Mɑtthieu 5

1Mbeɑ́ Yésʉs ɑ́ bee entumo e bʉ̂r yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bére lɨ́ ecø̂ʼ kʉ́, di sí. Ompʉ́n bé, bê nzě sîhlě gúmó nyé ɑ́ be yɨ́. 2Nye nzě tɑ́ɑre éjwe bé milɛ́ʼlɑ́ mbi wɨ̂. 3Yésʉs nzě lɛ́ɛ ó: «Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bʉr o dí egʉ́ɑ ó, misísǐm myɔ́ɔ́, myé jínɑ ó le ejyêb ɨ́ pɑ́ʼ mé Nzyɛ̌m bɑ́, ebě, Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nye tyélɑ́ ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o dí mpʉ bé bɑ́. 4Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bʉr o dí ejɨ méjwê bɑ́, ebě, Nzyɛ̌m ójilɑ méjwé mɔ́ɔ́ ó e bisʉhʉʉ. 5Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bʉr o mû sí tyɛʼ mínjør bɑ́, ebě, bé ó ngɑ́ lîʼ e sí yɨ̂. 6Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bʉr o dí ejóʼǒ jwéh le ebuú gø̂m ésɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi dí tîtyěl bí bɑ́, ebě, Nzyɛ̌m ólóŋlo bé yɑ̌. 7Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bʉr o dí ejɨ̂ʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r nkoó bɑ́, ebě, Nzyɛ̌m ójɨ̂ʼ bé ntémé nkoó. 8Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bʉr o dí e miléme ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́ bɑ́, ebě, bé ó ngɑ́ beě Nzyɛ̌m. 9Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bʉr o dí egbɑ̂ mépyɛblɑ pɑ́ʼ bʉ̂r e bʉr bɑ́, ebě, bé ójør bé ó “bwɑ́n mé Nzyɛ̌m”. 10Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bʉr o dí etíblɔɔ ebe bé dí eciʼe lɨ́ otîtyěl mé Nzyɛ̌m bɑ́, ebě, Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nye tyélɑ́ ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o dí mpʉ bé bɑ́. 11Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bɨ̌n ɨ́ jɔʼ bé ópyɑ bɨ́n, le etíble bɨ́n, le elɑʼ bɨ́n milɔ̌b mí ébébe mimbi mimbi ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m yɨ́. 12Sohɑɑ gɑ̂, mɛɛlɑɑ gɑ̂, ebě, myɛ́nɑ ménɨ́nɨ́ɨ́ le embɨɑ, mé lɨ́ ebóno bɨ́n ɨ́ jʉ́ó kʉ́, ebě, bé ɑ́ tîtible ogwíhɑ o mílɔ̌b bé ɑ́ nyɛɛ pyɑ̂l e bɨ̌n bɑ́ ó mpʉ́nʉ̌.» 13«Bɨ̌n ó dí ekpɑ é sí yɨ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, ékpɑ, lé óbe, ɑkɑ̌ jómo nó, bé óbɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ ó, lé jǿʼøø ejómo e yé? Lé ójɑɑ́ kɑ̌ jɑlɑ ó, njɨ esʉ́ŋɔɔ̌ kʉ̌l, bʉr tyéele lé e mekʉ̌.» 