Mɑtthieu 22

1Yésʉs ɑ́ be lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ bé bikɨkɛnɑ. Nye ó: 2«Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m nøølɑ́ ó, e nyʉ́ʉ́ njǿø ɑ́ tyêl nzɔɔ ebɑ̂ lɨ́ esú é mwɑ̂n wé nyɑ́. 3Nye nzě lómo ósyɛ̂l o mésɑ́ bé ó, bé tôʼ jébe bʉ̂r o nyé ɑ́ boo bɑ́ŋle ɨ́ nzɔɔ nyɑɑ́ bɑ́. Bɨ́ɛ ntɔ̂ʼ bene énze. 4Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ lómo bʉ́ʉ́ ósyɛ̂l o mésɑ́ bé. Nye ó: “Lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ bʉr o mé ɑ́ bɑ́ŋle bɑ́ ó: mɨ́ sîl ékomlo nzɔ́ɔ. Mɨ́ cíʼe bíntœœ le otír o dí ɨ́ nwɑʼwo bɑ́. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h mû ó nkʉmsɑ́. Ntɑ́ʼ gɑ́ ɨ́ nzɔɔ.” 5Bʉr o nyé ɑ́ bɑ́ŋle bɑ́, pyéhɔɔ mpɑ́ŋlɑ nyé nyɑɑ́, ɑtóŋɔɔ. Bé ɑ́ sɨsɑ̂ ó: nyɑ̂, tô ɨ́ yé pemé; nyʉ́ʉ́, tô ɨ́ wé mbɛ̌r mpɛ́mɑ. 6Bɑɑ́ bʉ́ʉ́, mɛ́rɔɔ ósyɛ̂l o mésɑ̂ ónɨ̌, sɑ́ŋɔɔ bé cére, jʉ́ŋɔɔ. 7Lémé mé njǿø, wé ntɔ̂ʼ lóno ɨ́ nkpɑɑ, nye nzě lómo bísójɑ byé lɨ́ etó jʉ̂ ójʉ̂l o bʉ̂r bɑɑ́ le edîʼ nkɑnɑ yɔ́ɔ́. 8Píe tɨ̂, nye nzě lɛ́ɛ le osyɛ̂l o mésɑ́ bé ó: “Nzɔɔ ebɑ̂ nyɨɛ, nye mû ó nkʉmsɑ́. Nó bʉr o mé ɑ́ bɑ́ŋle bɑ́, bé ɑjɑlɑ le edi tɨ̂. 9Nó, tyɛ́bɨ́ɨ́ gɑ́ ɨ́ memɑn. Bɨ̌n ɑ bɑ́ŋlé mʉ̂r nyɨnyɛ̂h bɨ́n ngɑ́ bɔmɑ e né nyɑ́. Nye bwɑ́lɑɑ ɨ́ nzɔɔ ebɑ̂ nyɑ̌m.” 10Osyɛ̂l o mésɑ́ bé ntɔ̂ʼ tô ɨ́ menzɨ̌ mɨ́mɛ̂h, tô le egôhlɔɔ bʉ̂r o bé ɑ́ bʉbɔmɑ e bé bɑ́, le bibɨ́blɑ bi bʉ̂r le otîtyěl o bʉ̂r. Mbɛ̌r nzɔ́ɔ ebɑ̂ nzě lóno lɨ́ ojwóo ɨ́ lúrúdú. 11«Jɔʼ njǿø ɑ́ nî mbɛ̌r yɨ́, nye nzě jwɛ̂ʼ ójwóó bé ɑ́ be ɨ́ téble bɑ́. Nyě kɑ̌ bee ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑbe e mikɑ́n mí nzɔ́ɔ ebɑ̂ ɨ́ nyʉ̂l. 12Nye nzě jî e né ó: “Só wɑ̌m, yê nyɑ́? Guɑ kɑ nzé wɑ̂, ɑbwɑ̂r yɨ́ɛ kɑ́n nzɔ́ɔ ebɑ̂ ɨ́ yé ɛ́?” Mʉr wɑɑ́ kɑ̂r éyɑlɑ̌ sɔ̂ʼ. Nye ɑ́ jɑɑ di ó, njɨ ɨ́ jǿm. 13Njǿø-bʉr nzě lɛ́ɛ le osyɛ̂l o mésɑ́ bé ó: “Kɑ́ʼɑ́ɑ́ gɑ́ nye mebô e mekʉ̌. Bɨ̌n ɑ gúhó nyé lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ dí kʉ̌l lɨ́, nko bʉ̂r, bé ójóno le epûʼlo méjye yɨ́.”» 14Yésʉs nzě kɛl tɨ̂ʼ ó: «Ebě, bɑɑ́ o dí ebɑ́ŋlɔɔ bɑ́, bé ɨ́ buo. Sɑ̂ gwɑ́r, bɑɑ́ o dí mitwɑ́rɑ́ bɑ́, bé ɑbuo.» 15OFɑrizyɛ̂n, bê nzě tó sɑ́ɑ pɨ̂ʼ ó, bé nkʉ̂ lɑ̂m nyé lɑ̂m dí ó, bé mɛ́rɨɨ nye ɨ́ lɔ̌b bíyɑlɑ́ byé. 16Bé ntɔ̂ʼ lómo bʉ́ʉ́ ómpʉ́n bɔ́ɔ́ nko nyé ɑ́ be yɨ́, bé e bʉ́ʉ́ bʉ̂r o nkɔ́m mé Erôd. Nó ó bé ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, bɨ̌h bɨ́ gʉ́ɑ ó, gǒ lɛ́ɛ́ ó, otyeetye. Go ntémé, gǒ lɛ́ʼlé bɨ́h ó, nzɨ̌ mé Nzyɛ̌m lɨ́ otyeetye. Go ntémé, gó ɑbe lɨ́ ejwɑ́ɑwo bʉ̂r mempǒm. 