Mɑtthieu 4

1Sísǐm mé Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ tô e Yésʉs ɨ́ lʉɑ́. Nye ɑ́ tô e né gʉ̂ʼ ó, sɔ́ŋ meleme tó bóblo nyê. 2Nye nzě di gʉ̂ʼ melû mekɑ́m ménɑ̂, ɑbe e mede. Píe jɔʼ yɑɑ́ ó nzɑ̂ nzě mɛ̂r nyê. 3Mbôblo-bʉr ntɔ̂ʼ pyɑ̂l gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́. Nye e né ó: «Yé bé go ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nó, lɛ́yɨ́ɨ́ mékóʼ mɑ̂ʼ ó, mé líŋɑɑ mede.» 4Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Yê cɛmɑ́ ó: “Mʉr, nyé ɑbe e nkul eciʼě njɨ ɨ́ lɔ̌b méde mé omér. Nyě ciʼe ó, lɨ́ ekɑ̌n lɨ́lɛ̂h dí epyɑ̂l ɨ́ num mé Nzyɛ̌m lɨ́.”» 5Sɔ́ŋ meleme nzě nʉɑ nyê, nzě tô e né Yerʉ́zɑlɛm, nkɑnɑ dí ci yɨ́. Nye nzě tyêl nyé ɨ́ mié mpɑ́h Nzyɛ̌m kʉ́. 6Nye e né ó: «Yé bé go ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nó, lyɑ́hɑ́ɑ, ebě, yê tilɑ́ ó: “Ebě, nye ójwe bééngeles bé nkul ekɑmle e go ɨ́ menzɨ̌ mô mɨ́mɛ̂h. Bé ónkɛ́ɛ gó ɨ́ mebó mɔ́ɔ́, lɨ́ esú ó kʉ̌ gô wé ɑyí bɨm ébɔ̌ʼ lɨ́ ekóʼ.”» 7Yésʉs nzě yɑlɑ. Nye e né ó: «Heʼé! Ebě, yé ntémé, yê tilɑ́ ó: “Ayɨ́ bóblǒ Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m gǒ nyɑ́.”» 8Sɔ́ŋ meleme ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ nzě nʉɑ nyê, tô e né ɨ́ nkɛ̌l ecø̂ʼ lé ɑ́ be ɨ́ buú jɑɑ kʉ́ lɨ́. Nye nzě lɛ̂ʼle nyé mesí mé sí mɨ́mɛ̂h, le okúm le ogbɑɑ o mésí mɑɑ́. 9Nye e né ó: «Gó ókúrwo sí, píʼe mpóm ɨ́ mpǒm nyɑ̌m, jwe mé kûm nó, me ójwe gó bisɑ́ bîʼ bíbyɛ̂h.» 10Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Sɑ́tɑn, duhɑɑ mé ɨ́ mîh. Yê cɛmɑ́ ó: “Jwéʼ Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m gǒ nyɑ́, kûm. Go ɑ jwé júu, njɨ nye omér.”» 11Píe tɨ̂ʼ ó sɔ́ŋ meleme ɑ́ líʼe nye, tô yɨ́. Beéngeles nzě pyɑ̂l, bé ntɔ̂ʼ séɑ e Yésʉs. 12Yésʉs nzě jóʼǒ mpʉ bé ɑ́ gbɑ̂ Jeɑn ɨ́ mbʉʼ yɨ́. Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ tô ɨ́ sí Gɑlilê. 13Nó nyé ɑ́ duhǒ Nɑzɑrɛ̂t, ntɔ̂ʼ tó dǐ Kɑpernɑ́ʉm ɨ́ nkpɑ̂h mɑ̂ŋ. Yé ó ɨ́ sí Zɑbulôn, bé e Nɛftɑlî. 