14«Bɨ̌n ó dí njʉl sí yɨ̂. Nkɑnɑ dí sumɑ́ ɨ́ nkɛ̌l ecø̂ʼ yɨ́, yé ɑbe lɨ́ eswɑb. 15Bé ɑbe lɨ́ etumo élɑ́mɑ ó, bé óbûr lé ɨ́ mpɨ̌. Yé jɑlɑ ó, bé tyélɨɨ lé ɨ́ tyélɑ́tyélɑ élɑ́mɑ kʉ́, gúmó lé ókʉn bʉ̂r bɨ́bɛ̂h o dí ɨ́ mbɛ̌r bɑ́ yɨ́. 16Nó njʉl wɨ́n, wé ɨ́ jɑlɑ le epɑ̌n jwê ɨ́ bʉr, ó bé nkʉ̂ gwɑ́ bee bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ bín, le ejwe Sɔ́ŋ wɨ́n dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ kûm tɨ̂.» 17«Abûʼlɑ gɑ́ ó, me ɑ́ nze ó, nzě gbɛ́ɛ métié, nkʉ̂ gbɛ́ɛ mílɛ́ʼlɑ́ ógwíhɑ o mílɔ̌b ɑ́ jwe mí. Me ɑ́ bé ɑnzě gbɛ́ɛ. Me ɑ́ nze ó, nzě lóŋlo. 18Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ kʉ́ e sí ngɑ́ síe yɨ́, kɑŋɑ́ gwɑ́r tɨ̂, nkʉ̂ mɑ̂ etɔ́n égwɑ́r e tɨ̂, byé ɑ́kóʼó pɔʼɑ, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔ̌ʼ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ngɑ́ syɛ́ɛ yɨ́. 19Mʉ̂r ógbɑh étié, le elɛ̂ʼle bʉ̂r ó, bé sɑ̂ʼ nó wɑ́, nye óbe ó mpʉ mʉ̂r dí ɑlɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb sɔ́mɑ́ bʉ̂r o Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, dɑmɑ́ jóʼo ó, etié lɑɑ́, lé ɑ́ be ɨ́ buú twɑ̂ʼwo. Tó kœb ó, mʉr nyɨnyɛ̂h óbɑʼle métié mɑɑ́, le elɛ̂ʼle bʉ́ʉ́ bʉ̂r esɑ̂ nó nyɑ́, ódi mʉ̂r nɨ́nɨ́ɨ́ ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂. 20Nó mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: ótîtyěl wɨ́n, wé óbe, ɑlɑɑ wɑɑ́ óFɑrizyɛ̂n le olɛ̂ʼlɑ o métié nó, bɨ̌n bé ɑ́kóʼó nî ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂.» 21«Bɨ̌n bé ɑ́ be ó sí jóʼǒ mpʉ bé ɑ́ boo lɛ́ɛ bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́ ó: “Ajʉ̂ mʉ̂r; mʉ̂r jʉ̂ mɨ́ɔɔ́ wé mʉr nó, nye ótóŋɔɔ e yé ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b.” 22Nó mɛ̌m lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: mʉr nyɨnyɛ̂h dí elɛ̂ʼle mɨ́ɔɔ́ wé nkpɑɑ nyé nyɑ́, ótóŋɔɔ e yé ɨ́ mpɑ́h milɔ̌b. Mʉ̂r lǿǿ mɨ́ɔɔ́ nó, nye ótóŋɔɔ e yé ɨ́ bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́. Mʉ̂r lɛ́ɛ́ e mɨ́ɔɔ́ ó, nye ó gʉ̌ nó, nye ótóŋɔɔ e yé Gehên, bɨ́ siʼe dí ɑdímedime yɨ́. 