17Lɛ́yɨ́ɨ́ bɨ́h jøʼ yô mpʉ yé dí yɨ́. Nzê metié gɑ́ mɨ́nɑ́, mé kɑm ó, mɨnɑ́ jɛ́nɑɑ gɑ́ Kɛ́ɛzɑ tœ́ɑ ɛ̌? Nzê yê mpéné ó, mʉ̌r sɑ́ ɑjɛ́nɑ nyé yɑ̌ ɛ̌?» 18Nɑ́ɑ̌ yé ó, Yésʉs nyɨɛ lɨ́ egʉ́ɑ míkóo myɔ́ɔ́. Nye ó: «Bɨ̌n bóbló mé ɨ́ yé, bɨ̌n bɑɑ́nyɑ̂-mikóo bɑ̂? 19Lɛ́ʼlɑ́ɑ́ gɑ́ me mɔnɨ́ bɨ́n dí ejɛ́nɑ̌ tœ́ɑ e tɨ̂ʼ yɨ́.» Bé ntɔ̂ʼ lɛ̂ʼle nyé nzɑ̌ŋ mɔnɨ́. 20Yésʉs ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Mpǒm mé nzé le díé mé nzé dí lúlɑ́ ɨ́ nzɑŋ wɨ̂?» 21Bé e né ó: «Yé ó bisɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ.» Nye nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Bwóólɑ́ɑ́ gɑ́ bé Kɛ́ɛzɑ bisɑ́ mé Kɛ́ɛzɑ; bɨ̌n ɑ bwóóló Nzyɛ̌m byɑɑ́ mé Nzyɛ̌m!» 22Mpʉ bé ɑ́ jóʼo nye lɨ́ elɛ́ɛ nó yɨ́, bé ntɔ̂ʼ buú kɑ̂m nyê, líʼɔɔ nyê, tóŋɔɔ. 23Ɨ́ dʉ́o egwɑ́r lɑɑ́ ntémé ó, óSɑjwisyɛ̂n, bʉr o dí elɛ́ɛ ó, ojwe, bé ɑ́kóʼó pɑh ɨ́ mesoo bɑ́, bé ɑ́ tô kwɑ́ mé Yésʉs. Bê nzě tó jî e né ó: 24«Lɛ̂ʼlɑ, Moïse ɑ́ si tyêl mɨnɑ́ gɑ́ etié lɨ̂. Lê tilɑ́ ó: “Mbɛ́ɑ́ mʉ̂r óbe, sí jwe, ɑlíʼe mwɑ̂n nó, yé jɑlɑ ó, mɨ́ɔɔ́ wé bɑ̂ʼ mʉmɑ́ wé, bé e mʉmɑ́ wɑɑ́ nkʉ̂ byɑ̂ bwɑ̂n lɨ́ esú é mɨ́ɔɔ́.” 25Tó kœb ó, yé ɑ́ be bɨ̌h wɑ̂ʼ ó, e bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Bé ɑ́ byɛ̂l ɨ́ mo ngwɑ́r ó, nzɑɑngbɑ́, bʉrʉ̂m e bʉrʉ̂m. Mejwéʼe nzě bɑ̂ mʉ́mɑ́. Di ɨ́ di di di, nye nzě jwe, ɑlíʼe mwɑ̂n sí. Mpʉ nyé ɑ́ be ɑbyɑ̂ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ líʼe mʉ́mɑ́ wé ɨ́ mebó mé mɨ́ɔɔ́ wé, wɑɑ́ ɑ́ bɔmɑ nye nyɑ́. 26Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ pyɑ̂l ɨ́ wɑɑ́ mbɑ́, le wɑɑ́ lɛ̂l, tó tôʼ, tó pyɑ̂l ɨ́ wɑɑ́ nzɑɑngbɑ́. 27Jɔʼ bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ be, bé mû sí jwe yɨ́, mʉmɑ́ wɑɑ́ ntémé nzě jwe. 28Nó dʉ́ó bʉ̂r ngɑ́ pɑh ɨ́ mesoo yɨ́, mʉmɑ́ wɑɑ́ ójóʼo e nzé lɨ́ bɨ́ɔɔ́ nzɑɑngbɑ́ bɑɑ́? Ebě, bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si bɑ̂ nye!» 29Yésʉs nzě yɑlɑ e bé ó: «Bɨ̌n bê sí bɔ́ʼɑ le otyeetye, ebě, bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, ɑgʉ́ɑ ntémé nkul mé Nzyɛ̌m. 30Ɨ́ jɔʼ bʉ̂r, bé ópɑh ɨ́ mesoo yɨ́, bé ɑ́kɑ̌ bɛ́ɑ. Bé ódidi ó mpʉ bééngeles dí eboó di ɨ́ jʉ́ó kʉ́ yɨ́. 31Bɨ́n jí mé cíɑ́ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ ójwe, le mpʉ bé ópɑh yɨ́ nó, bɨ̌n ɑ gʉ́ɑ́ ó, ntʉ ójwe dí ejwě Nzyɛ̌m kûm. Yé ó njɨ bʉr o dí eciʼe bɑ́. Nzê bɨ̌n ɑ́ bé ɑlɑ́ɑ ékɑ̌n Nzyɛ̌m ɑ́ cɨ tɨ̂ʼ lɨ́? 