Mɑtthieu 27

1Ɨ́ jwiné mɛ́n, ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h le otɔ́mɑ́ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bê nzě sɑ́ɑ pɨ̂ʼ ó, bé jʉ́ʼoo Yésʉs. 2Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû sí kɑ̂ʼ nyé menkɑrɑ yɨ́, bê nzě tô e né, tó tímlɔɔ nyé Pilɑ́tos, ɑ́ be ngóvinɑ nyɑ́. 3Yʉ́dɑs, mʉr ɑ́ bɛ́mɑ Yésʉs nyɑ́, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ bee ó, bɨ́ cíʼě lɔ̌b wé ó, nye jwêʼ yɨ́, nye ɑ́ si jʉbɑ. Nye ntɔ̂ʼ tô ó, nyě bwóóló ó minzɑŋ mí nkóhó mɔnɨ́ myɑɑ́ mekɑ́m mélɛ̂l, jwe ójǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le otɔ́mɑ́ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l. 4Nye ó: «Mɨ́ sɑ̂ syóm, ebě, me sí bɛ́mɑ mécié me mʉ̂r ɑ́ be ɑkúnwo e mpɨŋ nyɑ́!» Nó ó bé ɑ́ yɑlɑ e né ó: «Á bɨ̌h bɨɛ, bé e wɑ́ɑ̌ lɔ̌b tɨ̂? Lɔ̌b gô ó nɨ̌!» 5Nye nzě guho bé minzɑŋ mí mɔnɨ́ myɑɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌, ntɔ̂ʼ tô kʉ̌l, tó tyeelě kǒl ɨ́ cwíí, jwe. 6Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, bê nzě tœ̂ʼ mínzɑŋ mí nkóhó mɔnɨ́ myɑɑ́. Bé ó: «Yê mpéné ó, mʉ̌r sɑ́ ɑkomǒ mbǐ mɔnɨ́ wɨ̂ʼ ɨ́ mpɔrɑ mínjwéɑ́ mí mpɑ́h Nzyɛ̌m, ebě, yé ó tɑ̂ŋ mecié.» 7Nó ó bé ɑ́ nze sɑ́ɑ pɨʼ, bê nzě nʉɑ bímɔnɨ́ byɑɑ́, ntɔ̂ʼ bwɑ́mɔɔ̌ péh sí mé mêl mempɨ̌. Bé ɑ́ kɑ to dɨl mimúú mí ójwóó ó bʉ̂r tɨ̂. 8Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé ɑ́ jør pemé yɑɑ́: «Pemé-mécié» yɨ́. Yé e díe lɑɑ́ ó, kumo ɨ́ dʉ́ó lɨ̂ʼ mûh. 9Nó yɑɑ́ ó lɔ́ɔ́ mé Jérémie ngwíhɑ milɔ̌b ɑ́ boo cɛmɑ wɨ́, wé ɑ́ dirɑ yɨ́. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Bé ɑ́ si nʉɑ minzɑŋ mí nkóhó mɔnɨ́ myɑɑ́ mekɑ́m mélɛ̂l tɑ̂ŋ mɔnɨ́ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l bé ɑ́ kpɛl ebwɑ̂m nye e tɨ̂ʼ nyɨ́. 10Nó ó bé ɑ́ nʉɑ byê, bwɑ́mɔɔ̌ péh sí mé mêl mempɨ̌, lɨ́ edû mpʉ̌ Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ tɨ́e me yɨ́.» 11Nó ó Yésʉs ɑ́ nze tô ɨ́ mpǒm mé ngóvinɑ. Ngóvinɑ nzě jî e né ó: «Go ó dí njǿø oYúden ɨ́?» Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Yé ó gó dí sí lɛ́ɛ̌ nɨ̌.» 12Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le otɔ́mɑ́ bʉ̂r nzě lɑʼ nyé milɔ̌b ɨ́ buo buo. