Mɑtthieu 23

1Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lwib e mentumo me bʉ̂r, bé le ompʉ́n bé ó: 2«Olɛ̂ʼlɑ o métié, bé le oFɑrizyɛ̂n, bé ó dí elɛ̂ʼle, píe koo mé Moïse. 3Sɑ́ʼ gɑ́ mpʉ bé dí elɛ́ɛ bɨ́n yɨ́. Bɑʼlɑɑ gɑ́ milɛ́ʼlɑ́ myɑɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ɑdû gɑ́ bisyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́, ebě, bé lɨ́ elɛ́ɛ ó, lɛ́yɨ́ɨ, ɑsɑ̂. 4Bé lɨ́ ekɑ̂ʼ mímbeʼ médile, gbɑ́ŋɔɔ bʉ̂r myɑ̌ ɨ́ mikoo. Sɑ̂ gwɑ́r, bé bʉr o tɨ̂, bé ɑgø̂m ékúnɑ e myê, dɑmɑ́ jóʼo ó, e jiné gwɑ́r. 5Bé lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́ bíbyɛ̂h ó, bʉr béyɨɨ byê. Nó ntémé ó bé dí eběʼ pɔ̌b métié mé Nzyɛ̌m yɔ́ɔ́ yɨ́, le ejyɛɛ médumo míkɑ́n myɔ́ɔ́. 6Bé buú kpɛl ó, bidiɑ́ bí ésôʼ ɨ́ bidínɑ le bidiɑ́ bí ésôʼ bi dí ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ bí. 7Bé kpɨkpɛl ntémé ó, bʉr bɨ́bɑrɑɑ e bé le júu ɨ́ buo buo ɨ́ bipɑ́tele le ejɨjébe bé ó: “Lɛ̂ʼlɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́”. 8Mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n sɑ́ ɑbɑ́ bîr ó, bé jébɑɑ nye “Rɑbbi”, ebě, lɛ̂ʼlɑ wɨ́n, nye ó ngwɑ́r. Bɨ̌n bɨ́bɛ̂h, bé ó bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́. 9Ajébe gɑ́ ntémé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ó: “Sɔ́ŋ wɑ̌m”, ebě, sɔ́ŋ wɨ́n, nye ó ngwɑ́r, njɨ wɑɑ́ dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. 10Abîr gɑ́ ó, bé jébɑɑ bɨ̌n “Ojǿø”, ebě, njǿø wɨ́n, nye ó njɨ ngwɑ́r: Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. 11Mʉr dí elɑɑ bʉ́ʉ́ ɨ́ mpwɑʼ nkʉ̂ŋ nyɑ́, nye ɨ́ jɑlɑ le ebe bɨ́n ó, syɛ̂l mesɑ̂. 12Mʉr nkɛ́ɛ́ nyʉ̂l nyɑ́, ósulɔɔ sí. Wɑɑ́ súl nyʉ̂l sí nyɑ́, óbɨ́rɔɔ kʉ́. 13«Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, olɛ̂ʼlɑ o métié le oFɑrizyɛ̂n! Bɨ̌n bɑɑ́nyɑ̂-mikóo, bɨ̌n bé lɨ́ elɑ bʉ̂r nzɨ̌ dí etô ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂ nyɨ́. Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, bɨ̌n bé ɑjyɛ̂l tɨ̂. Bɨ̌n bé ɑbîr ntémé ó, bɑɑ́ o dí esuo éjyɛ̂l tɨ̂ʼ bɑ́, bé jyɛ́lɨɨ. 15«Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, olɛ̂ʼlɑ o métié le oFɑrizyɛ̂n! Bɨ̌n bɑɑ́nyɑ̂-mikóo, bɨ̌n bé lɨ́ entɑɑ mɑ̂ŋ, lɑɑ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h, bɨ̌n nkʉ̂ dulǒ dɑmɑ́ jóʼo mʉ̂r ngwɑ́r. Tó kœb ó, ɨ́ jɔʼ mʉ̂r wɑɑ́ mû sí nî ɨ́ búʼó yɨ́n yɨ́, bɨ̌n bɨ́ jwir nyé mʉr dí ejɑlɑ le etô ɨ́ bɨ́ siʼe nyɑ́, ntɑɑ bɨ́n bʉr o tɨ̂ʼ nzɔʼ bɑ́. 