23Yé sí kɑ̌ pyɑ̂l ó, go mû lɨ́ etô ɑlɑtɑ̂r lɨ́ etó lɛ̂ʼlě Nzyɛ̌m bisɑ́ gô nze jwé nyé bí, go kɑ̌ toŋlo mɨ́ʉ̌ dí etɛ́ɛ gó nó, 24líʼɑ́ɑ́ bísɑ̂ byɑɑ́ nɑ́ɑ̌ bɑ̌ʼ le ɑlɑtɑ̂r. Tɑ́ɑ́rɑ́ɑ́ étó komlǒ lɔ̌b dí pɑ́ʼ nyɨ́n wɨ́. Píe tɨ̂, gó obɑ́ʼɑ̌ nzě jwě Nzyɛ̌m bisɑ́ gô pɑ nzé e byé bí. 25«Gó óbe, go mû sí byɑ̌ʼ lɔ̌b e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, bɨ̌n e mʉr wɑɑ́ mû lɨ́ etô ɨ́ mpɑ́h mílɔ̌b nó, kpɑ́hwɑ́ sɑ̂ ó, bɨ̌n kómlɑɑ, bɨ̌n jínɑ nzɨ́ e nzɨ̌. Nye ɑ́mû jɑɑ́ tô e go kwɑ́ cîʼ milɔ̌b, cîʼ milɔ̌b cyen gó kwɑ́ bisójɑ, ó bé gbɑ̂ʼ go ɨ́ mbʉʼ. 26Me lɨ́ elɛ́ɛ gó lɨ́ otyeetye ó, go ɑ́kóʼó pɔʼɑ̌ sûm yɑɑ́, tyé yɨ́yɛ̂h gó jínɑ ɑpɑ̌ jɛ́nɑ mpʉ́lɑ́ nyǒ nyɨnyɛ̂h, pɑ́rɑ gwɑ́r ɑlîʼ yɨ́.» 27«Bɨ̌n bé ɑ́ be ó sí jóʼǒ mpʉ bé ɑ́ boo lɛ́ɛ ó: “Asɑ̂ míswɛbɑ” yɨ́. 28Nó mɛ̌m lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: mʉrʉ̂m nyɨnyɛ̂h jwɛ́ʼ mʉ́mɑ́ nye onkɑ́n le egø̂m nyé ɨ́ léme tʉ́ŋlʉ̌ nyɑ́, nye mû nɑ́ɑ̌ ó, sí sɑ̂ míswɛbɑ e né ɨ́ lémé wé ó nɨ̌. 29Nó yé bé ó, díh lé éjʉ́m lô, lé ó dí esɑ̂ ó, go sɑ̂ʼ syóm nó, pɛʼɛɛ lê; go ɑ myɑ́h lé kɑ́ kɑ́ lɨ́ ejɑɑ, ebě, yé mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, go dímlɑɑ yʉ́ʉ́ cíl nyʉ̂l yô gwɑ́r, lɑɑ ó, nyʉ̂l nyǒ nyɨnyɛ̂h, nye gúhɔɔ lɨ́ Gehên, bɨ́ siʼe dí ɑdímedime yɨ́. 30Yé bé mbó éjʉ́m gô, wé ó dí esɑ̂ ó, go sɑ̂ʼ syóm nó, cíʼɑ́ɑ́ wê, go ɑ myɑ́h wé kɑ́ kɑ́ lɨ́ ejɑɑ, ebě, yé mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, go dímlɑɑ yʉ́ʉ́ cíl nyʉ̂l yô gwɑ́r, lɑɑ ó, nyʉ̂l nyǒ nyɨnyɛ̂h, nye tôʼ ɨ́ bɨ́ siʼe dí ɑdímedime yɨ́.» 31«Yé ɑ́ si lɛ́ɔɔ ntémé ó: “Mʉ̂r gǿm ó, nye bwóolɑɑ mʉmɑ́ wé nó, nye ɑ cɛ́mɑ́ mekɑnɑ́ mé éjǿǿ lé ébɑ̂, jwe nyé mɑ̌.” 32Nó mɛm, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: mʉ̂r óbwóolo mʉ́mɑ́ wé ɨ́ lɔ̌b swîh, ɑbe ɨ́ lɔ̌b míswɛbɑ nó, myɛ́l ótó bɑ̂ mʉ̂r swîh nó, nyɨ́ lómo nyé ó, nye sɑ̂ʼ miswɛbɑ e mʉr wɑɑ́. Mʉr bɑ́ mʉ́mɑ̂ bé sí bwóolɔɔ nyɑ́ nyɨɛ, nye ntémé, nyɨ́ sɑ̂ míswɛbɑ.» 33«Bɨ̌n bé ɑ́ si jóʼo ntémé mpʉ bé ɑ́ boo lɛ́ɛ e bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́ ó: “Alêh ɨ́ minkɑ̂l gó ɑ́ ntɑɑ mí. Go ɨ́ jɑlɑ le elóŋlo nkɛ́ʼ gó ɑ́ pɑ kɛʼ Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ gó ɑ́ ntɑɑ myé yɨ́.” 