Mɑtthieu 25

1«Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m nøølɑ ntémé ó, e bibíŋ méséhe kɑ́m byé ɑ́ nʉɑ melɑ́mɑ lɨ́ etó sohɔɔ mʉ̂r ɑ́ bêm mʉmɑ́ wé nyɑ́. 2Bîʼ bítɛ̂n, byé ɑ́ be ó bigʉʼlʉgʉ́. Byúú bítɛ̂n, ocwóó. 3Byɑɑ́ byé ɑ́ be bigʉʼlʉgʉ́ bí, byé ɑ́ nʉɑ mɔ́ɔ́ mélɑ́mɑ ó, ɑnʉŋɔɔ múló mé tɨ̂. 4Byɑɑ́ byé ɑ́ be ocwóó bí, bíɛ, byé ɑ́ nʉɑ melɑ́mɑ mɔ́ɔ́ ó, ndu e múlo ɨ́ bintɑʼ. 5Nó mpʉ mbêm mʉmɑ́ ɑ́ beɑ, ɑlɨ̌ búlɑ yɨ́, bíbyɛ̂h nzě ncie mîh, ntɔ̂ʼ jɑ́ŋɔɔ bíjô. 6«Yé mû témé pum nɛ́ɛ: byé kɑ̌ jóʼǒ njɨ́blɨ́ ó: “Mʉr bém nyɑ́, nyɨ́ pyɑ̂l! Pyɑ́lɑ́ɑ́ gɑ́ mbɛ̌r; tó soho gɑ́ nye!” 7Nó ó bíbíŋ méséhé bínɨ̌ bíbyɛ̂h, byé ɑ́ nze jɨmɑ, nzě sɑ́ŋɔɔ étumo mélɑ́mɑ mɔ́ɔ́. 8Byɑɑ́ byé ɑ́ be bigʉʼlʉgʉ́ bí, byé ntɔ̂ʼ tɑ́ɑrě njɔʼ, lɨ́ egwɑ̂m byɑɑ́ byúú múlo. Bé e bé ó: “Bɨ́ɔɔ́, bɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ́ bɨ̌h múló mɨ́n, ebě, melɑ́mɑ mɨ́h, mé múo nzě díme!” 9Ocwóó ó bʉ́bɑ́ bɨ́ɛ, bê nzě lɛ́ɛ e bé ó: “Ajóʼo! Múló mɑ̂, mé ɑ́kóʼó jɑlɑ e bím mélɑ́mɑ gɑ́ mɨ́nɑ́ dí yɨ́. Nó, tóʼ gɑ́ nko óbɛ́mɑ o múlo dí yɨ́, bɨ̌n nkʉ̂ bwɑ̂m mɑɑ́ mɨ́n!” 10Jɔʼ bíhɑɑ́, byé ɑ́ be, byé jínɑ lɨ́ etó bwɑ̂m múlo yɨ́, mʉr ɑ́ bêm mʉmɑ́ nyɑ́, nye ntɔ̂ʼ pyɑ̂l, kœb byɑɑ́ byé ɑ́ be ɨ́ cɑ̌r bí. Bibíŋ méséhe byɑɑ́, bé e mʉr wɑɑ́, bé ntɔ̂ʼ nî ɨ́ nzɔɔ ebɑ̂, nyɨɛ ntɔ̂ʼ dible ébê. 11Agúm beɑ nɛ́ɛ: byɑɑ́ byúú bínɨ̌, byé ntɔ̂ʼ kɑ̌ búlɑ. Byê nzě lɛ́ɛ ó: “Dɑ̂ ɛ̌, Dɑ̂ ɛ̌, dibɨɨ bɨ́h ebê ʉ!” 12Nó nyé ɑ́ yɑlɑ e byé ó: “Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mé ɑgʉ́ɑ bɨ́n.”» 13Yésʉs nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Nó ó, diʼee gɑ́ ɨ́ mpʉ̂n, ebě, bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ̌ móhó, nkʉ̂ ewɑlɑ mé óbɑ́ʼɑ̌ nze lɨ́.» 14«Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m nøølɑ ntémé ó, e mʉr ɑ́ tô ɨ́ cyen nyɑ́. Nye jínɑ ɑpɑ̌ tô, nye ɑ́ si jébe osyɛ̂l o mésɑ́ bé, nzě kɑb bé mebi mé. 15Nye ntɔ̂ʼ jwe mʉ̂r esôʼ mebɨ́ʼ bímɔnɨ́ bí gʉ̂l metɛ̂n, jwe wɑɑ́ mbɑ́, mebɨ́ʼ bímɔnɨ́ bí gʉ̂l mebɑ́. Wɑɑ́ lɛ̂l nyɨɛ ɑ́ jweŋɔɔ ó, ebɨ̂ʼ egwɑ́r. Nye ɑ́ jwe bé bɑ̌ ó, lɨ́ edû mpʉ bʉ̂r bɑɑ́, bé ɑ́ be e nkul eséɑ e myé yɨ́. Píe tɨ̂, nye nzě tô ɨ́ cyen. 16Píe tɨ̂, wɑɑ́ ɑ́ nʉɑ mebɨ́ʼ bímɔnɨ́ bí gʉ̂l metɛ̂n nyɑ́, nzě tô ɨ́ jɔʼ gwɑ́r yɑɑ́, tó bul byê. Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ bi mʉ́ʉ́ mébɨ̂ʼ metɛ̂n. 17Wɑɑ́ ntémé ɑ́ nʉɑ mebɨ́ʼ bímɔnɨ́ mebɑ́ nyɑ́, nzě bi mʉ́ʉ́ mébɑ́. 18Nó ó, wɑɑ́ ɑ́ nʉɑ ebɨ́ʼ é bimɔnɨ́ egwɑ́r nyɑ́ nyɨɛ, ɑ́ to pû ó bɨ́, nzě sol ébɨ́ʼ é gʉ̂l mé njǿø wé tɨ̂ʼ ɨ́ bɨ́ yɑɑ́. 19«Sɔ́ŋ wɔ́ɔ́ ɑ́ be ɨ́ buú beɑ gʉ̂ʼ ɨ́ cyen yɑɑ́. Jɔʼ nyé ɑ́ kɑ búlɑ yɨ́, nye nzě jébe bê, nzě lɛ́ɛ e bé ó, bé ntɑ́ɑ nzě lɛ́ɛ nyé mpʉ bé ɑ́ séɑ e mɔnɨ́ yé yɨ́. 20Wɑɑ́ ɑ́ pɑ jweŋɔɔ mebɨ́ʼ bímɔnɨ́ metɛ̂n nyɑ́, nze e mɔnɨ́ yɑɑ́ ti e mɑɑ́ mʉ́ʉ́ métɛ̂n. Nye e né ó: “Dɑ̂ ɛ̌, go ɑ́ jwe me ó mebɨ́ʼ bímɔnɨ́ bí gʉ̂l metɛ̂n. Nó ó, mʉ́ʉ́ métɛ̂n mé ɑ́ kɑ bɑʼɑ bi mɑ́, mé bê.” 21Nó ó njǿø wé ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: “Yé ɨ́ mbɨɑ. Go ó mpɑ̌ŋ syɛ̂l mesɑ̂ dí mʉr ebûʼlɔɔ nyɑ́, ebě, go ɑ́ si gwɑ bɑʼle sɑ́ dí tîtííɑ̌ yɨ́. Me ósɑ̂ ó, go bɑ̂ʼlɑɑ byɑɑ́ bi dí ɨ́ buo buo bí. Nó ó, ntɑɑ́ nzě nʉɑ nkɔ̂b bisʉhʉʉ jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ mé dí ɨ́ bisʉhʉʉ yɨ́.” 22«Wɑɑ́ ɑ́ pɑ jweŋɔɔ mebɨ́ʼ bímɔnɨ́ mebɑ́ nyɑ́, nzě sîhle ntémé. Nye e né ó: “Dɑ̂ ɛ̌, go ɑ́ jwe me ó mebɨ́ʼ bímɔnɨ́ mebɑ́. Nó ó, pɑɑ́ bee: mɨ́ bɑ́ʼɑ̌ bi mʉ́ʉ́ mébɑ́ e tɨ̂!” 23Nó ó njǿø wé ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: “Ɨ́ mbɨɑ! Go ó syɛ̂l mesɑ̂ dí mʉr ebûʼlɔɔ nyɑ́, ebě, go ɑ́ si gwɑ bɑʼle sɑ́ dí tîtííɑ̌ yɨ́. Me ósɑ̂ ó, go bɑ̂ʼlɑɑ byɑɑ́ bi dí ɨ́ buo buo bí. Nó ó, ntɑɑ́ nzě nʉɑ nkɔ̂b bisʉhʉʉ jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ mé dí ɨ́ bisʉhʉʉ yɨ́.” 24«Nó ó, wɑɑ́ ɑ́ jweŋɔɔ ebɨ́ʼ é bímɔnɨ́ bí gʉ̂l egwɑ́r nyɑ́, nzě sîhle ntémé. Nye nzě lɛ́ɛ e né ó: “Dɑ̂ ɛ̌, me ɑ́ be lɨ́ egʉ́ɑ ó, go ɨ́ nyɑn mʉ̂r. Guɑ́ pipim méde ó, gúmó gó ɑ́ be ɑbe yɨ́. Go ntémé, gǒ kpɛm méde ó, ɨ́ gúmó gó ɑ́ be ɑbe mempeʼ yɨ́. 25Nó ó mpʉ mé ɑ́ jóʼo bʉ́ɑ́ yɨ́, me ntɔ̂ʼ tó sol ébɨ́ʼ é bímɔnɨ́ lô ɨ́ bibwɑ̌h. Nó ó, lé bê. Jɑʼ yɑɑ́ dí yô yɨ́.” 