Mɑtthieu 24

1Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be, nye mû lɨ́ eduho mpɑ́h Nzyɛ̌m, tô kʉ̌l yɨ́, ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ sîhlě nko nyé ɑ́ be yɨ́, le elɛ̂ʼlɔɔ nyé mpʉ súmó ɑ́ be yɨ́. 2Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bɨ́ bee súmó nyɨ̂ʼ nyɨnyɛ̂h ɛ́? Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, lʉ́ʉ́ ékóʼ, lé ɑ́kóʼó lîʼ wɑ̂ʼ kʉ́ lʉ́ʉ́, ebě, mɨ́mɛ̂h, mé ónkɛŋɔɔ sí.» 3Nó ó Yésʉs ɑ́ nze tô lɨ́ Ecǿʼ lé ólivier, nzě di sí. Ompʉ́n bé, bê nzě tô e né, tó sɑ̂ bʉm. Bé e né ó: «Lɛ́yɨ́ɨ́ bɨ́h jɔʼ bísɑ́ bîʼ ngɑ́ syɛ́ɛ yɨ́. Lɛ́yɨ́ɨ́ bɨ́h ntémé jweʼle ngɑ́ lɛ̂ʼle ó, go mû ó kúno ebúlɑ, le ntémé jɔʼ mpóʼo sí yɨ̂ʼ ngɑ́ síe yɨ́.» 4Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Diʼee gɑ́ mekʉɑ́ ɨ́ binyɑ̂. Bɨ̌n ɑ́mû jɑɑ́ dímlɔɔ. 5Ebě, bʉr ɨ́ buo buo, bé ónzɨnze e díé lɑ̂m, lɨ́ elɨlɛ́ɛ ó: “Mɛm ó dí Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́!” Bé ódímle bʉ̂r ɨ́ buo buo. 6Bɨ̌n bé ójóʼo bʉ̂r lɨ́ elwilwib mílɔ̌b mi mɔ̂m le elɛ́ɛ mílɔ́ɔ́ mí dɔ̂m. Bisɨ́ɑ̌ byɑɑ́ ɑtɨ̂l bɨ́n mekʉ̌ sí, ebě, yé jɑlɑ ó, byé nyɛ́ɛ pyɑ̂l. Dɑmɑ́ jóʼo nó, ntʉ bísɨ́ɑ̌ byɑɑ́ ngɑ́ lɛ̂ʼle ésúʼlɑ́ é sí yɨ̂. 7Yɨ̂ʼ kûl, yé ólwímlɑ e yʉ́ʉ́. Nyɨ̂ʼ mpóʼo lwímlɑ e nyʉ́ʉ́. Nzɑ, nye ónyɑŋlɑ, bigúmo bigúmo, le sí, yé ókublɑ. 8Bisɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h, byé ónyɛɛ́ syɛ́ɛ. Nɑ́ɑ̌ yé óbe ó enyɛ̌l e mékpɑɑ, nøølɑ e mekpɑɑ me mín. 9«Jɔʼ yɑɑ́ ó bɨ́n ngɑ́ cyenɔɔ kwɑ́ bʉr o ngɑ́ buú lɛ̂ʼle bɨ́n túú bɑ́. Bé ójʉ̂ bɨ́n. Bʉr o bíkúl bíbyɛ̂h, bé óbene bɨ́n ebe bɨ́n dí egúmo e me. 10Nó ó bʉ̂r ɨ́ buo buo, bé óbɨm ébɔ̌ʼ, sɑ̂ ébébe yɨ́. Bʉr, bé óbɛ́mɑ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ e bʉr oswîh. Bé ónwimlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. 11Ogwíhɑ o mílɔ̌b o bíbɛr, bé ópyɑ̂l ɨ́ buo buo. Bé ntémé, bé óbuú dímle bʉ̂r ɨ́ buo buo. 12Bʉr ɨ́ buo buo, bé óbîr ó, kpɛ̌l, yé ɑ́ didi pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ yɨ́, yé tɑ́lɑɑ. Bé ósɑ̂ nó ebě, bé óbeě mpʉ ébébe mû lɨ́ emɑmle yɨ́. 13Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr ngɑ́ jûhwo, tó pyɑ̂l ɨ́ mesíé nyɑ́, óciʼe. 14Nó Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m wɨ́, wé ólɛ́ɔɔ̌ gúmó yɨ́yɛ̂h ɨ́ sí yɨ̂, lɨ́ esɑ̂ ó, kúl yɨ́yɛ̂h jóʼɑɑ bʉr o dí eboʼlǒ lɔ́ɔ wɑɑ́ bɑ́. Píe tɨ̂ʼ ó éswéhlɨ́ é kʉ́ e sí ngɑ́ kɑ̌ bɔmɑ yɨ́.» 15Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bé óbee mʉ̂r bé jɨ́jébé ó, “Mentuhlo-bʉr” nyɑ́. Nye ótêʼwo bʉ̂r ɨ́ mîh gúmó dí ci yɨ́ mpʉ ngwíhɑ milɔ̌b Dɑniel ɑ́ boo lɛ́ɛ yɨ́. (Mʉr dí elɑ́ɑ̌ lɔ̌b wɨ̂ʼ nyɑ́, nye gwɑ̂ jóʼo wê!) 16Nó ɨ́ jɔʼ bɨ́n óbee nyé ɨ́ gúmo yɑɑ́ yɨ́, bʉr o ngɑ́ bě sí Yʉ́dɑ bɑ́, bé ɨ́ jɑlɑ le ekpɛ́ɛ, tóŋɔɔ ɨ́ mecø̂ʼ! 17Mʉr ngɑ́ be kʉ́ mié nyɑ́, nye ɑ́kɑ̌ sulo, ó nye tôʼ kɑɑle bísɑ́ bí mbɛ̌r. 18Wɑɑ́ ngɑ́ bě pemé nyɑ́, nye ɑ́kɑ̌ búlɑ̌ píhe, ó nye tôʼ nʉɑ kʉ̂r wé. 19Nkoó e bɑɑ́bubúm le bɑɑ́byɛɛ́ ɨ́ melû mɑɑ́! 20Jɨʼlɑɑ gɑ́ e Nzyɛ̌m ó, kpɛ́ɛ́ wɨ́n, wé ɑyɨ́ be yɨ́ɛ ɨ́ jɔ̌ʼ kóló, nkʉ̂ ɨ́ móhó sɑ́bɑt! 21Ebě, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, mitúú e mindɛ̌l mínɨ́nɨ́ɨ́, myé óbuú pyɑ̂l. Tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ kuho kʉ́ e sí, nzě kumo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bʉr, bé ɑpɑ̌ siɑ e mitúú mbi wɑɑ́. Gúú túú swîh, wé ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ lɑɑ míhɑɑ́. 22Yé bé Dɑ̂ ɑtuŋlo mélû mɑɑ́ nó, lɛ́ɛ́, mʉr ɑ́kóʼó ciʼe. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ótuŋlo mé ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o nyé ɑ́ twɑ̂r bɑ́. 23«Mʉ̂r lɛ́ɛ́ e bɨ̌n ó: “Beyɨɨ gɑ́, Krîst ó dí wɑ̂ʼ nyɑ̂!” nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó: “Nye ó kɑ̂ʼ!” nó, ɑbûʼlɑ gɑ́ mʉr wɑɑ́. 24Ebě, okrîst o bíbɛr, bé ópîpyɑl, bé le ogwíhɑ o mílɔ̌b o bíbɛr. Bé ósɑ̂ mésimɑ́ ménɨ́nɨ́ɨ́ le bisɑ́ bí ékɑ̂m. Yé bɑ́nɑ́ nó, bé ódímle bʉ̂r ó Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r bɑ́ ɨ́ nzɨ̌ mikóo myɔ́ɔ́. 25Pɑɑ́ bee: me múo sí gwîh bɨ́n syɛ́ɛlɑ yɔ́ɔ́ yɑɑ́! 26«Nó, mʉ̂r sí nzě lɛ́ɛ e bɨ̌n ó: “Beyɨɨ gɑ́, nye ó kɑ̂ʼ ɨ́ lʉɑ́ wɨ̂ʼ!” nɛ́ɛ: mʉr ɑtô gɑ̂. Mʉ̂r lɛ́ɛ́: “Beyɨɨ gɑ́, nye ó kɑ̂ʼ ɨ́ ntɔ́ɔ nyɨ̂ʼ!” nɛ́ɛ: mʉr ɑbûʼlɑ gɑ́ nye. 27Ebě, mpʉ̌ njweh dí ejweh, tɑ́ɑrě nko dʉ́o dí ejɨmɑ, tó kumǒ nko lé dí edíme yɨ́ ó Mwɑ̂n mé Mʉr ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. 