16«Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, bɑɑ́ntím dí etɨ́e bʉ́ʉ́ bɑ́ɑ́ntím bɑ́! Bɨ̌n bɨɛ lɨ́lɛ́ɛ́ ó: mʉ̂r gbɑ́ díé é mpɑ́h Nzyɛ̌m ɨ́ minkɑ̂l nó, minkɑ̂l myɑɑ́, myé ɑbe e lɔ̌b. Nyé kɑ́ gbɑ̂ díé é gʉ̂l dí ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m yɨ́ ɨ́ minkɑ̂l nɛ́ɛ: minkɑ̂l myɑɑ́, myé ó myɑɑ́ nyé jɑ́lɑ́ le elóŋlo mí. 17Bɨ̌n bigʉ̌ bi dí bɑɑ́ntím bɑ́! Yé yɨ́ɛ dí entɑɑ yɨ́? Nzê gʉ̂l ɛ̌? Nzê mpɑ́h Nzyɛ̌m dí esɑ̂ ó, gʉ̂l yɑɑ́, yé díʼee sɑ́ dí ci yɨ́ ɛ́? 18Bɨ̌n bé lɨ́ elɛ́ɛ ntémé ó: “Mʉ̂r gbɑ́ díé lé ɑlɑtɑ̂r ɨ́ minkɑ̂l nó, minkɑ̂l myɑɑ́, myé ɑbe e lɔ̌b. Nyé kɑ́ gbɑ̂ díé é njwéɑ́ dí kɛlɑ́ tɨ̂ʼ kʉ́ wɨ́ ɨ́ minkɑ̂l nɛ́ɛ: minkɑ̂l myɑɑ́, myé ó myɑɑ́ nyé jɑ́lɑ́ le elóŋlo mí.” 19Bɨ̌n bɑɑ́ntím bɑ̂! Yê yé ɛ́? Yé yɨ́ɛ dí entɑɑ yɨ́? Nzê njwéɑ́ ɛ̌? Nzê ɑlɑtɑ̂r dí esɑ̂ ó, njwéɑ́ wɑɑ́ díʼee sɑ́ dí ci yɨ́ ɛ́? 20Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ekɑ́ɑle le ɑlɑtɑ̂r nyɑ́, nyě kɑ́ɑ́lé ó, le ɑlɑtɑ̂r wɑɑ́ ndu e sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí kɛlɑ́ tɨ̂ʼ kʉ́ yɨ́. 21Mʉr nyɨnyɛ̂h dí egbɑ̂ díé é mpɑ́h Nzyɛ̌m ɨ́ minkɑ̂l nyɑ́, nyě gbɑ́ ɨ́ minkɑ̂l ntémé ó díé mé Nzyɛ̌m, mʉr pɑ́ di tɨ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌ nyɑ́. 22Mʉr nyɨnyɛ̂h dí egbɑ̂ díé é jʉ́o ɨ́ minkɑ̂l nyɑ́, nyě gbɑ́ ɨ́ minkɑ̂l ntémé ó díé é mécǿǿ mé jǿø dí gʉ̂ʼ mɑ́, bé e Nzyɛ̌m, mʉr pɑ́ di tɨ̂ʼ nyɑ́. 23«Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, olɛ̂ʼlɑ o métié le oFɑrizyɛ̂n! Bɨ̌n bɑɑ́nyɑ̂-mikóo, bɨ̌n bé lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m nkɔb kɑ́m: kɑ́ étyéelé, mpumó ɑ́jɨ́mɨ́ le ntɑ́mɑ. Tyé yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h, bɨ̌n bé lɨ́ epyêh métié me dí ɨ́ bwɑʼ mɑ́. Mé ó dí: edû kʉ̌ cyen dí tîtyěl wɨ́, ecǿɑ e bʉr, le edirɑ ménkɛ̌ʼ mɨ́n. Yé ɑ́ gwɑ jɑlɑ ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n ó, bɨ̌n lóŋlɑɑ bisyɛ́ɛlɑ bíbyɛ̂h: le byɑɑ́ bɨ́n dí ɑsɑ̂, le byɑɑ́ bɨ́n dí esɨsɑ̂ bí. 24Bɑɑ́ntím o dí etɨ́e bʉ́ʉ́ bɑ́ɑ́ntím nzɨ̌ bɑ̂! Bɨ̌n bé lɨ́ esyɛ̂l óncwii ɨ́ menyoʼ ó, bɨ̌n bé ɑ́mû jɑɑ́ mine bê. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bɨɛ lɨ́ emine ó chɑmeɑu ontinɨ̂ ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí ebɛble yɨ́! 25«Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, olɛ̂ʼlɑ o métié le oFɑrizyɛ̂n! Bɨ̌n bɑɑ́nyɑ̂-mikóo, bɨ̌n bé lɨ́ esohlo bísʉ́ɑ́ le bikɔ̂b nko míkoo. Tó kœb ó, bɨ̌n bí kɑɑle bísʉ́ɑ́ byɑɑ́ e bisɑ́ bɨ́n ɑ́ pɑ dɛn bí, mpʉ bɨ́n dí, ɑgʉ́ɑ émɑ̂r míléme yɨ́. 26Bɑɑ́ntím bé óFɑrizyɛ̂n! Tɑ́ɑ́rɑ́ɑ́ ényɛɛ́ sohlo gɑ́ sɑ́ ésôʼ ó, mǒ béle, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔ̌ʼ kʉ̌l ngɑ́ di, yé mû ɨ́ púúm yɨ́. 