́ɑ le bisɑdɑ́gɑ bi bʉ́bɑ́ bɨ́ɛ, bé ɑ́ si jyɛ̂ʼwo e né. Bɨ̌n bɨɛ ntémé lɨ́ ebee nó, bɨ̌n bé ɑbɑ́ jwirɑ míléme, bûʼlɑ̌ lɔ́ɔ́ wé.» 33Yésʉs nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ yʉ́ʉ́ kɨkɛnɑ: yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, kúm pemé. Nye ɑ́ si lî pemé órɑisin, nye nzě sumǒ kóʼ lɨ́ ekɛ̌b pemé yɑɑ́ ɨ́ nkɑ́, pû bɨ́, sɑ̂ pɑ̌r, súm émɑ̂n mpúmó, nzě sumǒ mbɛ̌r éjwéelě pemé yɑɑ́ tɨ̂, nzě líʼe yé e bilóbilɑ byé, ó byé séɑɑ nye yɑ̌. Píe tɨ̂, nye nzě jɑ nzɨ́, tô ɨ́ cyen. 34Jɔʼ mpúmó pemé ɑ́ be, nye mû sí tɨ̂ yɨ́, nye nzě lómo ósyɛ̂l o mésɑ́ bé ó, bé tôʼ nʉɑ wé pɑ́ʼ mpúmó kwɑ́ bilóbilɑ byɑɑ́. 35Bilóbilɑ byɑɑ́ bíɛ nzě mɛ̂r bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ bɑɑ́, bé ntɔ̂ʼ bíŋɔɔ nyɑ̂, ɨ́ bíŋɔɔ bíŋɔɔ; jʉ́ŋɔɔ nyʉ́ʉ́; lúmɔɔ nyʉ́ʉ́ ntémé e mekóʼ. 36Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ lómo bʉ́ʉ́ ɨ́ buo buo, lɑɑ̌ bím nyé ɑ́ nyɛɛ lómo yɨ́. Bilóbilɑ byɑɑ́, byê nzě bɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ bé jøʼ gwɑ́r bé ɑ́ pɑ sɑ̂ bʉ́ʉ́ yɨ́. 37Jɔʼ épíhe, nye ntɔ̂ʼ kɑ̌ lómlo bé mwɑ̂n wé. Nye ɨ́ nye mʉr tɨ̂ʼ ó: “Bilóbilɑ bî, byé ójwɑ́ɑwo yɨ́ɛ mwɑ̂n wɑ̌m.” 38Tó kœb ó, bilóbilɑ byɑɑ́, mbeɑ́ byé ɑ́ bee mwɑ̂n wé wɑɑ́ lɨ́ enze yɨ́, byé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: “Beyɨɨ gɑ́, mejilɑ́ me kúm pemé ó mɑ̂! Ntɑ́ʼ gɑ̂, mɨnɑ́ jʉ́ʼoo gɑ́ nye. Bilíʼé byé bíbyɛ̂h, byé nkʉ̂ sûʼlɑ byɑɑ́ gɑ́ bínɑ́.” 39Bê nzě nkɛ́ɔɔ nyê, guhɔɔ nyé mpómo pemé, jʉ́ŋɔɔ nyé gʉ̂. 40«Á nó, bɨ̌n bɨɛ̌ bee ó, kúm pemé kɑ́ nze nó, nye ósɑ̂ bílóbilɑ byɑɑ́ nyɑ́?» 41Bê nzě yɑlɑ e né ó: «Nye ójʉ̂ bʉ̂r o b'ɑ́ sɑ̂ nye ebébe bɑ́ ó jʉ̂ jʉ́ʼóo, ɑjɨ̂ʼ bé nkoó, nzě pɛ̂h bílóbilɑ biswîh, byɑɑ́ ngɑ́ kʉkomo nyé mpumó tɨ̂ʼ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h søø ékpɛm ngɑ́ pyɑ̂l yɨ́. Nye ókɑ̌ tímle byé pemé yɑɑ́.» 42Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Yê cɛmɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: “Ekóʼ óswim ó mbɛ̌r bé ɑ́ bene lɨ́, lé ó b'ɑ́ kɑ sûʼlɑ ekóʼ e dí esúʼo méjwii me sɔ́ŋ lɨ́. Yé ɑ́ syɛ́ɛ nó ó ɨ́ nkul mé Nzyɛ̌m. Yé ó sɑ́ mɨ́nɑ́ dí ekɑ̂m gɑ́ yɨ́!” Bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑsí lɑ́ɑ pêh yɑɑ́?» Yésʉs nzě kɛl mékɑ̌n mɑ̂ʼ ó: 43«Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí elɛ́ɛ bɨ́n ó, Nzyɛ̌m múo nzě dwih Mpóʼo nyé kwɑ́ nyɨ́n yɨ́. Nyé okɑ̌ tyêl Mpóʼo nyɑɑ́ kwɑ́ bʉr o ngɑ́ séɑ nyé syɛ́ɛ́ bɑ́. 44[Mʉr nyɨnyɛ̂h ócwe lɨ́ ekóʼ lɑɑ́ nyɑ́, óbîʼ. Wɑɑ́ ékóʼ ngɑ́ bílɑ nyɑ́, ósiǐ noʼ.]» 45Jɔʼ nyé ɑ́ lwib e bé nó yɨ́, ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le oFɑrizyɛ̂n, bé ntɔ̂ʼ kɑ̌ gʉ́ɑ ó, nkúnɑ́ nye ɑ́ sɑ̂ bikɨkɛnɑ byɑɑ́ ó, dumo e bê. 46Bé ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre ésɑ́ɑ ménzɨ̌ mé émɛ̂r Yésʉs. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ be ó, lɨ́ ekpɛ́ɛ éntumo e bʉ̂r, ebě, bɨ́ɛ, bé ɑ́ nʉnʉɑ Yésʉs ó mpʉ ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\