34Nó mɛ̌m lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: mʉr ɑntɑɑ gɑ́ minkɑ̂l. Agbɑ̂ gɑ́ díé é jʉ́o ɨ́ minkɑ̂l, ebě, yé ó mecǿǿ mé jǿǿ mé Nzyɛ̌m. 35Agbɑ̂ gɑ́ díé é sí ɨ́ minkɑ̂l, ebě, yé ó tyélɑ́tyélɑ mékʉ̌ mé Nzyɛ̌m. Agbɑ̂ gɑ́ díé é Yerʉ́zɑlɛm ɨ́ minkɑ̂l, ebě, yé ó nkɑnɑ mé Njǿø̌ nɨ́nɨ́ɨ́. 36Akɑ́ɑle ntémé, gbɑ̂ díé é lʉ́ gô ɨ́ minkɑ̂l, ebě, gó ɑbe e nkul líŋ mpuo gwɑ́r yô ó, yé sɑ̂ʼ mpî, nkʉ̂ ó, yé díʼee jwîjwîn. 37Yɑlɑ́ yô sí bě “eee” nó, yé díʼee sɔ̂ʼ njɨ “eee”. Yé bé yé ó “heʼé” nó, yé díʼee sɔ̂ʼ njɨ “heʼé”, ebě, ekɑ̌n e dí ekɑ̌ kɛlɔɔ tɨ̂ʼ kʉ́ lɨ́, lé duho ó kwɑ́ mé Sɑ́tɑn.» 38«Bɨ̌n bé ɑ́ si jóʼo mpʉ bé ɑ́ boo lɛ́ɛ ó: “Dîh tɑ́ɑ dîh; ejye tɑ́ɑ éjye” yɨ́. 39Nó mɛ̌m lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: ɑlwímlɑ gɑ́ e mʉr dí esɑ̂ bɨ́n ebébe nyɑ́. Mʉ̂r ŋmɛ́h gó bɛ̂h lɨ́ emúʼ lé éjʉ̂m nó, bírɨ́ɨ́ ntémé ó, nye ŋmɛ́hɛɛ ɨ́ lɑɑ́ lé émyɛ̌l. 40Mʉ̂r sí kpɛl étô e go mpɑ́h milɔ̌b, le esɑ́ɑ édɛn gó dur nó, bírɨ́ɨ́ ntémé ó, nye tôʼ ti e kʉ̂r. 41Mʉ̂r sɑ́ gó mpêl, sɑ̂ ó, go nkɛ́yɨɨ nye mimbeʼ tɑ̂ŋ kílomérɑ ngwɑ́r nó, guɑ, go ɑ sɑ́ óbɑ́. 42Mʉ̂r sí gwɑ̂m gó sɔ̂ʼ nó, go ɑ jwé nyé yɑ̌. Wɑɑ́ jí gó kʉlɑ́ nyɑ́, go ɑ kʉ́l nyê.» 43«Bɨ̌n bé ɑ́ si jóʼo mpʉ bé ɑ́ boo lɛ́ɛ ó: “Kpɛlɨɨ mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr. Go ɑ nwím óntɨ̂m le obɨn bô” yɨ́. 44Nó mɛ̌m lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: kpɛlɨɨ gɑ́ ontɨ̂m le obɨn bɨ́n. Bɨ̌n ɑ jɨ́ʼlɑ́ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú é bʉ̂r o dí ebene bɨ́n bɑ́. 45Jɔʼ yɑɑ́ ó bɨ́n ódi bwɑ́n mé Sɔ́ŋ wɨ́n dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ yɨ́. Nye lɨ́ esɑ̂ ó, dʉ́o lé, lé kɑ́hɑɑ lɨ́ esú é bʉ̂r o dí ɨ́ bébe, le bɑɑ́ o dí ɨ́ mbɨɑ bɑ́. Nzyɛ̌m, nye lɨ́ esɑ̂ ntémé ó, mpíé nǿyɨɨ lɨ́ esú lé ótîtyěl le onzyɛ́h ó bʉ̂r. 46Bɨ́n ójɑɑ́ kpɛ̌l njɨ bʉr o kpɛ́l bɨ́n bɑ́ nó, ɑ́ bɨ̌n bé óbóno myɛ́nɑ mé Nzyɛ̌m nɑ́ɑ̌ yɑ́ɑ̌ sûm ɛ̌? Bʉr o dí enʉɑ̌ mɔnɨ́ tœ́ɑ bɑ́, bé sɑ́ ntémé ó, jøʼ gwɑ́r mpʉ bɨ́n dí esɑ̂ nɨ̌! 47Bɨ́n ójɑɑ́ sohǒ njɨ bɨ́ɔɔ́ bɨ́n nó, yé dí sɑ́ éjwɑ́n tɨ̂? Bʉr o dí ɑgʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m bɑ́, bé sɑ́ ntémé ó, jøʼ gwɑ́r yɑɑ́! 48Diʼee gɑ́ bʉr o dí mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h bɑ́, mpʉ Sɔ́ŋ wɨ́n dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ dí yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\