27«Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, olɛ̂ʼlɑ o métié le oFɑrizyɛ̂n! Bɨ̌n bɑɑ́nyɑ̂-mikóo, bɨ̌n nøølɑ ó, e mesoo me dí kɔ́nɑ́, mindubɑ́ le epɛ́m mɑ́. Mé lɨ́ enyɨ̂n ɨ́ mbɨɑ mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ kʉ̌l. Tó kœb ó, mé e bijwehé bi bʉ̂r tɨ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌ ndu e mimbi bílœ̌ʼ mímyɛ̂h. 28Bɨ̌n bʉr o tɨ̂ʼ, ɨ́ míh mé bʉ̂r, bɨ̌n nyɨ́n ó mpʉ ótîtyěl o bʉ̂r. Tó kœb ó, milémé mín, myê njɨ ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ mikóo le entɑɑ métié mé Nzyɛ̌m. 29«Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, olɛ̂ʼlɑ o métié le oFɑrizyɛ̂n! Bɨ̌n bɑɑ́nyɑ̂-mikóo, bɨ̌n bé lɨ́ ekɔ̂n mésoo ógwíhɑ o mílɔ̌b bé ɑ́ debe tɨ̂ʼ mɑ́, le egbɑ̂ ójɔɔ́ ɨ́ mesoo mé ótîtyěl o bʉ̂r. 30Bɨ̌n lɛ́ɛ́ ntémé ó: “Yé bé bɨ̌h bé ɑ́ be ó ɨ́ jɔʼ bímpɑ́m bíh, byé ɑ́ be yɨ́ nó, mpɑ bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑnʉɑ ntœ́b ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ jʉ̂jʉ ogwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m yɨ́.” 31Nó bɨ̌n bɨɛ mû ó lɨ́ eboʼlo bɨ́n bʉr o tɨ̂ʼ ó, bɨ̌n ó dí bwɑ́n bʉ̂r o b'ɑ́ jʉ̂ ogwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m bɑ́. 32Yé bé nó wɑ́, tóʼ gɑ́ dóló le elóŋlo mísyóm bímpɑ́m bín, byé ɑ́ boo sɨ̂sɑ mí! 33Bɨ̌n, kúl ónyʉ́ɑ! Bɨ̌n, bigúrokɔɔ bî! Nzê yé óbɑ́nɑ bɨ́n ó, bɨ̌n kɨ́ŋɨɨ cíʼɑ́ mílɔ̌b ngɑ́ cyen bʉ̂r ɨ́ bɨ́ siʼe wɨ́ ɛ́? 34Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí elómlo bɨ́n ogwíhɑ o mílɔ̌b, ndu e mipɨpɨ́ʼ mí bʉ̂r le olɛ̂ʼlɑ yɨ́. Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bɨ̌n bé ójʉ̂ ó jʉ́ʼóo. Bʉ́ʉ́, bɨ̌n bé óbomlo ɨ́ bikolôs. Bʉ́ʉ́ ntémé, bɨ̌n bé óŋmɛ̂h míngɑ́hɑ́ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mɨ́n. Bɨ̌n bé ótíble bé bínkɑnɑ e bínkɑnɑ byɛ̂h. 35Bɨ̌n bé ótô le esɑ̂ nó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mécié mɨ́mɛ̂h me bʉ̂r o b'ɑ́ jwe, ɑkúnwo e mpɨŋ bɑ́, mé ósøø ɨ́ milʉ́ mín, tɑ́ɑre ɨ́ mecié mé Ábɛl, tó pyɑ̂l ɨ́ mɑɑ́ mé Zɑchɑrie, mwɑ̂n mé Bɑrɑ́kiɑ, wɑɑ́ bɨ́n ɑ́ jʉ̂ pɑ́ʼ mpɑ́h Nzyɛ̌m le ɑlɑtɑ̂r nyɑ́. 36Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, sɑ̂ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé ósøø ó, ɨ́ milʉ́ mí bʉ̂r ó myɑ̌ wɨ̂! 37«Yerʉ́zɑlɛm, Yerʉ́zɑlɛm, guɑ mʉr dí ejʉ̂ ógwíhɑ o mílɔ̌b le elúmo bɑɑ́ Nzyɛ̌m dí elómlo gó bɑ́ mekóʼ nyɑ́! Nzɔʼ ntíɑ́ mé ɑ́ be lɨ́ egø̂m ésyɛŋ bwɑ́n bô mpʉ ɑ́byɛɛ́-kúo dí esyɛŋ bwɑ́n bé sí mempɑbɑɑ́ mé yɨ́? Bɨ̌n bɨɛ bɨbené benɑ́ɑ! 38Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ̂, mbɛ̌r wɨ́n, wé ólîʼ gumo. 39Ebě, me lɨ́ elɛ́ɛ bɨ́n ó: bɨ̌n bé ɑ́kóʼó kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ bee mê, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bɨ́n ngɑ́ lɛ́ɛ ó: “Mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ wɑɑ́ dí enze e díé mé Dɑ̂ nyɑ́!”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\