28Gúmó múu dí yɨ́, tɨ̂ʼ ó mébɛn dí eswɑ̂l yɨ́.» 29«Píe melû mɑɑ́, mítúú e mindɛ̌l mínɨ̌ myé óbe sí síe nó, dʉ́o, lé odíme, ɑ́lomó ɑkɑ̌ pɑn. Ocwícwén, bé ódumɑ, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Bisɑ́ bí nkûl bínɨ́nɨ́ɨ́ bi dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bí, byé ólø̂ʼlɨ. 30Jɔʼ yɑɑ́, jweʼle ngɑ́ lɛ̂ʼle ó, nzéɑ́ mé Mwɑ̂n mé Mʉr, wé mû lɨ́ ekúnwo yɨ́, yé ónyɨ̂n ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Bikúl bí sí yɨ̂ʼ bíbyɛ̂h, byé ótɑ́ɑre éjɨ méjwê, le ekɑ̂m ékúhó lé. Bé óbee Mwɑ̂n mé Mʉr lɨ́ enze ɨ́ bijwiné bí jʉ́o, le ɑ́nɨ̂nɨ̂n nkul le mencyɛnwɑ ɨ́ buo buo. 31Jɔʼ yɑɑ́, nye ólómo bééngeles bé e sébé dí ɨ́ buú bwɑʼ cwíí nyɑ́, ɨ́ medumo mé sí mɨ́mɛ̂h menɑ̂. Bé ósyɛŋ bɑɑ́ nyé ɑ́ twɑ̂r bɑ́, tɑ́ɑre ɨ́ wɨ́ʼ ódumo ó sí, tó pyɑ̂l ɨ́ gúú.» 32«Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ lɛ́ʼlɑ́ figyê yé mʉr tɨ̂ʼ dí ejwe bɨ́n wɨ́: jɔʼ mílɔ́ɔ́ mû sí jwɑ́nwo, bikɑ́ mû lɨ́ enyɛl épɑ̂h yɨ́, bɨ̌n bé lɨ́ eboó gʉ́ɑ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, nkóno, yé mû ó kúno epyɑ̂l. 33Mpʉ yɑɑ́ ntémé ó, jɔʼ bɨ́n óbee bísɑ̂ byɑɑ́ mû lɨ́ epyɑ̂l yɨ́, gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, Mwɑ̂n mé Mʉr mû ó kúno epyɑ̂l, kwɑhɑ́ lɨ́ ebê. 34Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mpeʼ bʉ̂r yɨ̂ʼ l'ɑsíe, bisyɛ́ɛlɑ bî, byé ópyɑ̂l, bíbyɛ̂h. 35Kʉ́ e sí, byé ólɑɑ. Milɔ̌b myɑ̂m míɛ, myé ɑ́kóʼó síe. 36«Ɨ́ lɔ̌b móhó wɑɑ́ le jɔʼ yɑɑ́, mʉr ngwɑ́r, nyé ɑgʉ́ɑ wê. Dɑmɑ́ jóʼo bééngeles dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bɑ́, bé ɑgʉ́ɑ. Dɑmɑ́ jóʼo Mwɑ̂n mé Mʉr, nye ntémé, nyé ɑgʉ́ɑ. Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ nye omér ó dí egʉ́ɑ. 37Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ósyɛ́ɛ ó, nøølɑ e bisyɛ́ɛlɑ byé ɑ́ sisyɛ́ɛlɨ ɨ́ jɔʼ mé Nóe bí. Mpʉ yɑɑ́ ntémé ó Mwɑ̂n mé Mʉr ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. 