14Yé ɑ́ syɛ́ɛ nó ó, nye lóŋlɑɑ lɔ́ɔ́ mé ngwíhɑ milɔ̌b Ésɑïe. Nye ɑ́ boo lɛ́ɛ ó: 15“Bʉr ó Zɑbulôn, bʉr ó Nɛftɑlî, bɨ̌n ó dí nko mɑ̂ŋ dí yɨ́. Bɨ̌n ó dí ɨ́ mipɨ̌n mí díbé Yɔrdên. Bʉr ó Gɑlilê, ɨ́ nko bʉ̂r o bíkûl e biloo dí edi yɨ́! 16Kúl bʉ̂r yé ɑ́ be lɨ́ entimɑ lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ yɨ́, yɨ́ bee myɛ́n ɨ́ bwɑʼbwɑʼ. Bʉr bé ɑ́ be lɨ́ edi ɨ́ nkom nkom bɑ́, bɨ́ beě myɛ́n lɨ́ epɑn ɨ́ sí yɔ́ɔ́!” 17Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, Yésʉs nzě nyɛl étúno ó: «Jwirɑɑ gɑ́ miléme, ebě, Dɑ̂ mû ó kúno etyêl Mpóʼo nyé ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n.» 18Ɨ́ lʉ́ʉ́ dʉ́o, mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ be ɨ́ nkpɑ̂h mɑ́ŋ mé Gɑlilê yɨ́, nye nzě bee bʉ̂r obɑ́. Bé ɑ́ be ó Simon, bé dí ejébě Pierre nyɑ́, bé e mɨ́ɔɔ́ wé, André. Bé ɑ́ be ó lɨ́ eguho méntɑ́m mɔ́ɔ́ ɨ́ mɑ̂ŋ mɑɑ́ le edulo mê, ebě, bé ɑ́ be ó ogwih o méntɑ̂m. 19Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Dúʼóó gɑ́ me; me ósɑ̂ ó, bɨ̌n díʼee odul o bʉ̂r.» 20Tyé e tyé yɑɑ́, bé ntɔ̂ʼ bîr méntɑ́m mɔ́ɔ́, dúŋɔɔ nyê. 21Nye nzě lɑɑ nɑ́ɑ̌, ntɔ̂ʼ bee bwɑ́n mé Zebedê obɑ́, Jɑcques, bé e mɨ́ɔɔ́ wé, Jeɑn. Bé ɑ́ be ó ɨ́ byɛ̂l, bé e sɔ́ŋ wɔ́ɔ́ Zebedê, lɨ́ ekomlo méntɑ̂m. Nye ntɔ̂ʼ jébe bê. 22Tyé e tyé yɑɑ́, bé ntɔ̂ʼ mɔɑ, líʼɔɔ byɛ̂l wɔ́ɔ́ le sɔ́ŋ wɔ́ɔ́, ntɔ̂ʼ dúŋɔɔ nyê. 23Nó ó Yésʉs ɑ́ to le ecye ɨ́ bigúmó bí sí Gɑlilê bíbyɛ̂h, tô le ejwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́, le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Mpóʼo mé Nzyɛ̌m wɨ́, le eciʼ bʉ̂r o b'ɑ́ bíle mekpɑɑ mɨ́mɛ̂h bɑ́. Nye ɑ́ si ciʼ bʉr o bíjyɛ̂m bíbyɛ̂h tʉ́ŋlʉ̌ kúl bʉ̂r yé. 24Nó ó kûm nyé ɑ́ nze myɑŋlɑ ɨ́ sí Siríɑ yɨ́yɛ̂h yɨ́. Bê nzě nze le mimbêl kwɑ́ nyé: bɑɑ́ bé ɑ́ be lɨ́ ejɑʼrɑ le meswie le mekpɑɑ mimbi mimbi bɑ́, bʉr o méleme, mé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ bɑ́, bɑɑ́ bé ɑ́ sîsile bʉ̂ʼ bɑ́, le mimbʉ́mbʉ́ʼ. Nye nzě ciʼ bê. 25Mentumo me bʉ̂r, mé ɑ́ be ó lɨ́ edûdu nyé duhǒ sí Gɑlilê, bʉ́ʉ́ duhǒ sí Dekɑpôl, bɑ̂ʼ duhǒ Yerʉ́zɑlɛm le sí Yʉ́dɑ. Bʉ́ʉ́ duhǒ pɨ̌n díbé Yɔrdên kɔ́m nkɛ́ɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\