32Yê cɛmɑ́ tɨ̂ʼ ó: “Me ó Nzyɛ̌m, wɑɑ́ Abrɑhɑm, Isɑɑc, ndu e Jɑcob dí ejwe kûm nyɔ́ɔ́ nyɑ́.” Nzyɛ̌m, nyé ɑbe wɑɑ́ ojwe. Nye ó Nzyɛ̌m mikublɑkúblɑ mi bʉ̂r.» 33Entumo e bʉ̂r lé ɑ́ be tɨ̂ʼ lɨ́, lê nzě buú kɑ̂m mílɛ́ʼlɑ́ Yésʉs ɑ́ jwijwe bé mí. 34Jɔʼ óFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ jóʼo ó, Yésʉs ɑ́ si pɨr oSɑjwisyɛ̂n minum yɨ́, bé ntɔ̂ʼ sɑ́ɑ pɨ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b wé. 35Mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ ɑ́ be cîʼ milɔ̌b nyɑ́, nzě bóblǒ Yésʉs. Nye e né ó: 36«Lɛ̂ʼlɑ, ɨ́ metié gɑ́ mɨ́nɑ́, lɑ́ɑ étié dí elɑɑ mʉ́ʉ́ ɨ́ medile?» 37Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Etié e dí elɑɑ mʉ́ʉ́ ɨ́ medile lɨ́, lé ó: “Kpɛlɨɨ̌ Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m gǒ nyɑ́, le lémé gô wɨ́wɛ̂h, le sísǐm gô wɨ́wɛ̂h le pɨʼ nyǒ nyɨnyɛ̂h!” 38Lɨ́hɑɑ́, lé ó dí esôʼ. Lé ntémé, lé ó etié e dí elɑɑ mʉ́ʉ́ ɨ́ medile lɨ́. 39Nó lɑɑ́ émbɑ́, bé e lɑɑ́ lé ésôʼ dile ó, jøʼ gwɑ́r. Lɨ́hɑɑ́, lé ó: “Kpɛlɨɨ mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr mpʉ gó kpɛ́l gó mʉr tɨ̂ʼ yɨ́!” 40Metié mebɑ́ ménɨ̌, mé ó mpɔmɑ́ bisɑ́ Moïse, bé le ogwíhɑ o mílɔ̌b bé ɑ́ tile bí.» 41Mpʉ óFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ be, bé jínɑ sɔ́mɑ́ gwɑ́r yɨ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ jî bé cíɑ́ nyɨ̂ʼ ó: 42«Bɨ̌n pʉgʉ́ jøʼ nyɑ́, dumo e Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́? Nye mwɑ̂n mé nzé?» Bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Nye ó Mwɑ̂n mé Dɑvid.» 43Yésʉs nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Dɑvid, nye mʉr tɨ̂, e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m, ɑ́ jébe Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ ó, “Tî wɑ̌m” ɨ́ yé? Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: 44“Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ e Tî wɑ̌m ó: Diʼee sí wɑ̂, ɨ́ pɑ́ʼ mbó éjʉ́m wɑ̂m, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé ósɑ̂ óntɨ̂m le obɨn bô ó, bé díʼee sí mebo mô yɨ́.” 45«Olɛ̂ʼlɑ o métié jébé Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ ó: “Mwɑ̂n mé Dɑvid.” Dɑvid nyɨɛ ɑ́ jébe nye ó: “Tî wɑ̌m”. Á bɨ̌n bɨɛ̌ kɑ̌ lɛ́ɛ ó, Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, nye ó “Mwɑ̂n mé Dɑvid” e nyɑ́ɑ nzɨ́?» 46Mʉr ɑ́ bé ɑkɑ̌ be e nkul eyɑlɑ cíɑ́ nyé. Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, ɑbe e mʉr ɑ́ kɑ bɑʼɑ jî nye cíɑ́ ɨ́ gúú lɔ̌b, ebě, bé ɑ́ bé ɑkoʼo nyê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\