38Byé nøølɑ ó, mbi wɨ̂: jɔʼ mpɨ́ɨ ɑ́ be ɑpɑ̌ mɑmle yɨ́, bʉr, bé ɑ́ be ó lɨ́ ede méde le menyoʼ, bɑ́ŋɔɔ bʉ́bɑ́ le ebɛ́lɔɔ bwɑ̂n, tó pyɑ̂l pyɑ́lɑ́ɑ ɨ́ dʉ́ó Nóe ɑ́ kɑ nî ɨ́ byɛ̂l yɨ́. 39Bé ɑ́ bé ɑbûʼlɑ ó, sɔ̂ʼ, yé e nkul esyɛ́ɛ nó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mpɨ́ɨ ɑ́ bɑnɑ sîl bɨ́bɛ̂h yɨ́. Yé óbe ntémé ó, jøʼ gwɑ́r, ɨ́ jɔʼ Mwɑ̂n mé Mʉr ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. 40Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, ɨ́ bʉrʉ̂m obɑ́ ngɑ́ be ɨ́ pemé bɑ́, nyʉ́ʉ́ ónʉŋɔɔ, nyʉ́ʉ́ lîʼ. 41Lɨ́ bʉbɑ́ obɑ́ ngɑ́ be lɨ́ esie méde ɨ́ nkoʼ mpwɑ́r bɑ́, nyʉ́ʉ́ ónʉŋɔɔ; nyʉ́ʉ́ lîʼ. 42Nó, diʼee gɑ́ ɨ́ mpʉ̂n, ebě, bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ dʉ́ó Tî wɨ́n ngɑ́ nze yɨ́. 43Ebě, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, yé bé mʉr mbɛ̌r ɑ́ si gʉ́ɑ jɔ̌ʼ njíblʉ̌, wé ɑ́ be ó, wé ópyɑ̂l yɨ́ nó, lɛ́ɛ́, nye ɑ́ di ó ɨ́ doho, ɑbîr ó, wé túbɑɑ nye mbɛ̌r. 44Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó bɨ́n jɑ́lɑ́ le edi ɨ́ cɑ̌r yɨ́. Mwɑ̂n mé Mʉr ɑ́mû jɑɑ́ pyɑ̂l bɨ́n metørɑ̂ lɨ́ ewɑlɑ bɨ́n dí ɑbóno nyé lɨ́.» 45«Nzé dí cwóó túʼɑ̌, wɑɑ́ dí mʉr ebûʼlɔɔ, wɑɑ́ sɔ́ŋ wé ɑ́ tyêl ó, yé díʼee lʉ́ bítúʼɑ̌ byé, le ekɑb byé mede ɨ́ mepʉ́lɑ me dí ejɑlɑ mɑ́ nyɑ́? 46Sɔ́ŋ wé ótô ɨ́ cyen, nzě búlɑ nó, metyɛʼ me mpóm, mé e mbi syɛ̂l mesɑ̂, wɑɑ́ njǿø ngɑ́ kœb lɨ́ eséɑ̌ syɛ́ɛ́ yɑɑ́ nyɑ́! 47Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, nye ójwe nyé nkul jǿø ɨ́ bisɑ́ bí mbɛ̌r bíbyɛ̂h. 48Yé kɑ́ be ó, nye ó bɨ́blɑ syɛ̂l mesɑ̂ nɛ́ɛ: nye ójøʼ ɨ́ lémé wé tʉ́ŋlʉ̌ ó: “Sɔ́ŋ wɑ̌m, nye ó mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, nye ɑ́lɨ̌ búlɑ.” 49Nye óbɛ̌m tɑ́ɑre ébî bʉ̂r ó njoo yé, nzě de méde le menyoʼ, bé e minyʉnyóʼ. 50Sɔ́ŋ syɛ̂l mesɑ̂ wɑɑ́ ópyɑ̂l nyé ó, dʉ́ó syɛ̂l mesɑ́ wé wɑɑ́ dí ɑbûʼlɑ ó, nyě e nkul epyɑ̂l yɨ́, le ewɑlɑ nyé dí ɑgʉ́ɑ lɨ́. 51Nye ójwe syɛ̂l mesɑ̂ wɑɑ́ bintɨ́ʼɑ́ jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ nyé dí ejwe bɑ́ɑ́nyɑ̂-mikóo byɑ̌ yɨ́: kpɑ́ɑ nyé mimyɑ́l mímbɑ́. Gúmo yɑɑ́ ó bé ngɑ́ jóno le epûʼlo méjye yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\