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ bé ɑyɑlɑ̌ sɔ̂ʼ. 13Nó ó Pilɑ́tos ɑ́ nze jî e né ó: «Nzê gó ɑjóʼǒ bím mílɔ̌b bé dí epur gó mîʼ ɛ̌?» 14Yésʉs ɑ́ bé ɑkɑ̌ yɑlɑ ékɑ̌n. Ngóvinɑ nzě kɑ̂m syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ɨ́ buo buo. 15Nó ó, yé ɑ́ bɨbe ó, ɨ́ jɔʼ nzɔ́ɔ nyɑɑ́, nyé ɑ́ pipyɑ̂l yɨ́, ngóvinɑ ɑ́ bɨbe ó lɨ́ ebîr bé mbʉʼ ngwɑ́r, wɑɑ́ bʉ̂r, bé ɑ́ gøgø̂m ó, nye bírɨɨ wɨ́. 16Nó ó, gúú mbʉʼ, wé ɑ́ bu gʉ́ŋɔɔ wɨ́, wé ɑ́ be ó tɨ̂, díé lé Bɑrɑ́bɑs. 17Mpʉ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be tɨ̂ʼ yɨ́, Pilɑ́tos ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Nzê bɨ̌n gǿm ó, me bírɨɨ bɨ̌n Bɑrɑ́bɑs ɛ̌? Nzê Yésʉs bé dí elɛ́ɛ ó, nye ó Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ ɛ́?» 18Nye ɑ́ lwib nó ó, ebě, nye ɑ́ bee ó, bé ɑ́ pur Yésʉs ó ɨ́ lɔ̌b nzwíí. 19Jɔʼ nyé ɑ́ be, nye jínɑ lɨ́ elwǐb lɔ̌b wɑɑ́ ɨ́ diɑ́ cîʼ milɔ̌b yɨ́, mʉmɑ́ wé ntɔ̂ʼ lómlo nyé cwíí ó: «Anʉɑ ntœ́b ɨ́ lɔ̌b wɨ̂, ebě, mûh ɨ́ pum wɨ̂, me bé ó sí buú siɑ e túú ɨ́ límɑ mê jɨ̌m, dumo e tîtyěl mʉ̌r nɨ̌ yɨ́.» 20Nó ó ójǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, bé e l'otɔ́mɑ́ bʉ̂r, bé ɑ́ bɨbêhle entumo e bʉ̂r ó, nye bírɨɨ bé Bɑrɑ́bɑs, bé jʉ́ʼoo Yésʉs. 21Nó ó ngóvinɑ ɑ́ nze jî e bé ó: «Nzé, ɨ́ bʉr obɑ́ bɑ̂, bɨ́n dí egø̂m ó, me bírɨɨ nyɑ́?» Bé ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Bɑrɑ́bɑs!» 22Pilɑ́tos, nye e bé ó: «Á nó, wɑɑ́ bɨ́n dí elɛ́ɛ ó, nye ó Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, me sɑ̂ʼ nye nyɑ́?» Bʉr bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Nye cyélɔɔ ɨ́ kolôs kʉ́!» 23Ngóvinɑ, nye e bé ó: «Nye sɑ́ yɑ́ɑ̌ sɔ̂ʼ dí ɨ́ bébe?» Bé ntɔ̂ʼ nzě bʉ́ŋɔɔ bícím, lɛ́ɔɔ kʉ́kʉ́ ó: «Nye cyélɔɔ ɨ́ kolôs kʉ́!» 24Mpʉ̌ Pilɑ́tos ɑ́ bee ó, bé ɑ́ bé ɑkpɛl éjóʼo nyé yɨ́, le ebee ntémé ó, entumo e bʉ̂r, lé ɑ́mû sɑ̂ bíntʉ̌ yɨ́, nó ó nyé ɑ́ nze nʉɑ medíbé, nzě jøø mébó mé ɨ́ mpǒm entumo e bʉ̂r lɑɑ́. Nye ó: «Mé ɑnʉɑ ntœ́b ɨ́ mecié me mʉ̂r nyɑ̂! Lɔ̌b wɨ́n ó nɨ̌!» 25Bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ yɑlɑ kʉ́kʉ́, ó: «Mecié mé, mé sǿyɨɨ ɨ́ milʉ́ míh ndu e myɑɑ́ mi bwɑ́n bɨ́h!» 26Nó ó Pilɑ́tos ɑ́ nze bîr bé Bɑrɑ́bɑs. Jɔʼ nyé ɑ́ lómo bʉr ó, bé ŋmɛ́hɛɛ Yésʉs mingɑ́hɑ́ yɨ́, nye nzě líʼe ntémé num ó, bé tôʼ bomlo nyé e binzɑ̂ŋ, bɨ̂n nyé ɨ́ kolôs kʉ́. 