26Nó ó njǿø ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: “Guɑ bɨ́blɑ̌ pǿpø̂h syɛ̂l mesɑ̂ yɨ̂! Gó bé ɨ́ gʉ́ɑ ó, mě pim ó, ɨ́ gúmó mé ɑ́ be ɑmyɑm mempeʼ yɨ́, le ekpɛm méde ɨ́ gúmó mé ɑ́ be ɑbe mempeʼ yɨ́ nó, 27ɑ́ go ɑ́ bé ɑtó cyen mé mɔnɨ́ yɑ̂m ɨ́ bɑ̂ŋ ɨ́ yé? Jɔʼ mé ɑ́ gwɑ búlɑ yɨ́, me gwɑ́ nzě nʉɑ̌ sɑ̂ yɑɑ́, yé ɑ́ be lɨ́ egúmo e me yɨ́, le eběr.” 28Nye nzě lɛ́ɛ e bʉ́ʉ́ ósyɛ̂l bé ó: “Pɛʼɛɛ gɑ́ nye ebɨ́ʼ é bímɔnɨ́ énɨ̌. Bɨ̌n ɑ jwé lé mʉr dí e mebɨ́ʼ bímɔnɨ́ kɑ́m nyɑ́. 29Ebě, mʉr nyɨnyɛ̂h dí e sɔ̂ʼ nyɑ́, ójweŋɔɔ yʉ́ʉ́, nye nkʉ̂ di ɨ́ twíhɑ. Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí tʉ̂toʼó nyɑ́, bé ópɛʼ nyé dɑmɑ́ jóʼo mɑ̂ bím nyé dí e tɨ̂ʼ nyɑ́. 30Nó ó, syɛ̂l mesɑ̂ dí ɨ́ jwě ntuʼ nyɑ́, guhɑɑ gɑ́ nye lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ e dí kʉ̌l lɨ́, nko bʉ̂r, bé ójóno le epûʼlo méjye yɨ́.”» 31«Jɔʼ Mwɑ̂n mé Mʉr ónze ɨ́ mencyɛnwɑ mé, bé e beéngeles bɨ́bɛ̂h yɨ́, nye ónʉɑ̌ diɑ́ ɨ́ mecǿǿ mé jǿǿ yé, mɑɑ́ me dí ɨ́ ncyɛ̌n ncî ncyɛ̌n mɑ́. 32Nó ó, bikúl bíbyɛ̂h, byé óswɑ̂l ɨ́ míh mé. Nye óbɛ̂ʼ bʉ̂r ɨ́ mpʉ pɑ́lɑ bitɑb dí egbɑ̂ mbɔ́ʼ pɑ́ʼ binteme le ontɑmɑkɑ̌ yɨ́. 33Nye ótyêl bínteme ɨ́ pɑ́ʼ mbó éjʉ́m wé; ontɑmɑkɑ̌ bɨ́ɛ, ɨ́ pɑ́ʼ mbó émyɛ̌l. 34Jɔʼ yɑɑ́, njǿø ólɛ́ɛ e bɑɑ́ o dí nye ɨ́ mbó éjʉ́m bɑ́ ó: “Ntɑ́ʼ gɑ̂, bʉr o Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ sʉ metyɛʼ me mpóm bɑ́. Ntɑɑ́ nzě nî gɑ́ ɨ́ sí nyé ɑ́ boo komlo bɨ̌n, tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ kʉ́ e sí, byé ɑ́ be ɑpɑ̌ bě kuhɑ́ yɨ́. 35Ebě, me ɑ́ si jóʼo nzɑ; bɨ̌n nzě jwe mé mede. Me ɑ́ si jóʼo jwéh médíbé, bɨ̌n nzě jwe mé medíbé. Me ɑ́ be ó njwóo; bɨ̌n nzě nʉɑ mé ɨ́ mimbɛ̌r mín. 36Me ɑ́ be ó suswɑ́h; bɨ̌n nzě bôr mé kɑ́n. Me ɑ́ be ó lɨ́ ebíle; bɨ̌n nzě nze mé ɨ́ menɔɔlʉ. Me ɑ́ be ó ɨ́ mbʉʼ; bɨ̌n nzě nɑɑ mê.” 37Nó ó ótîtyěl o bʉ̂r, bé óyɑlɑ e né, lɛ́ɔɔ ó: “Dɑ̂ ɛ̌, ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔʼ bɨ́h ɑ́ bee go lɨ́ ejóʼo nzɑ̂, bɨ̌h jwe gó mede, nkʉ̂ lɨ́ ejóʼǒ jwéh médíbé, bɨ̌h jwe gó medíbé yɨ́? 38Ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔʼ bɨ́h ɑ́ bee go njwóo, bɨ̌h ntɔ̂ʼ nʉɑ gó ɨ́ mimbɛ̌r míh, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó suswɑ́h, bɨ̌h bôr gó kɑ́n yɨ́? 39Yɑ́ɑ̌ jɔʼ bɨ́h ɑ́ bee go lɨ́ ebíle, nkʉ̂ ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ, bɨ̌h nzě séɑ e go yɨ́?” 40Nó ó, njǿø ókɑ̌ yɑlɑ e bé ó: “Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, gúmó bɨ́n ɑ́ sɑ̂ mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m bɑ̂ nó yɨ́, dɑmɑ́ jóʼǒ wɑɑ́ dí ɑgbɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb nyɑ́, gúmo yɑɑ́, bɨ̌n bé ɑ́ sɑ̂ ó me embɨɑ lɑɑ́.” 41«Píe tɨ̂, nye ólɛ́ɛ e bɑɑ́ o dí nye ɨ́ pɑ́ʼ mbó émyɛ̌l ó: “Pɔʼɑɑ gɑ́ gúmó mé dí yɨ́, bʉr ó Nzyɛ̌m ɑ́ boo syɛm bɑ́. Tóʼ gɑ́ ɨ́ siʼe dí ejúǒ kɔ́m ti e kɔ́m yɨ́, siʼě Nzyɛ̌m ɑ́ boo tirɑ lɨ́ esú mé sɔ́ŋ meleme, bé e beéngeles bé yɨ́. 42Ebě, me ɑ́ si jóʼo nzɑ; bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑjwe mé sɑ́ éde. Me ɑ́ si jóʼo jwéh médíbé; bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑjwe mé medíbé mé éde. 43Me ɑ́ be ó njwóo; bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑnʉɑ mé ɨ́ mimbɛ̌r mín. Me ɑ́ be ó suswɑ́h; bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑbôr mé kɑ́n. Me ɑ́ be ó mbêl. Me ɑ́ be ntémé ó ɨ́ mbʉʼ; bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑnze mé ɨ́ menɔɔlʉ.” 44Jɔʼ yɑɑ́ ó bé ngɑ́ yɑlɑ e né ó: “Dɑ̂ ɛ̌, ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔʼ bɨ́h ɑ́ bee go lɨ́ ejóʼo nzɑ̂ nkʉ̂ jwéh médíbé, nkʉ̂ bee gó, guɑ njwóo, nkʉ̂ suswɑ́h, nkʉ̂ lɨ́ ebíle, nkʉ̂ ɨ́ mbʉʼ, bɨ̌h l'ɑsúʼo gó yɨ́?” 45Nó ó, njǿø ókɑ̌ yɑlɑ e bé ó: “Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, gúmó bɨ́n ɑ́ be ɑsɑ̂ mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r bɑ̂ʼ embɨɑ yɨ́, dɑmɑ́ jóʼo ó, nye ɑ́ be ó wɑɑ́ dí ɑgbɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb nyɑ́, gúmo yɑɑ́ ntémé ó bɨ́n ɑ́ be ɑsɑ̂ me embɨɑ yɨ́.” 46Bʉr bɑɑ́, bé ótô ɨ́ ntɨ́ʼɑ́ dí kɔ́m ti e kɔ́m yɨ́. Otîtyěl o bʉ̂r bɨ́ɛ, bé ótô ó, tó di ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\