Mɑtthieu 28

1Píe móhó sɑ́bɑt, ɨ́ jwiné mɛ́n, dʉ́ó lé ésôʼ é sóno wɑɑ́, Mɑrie, silě Mɑgdɑlɑ̂, bé e yʉ́ʉ́ Mɑrie, bê nzě tó bee sóo. 2Nó ó éngeles mé Dɑ̂ ɑ́ nze sulo, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Sí ntɔ̂ʼ kʉ́ nzě kublɑ ɨ́ buo buo. Éngeles wɑɑ́ nzě sîhle lɨ́ ekóʼ lé ɑ́ be ɨ́ num sóo lɨ́, nzě bíŋle lé, cyen lé lɨ́ empɑh é num sóo. Píe tɨ̂, nye nzě di sí tɨ̂ʼ kʉ́. 3Mbi nyé ɑ́ nyɨ̂n wɨ́, wé ɑ́ be ó mpʉ̌ njweh. Nó ntémé, mikɑ́n nyé ɑ́ be e myé ɨ́ nyʉ̂l mí, myé ɑ́ be ó ɨ́ bɛmɨ̂ mpʉ épɛ́m. 4Ojwéelɑ o sóo, bé ntɔ̂ʼ sɑ̂ʼ ɨ́ nzɔm nzɔm nzɔm ɨ́ bʉ́ɑ́, nkɑŋɑ sí ɨ́ bibwɑ̌h mpʉ mímúu. 5Nó ó éngeles ɑ́ lɛ́ɛ e bʉbɑ́ bɑɑ́ ó: «Bɨ̌n bɨɛ, ɑyɨ́ jóʼo gɑ́ bʉ́ɑ́, ebě, me lɨ́ egʉ́ɑ ó, bɨ̌n sɑ́ɑ́ ó, Yésʉs bé ɑ́ bomlo ɨ́ kolôs nyɑ́. 6Nó ó, nyé ɑkɑ̌ be wɑ̂. Nyɨ́ pɑh mpʉ nyé ɑ́ pɑ lɨlɛ́ɛ yɨ́. Ntɑɑ́ nzě bee gɑ́ gúmó nyé ɑ́ be njɑ́ʼ sí yɨ́! 7Kpɑ́hwɑ́ tô gɑ̂. Tó lɛ́ɛ ómpʉ́n bé ó: “Nyɨ́ pɑh lɨ́ ojwe! Beyɨɨ gɑ́, nyɨ́ sɑ́mle, lɨ́ etó bóno bɨ́n ɨ́ sí Gɑlilê! Gʉ̂ʼ ó bɨ́n ngɑ́ bee nyé yɨ́!” Bɨ̌n bɨ́ jóʼǒ mpʉ mê lɛ́ɛ́ yɨ́.» 8Bé ntɔ̂ʼ kpɑ̂hwɑ̌ duhǒ gúmo yɑɑ́, bʉ́ɑ́ ti e bisʉhʉʉ, byé mû bé ɨ́ miléme lǿŋlɑ́. Bé ntémé ntɔ̂ʼ kpɑ̂hwɑ̌ tô, lɨ́ etó lɛ́ɛ ómpʉ́n mé Yésʉs mpɑ́ŋlɑ nyɑɑ́. 9Tyé e tyé yɑɑ́, bé kɑ́ tørɑ nɛ́ɛ: beɔɔ ó, Yésʉs lɨ́ enzě bɔmɑ e bê. Nye ó: «Me lɨ́ esoho bɨ́n!» Bê nzě tô, tó mɛ̂r Yésʉs mekʉ̌, búrwɔɔ sí, lɨ́ ejwe nyé kûm. 10Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bʉbɑ́ bɑɑ́ ó: «Akpɛ́ɛ gɑ̂. Tó lɛ́ɛ gɑ́ bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m ó, bé tôʼ bóno ɨ́ sí Gɑlilê, ebě, gʉ̂ʼ ó bé ngɑ́ bee mé yɨ́.» 11Jɔʼ bʉ́bɑ́ bé ɑ́ tʉtô nzɨ́ e nzɨ̌ yɨ́, bʉ́ʉ́ ójwéelɑ o sóo, bê nzě tô nkɑnɑ, lɨ́ etó lɛ́ɔɔ ójǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m sɑ́ yɨ́yɛ̂h yé ɑ́ lɑɑ yɨ́. 12Ojǿø bɑɑ́ le otɔ́mɑ́ bʉ̂r, bê nzě gø̂hlɑ, sɑ́ŋɔɔ pɨ̂ʼ, ntɔ̂ʼ jweŋɔɔ bísójɑ bíbyɛ̂h mɔnɨ́. 13Bé e byé ó: «Lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ bʉr ó, ompʉ́n bé, bê bé ó sí nzě jíbe nyé ɨ́ pum, bɨ̌n bɨɛ ɨ́ bijô. 14Nó ngóvinɑ jóʼó lɔ́ɔ wɑɑ́ nó, bɨ̌h bé ɨ́ gʉ́ɑ̌ mpʉ bɨ́h ngɑ́ lwib e né, bɨ̌n nkʉ̂ di, ɑjweŋɔɔ bíntɨ́ʼɑ́ tɨ̂ʼ yɨ́.» 15Nó ó bé ɑ́ nze nʉɑ mɔnɨ́ yɑɑ́, nzě sɑ̂ mpʉ bé ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó, bé sɑ̂ʼ yɨ́. Nó ó, lɔ́ɔ wɑɑ́, wé ɑ́ si myɑŋlɑ lɨ́ oYúden bɨ́bɛ̂h, nzě kumo ɨ́ dʉ́ó lɨ̂ʼ mûh. 16Ompʉ́n kɑ́m e ngwɑ́r mé Yésʉs bɑɑ́, bê nzě tô sí Gɑlilê, tó pyɑ̂l lɨ́ ecø̂ʼ Yésʉs ɑ́ boo tɨ́e bé lɨ́. 17Nó ó, mbeɑ́ bé ɑ́ bee nye yɨ́, bê nzě bɨʼ mébóó sí, lɨ́ ejwe nyé kûm. Sɑ̂ gwɑ́r, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ɑ́ be lɨ́ esóŋlo. 18Yésʉs ntɔ̂ʼ sîhlě nko bé ɑ́ be yɨ́. Nye ó: «Sɔ́ŋ wɑ̌m, nyɨ́ jwe mé nkul jǿø nyɨnyɛ̂h ɨ́ kʉ́ ti e sí. 19Nó ó, tóʼ gɑ́ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h. Bɨ̌n ɑ sɑ́ bíkúl bíbyɛ̂h ompʉ́n bɑ̂m. Bɨ̌n bé odu bé ɨ́ díé é Sɔ́ŋ, le Mwɑ̂n le Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 20Bɨ̌n ɑ lɛ́ʼlé bê, ó bé bɑ̂ʼlɑɑ bisɑ́ bíbyɛ̂h mé ɑ́ boo lɛ́ɛ bɨ̌n bí. Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó: me ódi e bɨ̌n melú mɨ́mɛ̂h, tó pyɑ̂l pyɑ́lɑ́ɑ ɨ́ jɔʼ mpóʼo sí yɨ̂ʼ ósíe yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\