27Bisójɑ mé ngóvinɑ, byé ntɔ̂ʼ tóŋɔɔ e Yésʉs lɨ́ ebɛhɛɛ mé Pilɑ́tos, ntɔ̂ʼ jébě sɔ́mɑ́ bísójɑ yɨ́yɛ̂h. Bê nzě kɛb nyé ɨ́ nkɑ́. 28Bé ntɔ̂ʼ pɛʼ nyé mikɑ́n myé, nzě bórɔɔ nyé kɑ́n swîh, kɑ́n wɑɑ́ wɨ́ɛ e nyʉ̂l ɨ́ cʉʼ. 29Bê nzě peně kɑ́rɑ́ɑ́ le minjwínɨ́nɨ́, nʉɑ yê, dilɔɔ nyé yɑ̌ ɨ́ lʉ̂. Bê nzě jwe nyé péh sʉŋ ɨ́ mbó éjʉ̂m. Bé ntɔ̂ʼ bɨbɨʼ mébóó mɔ́ɔ́ sí tɨ̂ʼ ɨ́ mpǒm nyé le epyɑŋɔɔ nyê. Bé ó: «Njǿø oYúden, bɨ̌h bé lɨ́ ebɑ̂ʼ e go!» 30Bê nzě sisyɛɛ nyé mecyéelé ɨ́ mîh, le enʉŋɔɔ̌ péh sʉŋ yɑɑ́, ŋmɨ̂ŋmɛhɔɔ nyé yɑ̌ ɨ́ lʉ̂. 31Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû sí pyɑ nyé yɨ́, bê nzě pɛʼ nyé kɑ́n wé ɑ́ be e nyʉ̂l ɨ́ cʉʼ wɨ́, nzě bórɔɔ nyé mikɑ́n myé, ntɔ̂ʼ tóŋɔɔ e né ó, nye tó bomlɔɔ ɨ́ kolôs kʉ́. 32Bé mû lɨ́ eduhǒ nkɑnɑ nɛ́ɛ: bé ntɔ̂ʼ bee mʉ̂r Siréniɑ ɑ́ be e díe ó «Simon» nyɑ́. Bê nzě sɑ̂ nyé mpêl ó, nye nkɛ́yɨɨ kolôs mé Yésʉs. 33Nó ó bé ɑ́ tô e Yésʉs ɨ́ gúmó dí ejébɔɔ ó, «Golgotɑ̂» yɨ́. Díe lɑɑ́, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó, «Gúmó Bʉ̌n Lʉ̂.» 34Bê nzě jwe nyé menyoʼ mpúhlɑ́ e mǐr ɑ́jwiejwíe, ó nye dêʼ. Jɔʼ nyé ɑ́ bóblo mé yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bene éde mê. 35Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû sí bomlo nyé ɨ́ kolôs kʉ́ yɨ́, bê nzě kɑblɑ míkɑ́n myé, doŋɔɔ myé ebyɑ. 36Píe tɨ̂, bê nzě diŋɔɔ sí lɨ́ ejwéele nyê. 37Bé ntɔ̂ʼ pɛn ɨ́ lʉ́ wé kʉ́ mitilɑ́ myé ɑ́ lɛ̂ʼle mebě nyé ɑ́ búrɑ e mé mɑ́. Myé ɑ́ be ó: Yésʉs, Njǿø oYúden ó nyɑ̂. 38Bé ntɔ̂ʼ bomlo nyé e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́. Binzilngɑ̌n bibɑ́ nzě bomlɔɔ ntémé ɨ́ bikolôs: yɨ̂ʼ, ɨ́ pɑ́ʼ mbó éjʉ́m mé Yésʉs; yʉ́ʉ́, ɨ́ pɑ́ʼ mbó émyɛ̌l. 39Bʉr o b'ɑ́ lɨlɑɑ tɨ̂ʼ bɑ́, bé ɑ́ be ó lɨ́ elǿø nyê, le esiʼre mílʉ̂. 40Bé ntémé, bé ɑ́ lɨ̂lɛɛ e né ó: «Guɑ, mʉr ɑ́ lɛ́ɛ ó, go ógbɛ́ɛ mpɑ́h Nzyɛ̌m, ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ sumo nyé tɑ̂ŋ melú mélɛ̂l nyɑ́, kɑɑ́ ciʼ gó mʉr tɨ̂! Gó bé Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nó, go ɑ pʉ́gʉ́ pɑ̌ sulo ɨ́ kolôs nɨ̌ sí!» 41Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, olɛ̂ʼlɑ o métié le otɔ́mɑ́ bʉ̂r, bé ɑ́ be ntémé ó, lɨ́ epyɑ nyê. Bé ó: 42«Nye ɑ́ si ciʼ bʉr oswîh. Nó ó, nyé ɑkɑ̌ koʼo éciʼ nyé mʉr tɨ̂! Yé bé nyé pʉgʉ́ be ó tyeetye Njǿø Ɨ́zrɑɛ̂l nó, nye pʉ́gʉ kɑ̌ sulo sí ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, mɨnɑ́ nkʉ̂ jyɛ̂ʼwo gɑ́ e né. 43Nye ɑ́ be ó sí jyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m. Yé bé Nzyɛ̌m jínɑ ó lɨ́ ekpɛl nyé nó, nye kɑ́ɑ ciʼ nyé ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, ebě, nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ ntémé ó, nye ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m!» 44Binzilngɑ̌n bibɑ́ bé le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ bomlɔɔ ɨ́ bikolôs bí, byé ntémé ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre épyɑŋɔɔ nyé jøʼ gwɑ́r yɑɑ́. 45Jɔ̌ʼ témé móhó, yé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, ejúrʉ́ʉ́ ntɔ̂ʼ sulɑ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h, tó pyɑ̂l ɨ́ mewɑlɑ melɛ̂l mé bíí kʉ̌ʼ. 46Nó ó, jɔʼ méwɑlɑ melɛ̂l mé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, Yésʉs nzě bʉ̂ cím. Nye ó: « Eli, Eli, lɑmɑ sɑbɑktɑ́ni ?» (Nó yé lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Nzyɛ̌m wɑ̌m, Nzyɛ̌m wɑ̌m, go kɑ myɑh mé mpʉ́nʉ̌ ɨ́ yé ɛ́?») 47Bʉ́ʉ́ bʉ̂r o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, ɨ́ mpʉ bé ɑ́ jóʼo mpʉ nyé ɑ́ címe yɨ́, bé ó: «Jóʼɑ́ɑ́ gɑ́, nyɑ̂, nye mû ó lɨ́ ejébě Élie!» 48Píe tɨ̂, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r bɑɑ́ nzě tô kɑ́m, tó dubo éponge ɨ́ kɛ̌ʼlɑ ményoʼ, nzě pɛn lé ɨ́ péh sʉŋ, ntɔ̂ʼ cyen nyé lɑ̌ ó, nye júʼoo. 49Nó ó, bʉ́ʉ́, bé ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Bónɑ́ɑ. Mɨnɑ́ pɑ́ɑ bee gɑ́ yɨ́nɨ̌, nkʉ̂ Élie ónzě ciʼ nyê!» 50Nó ó Yésʉs ɑ́ nze bɑʼɑ címe kʉ́kʉ́, ntɔ̂ʼ sulɑ̌ sø̂h. 51Jɔʼ yɑɑ́, kɑ̌ sɑʼ nɛ́ɛ: kɑ́n ébê, wé ɑ́ bɨbe cyelɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m wɨ́, ntɔ̂ʼ nyɛɛ ɨ́ kwiií bipéh bíbɑ́, tɑ́ɑre kʉ́, kumo sí. Sí nzě kublɑ, mekóʼ bʉ̂l. 52Mesoo dibɑ. Otîtyěl o bʉ̂r o b'ɑ́ jwe bɑ́ ntɔ̂ʼ pɑh ɨ́ buo buo. 53Bé ntɔ̂ʼ duho ɨ́ mesoo mɔ́ɔ́. Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ pɑh ɨ́ soo yɨ́, bɨ́ɛ ntémé nzě tóŋɔɔ̌ Yerʉ́zɑlɛm, gúmo bʉ̂r ɨ́ buo buo, bé ɑ́ bee bé yɨ́. 54Kɑpitɛ̂n, bé e bʉ́ʉ́ ójwéelɑ o sóo mé Yésʉs, mbeɑ́ bé ɑ́ bee mpʉ̌ sí yé ɑ́ kublɑ yɨ́ le bisɑ́ bíbyɛ̂h biswîh, bê kʉ́ nzě jóʼo ékɛ̂n. Bé ó: “Mʉr nyɑ̂ʼ ɑ́ kʉ be ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m!” 55Yé ɑ́ be ntémé ó, e bʉ́ʉ́ bʉ́bɑ́ ɨ́ buo buo, bɨ́ɛ lɨ́ ejwijwɛ̂ʼ sɑ́ yé ɑ́ syɛ́ɛ yɨ́, tîtyɛbɔɔ lɨ́ ejɑɑ. Bé ó b'ɑ́ tô ɨ́ sɔ́mɑ́ cyen yé, tɑ́ɑre ɨ́ sí Gɑlilê, tó kumǒ Yerʉ́zɑlɛm, le etô le eséɔɔ e né. 56Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ́bɑ́ yɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, yé ɑ́ be ó e Mɑrie, silě Mɑgdɑlɑ̂, le Mɑrie, nyɔ̌ŋ mé Jɑcques, bé e Joseph ti e nyɔ̌ŋ bwɑ́n mé Zebedê. 57Jɔ̌ʼ bíí kʉ̌ʼ yé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, gúú njǿʼ mʉ̂r Arimɑtê, díé lé Joseph, nzě pyɑ̂l. Nye ntémé ɑ́ be ó mpʉ́n mé Yésʉs. 58Nye nzě tô kwɑ́ mé Pilɑ́tos, lɨ́ etó jî nyé múú mé Yésʉs. Pilɑ́tos nzě lómo bʉ̂r ó, bé jwêʼ nye wɑ̌. 59Joseph ntɔ̂ʼ nʉɑ̌ múu, nzě díble wé lɨ́ ejwɑ́n é ndɔ́mɑ́. 60Nye ntɔ̂ʼ tó dɨ̌l múu lɨ́ ejwɑ́n é sóo lé, túbɑ́ ngʉ̌ʼ lɨ́ ekóʼ. Píe tɨ̂, nye ntɔ̂ʼ nʉɑ lʉ́ʉ́ ékóʼ, búblǒ num sóo e tɨ̂, nyɨɛ ntɔ̂ʼ lɑɑ, tô. 61Mɑrie, silě Mɑgdɑlɑ̂, ndu e yʉ́ʉ́ Mɑrie, bé ɑ́ be ó tɨ̂ʼ mindîndǐl, siesíe num sóo. 62Ɨ́ mɛ́n ɨ́ sɑ́bɑt, móhó bé ɑ́ kʉkomlo bisɑ́ bí sɑ́bɑt wɨ́, wé osí lɑɑ, ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le oFɑrizyɛ̂n, bê nzě tó beě Pilɑ́tos. 63Bé e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, bɨ̌h bé lɨ́ etoŋlo ó, ɑ́nyɑ̂-mikóǒ nɨ̌, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be, nye jínɑ ɨ́ cwiʼ yɨ́, nye ɑ́ kʉ bɑnɑ lɛ́ɛ ó: “Lɨ́ elú élɛ̂l, me ópɑh.” 64Nó, lɛ́yɨ́ɨ́ bʉ̂r ó, bé gwɑ̂ tó bɑʼle sóo, tɑ̂ŋ melú mélɛ̂l. Ompʉ́n bé, bé ɑ́mû jɑɑ́ tô mésǒ, tó jíbě múú wé. Bé olɛ́ɛ ó, nyɨ́ pɑh ɨ́ soo. Nó ó, lɔ́ɔ́ bíbɛr epíhe wé, wé ɑ́mû jɑɑ́ lɑɑ wɑɑ́ ésôʼ lɨ́ ebébe.» 65Pilɑ́tos nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Beyɨɨ gɑ́ bisójɑ? Tóʼ gɑ́ e byê. Jɑ́ŋɑ́ bɨ̌n bé ótó bɑʼle sóo mbɨ̂mbɨɑ́ mpʉ bɨ́n bʉr o tɨ̂ʼ ngɑ́ kpɛl yɨ́!» 66Bê nzě tô, lɨ́ egwɑ́ tó jwéele sóo. Bê nzě gbɑ̂ sitɑ̂m lɨ́ ekóʼ lé ɑ́ bûbublo num sóo lɨ́, ntɔ̂ʼ tyélɔɔ ójwéelɑ tɨ̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\